KieKu-hanke 2

KieKu - Kieliä Kuopiossa

Kuopion kaupungin perusopetuksen KieKu-hankkeelle on myönnetty jatkorahoitus valtion erityisavustuksesta kielikylpytoiminnan, kaksikielisen opetuksen ja kielirikasteisen opetuksen laajentamiseen. Avustuksen käyttöaika on 1.8.2016 – 31.12.2017. Hankkeen päätavoitteet ovat laajentaa ja kehittää Kuopion kaupungin kaksikielistä (suomi – englanti) opetusta ja saksan kielellä rikastettua opetusta sekä lisätä rinnakkaiskielisyyden roolia maahanmuuttajien opetuksessa. Hankkeessa ovat mukana Hatsalan klassillinen koulu, Kalevalan koulu, Martti Ahtisaaren koulu, Pyörön koulu ja Rajalan koulu. Lisäksi selvitetään hankkeen toimintamuotoja esiopetuksessa.

Hankkeen toiminnan painopistealueet:

1) Englanninkielisen, saksankielisen ja venäjänkielisen koulunkäynninohjaajan palkkaaminen viiden koulun kesken sekä kansainvälisyys- tai kielikerhotoiminta.

2) Kaksikielisen ja kielirikasteisen opetuksen opettajien osaamisen lisääminen koulutuksen, suunnittelupäivien ja koulujen välisen yhteistyön avulla. Kytketään OPS 2016 tiiviisti mukaan kaikkeen kehittämistyöhön.

3) Kaksikielistä ja kielirikasteista opetusta tukevien oppimateriaalien hankinta pääasiassa sähköisessä muodossa, esim. digitaaliset oppimisympäristöt, opettajakohtaiset lisenssit vieraskielisille oppimateriaalisivuille ja opettajien Peda.netin oman tilan tehokas hyödyntäminen.

4) Rinnakkaiskielisyyden roolin lisääminen maahanmuuttajalasten opetuksessa eli pyritään edistämään oppilaan äidinkielen ja koulun opetuskielen rinnakkaista käyttöä koulussa. Koulussa käytettävien kielten moninaisuutta ja oppilaiden monikielisyyttä pyritään tuomaan esiin positiivisin ja arvostavin keinoin. Tavoitteena on kaikkien koulun oppilaiden kieli- ja kulttuuritietoisuuden vahvistuminen, ymmärryksen lisääntyminen toisia kulttuureja kohtaan ja positiivisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen.