7-9 B1 Englanti (kokeilu)

Palaa arviointipohjiin

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T1 Kielellinen päättely

ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas muistaa englannin kielen säännönmukaisuuksia.
8 % Oppilas tunnistaa ohjatusti englannin kielen keskeisiä käsitteitä.
8 % Oppilas tunnistaa englanninkielen säännönmukaisuuksia. Oppilas tunnistaa eri kielten samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia.
8 % Oppilas muistaa englannin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä.
8 % Oppilas osaa luokitella englanninkielen säännönmukaisuuksia.
8 % Oppilas tuntee englannin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä. Oppilas osaa verrata sitä, miten sama asia ilmaistaan jossakin muussa kielessä.
8 % Oppilas osaa tehdä havaintojensa perusteella johtopäätöksiä englannin kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa johtopäätöksiään.
17 % Oppilas tekee johtopäätöksiä vertaillessaan englantia ja muita kieliä sekä soveltaa niitä. Oppilas käyttää kielitiedon käsitteitä oppimisessaan.
8 % Oppilas vertailee eroja ja yhtäläisyyksiä englannin kielen ja muiden kielten kielitiedon käsitteiden välillä.
8 % Oppilas osaa arvioida säännönmukaisuuksista tekemiensä johtopäätösten toimivuutta erilaisissa tilanteissa.

T2 Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurienvälinen toimintakyky

edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan kielen asemaan liittyviä arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaille valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyään

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää, että englanti on lingua franca.
17 % Oppilas kertoo missä englantia puhutaan.
17 % Oppilas pohtii ohjatusti englannin kielen asemaan liittyviä ilmiöitä, kuten kielen levinneisyyttä ja arvostusta.
17 % Oppilas osaa pohtia englannin kielen asemaan liittyviä ilmiöitä, kuten kielen levinneisyyttä ja arvostusta.
17 % Oppilas havaitsee, että englanti on erilaista eri puolilla maailmaa.
17 % Oppilas erottaa toisistaan keskeisiä alueellisia variantteja.

T3 Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas ohjatusti käyttää erilaisia opiskelutapoja.
6 % Oppilas asettaa ohjatusti omia kielen opiskelutavoitteita.
6 % Oppilas osaa käyttää erilaisia opiskelutapoja.
6 % Oppilas pyrkii yhteistyöhön ja myönteiseen vuorovaikutukseen.
17 % Oppilas arvioi ohjatusti opiskelutapojaan.
6 % Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.
6 % Oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan.
6 % Oppilas osaa arvioida opiskelutapojaan.
8 % Oppilas toimii oma-aloitteisesti vuorovaikutustilanteissa muut huomioiden.
8 % Oppilas asettaa ja arvioi itselleen sopivia kielenopiskelutavoitteita.
17 % Oppilas kehittää opiskelutapojaan tekemiensä arviointien perusteella.

T4 Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

kannustaa ja ohjata oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää kohdekieltä omassa elämässään sekä käyttämään kieltä rohkeasti erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas osaa luetella tilanteita, joissa hän voi käyttää englantia.
17 % Oppilas osaa kertoa, mihin englannin kielen taitoa yleisesti tarvitaan koulun päätyttyä.
17 % Oppilas osaa pohtia ohjatusti, miten hän voi käyttää englannin taitoaan koulun päätyttyä.
17 % Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää englannin taitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää kielitaitoaan koulun päätyttyä.
17 % Oppilas havaitsee, että englannin kielen taitoa pitää kehittää koulun päätyttyä.
17 % Oppilas ymmärtää kielen oppimisen omana elinikäisenä prosessinaan.

T5 Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas osaa lyhyesti vastata itseään koskeviin kysymyksiin tukeutuen viestintäkumppaniin.
17 % Oppilas selviytyy yleisimmin toistuvista, rutiininomaisista viestintätilanteista harjoitelluin ilmauksin.
17 % Oppilas selviytyy yleisimmin toistuvista, rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen viestintäkumppaniin tai käyttäen kompensaatiota.
17 % Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen joskus viestintäkumppaniin.
17 % Oppilas selviytyy rutiininomaisista viestintätilanteista.
17 % Oppilas kommunikoi oma-aloitteisesti ja selviytyy monenlaisista viestintätilanteista.

T6 Viestintästrategioiden käyttö

tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas ilmaisee nonverbaalisesti onko ymmärtänyt viestin.
17 % Oppilas tarvitsee viestinnässään paljon apukeinoja ja tukea. Osaa reagoida yksittäisillä sanoilla ja pienillä eleillä.
17 % Oppilas tarvitsee viestinnässään usein apukeinoja ja tukea.
17 % Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimipalautteella. Joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.
17 % Oppilas osallistuu viestintään enimmäkseen sanallisin ilmauksin. Joutuu melko usein pyytämään selvennystä tai toistoa.
17 % Oppilas pystyy jossain määrin olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa.

T7 Viestinnän kulttuurinen sopivuus

auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas osaa tervehtiä muutamissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa.
17 % Oppilas käyttää yksittäisiä kohteliaisuusilmauksia tutuissa sosiaalisissa tilanteissa.
17 % Oppilas käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia harjoittelemissaan rutiininomaisissa tilanteissa.
17 % Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa.
17 % Oppilas käyttää monia kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.
17 % Oppilas käyttää kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia luontevasti viestiessään.

T8 Tekstien tulkintataidot

rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas ymmärtää yksittäisiä puhuttuja tai kirjoitettuja sanoja ja ilmaisuja.
17 % Oppilas tunnistaa lyhyestä tekstistä tai hitaasta puheesta yksittäisiä tuttuja sanoja ja ilmaisuja.
17 % Oppilas löytää lyhyestä tekstistä ja hitaasta puheesta yksittäisiä tietoja.
17 % Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.
17 % Oppilas löytää ja ymmärtää pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä tekstistä tai hitaasta puheesta.
17 % Oppilas ymmärtää myös yksityiskohtia tuttua sanastoa sisältävästä tekstistä ja pääajatukset lähes normaalitempoisesta puheesta.

T9 Tekstien tuottamistaidot

tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

Osuus Kriteeri
8 % Oppilas muistaa harjoiteltuja sanoja ja ilmauksia.
8 % Oppilas harjoittelee sinnikkäästi ymmärrettävää ääntämistä.
8 % Oppilas harjoittelee viestinnässään keskeisen sanaston ja ilmauksien käyttöä itselleen tärkeistä asioista.
8 % Oppilas ääntää ohjatusti harjoiteltuja ilmauksia.
17 % Oppilas ymmärtää keskeisiä perustason lauserakenteita. Oppilas harjoittelee keskeisen sanaston ja ilmauksien käyttöä arkisissa tilanteissa.
8 % Oppilas osaa rajallisen määrän lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeistä sanastoa ja perustason lauserakenteita ja pystyy kertomaan arkisista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan yksinkertaisia viestejä.
8 % Oppilas ääntää harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi.
8 % Oppilas käyttää ulkoa opeteltuja ilmauksia, sanastoa ja perustason lauserakenteita kertoessaan arkisista ja itselleen tärkeistä asioista, myös kirjoittaessaan lyhyitä viestejä.
8 % Oppilas ääntää harjoiteltuja ilmauksia ymmärrettävästi vuorovaikutuksessa.
8 % Oppilas käyttää vaihtelevia ilmauksia, sanastoa ja perustason lauserakenteita kertoessaan arkisista ja itselleen tärkeistä asioista, myös kirjoittaen.
8 % Oppilas ääntää muitakin kuin harjoiteltuja ilmauksia ymmärrettävästi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä