3.3.5.1 TVT- ops*

TVT-tavoitteita


Oppilas
 • ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita sekä keskeisiä käsitteitä,
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti,
 • osaa käyttää tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä,
 • harjoittelee tieto- ja viestintäteknologian käyttöä vuorovaikutuksen, verkostoitumisen ja vertaisoppimisen välineenä,
 • osaa rakentaa oman oppimispolun ja -historian tvt:n avulla,
 • hyödyntää tvt-taitojaan vertais- ja itsearvioinnissa.

Keskeiset painotukset luokkatasoittain:

vuosiluokilla 1 - 2 oppilas
 • oppii tvt:n käyttö- ja toimintaperiaatteita ja ymmärtää keskeisiä käsitteitä
 • harjoittelee oman oppimisensa dokumentointia
 • ottaa kasvun kansion käyttöön aikuisen tukemana
 • käyttää mediasisältöjä turvallisesti.
vuosiluokilla 3 - 6 oppilas
 • oppii asettamaan omia oppimistavoitteitaan, dokumentoimaan omaa oppimistaan kasvun kansioksi ja arvioimaan omaa oppimistaan tvt:n avulla
vuosiluokilla 7 - 9 oppilas
 • oppii käyttämään pilvipalveluja yhteisöllisenä työvälineenä
 • oppii jakamaan tuotettuja sisältöjä turvallisesti omalle oppimisverkostolle.

TVT- sisällöt vuosiluokilla 1-2

Oppilas 1.-2. lk

Osaa käyttää itsenäisesti tablettia (käynnistäminen, sulkeminen, verkkoon kirjautuminen ja sovellusten/ohjelmien sulkeminen kosketusnäytön perustoiminnot)

 • osaa käyttää selainta
 • osaa ottaa kuvan/videokuvaa
 • tutustuu tekstinkäsittelyn alkeisiin ja harjoittelee näppäimistön käyttöä
 • käyttää oppimispelejä
 • tutustuu netikettiin
 • ymmärtää mediasisältöjen ikärajat ja turvallisen käytön
 • erottaa faktan, fiktion ja mainokset muusta aineistosta
 • tutustuu ohjelmointiin
 • dokumentoi ja tallentaa omaa oppimistaan (Jyväskylän kouluilla - kasvun kansio)
 • arvioi omaa tvt-osaamistaan (esim. Oppika-kysely).

TVT- sisällöt vuosiluokilla 3-6

Oppilas 3.-4. luokka
 • harjoittelee näppäimistön käyttöä
 • hallitsee tekstinkäsittelyn alkeet ja harjoittelee esitysgrafiikkaohjelmia
 • osaa liittää kuvan tekstiin
 • tunnistaa tietokoneohjelmien käytön periaatteita (valikot ja toimintopainikkeet)
 • hankkii ja jäsentää tietoa (selain, ohjelmat, videot, sähköiset oppimateriaalit)
 • harjoittelee tiedon säilömistä valittuun pilvipalveluun (esim. Jyväskylän kouluilla PedaNet, Office365, kts. kasvunkansio)
 • osaa sähköpostin käytön alkeet (lukeminen, lähettäminen, vastaaminen)
 • ymmärtää turvallisen jakamisen periaatteet (mitä voi julkaista, mitä ei) ja yksityisyyden suojaamisen .
 • käyttää oppimispelejä ja harjoittelee ohjelmointia
 • tiedostaa tekijänoikeudet
 • arvioi omaa tvt-osaamistaan (esim. Oppika-kysely) ja asettaa itselleen tvt-oppimistavoitteita.

Oppilas 5.-6. luokka
 • osaa laatia esitelmän sähköiseen muotoon
 • osaa tallettaa tuotokset valittuun pilvipalveluun (esim. PedaNet, Office365, vrt. kasvun kansio)
 • osaa jakaa tallentamansa materiaalin muiden kanssa (opettaja, vertaiset) turvallisesti ja harkiten
 • osaa sähköpostin käytön
 • osaa käyttää koulukäytössä olevia sähköisiä ympäristöjä myös omalla laitteellaan
 • harjoittelee lähdekritiikkiä, monilukutaitoa ja osaa arvioida tiedon luotettavuutta
 • tutustuu sosiaaliseen mediaan ja tiedostaa vastuunsa - fiksusti verkossa
 • käyttää oppimispelejä ja harjoittelee ohjelmointia
 • arvioi omaa tvt-osaamistaan (esim. Oppika-kysely) ja asettaa itselleen tvt-oppimistavoitteita.

TVT- sisällöt vuosiluokilla 7-9


Oppilas 7.-8. lk
 • hallitsee käytössä olevat oppimisympäristöt, osaa kirjautumisen, ymmärtää tallentamisen (pilvi, kovalevy, verkkolevy).
 • käyttää Wilmaa (lukujärjestykset, tiedotteet, viestit, kokeet, suoritukset)
 • hallitsee toimistotyökalujen peruskäytön (tekstiasiakirja, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka)
 • osaa omalla laitteellaan kirjautua koulun verkkoon ja käyttää tarjottuja ohjelmia.
 • ymmärtää verkkorakenteen (koulun sisäinen oppilasverkko, omat mobiililittymät,)
 • osaa sähköpostin käytön (lukeminen, lähettäminen, vastaaminen, liitetiedostojen liittäminen viestiin, liitetiedostojen vastaanottaminen, yhteystietolistojen ylläpito, kansioiden hallinta)
 • ymmärtää sosiaalisessa mediassa esiintyvät riskit ja osaa minimoida ne
  • osaa jakaa tietoa hallitusti halutulle ryhmälle ts. ymmärtää julkisuusasetukset käyttämissään ympäristöissä
  • osaa hyödyntää sosiaalisen median tarjoamia työkaluja koulutyössään
  • osaa kommentoida, antaa palautetta ja vastaanottaa palautetta (Netiketti)
 • toimii vastuullisesti ja noudattaa hyviä tapoja (Netiketti)
 • opettelee ohjelmointikielen alkeita ja logiikkaa
 • arvioi ja jäsentää omaa kasvun kansiotaan
 • arvioi omaa tvt-osaamistaan (esim. Oppika-kysely tai Tiviittori) ja asettaa itselleen tvt-oppimistavoitteita.

Oppilas 9. lk
 • osaa vertailla erilaisia ohjelmia ja löytää omat suosikkinsa
 • hallitsee toimistotyökalujen peruskäytön (tekstiasiakirja, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka)
  • osaa etsiä työtä helpottavia ratkaisuja ohjelmista (esim. automaattinen sisällysluettelo, sivunnumerointi)
 • arvioi ja jäsentää omaa kasvun kansiotaan
 • osaa valita käyttötarkoitukseen sopivan työkalun
 • osaa käyttää ohjelmien sisään rakennettuja ohjeita tai etsiä ratkaisuja itsenäisesti ongelmatilanteissa
 • tunnistaa eri ohjelmien yhteisiä toimintaperiaatteita ja osaa hyödyntää näitä uusiin ohjelmiin tutustuessaan
 • ymmärtää tekijäinoikeuksien perusteet ja osaa kunnioittaa niitä
 • tiedostaa omaa mediapersoonaansa ja mediamakuaan
 • arvioi omien tvt-oppimistavoitteidensa toteutumista.