6.5 Oppilashuollon toteuttaminen Äänekosken esiopetuksessa

Oppilashuollon toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat

Oppilashuollon toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat

Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tavoitteena on edistää esiopetusyhteisön ja oppimisympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja esiopetuksen välistä avointa vuoropuhelua. Esiopetusyksikön yhteisöllisen oppilashuollon toimintatavat kuvataan esiopetuksen yksikkökohtaisissa oppilashuoltosuunnitelmissa.

Yhteisöllisen oppilashuollon keskeisenä työvälineenä kaikissa esiopetusyksiköissä on suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista. Se on kasvattajatiimin yhteinen työväline toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Siinä kuvataan tiimin sopimukset arjen turvallisesta sujumisesta ja hyvästä monialaisesta yhteistyöstä.

Lapsella on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Keskeistä on monialainen yhteistyö. Opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto kuuluu kaikille esiopetusyksikössä työskenteleville. Tavoitteena on, että lapsille ja heidän huoltajilleen tarjotaan joustavasti matalan kynnyksen oppilashuoltopalveluita.

Oppilashuollon palvelut

Esiopetusyksiköissä toteutettavan laadukkaan pedagogisen työn lisäksi esiopetuksen oppilashuoltoon kuuluvat lastenneuvolapalvelut sekä koulupsykologin ja -kuraattorin palvelut.

Neuvolapalveluiden tehtävänä on edistää ja ylläpitää esiopetusikäisten lasten terveyttä ja hyvinvointia yhteistyössä huoltajien ja esiopetuksen henkilöstön kanssa. Huoltajien kirjallisella suostumuksella lastentarhanopettajat keskustelevat lapsen kasvuun, kehityksen ja oppimiseen liittyvistä asioista terveydenhoitajien kanssa. Lastenneuvolan terveydenhoitajat tekevät yhteistyötä puhe-, toiminta- ja fysioterapeuttien kanssa. Lasten terveyden edistämiseksi esiopetusyksikön ja oppimisympäristön terveellisyys ja turvallisuus tarkastetaan säännöllisesti.

Koulupsykologien ja koulukuraattorien tarkoituksena on tukea lasten ja esiopetusyksikön hyvinvointia. He osallistuvat oppilashuoltotyöhön oman alansa asiantuntijoina sekä yksittäisen lapsen että koko yhteisön hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Periaatteena on turvata lapsille riittävä tuki ja ohjaus esiopetukseen, ehkäistä ja poistaa lasten oppimiseen ja kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia sekä edistää esiopetuksen ja kodin välistä yhteistyötä.

Aloitteen yhteistyöstä voi tehdä esiopetuksen henkilöstö. Myös huoltajat tai lapsi itse voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin tai koulupsykologiin. Palvelut ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Oppilashuoltotyötä kehitetään

 • palvelurakennetta kartoittavana ja kehittävänä toimintana (lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma)
 • kasvun ja oppimisen toimialalla (kuntakohtainen oppilashuollon ohjausryhmä ja laatutyöryhmä)
 • yksittäisten esiopetusyksikköjen omana toimintana (yksikkökohtainen oppilashuoltoryhmä)
Tavoitteena on, että näillä eri tasoilla tapahtuva kehittämistyö on samansuuntaista ja toisiaan tukevaa. Onnistuakseen tämä edellyttää toimijoiden välistä vuoropuhelua.


Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Oppilashuoltotyötä ohjaavia periaatteita Äänekoskella ovat

 • toteuttaminen kaikkien esi- ja perusopetuksen aikuisten vastuulla

 • koko koulu- ja esiopetusyhteisön hyvinvoinnin sekä turvallisen ja terveellisen kasvuympäristön seuraaminen ja ylläpitäminen
 • suunnittelu, toteuttaminen, kehittäminen ja arviointi monialaisesti yhteistyössä huoltajien ja oppilaiden kanssa (osallisuuden vahvistaminen)
 • avoimen ja kaikkia osapuolia kunnioittavan työskentelytavan tukeminen
 • uusien toiminta- ja ratkaisumallien kehittäminen

Yksikkökohtaisessa oppilashuoltosuunnitelmassa pitää määritellä:

 • oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

 • yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

 • yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen

 • oppilashuollon yhteistyön järjestäminen esioppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa

 • oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen