Arviointiin apua

Arvioinnin tekemiseen käytännön vinkkejä

Yhdessä työskentelyyn on hyvä ottaa jatkuva havainnointi käyttöön ja merkata ylös pitkin matkaa, miten oppilas suoriutuu yhetistyöstä. Kuinka hän osallistuu tilanteisiin ja teietenkin tapahtuuko kehitystämatkan varrella. 

Oppilaan tulisi teitää, miten keiliä opitaan ja siihen yhteinen pohdinta on yksi hyvä keino. Yhdessä voi miettiä mitä on oppinut ja mikä keino sopii itselle parhaiten. Toinen oppii lauluista ja toinen taas leikeistä. 

Ymmärtämistä oppilas osoittaa jatkuvasti, kun opettaja esimerkiksi kysyy jotain tutulla fraasilla, oppilaan tulisi tietää mitä on kysytty ja osata myös vastata takaisin asiaan kuuluvasti. Esimerkkinä tutut tervehdykset aamulla tai säätilan pohtiminen. Ymmärryksen edistyneisyyttä taas voi havainnoida esimerkiksi tilanteissa, joissa aiemmin opittua pitää yhdistää uuteen asiaan. Ymmärtämisen kartoittamiseen voi käyttää apuan esimerkiksi värityskuvia tai tehtävämonisteita, joissa pitää värittää tai numeroida kohdat opettajan ohjeen mukaan. Oppilas oppii käyttämään esimerkiksi fraaseja: Do you like, I don´t like, Do you have?, I don´t have, I have. 


Oppilaan tulisi osata myös käyttää ilmeitä ja eleitä. Esimerkiksi tunteita opiskellessa on hyvä havainnoida tätä osaamista. Kun tunteita opiskellaan oppilas osaa varmasti jo opettajan ilmeista ymmärtää ja yhdistää tunnetilan ja sanan esim. sad. Oppilaita voi havainnoida heidän tehdessä sanatonta harjoitusta esim. pantomiimi ja muut oppilaat yrittävät arvata. 

Kohteliaiden fraasien ja sanojen käyttö kanntattaa ottaa osaksi jokapäiväistä toimintaa. Opettajan on helppo havainnoida, kuka sanoo aamulla: Good morning!, Nice to see you!, How are you? jne. Thank you ja Can I have ...please ovat sanoja joita pääsee helposti toistamaan kouluarjessa. Kynän hakemiseen tai pyyhekumin lainaamiseen on helppo liittää Can I have a pencil please?

Vinkkejä aihepiireittäin arviointiin

Vinkkejä eri aihepiirien arviointiin

Alkuopetuksen kielenoppimisen arvioinnissa korostuvat erilaiset toiminnalliset tehtävät, jotka eivät edellytä oppilaan luku- tai kirjoitustaitoa. Alle on koottu muutama idea eri aihepiirien arvioinnin tueksi. Näitä ideoita voi toteuttaa osana oppitunnin aktiviteetteja tai vaikkapa pistetyöskentelyn pisteenä. Yhden aihepiirin vinkkiä voi soveltaa myös muihin aihepiireihin. Arvioinnin tukena voi käyttää opettajan havainnointilomaketta, jonka tulostettavaan versioon on linkki nettisivuilla.

Värit:

Värien oppimista voi havainnoida ja arvioida osana kuuntelutehtävää. Tehtävä on kolmiosainen, joten opettajalle jää aikaa havainnoida kaikkia oppilaita. Oppilaille jaetaan ruudukko, esimerkiksi viisi ruutua.  Ruudut väritetään opettajan ohjeen mukaan eri väreillä. Opettaja antaa ohjeen sanomalla värin englanniksi. Kun ruudut on väritetty, opettaja voi vielä sanoa oppilaille: Show me green/red/blue jne. Tällöin oppilas näyttää tiettyä väriä ruudukossaan. Jos tehtävään haluaa integroida vielä numerot., opettaja voi lopuksi pyytää oppilaita numeroimaan värit sanomalla: Number one is green, number two is red jne. Tämän tehtävän voi tehdä yhdessä koko luokan kanssa.

Numerot:

Numeroiden oppimista voi havainnoida ja arvioida osana tunnin toimintatehtäviä. Monia erilaisia tehtäviä yhdessä tekemällä opettajalla on aikaa havainnoida kaikkia oppilaita.

  • Opettaja sanoo luvun englanniksi. Oppilas koputtaa pulpetin kanteen yhtä monta kertaa.
  • Opettaja sanoo luvun englanniksi. Luokan seinällä on numeroita. Oppilaat liikkuvat tilassa opettajan sanoman luvun luo.
  • Opettaja sanoo luvun englanniksi. Oppilas hyppää lukua vastaavan määrän x-hyppyjä.
  • Oppilailla on numerokortit. Opettaja sanoo luvun englanniksi ja oppilas nostaa ylös lukua vastaavan numerokortin.

Perhesanat:

Perhesanojen oppimista voi havainnoida ja arvioida osana pistetyöskentelyä. Opettaja on mukana yhdellä pistetyöskentelypisteellä. Pisteellä on perhekuva pöydällä ja opettaja näyttää sormella yhtä perheenjäsentä kerrallaan ja kysyy kuvista “Who is she/he?”.  

Ruoka- ja juomasanat

Kielellistä päättelykykyä voi havainnoida tutustumalla ruokasanoihin, jotka muistuttavat vastaavia sanoja suomeksi esim. englanniksi hamburger, pizza, milk, banana. Näihin sanoihin voi tutustua esimerkiksi bingoa pelattaessa. 

Ruokasanasto tarjoa mielekkään yhteyden kulttuuritietoisuuden käsittelyyn vaikkapa tutustuen kohdekielen maan aamupalatarjottimeen. Erilaisista aamupaloista voi poimia ja harjoitella sanoja yhdessä sekä keskustella eri kulttuureiden ruokatavoista ja tottumuksista. 

Kohteliaisuusfraasit liittyvät monesti pyytämiseen ja tarjoamiseen. Konkreettisesti tätä taitoa voi havainnoida kuvakortein. Oppilaat työskentelevät pareittain ja heille jaetaan kuvakortteja. Oppilaat tarjoavat toisilleen kuvakorteissa olevia ruokia (intonaatio) ja oppilas vastaa (kohteliaisuusfraasi). Jos tämän harjoituksen haluaa yhdistää Musical Interview -leikkiin, niin jokaiselle jaetaan oma ruokakuva. Aluksi kaikki liikkuvat musiikin mukana vapaasti luokassa. Musiikin loppuessa etsitään pari ja kumpikin tarjoaa oman kuvan ruokaa. Jos jompikumpi vastaa myöntävästi, niin kuvia vaihdetaan. 

Ruokasanaston yhteydessä on helppo myös ohjata oppilaita käyttämään ilmeitä ja eleitä esim. kysyttäessä pitääkö ruoasta. Eleiden ja ilmeiden hyödyntäminen on myös olennainen taito kielenopiskelussa. 

Tunnistamisen taitoja voi havainnoida yhteisesti koko luokalta kerralla kuuntelemalla yhdessä ruokalaulua. Oppilaille on jaettu kuvakortti/leikkiruoka kädessä, jota pitää heiluttaa/nostaa ylös, kun laulussa mainitaan ko. ruoka. 

Oppilaat voivat leikkiä pienissä ryhmissä esimerkiksi Myrkkysieni-leikkiä leikkiruoilla. Opettaja voi kierää luokassa havainnoimassa ryhmiä. Yksi oppilaista saa valita leikkiruoan, joka on “myrkkysieni”. Oppilaat voivat joko yksitellen tai yhdessä nostaa lautaselta/lattialta leikkiruoan ja sanoa sen kohdekielellä. Vuoro vaihtuu, kun kosketetaan ”myrkkyruokaa” 

Pienet vuorovaikutustilanteet:

Lyhyitä keskusteluita voi havainnoida ja arvioida osana oppilaiden pari- ja pienryhmätilanteita. Käytetään apuna oppilaille tuttuja keskustelumalleja. Erilaisia keskusteluja voi harjoitella pareittain vaikkapa osana lautapelin tehtäviä tai onnenpyörän pyöräytyksiä. Myös Musical Interview leikissä, jossa ennalta harjoiteltu keskustelutilanne käydään aina uuden parin kanssa musiikin tauottua, sopii osaamisen havainnointiin. Arvioinnissa on tärkeää huomioida, miten oppilas reagoi. Ja myös huomioida, miten oppilas reagoi, jos hän ei ymmärrä.

Kopioitu Oulun sivuilta kieliä, kieliä- lisää kieliä Oulussa!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä