Nivalan koulujen tietostrategia 2022 - 2026

Nivalan koulujen tietostrategia 2022 - 2026


 

 

Sisällys

Johdanto 1

Visio 2

Nivalan TVT-opetussuunnitelma 3

Laaja-alaisen osaamisen alueet (OPS2016: Tieto- ja viestintätekninen osaaminen, L5): 4

1-2 –luokat: 4

3-6 -luokat 4

7-9 -luokat 5

Netiketti: toimintaohjeet verkossa työskentelyyn 6

Omat laitteet 7

Tavoitteet 8

Toteutus 9

Pedagoginen osa-alue 9

Toiminnallinen osa-alue 10

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen 11

Tekninen osa-alue 12

Ylläpidon vastuiden jakautuminen 12

Lähitulevaisuuden kehittämiskohteita 13

Nivalan koulujen laitteet 13

Suunnitelman arviointi ja seuranta 14

 

 


 

 

Johdanto

Perusopetuksen opetussuunnitelma (OPS2016) korostaa tieto- ja viestintätekniikkaa (=TVT) osana opetusta. Uutena kokonaisuutena vuoden 2016 opetussuunnitelmaan tuli ohjelmoinnin perusteiden opetus. (OPH, OPS:n perusteet 2016). Lukion opetussuunnitelma uudistui vuonna 2021.

 

Koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa, että opetuksen laatu ja monipuolinen palvelutarjonta toteutuu lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Opettaja toimii osaamisen ohjaajana. Muistamisen sijaan on tärkeämpää osata hallita kokonaisuuksia ja tiedonhaun eri tavat- ja kanavat. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä on tarkasteltava pedagogisen kehittämisen, verkostoitumisen, käytön laajuuden ja sisällön, teknologian sekä koulun arjen ja kulttuurin sekä vaikuttavuuden näkökulmista.

Tieto- ja viestintätekniikan tulee olla kouluilla monimuotoista, yhtenäistä, suunnitelmallisesti hankittua ja tarkoituksenmukaista. Näin taataan jokaiselle oppijalle tietoyhteiskunnan edellyttämät, opetussuunnitelman mukaiset TVT-taidot. Näiden taitojen oppiminen on jokaisen oppijan oikeus.

Vuoden 2016 opetussuunnitelman mukaan tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella:

 1. Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön TVT-taitojaan omien tuotosten laadinnassa.

 

 1. Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.

 

 1. Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.

 

 1. Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tieto- ja viestintätekniikan käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. Kaikilla näillä alueilla tärkeätä on oppilaiden oma aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa opiskelumotivaatioon. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita näkyväksi monin eri tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja.

 

Oppilaita opastetaan tuntemaan tieto- ja viestintätekniikan erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan niiden merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona. Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. Tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja toimimaan vastuullisina kuluttajina. Oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tieto- ja viestintätekniikan käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. He oppivat hahmottamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.

Koulujen tieto- ja viestintästrategian on laatinut koulujen ICT-työryhmä yhteistyössä tietohallintopäällikön kanssa.

 

Visio

Nivalan kaupungin digitaalisen opettamisen ja oppimisen visio:

Tieto- ja viestintätekniikan monipuolinen ja turvallinen käyttö on luonteva osa jokapäiväistä koulutyöskentelyä. Oppilaista kehittyy vastuullisia ja monilukutaitoisia tietotekniikan osaajia

 

 

 

 

 

 

Nivalan TVT-opetussuunnitelma

Vuosi-

luokka

Päätelaitteen

käyttötaidot

Kirjoittaminen

Kuva ja

ääni

Tiedon hakeminen

ja -hallinta

Tietoturva ja

vastuullinen toiminta

Yhteydenpito-

sovellukset

Ohjelmointi

2. lk.

 

Kantava teema:

- yhteisöllisyys

- pelillisyys

- osaa avata ja sulkea tietokoneen

 

- osaa avata ja sulkea käyttämänsä ohjelmat

 

- oppilas on tutustunut ja harjoitellut näppäimistön sekä hiiren käyttöä

 

- osaa tallentaa

opettajan ohjauksessa

 

- kiinnitetään huomiota oikeisiin

työasentoihin ja

sopivan pituisiin

työjaksoihin

- osaa tuottaa

tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla

 

- osaa tehdä

välimerkit ja

isot kirjaimet

 

- osaa korjata ja

muokata tekstiä

 

- osaa tulostaa

opettajan ohjauksella

-osaa käyttää piirto-ohjelmaa

ohjatusti

- osaa avata opettajan antaman

internetosoitteen

 

- on harjoitellut tiedoston ja kuvan hakemista internetistä ja työasemalta

- on tutustunut opettajan johdolla tietokoneen käytön

ja ATK-luokan pelisääntöihin

- harjoittelee sähköisen oppimisympäristön käyttöä

- osaa antaa tarkkoja ohjeita tovereilleen

4. lk.

 

Kantava teema:

- luovuus

- kokeileminen

- löytäminen

- osaa tallentaa

annettuun

hakemistoon tai

ulkoiselle levylle

esim. usb-tikku

 

- on tutustunut

kymmensormijärjestelmään

- osaa muotoilla tekstiä esim. fontin muuttaminen

 

- on harjoitellut

kuvan tai

tekstin siirtämistä

sovelluksesta

toiseen

 

- osaa tulostaa

ohjeiden mukaisesti

- osaa ottaa valokuvan kameralla tai mobiililaitteella

opettajan

ohjauksessa

 

- on harjoitellut

kuvan siirtämistä kamerasta tai

mobiililaitteesta

tietokoneelle

omaan hakemistoon

- tuntee tiedonhaun perusteet ja osaa hakea tietoa internetistä

- tietää tietokoneen

käytön ja ATK-

luokan pelisäännöt

 

- osaa toimia verkossa asiallisesti ja toisia loukkaamatta

 

- osaa käyttää

jotain sähköistä

oppimisympäristöä itsenäisesti

- osaa tehdä pienen ohjelman visuaalisessa

ohjelmointiympäristössä ohjatusti

6. lk.

 

Kantava teema:

- vastuullinen ja turvallinen toiminta

-monipuolisuus

- osaa valita kulloiseenkin työskentelyyn sopivan ohjelman

 

- osaa käyttää useampaa ohjelmaa samanaikaisesti

 

- osaa siirtää, kopioida, leikata ja tallentaa tiedoston haluttuun hakemistoon

 

- osaa käyttää kymmensormijärjestelmää

- osaa tuottaa kirjoitelman, esitelmän tai raportin itsenäisesti liittäen siihen esim. kuvia tai kaavioita

- on harjoitellut skannerin käyttöä

 

- on tutustunut kuvan muokkaukseen

 

- on tutustunut esitysgrafiikan tekemiseen

 

- on tutustunut internetin musiikkilähteisiin ja osaa tallentaa ääntä

 

- osaa hakea tietoa monipuolisesti ja suhtautua

kriittisesti löytämäänsä tietoon

 

 

- noudattaa tietokoneen käytön ja ATK- luokan pelisääntöjä

 

- noudattaa verkon käyttäytymissääntöjä

 

- on tutustunut tietoturvan peruskäsitteisiin sekä virustorjuntaan

 

- tiedostaa internetin käyttöön liittyvät vaarat

 

- on tutustunut tekijänoikeusasioihin

- osaa käyttää sähköpostia

 

- osaa jakaa tiedostoja

- osaa tehdä ohjelman visuaalisessa ohjelmointiympäristössä

9. lk.

 

Kantava teema:

- sosiaalisuus

-verkostoituminen

- luontevuus

- ymmärtää

käyttämänsä laitteen oleellisimmat tekniset tiedot ja tunnistaa käyttöjärjestelmän

 

- osaa käyttää mobiililaitetta opiskelussaan

- osaa luoda asiakirjan tekstinkäsittelyohjelmalla

 

- osaa taulukkolaskennan perustoiminnot ja tehdä havainnollistavia kuvaajia

- osaa käyttää kuvankäsittelyohjelmaa

 

- osaa tehdä esitysgrafiikkaohjelmalla

tuotoksen, joka

sisältää

multimediaobjekteja

 

- tuntee videoeditoinnin perusteet

- osaa hakea tietoa

hakukoneella ja

linkittää haetun

kohteen tietoja

omaan dokumenttiin

 

- suhtautuu kriittisesti haettuun

tietoon

 

- osaa luoda tiedostoja ja hakemistoja sekä hallita niitä päätelaitteen ja

pilvipalvelun välillä

 

- osaa jakaa sähköistä materiaalia verkossa

- ymmärtää tunnuksen ja salasanan salassapidon syyt

 

- ymmärtää virusturvan ja palomuurin merkityksen

 

- tuntee tekijänoikeudet

 

- tuntee kuvaamisen

ja äänittämisen

yksityisyyssäännöt

 

- osaa arvioida

tvt-toiminnan ekologisia vaikutuksia

 

- osaa osallistua

aktiivisesti ja vastuullisesti työskentelyyn

erilaisissa yhteisöllisissä

verkkoympäristöissä

 

- osaa suojautua

haitalliselta materiaalilta ja verkon uhilta suojaamalla

itsensä ja tietokoneensa

 

- muistaa varmuuskopioinnin

- osaa lähettää liitetiedoston sähköpostilla

 

- osaa hallita yhteystietoja

 

- osaa käyttää

sosiaalista mediaa

opiskelussaan

- perehtyy ohjelmointikieleen

 

Lukio

Kantava teema:-tvt-taitojen sujuva ja monipuolinen käyttö opinnoissa

Käytännön tvt-taidot

-lukion aikana opiskelija oppii käyttämään sujuvasti koulutyössä tarvittavia mobiililaitteita, sähköisiä oppimisympäristöjä ja eri oppiaineissa käytettäviä ohjelmia

-opiskelija valmistautuu sähköiseen yo-kokeeseen käyttämällä lukion aikana ylioppilastutkintolautakunnan sähköistä Abitti-koejärjestelmää sekä lautakunnan määrittelemiä ohjelmia koulun kokeissa

-lukion aikana opiskelija harjaantuu käyttämään opinnoissaan monipuolisesti pilvipalveluja

-jatko-opinnoissa hyödyllisiä etäopiskeluvalmiuksia vahvistaa mahdollisuus suorittaa opintoja eLukiossa

Tietoturva, tiedonhankinta ja vastuullinen toiminta

-lukio-opinnoissaan opiskelija harjaantuu käyttämään sähköisessä ympäristössä toimiessaan perusopetuksessa oppimiaan tietoturvan ja vastuullisen toiminnan periaatteita

-opiskelija hankkii valmiuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun sosiaalisessa mediassa ja ymmärtää oman vastuunsa verkkokeskustelussa

-opiskelija ymmärtää tietoa hankkiessaan vertailla ja tarkastaa käyttämiensä lähteiden oikeellisuuden

-julkaistessaan oman tuotoksensa opiskelija hallitsee asianmukaisen ja oikean lähteiden käytön ja viittaustavan

 

 

Laaja-alaisen osaamisen alueet (OPS2016: Tieto- ja viestintätekninen osaaminen, L5):

1-2 –luokat:

Opetuksessa hyödynnetään esiopetuksen aikana ja koulun ulkopuolella oppilaille karttuneita tieto- ja viestintäteknologian tietoja ja taitoja. Leikkiin perustuva työskentely on edelleen keskeistä. Tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja harjoitellaan ja opitaan käyttämään niitä opiskelun välineinä. Samalla opitaan keskeistä käsitteistöä. Oppilaat pohtivat myös, mihin tarkoituksiin tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään lähiympäristössä ja mikä sen merkitys on arjessa.

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Koulutyössä harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä ja opetellaan niiden keskeisiä käyttö- ja toimintaperiaatteita. Samoin harjoitellaan näppäintaitoja sekä muita tekstin tuottamisen ja käsittelyn perustaitoja. Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista. Pelillisyyttä hyödynnetään oppimisen edistäjänä.

Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaiden kanssa keskustellaan ja luodaan yhdessä tvt:n turvallisia käyttötapoja ja hyviä käytöstapoja. Huomiota kiinnitetään terveellisiin työasentoihin sekä sopivan pituisten työjaksojen merkitykseen hyvinvoinnille.

Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppilaita opastetaan käyttämään keskeisiä hakupalveluita, kokeilemaan eri työvälineitä ja tekemään pienimuotoisia tiedonhankintatehtäviä eri aihepiireistä ja itseä kiinnostavista asioista. Heitä kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa.

Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Oppilaat saavat kokemuksia oppimista tukevien yhteisöllisten palveluiden käytöstä ja harjoittelevat käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

3-6 -luokat

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa ja muussa koulutyössä ja vahvistetaan yhteisöllistä oppimista. Samalla oppilaille luodaan mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja käyttää omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten sopivia työtapoja ja -välineitä. Koulussa tutkitaan tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta arkeen ja otetaan selvää sen kestävistä käyttötavoista.

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. He harjaantuvat sujuvaan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja oppivat myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä. Oppilaita kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. Ohjelmointia kokeillessaan oppilaat saavat kokemuksia siitä, miten teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista.

Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaita ohjataan tvt:n vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön, hyviin käytöstapoihin sekä tekijänoikeuksien perusperiaatteiden tuntemiseen. Koulutyössä harjoitellaan eri viestintäjärjestelmien sekä opetuskäytössä olevien yhteisöllisten palvelujen käyttöä. Oppilaat saavat tietoa ja kokemusta hyvien työasentojen ja sopivan mittaisten työjaksojen merkityksestä terveydelle.

Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppilaat harjoittelevat etsimään tietoa useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla. Heitä ohjataan hyödyntämään lähteitä oman tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä arviointia. Oppilaita kannustetaan etsimään itselle sopivia ilmaisutapoja ja käyttämään tvt:tä työskentelyn ja tuotosten dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Oppilaita ohjataan toimimaan oman roolinsa ja välineen luonteen mukaisesti sekä ottamaan vastuuta viestinnästään. Heitä ohjataan tarkastelemaan ja arvioimaan tvt:n roolia vaikuttamiskeinona. Oppilaat saavat kokemuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttämisestä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä.

7-9 -luokat

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on luonteva osa oppilaan omaa ja yhteisön oppimista. Oppilaat syventävät taitojaan ja hyödyntävät opiskelussaan koulun ulkopuolella opittua. Heille muodostuu käsitys siitä, miten tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää eri oppiaineiden opiskelussa, myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamisessa. Oppimistehtävien yhteydessä tarkastellaan tvt:n merkitystä yhteiskunnassa ja vaikutuksia kestävään kehitykseen.

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Oppilaita kannustetaan oma-aloitteiseen tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen erilaisissa oppimistehtävissä sekä eri tehtäviin sopivien työtapojen ja välineiden valintaan. Heidän käsityksensä eri laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen käyttö- ja toimintalogiikasta syvenee. He harjaantuvat systematisoimaan, organisoimaan ja jakamaan tiedostoja sekä valmistamaan erilaisia digitaalisia tuotoksia itsenäisesti ja yhdessä. Ohjelmointia harjoitellaan osana eri oppiaineiden opintoja.

Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaita ohjataan turvalliseen ja eettisesti kestävään tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. He oppivat, miten suojaudutaan mahdollisilta tietoturvariskeiltä ja vältytään tiedon häviämiseltä. Vastuulliseen toimintaan ohjataan pohtimalla, mitä esimerkiksi käsitteet tietosuoja ja tekijänoikeus tarkoittavat, ja mitä seurauksia vastuuttomasta ja lainvastaisesta toiminnasta voi olla. Oppilaita opastetaan terveellisten ja ergonomisten työtapojen omaksumiseen.

Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppilaita ohjataan monipuoliseen tiedon hankintaan ja tuottamiseen sekä tietolähteiden monipuoliseen käyttöön tutkivan ja luovan työskentelyn pohjana. Samalla harjoitellaan lähdekriittisyyttä ja opitaan arvioimaan omaa ja muiden - myös erilaisten hakupalveluiden ja tietokantojen - tapaa toimia ja tuottaa tietoa.

Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Opetuksessa käytetään yhteisöllisiä palveluita ja koetaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle, tutkivalle työskentelylle ja uuden luomiselle. Oppilaita opastetaan käyttämään erilaisia viestintäkanavia ja -tyylejä tarkoituksenmukaisesti. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja opitaan hahmottamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.

Netiketti: toimintaohjeet verkossa työskentelyyn

 

Ole asiallinen

 • Osallistuessasi keskusteluihin ole asiallinen, älä häiritse, loukkaa tai kiusaa muita.
 • Älä kirjoita mitään sellaista, mitä et olisi valmis sanomaan kasvotusten.
 • Ei ole suositeltavaa levittää ketjukirjeitä eteenpäin.

 

Älä tule huijatuksi

 • Netissä kaikki eivät ole niitä keneksi he itseään väittävät. Tämä kannattaa muistaa erityisesti jos aikoo sopia tapaamisen nettituttavan kanssa.
 • Jos poistut koneelta, kirjaudu ulos tai lukitse se niin, ettei kukaan muu pääse käyttämään verkkoa nimissäsi.
 • Jos käytät yhteiskäytössä olevaa konetta, huolehdi ettei henkilökohtaiset tietosi joudu muiden käsiin.
 • Säilytä tunnuksiasi huolellisesti: tallessa ja salassa.

 

Lue ohjeet ensin

 • Ottaessasi käyttöön uusia ohjelmistoja, järjestelmiä, laitteita, lue ohjeet huolellisesti ja varmista, että olet ymmärtänyt ne.

 

Netti ei unohda

 • Mieti tarkkaan, mitä kirjoitat tai julkaiset Internetissä, koska et välttämättä saa niitä pois.

 

Muista lähdekritiikki

 • Kuka tahansa voi kirjoittaa verkkoon mitä tahansa, joten kaikki materiaali ei pidä paikkaansa.
 • Opettele arvioimaan lähteen luotettavuutta.

 

Muista tekijänoikeudet

 • Älä levitä internetissä aineistoa - kuten musiikkia, tekstiä, valokuvia, piirroksia, tavaramerkkejä tai muutakaan materiaalia - johon sinulla ei ole oikeutta. Luvaton käyttö saattaa johtaa taloudellisiin korvausvaatimuksiin ja muihin oikeudellisiin seuraamuksiin.
  Jos käytät netissä olevaa materiaalia, muista lähdeviittaus ja tarvittaessa lupa.
 • Käytettäessä toisen materiaalia (musiikki, teksti, valokuva, piirros tai muu materiaali) tekijöille pitää maksaa tekijänoikeuskorvaus.

 

Älä tee rikosta

 • Murtautuminen tietojärjestelmiin.
 • Toisen tunnuksien käyttäminen.

 

 

 

 

 


Omat laitteet

Oppilaiden omien laitteiden käyttöperiaatteet

Opettamisessa ja oppimisessa käytetään yhä enemmän mobiililaitteita. Mobiililaitteella tarkoitetaan älykännyköitä, tablet-tietokoneita ja kannettavia tietokoneita. Laitteilla käytetään esimerkiksi tiedonhakupalveluja, sähköisiä oppimateriaaleja, opetusohjelmia ja koulun verkko-oppimisympäristöä. Laitteita hyödynnetään projekti- ja hankeoppimisessa, kirjoitetaan raportteja ja otetaan mm. koulutehtäviin liittyviä valokuvia.

Oppilailla on mahdollisuus käyttää omia laitteita. Omien laitteiden käyttö on uuden opetussuunnitelman mukaista työskentelyä (http://www.oph.fi/ops2016). Omien laitteiden käytöstä tehdään Opetushallituksen suosittelema sopimus: http://www.edu.fi/tvt_opetuksessa/mobiililaitteiden_kaytto_koulussa

Oppilaiden omien laitteiden käytössä noudatetaan seuraavia periaatteita:

 1. Oman mobiililaitteen saa tuoda kouluun. Oman laitteen tuominen tai sen käyttäminen koulussa ei ole pakollista, eikä koulu edellytä oman laitteen hankintaa.
 2. Koulusta kerrotaan, milloin laitteita saa käyttää. Laitteiden käytössä tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä. Opettaja päättää, millä oppitunnilla laitteita käytetään ja mihin käyttötarkoitukseen.
 3. Oppilaiden laitteet ovat koulussa omalla vastuulla. Oppilas on korvausvelvollinen rikkoessaan toisen henkilön laitteen. Huoltajat keskenään sopivat rikkoutuneen laitteen korvaamisesta. Oppilas vastaa itse oman laitteensa ylläpidosta, säilyttämisestä ja kustannuksista mukaan lukien mahdolliset mobiilidatakustannukset. Oppilaiden käytössä on langaton lähiverkko.

 

Lisätietoja: Koulujen rehtorit

 

 

Sähköiset työvälineet ja oppimisympäristöt

Nivalan kaupungin kouluilla on käytössä G Suite for Education ja Peda.net -palvelut. Kumpikin on pilvipalvelu ja oppimisympäristö, jotka tarjoavat välineitä opetuksen ja oppimisen tueksi. Palveluiden käyttöönotto on vapaaehtoista kaikille Nivalan koulujen oppilaille ja henkilökuntaan kuuluville. Palveluiden käyttöönotosta tiedotetaan oppilaiden huoltajia Wilman kautta ja heiltä kysytään lupa oppilaiden tunnusten muodostamiseen. Lisäksi kouluilla on muita koulu- ja oppiainekohtaisia opiskeluun käytettyjä sähköisiä järjestelmiä, joiden käytöstä ja huoltajille tiedottamisesta vastaavat koulut ja opettajat itse.

 

Peda.net

Peda.netin omat ohjeet löytyvät osoitteesta: https://peda.net/ohjeet

Video-ohjeita Peda.netin käyttöön löytyy osoitteesta
https://www.youtube.com/channel/UCs4bpa3bii4GRHwN8ZwNaYw

Lisäohjeita voi kysyä sähköpostitse osoitteesta info@peda.net

 1. Järjestelmään rekisteröityminen
 2. Omatila
 3. Kirjautuminen muun palvelun tunnuksilla
 4. Sisällön tuottaminen työvälineillä
 5. Toiminnot, asetukset ja navigointi

 

Yleisiä ohjeita

Rekisteröityminen ja käyttäjäoikeudet

Käyttäjätiliä ei voi itse poistaa, vain Peda.net -palveluntarjoaja pystyy tekemään sen. Ohjatkaa oppilaita (ja opettajia) kirjautumaan omalla nimellään.

Alle 15-vuotias rekisteröityy huoltajan kanssa, huoltajan sähköpostiosoitetta käyttäen. Vaihtoehtoisesti rekisteröityminen tehdään koulussa opettajan sähköpostiosoitetta käyttäen. Tällöin pitää olla lupa huoltajilta. Lupalapun malli löytyy osoitteesta https://peda.net/ohjeet/uusitunnus

 

Oppilaan tunnusta tehtäessä, sen olisi hyvä olla muotoa etunimi.sukunimi@edu.nivala.fi, mikäli oppilaalle on muodostettu Nivalan G Suite for Education -tili.

Peda.net, tietosuojailmoitus

 

G Suite for Education

G Suite for Education on Googlen tuottama palvelu.

 

Hyvä tietää

 1. Kaikille oppilaille luodaan henkilökohtainen käyttäjätunnus (etunimi.sukunimi@edu.nivala.fi), jolla he saavat palvelut käyttöönsä. Käyttäjätunnuksen luomiseen tarvitaan käyttäjän etunimi ja sukunimi, muita henkilökohtaisia tietoja palveluun ei siirretä. Tietoja ei myöskään käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.
 2. Nivalan kouluilla G Suite for Education -käyttäjätili on tarkoitettu opiskelukäyttöön, ei esimerkiksi henkilökohtaisen Android-laitteen tai muiden kouluun kuulumattomien palveluiden käyttöönottoon.
 3. Pilvipalvelussa ei saa käsitellä luottamuksellista tai salaista aineistoa, kuten henkilötietoja. Kielto koskee myös G Suite -palvelun sähköpostia.
 4. G Suite for Education on ulkoinen pilvipalvelu, jossa käyttöehdot määrittelee Google. Esimerkiksi Google+ -sosiaalinen palvelu on käytössä vain yläkoulukäisillä tai sitä vanhemmilla.

Lisätietoa palvelusta, tietosuojasta ja turvallisuudesta löydät täältä: https://www.google.com/edu/trust/

Kirjautuminen

Voit kirjautua palveluihin suoraan Googlen eri palveluiden sivuilla, esimerkiksi: https://www.google.fi/

Yhteiskäyttölaitteilla täytyy muistaa kirjautua ulos lopettaessaan. Opettajat ohjeistavat tähän oppilaita kouluilla.

Ongelmatilanteet

Ongelmatilanteissa apua voi etsiä mm. Googlen tukipalveluista. Jos epäilet häiriötä Googlen palveluissa, voit tarkistaa sen täältä.

G Suite for Educationin rekisteri- ja tietosuojaseloste. Nivalan kaupunki.

 

Tavoitteet

Tekninen osa-alue

 

● Ajanmukaiset ja nopeat tietoliikenneyhteydet

● Opetustilojen esitystekniikka kunnossa

● Keskitetty laitehallinta

● Hyvä tietoturvataso

● Riittävästi päätelaitteita henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön

● Yhdellä kirjautumisella eri palveluihin (opiskelijat ja henkilökunta)

● Kattava ajantasalla oleva dokumentointi

● Keskitetty verkkotulostus

● Laitteet hankitaan järkevän ylläpidon ja kestävän kehityksen näkökulmasta

● Laitteet, ohjelmistot ja koulutus hankitaan keskitetysti

● IT-tuen ja koulujen kesken käydään jatkuvaa vuoropuhelua, hankinnat tehdään tarvekartoitusten perusteella

● ICT-työryhmä toimii koulujen ja IT-palveluiden välisenä linkkinä

● Turvallinen laitteiden säilytys ja lataaminen

● Verkkojen ja järjestelmien toiminnan varmistaminen poikkeusolosuhteissa

● Hankitaan kameravalvonta, kuulutus- ja hälytysjärjestelmät jokaiseen koulukiinteistöön ja toiminnan varmistaminen

● Hankitaan henkilöhälytysjärjestelmä tarvittaviin kohteisiin

● Jokaiselle oppilaalle hankitaan Chromebook omaan opiskelukäyttöön 3.-luokasta eteenpäin

● Opettajilla on käytössään työpuhelimet

● Opettajilla on käytössään työasema. Työaseman tyyppi määritellään työtehtävän ja tarpeiden mukaan. Perustelut esitetään esimiehen kautta

● Koulunkäynninohjaajilla on käytössään Google Suite -työkalut

Toiminnallinen osa-alue

 

● Digitaalisten oppimateriaalien hyödyntäminen

● Pilvipalveluiden ja muiden sähköisten työvälineiden luonteva käyttö

● Tieto- ja viestitekniikan käyttö on mielekästä ja tukee opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita

● Laitteet ovat käyttötarkoitukseen sopivia

● Laitteiden käyttöönotto, käyttäminen ja poisto on helppoa

● Hankitut laitteet ovat tehokkaassa käytössä

● Kouluilla on TVT-vastaavat, jotka vastaavat lähituesta, tai lähituki on järjestetty muulla tavoin

● Jatkuva henkilöstön koulutus ja osaamisen ylläpitäminen

● Etätyötapoja ja etäkokouskäytänteitä kehitetään
Pedagoginen osa-alue

 

● Oppilaat oppivat käyttämään laitteita, ohjelmistoja ja tietoverkkoja itsenäisemmin ja vastuullisemmin

● Henkilöstön osaamista kehitetään koulutuksen ja pedagogisen tuen avulla

● Kehitetään monilukutaitoa sekä tiedonhankinta- ja hallintataitoja

● Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt toteutuvat eri oppiaineissa

● Edistetään yhteisöllistä oppimista ja tiedon jakamista

● Mahdollistetaan yksilölliset oppimispolut

● Mahdollistetaan oppilaan osaamisen monipuolinen arviointi käyttäen sähköisiä työvälineitä

 

 

Toteutus

Pedagoginen osa-alue

Tieto- ja viestintätekniikan käytön tarkoituksena on edistää oppiaineiden sisältöjen oppimista, opiskelu- ja työelämässä tarvittavien taitojen kartuttamista sekä aktiivista informaation käsittelyä ja tiedon tuottamista tukevaa oppimiskulttuuria. Tieto- ja viestintäteknisten taitojen oppiminen on jokaisen oppilaan oikeus ja niiden opettaminen jokaisen opettajan velvollisuus.

Oppilaat oppivat käyttämään laitteita ja ohjelmistoja itsenäisesti ja vastuullisesti

Koulussa käytetään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärretään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. Kaikki oppilaat osaavat kirjautua käytössä oleviin sovelluksiin ja oppimisympäristöihin. Opettajien tehtävänä on ohjata lapsia ja nuoria vastuulliseen toimintaan verkossa: https://peda.net/nivala/perusopetus/ops2016/nkpo2/opsin-yleinen-osa/tvt/netiketti sekä yksityisyyteen, tietosuojaan ja tekijänoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä oman ikäluokkansa tavoitteiden mukaisesti. Taito- ja osaamistasot on kuvattu strategian kohdassa TVT-opetussuunnitelma. Koteja tiedotetaan oppilaiden käytössä olevista ohjelmistoista.

 

Koulun arjessa kehitetään monilukutaitoa sekä tiedonhankinta- ja hallintataitoja

Oppilaat oppivat opinnoissaan lähdekriittisesti etsimään tietoa verkkoympäristöistä, tulkitsemaan sitä sekä tuottamaan itse monimediallista sisältöä.

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt toteutuvat eri oppiaineissa

Koulussa otetaan käyttöön, kehitetään ja etsitään uusia tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja oppimisen ja työskentelyn edistämiseksi ja tukemiseksi. Tieto- ja viestintekniikan käytön oppiminen integroidaan eri oppiaineisiin.

Lukiolaisia opastetaan käyttämään sähköisissä kokeissa ja ylioppilaskirjoituksissa käytettäviä verkkoympäristöjä, ohjelmistoja ja sovelluksia.

Edistetään yhteisöllistä oppimista ja tiedon jakamista

Oppimisessa ja opetuksessa hyödynnetään erilaisia sosiaalisen median palveluja sekä kunnan käyttämiä oppimisympäristöjä yhteisen tiedon tuottamisen ja jakamisen alustoina.

Mahdollistetaan yksilölliset oppimispolut

Tieto- ja viestintätekniikan käytöllä tuetaan oppilaan omaa aktiivisuutta ja tarjotaan mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopivien työskentelytapojen kehittämiseen ja oppimispolkujen löytämiseen. Sovellusten käyttö motivoi oppimiseen ja tekee osaamisen ja oppimisprosessin aiempaa näkyvämmäksi. Sähköisissä ympäristöissä oman osaamisen kehittäminen ja opitun asian jatkotyöstäminen onnistuvat kätevästi.

Mahdollistetaan oppilaan osaamisen monipuolinen arviointi käyttäen sähköisiä työvälineitä

Erilaisten oppimisympäristöjen käyttö auttaa oppilasta tunnistamaan oman osaamisen ja arvioimaan omaa taito- ja tietotasoaan eri oppiaineissa. Oppilaat oppivat vertaisarvioimaan toistensa tuotoksia sekä vertaamaan itsearviointia ja opettajalta saamaansa palautetta.


 

Henkilöstön osaamista kehitetään koulutuksen ja pedagogisen tuen avulla

Kaikkien opettajien tulee hallita yleiset tieto- ja viestintätekniikan taidot. Opettajien on osattava käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Opettajan tulee osata valita tilanteeseen ja oppiaineen tarpeisiin soveltuvimman työvälineen ja ohjelmistot. Poikkeusoloissa opettajan tulee myös osata toimia verkko-opetusympäristössä.

Koulutusta järjestetään henkilökunnalle vuosittain omia osaajia sekä tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita hyödyntäen. Koulujen tvt-vastaavat toimivat lähitutoreina omilla työpaikoillaan. Opettajia kannustetaan hakeutumaan oman oppiaineen opetusta tukevaan digikoulutukseen sekä verkostoitumaan muiden opettajien ja asiantuntijoiden kanssa (esim. fb-ryhmät). Opettajat saavat tukea myös Tutor-opettaja -hankkeen kautta.

Opettajat suunnittelevat työtään yhdessä, jakavat keskenään materiaalia ja pedagogisia käytänteitä.

Toiminnallinen osa-alue

Digitaalisten oppimateriaalien hyödyntäminen

 • käytetään digitaalista oppimateriaalia (esim. oppikirjakustantajien tarjoama materiaali, erityisopetuksen sovellukset, Näppistaituri, Scratch ja muut selainpohjaiset ohjelmat sekä mobiilisovellukset)

Pilvipalveluiden luonteva käyttö

 • käytetään erilaisia palveluja, esim. G Suite, Peda.net, Microsoft365
 • otettaessa uusia palveluja käyttöön huolehditaan riittävästä koulutuksesta
 • oppilaan tuotokset on mahdollista saada mukaan mahdollisen koulun vaihdon yhteydessä

Omien laitteiden käyttö mahdollista

 • käytössä noudatetaan Nivalan kaupungin tietoturvapolitiikkaa
 • käytössä noudatetaan Nivalan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan kirjattuja periaatteita
 • lukiossa opiskelijoille suositellaan omien laitteiden hankkimista

Tieto- ja viestitekniikan käyttö on mielekästä ja tukee opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita

 • otetaan käyttöön uusia ohjelmistoja ja laitteita ja sovelletaan niiden käyttöä monipuolisesti
 • ohjataan tietotekniikan avulla uusiin työtapoihin: materiaalin tuottaminen, prosessointi, jakaminen ja arviointi

Laitteet ovat käyttötarkoitukseen sopivia

 • käytetään joustavasti kannettavia tietokoneita, tablet-laitteita, älypuhelimia, dokumenttikameroita ja älytauluja

Laitteiden hankinta, käyttöönotto, käyttäminen ja poistot ovat suunnitelmallista

 • laaditaan toimintamalli, mikä määrittelee eri toimijoiden tehtävät ja vastuut
 • toiminta on avointa ja tiedottaminen tehokasta

 

Hankitut laitteet ovat tehokkaassa käytössä

 • jokaisen oppilaan käytettävissä on päätelaite, joka on helposti käyttöönotettavissa
 • jokaisella henkilökunnan jäsenellä on käytössään päätelaite sitä tarvitessaan
 • laitehankinnoissa tulee ottaa huomioon myös varautuminen mahdollisiin kriisitilanteisiin ja poikkeusolosuhteisiin

Kaupungin ICT-työryhmä toimii koulujen tukena

 • ICT-työryhmä kokoontuu säännöllisesti
 • ICT- työryhmälle määritellään tehtävät

Kouluilla on TVT-vastaavat

 • jokaiselle koululle nimetään TVT-vastuuhenkilö
 • TVT-vastuuhenkilöt kokoontuvat säännöllisesti
 • TVT-vastaavalle on määritelty tehtävät

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen

Jokaisen opettajan tulee osata ainakin seuraavat asiat:

 • sähköpostin käyttö
 • internet-selaimen peruskäyttö
 • toimistosovellusten peruskäyttö (esim. tekstinkäsittely, diaesityssovellus, taulukkolaskenta)
 • pilvipalveluiden peruskäyttö (esim. G Suite, Microsoft365, Peda.net)
 • soveltuvien some-palveluiden käyttö
 • tietoturvan perusteet
 • tekijänoikeuksien perusteet
 • vikailmoituksen teko
 • Wilman käyttö (viestintä- ja tiedotuskanava)
 • NorlicT:n käyttö (palkkaohjelma)
 • FeSS:n käyttö (poissaolot ja lomat)
 • FoSS:n käyttö (koulutushakemukset, kehityskeskustelut)

Käyttötarpeen ja käyttöoikeuksien mukaan tiettyjen henkilöiden tulee lisäksi osata mm seuraavien sovellusten peruskäyttö:

 • Dynasty (asianhallinta/esittely- ja päätöksenteko)
 • Primus/Kurre (oppilas- ja opiskelijahallinto, koulutyön suunnittelu)
 • Aura (oppilas- ja opiskelijahuolto)
 • Workflow (laskujen käsittely)
 • Abitti (ylioppilaskirjoitukset)

Työntekijöiden osaamista kehitetään ja ylläpidetään seuraavilla tavoilla:

 • taitoja arvioidaan esimiehen toimesta jatkuvasti ja mm. kehityskeskusteluissa sekä uusien työntekijöiden rekrytoinnin yhteydessä
 • koulutustarvetta ja osaamisvajetta kartoitetaan elokuussa koulutustarvekyselyllä
 • koulutusta järjestetään koulutustarvekyselyn ja esimiesten tekemän taitoarvioinnin perusteella syyslukukaudella, tutor-opettaja -toiminta jatkuu
 • taitoja ja osaamista kehitetään täydennyskoulutuksella

Tekninen osa-alue

Koulujen tietoliikenneyhteyksiä kehitetään edelleen. Varmat ja nopeat yhteydet ovat keskeisiä käytettäessä pilvipalveluita ja muuta sähköistä opetusmateriaalia. Verkon tietoturvaa parannetaan.

Nivalan kaupungin koulujen välillä on eroja langattoman ja kiinteän lähiverkon nopeudessa ja toimintavarmuudessa. Koulujen lähiverkkoja kehitetään uusimalla tekniikkaa. WLAN-verkkoa kehitetään vastaamaan nykyaikaisten päätelaitteiden vaatimuksia ja WLAN-teknologia yhtenäistetään kaikilla kouluilla samanlaiseksi. WLAN -verkko mahdollistaa erilaisten päätelaitteiden turvallisen ja joustavan käytön.

Ylläpidon vastuiden jakautuminen

Keskushallinnon vastuu IT-tuesta

 • järjestelmien ja laitteiden kehittäminen, hallinta, ylläpito, hankinta ja poisto yhteistyössä tarvittavien sidosryhmien kanssa
 • varmistaa järjestelmien yhteensopivuuden ja tuen
 • varmistaa järjestelmien ohjelmistojen ja päivitysten ajantasaisuuden
 • laatii tietoturvan toimintaohjeet ja säännöt
 • vastaa tietoliikenteen toimivuudesta
 • dokumentointi (laitteistojen, järjestelmien ja ylläpidon toimenpiteiden kirjaaminen toimipaikkakohtaisesti)
 • antaa teknistä tukea vaikeammissa ongelmissa
 • järjestelmien pääkäyttäjien valinta tarvittaessa yhteistyössä toimialan johdon kanssa
 • järjestää koulujen TVT-vastaavien kokouksen säännöllisesti kaksi kertaa lukukaudessa
 • kustannusten hallinta ja talousarvioesityksen laatiminen kaupungin ja koulujen TVT-toimintaan

Kaupungin ICT-työryhmä

 • huolehtii kustannusten hallinnasta omalta osaltaan
 • hankintojen suunnittelu
 • järjestää henkilökunnan koulutusta
 • toimintatapojen ja toimintakulttuurin kehittäminen yhteistyössä käyttäjien kanssa
 • antaa pedagogista tukea
 • ohjelmien ja laitteiden soveltuvuuden arviointi
 • valmistelee hankkeita ja etsii rahoituslähteitä
 • päivittää TVT-strategioita yhteistyössä toimialojen kanssa

Koulujen TVT-vastaavat

 • koulujen ohjelmistojen ylläpito (koulun pääkäyttäjä)
 • vastaa tietoturvasta ja käyttöopastuksesta omassa yksikössään
 • yksinkertaiset ohjelmisto- ja laiteasennukset
 • pedagoginen ja tekninen TVT-lähituki
 • vian selvitys ja rajaus yhteistyössä IT-tuen kanssa
 • ilmoittaa IT-tuelle vioista ja rikkinäisistä, poistettavista laitteista

Jokainen käyttäjä

 • huolehtii tietoturvasta omalta osaltaan
 • tekee aina ilmoituksen tietosuojapoikkeamasta
 • vastaa laitteen asiallisesta ja huolellisesta käytöstä
 • hakeutuu koulutuksiin
 • noudattaa ohjeita ja määräyksiä
 • ilmoittaa vika- ja häiriötilanteista
 • osallistuu tarvittaessa vian selvittämiseen
 • vastaa käyttäjätunnuksistaan

Lähitulevaisuuden kehittämiskohteita TÄMÄ ON VÄHÄN OUTO OTSIKKO VERRATTUNA ALLA OLEVAAN?

Yleiset periaatteet:

 • turvataan olemassaolevien järjestelmien ylläpito
 • kaikki hankittavat laitteet tulevat leasing-sopimuksen piiriin, ne uusiutuvat säännöllisesti ja uuden laitteen tarve kartoitetaan
 • pyritään keskitettyihin järjestelmiin ja järjestelmien lukumäärää pyritään vähentämään
 • koulun esitystekniikka on tarvittavalla tasolla
 • koulujen laitehankinnoissa huomioidaan käytössä olevat sovellukset
 • kouluilla on päätelaitteita yksi laite oppilasta kohden
 • jokaisen opettajan käytössä on päätelaite. Laitteen tyyppi määritellään työtehtävän ja tarpeen mukaan. Perustelut esitetään esimiehelle.
 • jokaisella opettajalla on käytössään työpuhelin
 • koulunkäynninohjaajilla on tarvittaessa laite käytössään
 • koulunkäynninohjaajilla on käytössään Google Suite -työkalut
 • tietoturva on hyvällä tasolla
 • on toimiva keskitetty laitehallinta
 • työasemiin ja sovelluksiin kirjaudutaan yksillä käyttäjätunnuksilla (SSO)
 • verkkotulostus/turvatulostus toimii koulujen tarpeen mukaan
 • vikakorjaus ja tuki toimii ajantasaisesti
 • järjestetään koulutusta Microsoft365:stä kaikille työntekijöille
 • jokaiselle oppilaalle 3.-luokasta eteenpäin hankitaan Chromebook omaan käyttöön

Mobiililaitteet

 • Laite on mahdollista ylläpitää keskitetysti (MDM yhteensopiva)
 • Laite tukee langatonta kuvan ja äänen siirtoa (peilaus)
 • Laitteen ohjelmistot toimivat tarvittaessa myös offlinetilassa
 • Laitteeseen on saatavilla monipuoliset monimediaisen työskentelyn ohjelmistot edullisesti tai sisäänrakennettuna
 • Laitteessa on kamera, jolla voidaan tuottaa monimediaista materiaalia myös koulun ulkopuolella
 • Laitteelle on saatavissa monipuolisia pedagogisia sovelluksia
 • Sovellusten hankinta on mahdollista hoitaa keskitetysti

Tietokoneet:

 • Tietokoneet tukevat langatonta kuvan ja äänen siirtoa
 • Tietokoneen ohjelmistot toimivat tarvittaessa myös offline-tilassa
 • Tietokoneissa on fyysinen näppäimistö näppäilytaitojen harjoitteluun

Nivalan koulujen laitteet

Vuosittain Nivalan kaupungin koulujen laitekannan rekisteri päivitetään tietohallintopäällikön toimesta yhteistyössä koulujen TVT-vastaavien kanssa. Sisältönä esim.

 • hankintavuosi
 • tyyppi/malli (PC, Chromebook, Linux, tablet...)
 • käyttöjärjestelmä
 • määrä
 • sijainti/sijoituspaikka
 • muut laitteet: älytaulut, projektorit, tulostimet, kopiokoneet, dokumenttikamerat, tukiasemat, reitittimet
 • lisätietoja

 

Suunnitelman arviointi ja seuranta

Teknisten kysymysten ja laitteiden osalta arvioinnissa seurataan talousarvioesityksen TVT-osuutta, laiteluetteloa, vikailmoitusten määrää ja reagointiaikaa. Opettajien TVT-osaamistaitoja ja koulutustarpeita seurataan kyselyillä ja kehityskeskusteluissa. Opettajat arvioivat opiskelijoidensa osaamista opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelijoiden vaaditut osaamisen tasot näkyvät kaupungin opetussuunnitelman tietotekniikan osuudessa.

Suunnitelmaa arvioidaan vuosittain ja sitä päivitetään tarvittaessa. ICT-työryhmä tekee arvioinnin tietohallintopäällikön koordinoimana yhteistyössä koulujen TVT-vastaavien ja toimialan esimiesten kanssa. Suunnitelma ja sen arviointi liittyvät osaltaan kaupungin taloussuunnitteluun ja riskienhallintaan. Suunnitelman hyväksyy toimialajohtaja ja se käsitellään lautakunnassa valtuustokausittain.

Arvioinnin tulokset ovat julkisia ja niistä tiedotetaan kouluille, opetuslautakunnalle ja kaupunginhallitukselle.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä