Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

17.4.2023

SYDÄN-LAUKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivinä koulun alueella koulun tilaisuuksissa. Ne sisältävät tietoja jokaiselle kuuluvista oikeuksista ja velvollisuuksista. Niissä asioissa, joita järjestyssäännöissä ei erikseen mainita, noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä muita säännöksiä ja määräyksiä.

Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen ja toimintasuunnitelman mukaiset työpäivät.

Koulun aluetta ovat koulurakennukset tontteineen sekä koulun välitön läheisyys.

Koulun tilaisuuksia ovat oppilaille ja vanhemmille järjestetyt koulun juhla- ja tiedotustilaisuudet sekä koulun oppilaille järjestämät opinto- tai luokkaretket, joihin voi liittyä muita täydentäviä ohjeita ja sääntöjä.

 

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

Oppilaalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä oikeus henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen, oikeus yksityiselämän suojaan ja turvalliseen opiskeluympäristöön. Oppilaan oikeuksien turvaamiseksi koulussa on laadittu suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Oppilaan velvollisuudet

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

 

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

Hyvä käytös tarkoittaa toisten huomioon ottamista ja kunnioittamista, opiskelurauhan antamista sekä ohjeiden noudattamista. Oppitunneille on tultava täsmällisesti ja pidettävä kiinni sovituista ajoista. Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta. Toisesta henkilöstä ei saa ottaa tai julkaista valokuvaa tai videota ilman tämän lupaa. Ruokailuun tullaan oman ruokailuvuoron mukaisesti ja käyttäydytään rauhallisesti ohjeita noudattaen. Ulkovaatteet jätetään naulakoihin oppituntien ja ruokailun ajaksi. Koulussa ei käytetä voimakkaita hajusteita. 

Turvallisuus, oleskelu ja liikkuminen

Oppilaan tulee huomioida oma ja toisten turvallisuus. Välitunnit vietetään koulun alueella. Välituntialueelta ei saa poistua. Välituntivälineet huolehditaan takaisin niille varatuille paikoille. Koulun alueella on kameravalvonta. Turvallisuuden takaamiseksi koulualueella polkupyörät ja mopot säilytetään niille varatuilla alueilla, eikä moottoriajoneuvoilla saa liikkua koulupäivän aikana. Lumipallojen heittely on kielletty. Energiajuomia ei juoda koulussa.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Oppilaan on huolehdittava omista tavaroistaan ja kunnioitettava toisten omaisuutta. Koulu ei vastaa rikkoontuneista tavaroista. Oppilaan on korvattava aiheuttamansa vahinko sekä siivottava jälkensä.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Laitteiden käyttö oppitunnilla on sallittua silloin, kun opettaja antaa siihen luvan. Opetusta häiritsevään käyttöön puututaan.

Päihteet ja vaaralliset esineet

Päihteitä, kuten tupakkaa, nuuskaa, tupakointivälineitä, alkoholia tai huumausaineita, ei saa tuoda kouluun. Kouluaikana tai koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa niiden käyttö on kielletty. Rikkeistä otetaan yhteyttä oppilaan huoltajiin tai mahdollisesti sosiaali- tai poliisiviranomaisiin. Laissa kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden, kuten veitsien, tuominen kouluun on kielletty. Koulun henkilökunta takavarikoi ne.

Kurinpito

Kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia ovat siivousvelvoite, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, oppilaan määrääminen poistumaan tilasta, opetukseen osallistumisen evääminen, määrääminen tekemään kotitehtäviään, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen.

Perusopetuslain mukaisia turvaamistoimenpiteitä ovat oppilaan poistaminen tilasta, häiritsevien tai vaarallisten esineiden tai aineiden haltuunotto ja tavaroiden tarkastaminen sekä voimakeinojen käyttäminen.

 

Järjestyssääntöjen tarkistaminen

Järjestyssääntöjä tarkistetaan tarvittaessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä