1.2 Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma


Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee laatia ja hyväksyä valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Varhaiskasvatussuunnitelman laatimisvelvoite koskee myös kunnan hankkimaa avointa varhaiskasvatustoimintaa ja kunnan valvomaa yksityistä lasten päiväkotitoimintaa tai yksityistä perhepäivähoitoa. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat velvoittavia ja niitä tulee arvioida ja kehittää. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma voidaan laatia kaikkia toimintamuotoja koskevaksi (päiväkotitoiminta, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatustoiminta) tai kullekin toimintamuodolle erikseen. Varhaiskasvatuksen järjestäjät voivat sopia järjestäjärajat ylittävästä yhteistyöstä varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa, arvioitaessa ja kehitettäessä.

Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti. Suunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet, mahdolliset pedagogiset painotukset, lasten tarpeet sekä varhaiskasvatusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset. Paikalliset suunnitelmat voivat tarkentaa valtakunnallisia perusteita, mutta ne eivät voi sulkea pois mitään lain, asetuksen tai varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden edellyttämää tavoitetta tai sisältöä.

Varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon muut paikallisella tasolla tehtävät suunnitelmat, kuten

 • varhaiskasvatusta, lapsia ja perheitä koskevat suunnitelmat ja päätökset

 • esiopetuksen opetussuunnitelma

 • perusopetuksen opetussuunnitelma

 • mahdollinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

 • lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

 • kotoutumissuunnitelma.

  Varhaiskasvatuksen järjestäjä huolehtii siitä, että varhaiskasvatuksen henkilöstölle, huoltajille sekä lapsille annetaan mahdollisuus osallistua paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja kehittämiseen.

  Lapsen kasvun ja oppimisen polun jatkuvuuden ja eheyden turvaamiseksi esi- ja perusopetuksen edustajat osallistuvat varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja kehittämiseen. Paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa tehdään yhteistyötä kunnan eri hallinnonalojen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa (luku 3.3).

  Varhaiskasvatuksen järjestäjä hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman erikseen suomenkielistä, ruotsinkielistä, saamenkielistä sekä tarvittaessa muulla kielellä annettavaa varhaiskasvatusta varten.

  Varhaiskasvatuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Paikallisen varhaiskasvatuksen arvioinnissa voidaan hyödyntää kansallista varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaa sekä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointimateriaalia ja laadun indikaattoreita. Arviointia käsitellään tarkemmin luvussa 7.

  KUHMOISTEN PAIKALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

  Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu Jämsän ja Kuhmoisten seutukunnallisena yhteistyönä. Kuhmoisten varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu sekä kunnallista että yksityisiä varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja toimintamuotoja koskevaksi asiakirjaksi, jonka rakenne ja asioiden käsittelyjärjestys pohjautuvat valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan Kuhmoisissa suomen kielellä ja sen julkaisutapa on sähköinen.

  Paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa täydennetään lapsiryhmäkohtaisella varhaiskasvatussuunnitelmalla (=ryhmävasu). Ryhmävasu on lapsiryhmän arkea määrittävä konkreettinen pedagoginen suunnitelma. Sen sisällöllisenä pohjana on Kuhmoisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelma sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmat (=lapsen vasu). Ryhmävasusta ilmenee, millaisia käytänteitä on sovittu lapsiryhmän arkeen esim. ruokailuihin, siirtymätilanteisiin, pienryhmätoimintaan, oppimisen eri osa-alueisiin ja lasten osallisuuteen. Ryhmävasua käytetään myös toimintaympäristön ja varhaiskasvattajan toiminnan arvioinnin perustana. Ryhmävasun muodosta voidaan päättää lapsiryhmäkohtaisesti.

  Jämsän varhaiskasvatussuunnitelmatyöryhmässä on ollut edustus kaikista varhaiskasvatuksen ammattiryhmistä. Lisäksi työskentelyyn osallistui Jämsän seurakunnan ja Kuhmoisten kunnan edustaja. Työryhmän työskentelyä on ohjannut ohjausryhmä, johon on kuulunut varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen edustajia. Lisäksi Kuhmoisten varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet varhaiskasvatuksen esimies, varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, esi- ja perusopetuksen, seurakunnan ja lasten neuvolan edustajat.

  Varhaiskasvatussuunnitelman laatimista varten on tehty kysely Kuhmoisten kunnan varhaiskasvatuspalveluita käyttävien lasten huoltajille. Kyselyssä selvitettiin huoltajien mielipiteitä lapsen hyvästä varhaiskasvatuspäivästä, toiveista lapsen oppimisesta varhaiskasvatuksessa sekä yhteistyöstä kodin ja varhaiskasvatuksen välillä. Lasten mielipidettä varhaiskasvatuksesta on selvitetty Mitä pidät päiväkodista? -pelillä. Varhaiskasvatushenkilöstö on perehtynyt perustetekstiin. He ovat kommentoineet voimassa olevaa paikallista suunnitelmaa sekä esittäneet mielipiteitä ja ehdotuksia tähän suunnitelmaan.
  Varhaiskasvatussuunnitelman arviointia tehdään jatkuvasti sekä päiväkodissa että perhepäivähoidossa. Lapsen kanssa käytetään arvioinnin välineinä jatkuvaa havainnointia ja heidän kanssaan keskustelemista sekä Mitä pidät päiväkodista -peliä? Vanhemmat arvioivat toimintaa lasten vasukeskusteluissa, päivittäisissä kohtaamisissa sekä vanhemmille suunnatuissa kyselyissä. Arviointia tapahtuu myös seutukunnallisessa vasuohjausryhmässä. Kehittäminen tapahtuu arviointien pohjalta esimerkiksi henkilöstöpalavereissa, varhaiskasvatuksen kehittämispäivissä ja yhteisissä koulutuksissa.

  Kuhmoisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelman laadintaa ovat ohjanneet
  - Kuhmoisten kunnan strategia 2017-2021
  - Kuhmoisten kunnan Elinvoimaohjelma 2019-2021
  - Kuhmoisten Laaja hyvinvointikertomus 2017-2021
  - Kuhmoisten kunnan varhaiskasvatuksen toimintaohjeet
  - Päiväkoti Saukontassun turvallisuussuunnitelma
  - Kuhmoisten kunnan esiopetussuunnitelma
  - Kuhmoisten kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

  Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyökumppanit ovat lukeneet ja kommentoineet osia varhaiskasvatussuunnitelmasta.

  Varhaiskasvatussuunnitelmaa kehitetään tarpeen mukaan, esimerkiksi lakimuutosten yhteydessä.

   

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä