Oppilashuolto

Kasvun ja oppimisen tuki

Oppilashuoltoryhmä

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskiviikkoisin pohtimaan ja ratkaisemaan koulun ongelmatilanteita ja järjestämään tarvittaessa jatkohoitoa sekä ennaltaehkäisyä. Ryhmä on laaja-alainen asiantuntijajoukko johon kuuluvat mm. rehtori, koulupsykologi, koulukuraattori, psyykkari ja terveydenhoitaja.

Kouluterveydenhoito

Terveydenhoitaja huolehtii oppilaiden terveydestä ja terveystarkastuksista. Myös vanhemmat voivat ottaa häneen yhteyttä. Terveydenhoitaja on oppilashuoltoryhmän jäsen. Koululääkäri osallistuu oppilaan kouluterveydenhuoltoon laajoissa terveystarkastuksissa.

Elimäen yhtenäiskoulussa terveydenhoitaja on paikalla maanantaista keskiviikkoon (vl 7-9) ja torstaista perjantaihin (vl 1-6) klo 8.30 - 15 sekä erikseen sovittuina aikoina.


Terveydenhoitaja Anniina Lindgren
p. 0400 287 764
anniina.lindgren(at)kymsote.fi
+Wilma

Koulukuraattori

Koulukuraattori on ehkäisevään lastensuojelutyöhön erikoistunut koulun sosiaalialan työntekijä. Koulukuraattori tapaa oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä tai ihmissuhteissaan, elämässään on tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin, tai omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä ongelmia tai pulmia.

Koulukuraattori keskustelee luottamuksellisesti oppilaan kanssa ja tekee yhteistyötä opettajien, perheen, muun oppilashuoltohenkilöstön, viranomaisten ja muiden oppilaan elämään vaikuttavien tahojen kanssa. Keskeisiä tehtäväalueita ja työmenetelmiä ovat mm. tukikeskustelut, arvioinnit, kartoitukset, ryhmätoiminta monenlaisista näkökulmista sekä ohjaaminen koulun ulkopuolisten palvelujen piiriin. Koulukuraattori käy tarvittaessa seuraamassa oppitunteja ja havainnoi luokka- ja ryhmätilanteita. Koulukuraattori voi pitää myös oppitunteja muun muassa kaveri- ja kiusaamisasioista.

Koulukuraattorin tehtävänä on tukea oppilaan hyvinvointia ja kaikinpuolista selviytymistä koulussa. Monitasoinen yhteistyö, konsultointi sekä työskentely koulun oppilashuoltotyöryhmässä ovat olennainen osa koulukuraattorin työtä, samoin verkostojen luominen koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Koulukuraattori tukee koulun opetus- ja kasvatustyötä, edistää kouluyhteisön hyvinvointia sekä vahvistaa osaltaan kotien ja koulun välistä yhteistyötä sekä tukee kotien kasvatustyötä. Koulukuraattori osallistuu psykososiaalisen oppilashuollon suunnitteluun ja kehittämiseen.

Koulukuraattoriin voi olla yhteydessä oppilas itse, huoltajat, opettajat tai muut viranomaiset. Elimäen yläasteella kuraattori on tavattavissa pääsääntöisesti maanantaisin ja keskiviikkoisin.

Koulukuraattori
avoin
p. 020 615 7857
+ Wilma


Psyykkari

Psyykkari on psykiatrinen sairaanhoitaja eli mielenterveystyön ammattilainen. Työn tavoitteena on lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja varhaisen tuen tarjoaminen sekä mielenterveysasioista puhuminen ja ymmärryksen lisääminen.

Psyykkaripalvelu mahdollistaa oirehdintaan ja psyykeen liittyviin huoliin puuttumisen ajoissa ja tarpeen mukaan saattamisen hoidon piiriin. Konsultaation kautta osaaminen on myös opettajien ja vanhempien käytössä. Oppilaat ohjautuvat psyykkarille pääosin oppilashuoltotyöryhmän, kouluterveydenhoitajan tai kuraattorin kautta tai oppilaat ja vanhemmat voivat ottaa yhteyttä psyykkariin itse.

Työ sisältää tapaamisia lapsen tai nuoren ja tarvittaessa perheen kanssa, oppilaan havainnointia luokka- tai ryhmätilanteessa, yhteydenpitoa vanhempiin ja tarvittaviin yhteistyökumppaneihin sekä opettajien ja oppilashuoltotyöryhmän konsultointia oppilaan tukemiseksi koulussa.

Työvälineitä ovat keskustelu, erilaiset testit ja arviointilomakkeet sekä pienempien kanssa pelit, leikit. Psyykkarin toimenkuvaan kuuluu myös kriisityö ja akuutit tilanteet sekä äkillisiin lapsen ja nuoren mielenterveyttä uhkaaviin tilanteisiin puuttuminen, tarvittaessa kotikäynnit. Ryhmätoimintaa ja teematunteja järjestetään tarvittaessa. Psyykkari toimii oppilashuoltoryhmässä mielenterveystyön asiantuntijana.

Psyykkari
Jenni Hannula
p. 020 615 6658
+ Wilma

Koulupsykologi

Psykologi on ihmisen käyttäytymisen, ajattelun ja tunne-elämän asiantuntija, joka tuntee lapsen normaalikehityksen ja sen poikkeamat. Psykologin asiakkaana voi olla lapsi, perhe, koululuokka, koulun henkilökunta tai koko kouluyhteisö. Työn tavoitteena on lapsen koulunkäynnin, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen psykologiseen tietämykseen nojaten.

Psykologin tutkimusten ja konsultaatioiden perusteella suunnitellaan lapsen tarvitsemia tukitoimia koulussa ja hän on mukana tukitoimien vaikuttavuuden seurannassa. Psykologi arvioi lapsen kehityksessä ja oppimisessa esiin tulevia pulmia sekä ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon. Pulmia ovat monesti mm. oppimisvaikeudet, neuropsykiatriset pulmat ja lapsen psyykkinen oireilu. Psykologin osaamista on hyvä käyttää kokonaisvaltaisessa oppilaan kasvun ja kehityksen arvioinnissa. Hän auttaa kehittämään myös voimavaroja ja vahvuuksia.

Psykologi antaa myös lapsen hyvinvointiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa, toteuttaa lyhytterapeuttisia interventioita tunne-elämän pulmissa sekä antaa kriisiapua ryhmille ja yksilöille erilaisissa elämän kriiseissä. Psykologi osallistuu oppilashuoltoryhmän toimintaan sekä koulun kehittämistyöhön oman osaamisalueensa puitteissa. Psykologeilla on vaitiolovelvollisuus.

Koulupsykologiin voi olla yhteydessä esimerkiksi seuraavissa asioissa:

* alavireinen tai masentunut olo

* stressaantuneisuus

* keskittymisvaikeudet

* koulumenestys tai koulun sujuminen huolettaa

* ihmissuhdepulmat

* jännittäminen, pelot tai huolet, jotka haittaavat arkielämää

* järkyttävät tapahtumat, josta haluaa keskustella

Psykologi on tavoitettavissa Wilman kautta sekä koululla työhuoneessa parhaiten tiistaisin ja torstaisin.


Koulupsykologi
Arto Svensk
p. 020 615 5115
arto.svensk(at)kouvola.fi
+W
ilma

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä