3-6 Musiikki (kokeilu)

Palaa arviointipohjiin

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T1 Osallistuminen yhteismusisointiin

rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään, L2, L6, L7

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa yhteismusisointi-tilanteen
17 % Oppilas tunnistaa musisointitilanteen erilaisia rooleja
17 % Oppilas toimii musiikillisen ryhmän jäsenenä
17 % Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet yhteismusisoinnissa
17 % Oppilas huolehtii omasta osuudestaan yhteismusisoinnissa ja auttaa ja kannustaa muita mahdollisuuksien mukaan
17 % Oppilas tuo esille myös omia ideoitaan yhteismusisoinnissa

T2a Yhteismusisointitaidot

ohjata oppilasta kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä, L1, L2

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa yhteismusisoinnissa käytettäviä instrumentteja
17 % Oppilas hallitsee jonkin instrumentin perussoittotavan
17 % Oppilas osallistuu yhteissoittoon
17 % Oppilas osallistuu yhteissoittoon pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi musiikillista kokonaisuutta
17 % Oppilas osallistuu monipuolisesti yhteissoittoon erityyppisillä instrumenteilla
17 % Oppilas tuo esille myös omia ideoitaan yhteismusisoinnissa

T2b Laulaminen ryhmän jäsenenä, yhteislaulu

ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen musisoivan ryhmän jäsenenä, L1, L2

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa ihmisäänen erilaisia käyttötapoja
17 % Oppilas hallitsee luontevan äänenkäytön perusteita
17 % Oppilas osallistuu yhteislauluun
17 % Oppilas osallistuu yhteislauluun pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi musiikillista kokonaisuutta
17 % Oppilas käyttää ääntään luontevasti ja laulaa osuutensa rytmisesti oikein ja melodialinjan mukaisesti
17 % Oppilas soveltaa omatoimisesti laulutaitojaan musisoivan ryhmän jäsenenä

T3 Musiikkiliikunta (musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunteiden ilmaisu kehon liikkeellä)

kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen, L1, L2

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas toistaa ilmaisua mallin mukaan
17 % Oppilas huomaa yhtäläisyyksiä liikkeen ja kuullun musiikin välillä
17 % Oppilas liikkuu musiikin mukaan
17 % Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää kehoaan musiikilliseen ilmaisuun
17 % Oppilas hahmottaa liikkuessaan musiikillisia rakenteita
17 % Oppilas hahmottaa liikkuessaan musiikillisia rakenteita ja ilmaisee musiikkia liikkeillään

T4 Musiikin kuuntelu ja kuuntelukokemuksen jakaminen

Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä, L2

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa kuuntelutilanteen
17 % Oppilas on kuuntelutilanteessa häiritsemättä muita
17 % Oppilas esittää yksittäisiä huomioita kuulemastaan
17 % Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja esittää näkemyksiään kuulemastaan
17 % Oppilas luokittelee kuulemaansa eri perustein
17 % Oppilas käyttää luovasti erilaista musiikkia tai äänimaisemia tunnelman luomiseksi

T5 Luovan musiikillisen ajattelun ilmaisu eri keinoin

rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen, L1, L2, L5, L6

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas toistaa muiden keksimiä musiikillisia tai äänellisiä ideoita
17 % Oppilas valitsee olemassa olevia musiikillisia tai äänellisiä ideoita
17 % Oppilas keksii ohjatusti yksin tai ryhmässä musiikillisia tai äänellisiä ideoita
17 % Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita ilmaisutapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia.
17 % Oppilas rakentaa erilaisista musiikillisista tai äänellisistä vaihtoehdoista kokonaisuuden
17 % Oppilas luo omia musiikillisia tai äänellisiä kokonaisuuksia

T6 Musiikin merkitysten havainnointi

ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta, L2

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas kuuntelee eri musiikkityylejä
17 % Oppilas tunnistaa ja nimeää erilaisia musiikin tyylejä tai käyttötarkoituksia
17 % Oppilas ymmärtää, että musiikki on erilaista eri aikoina ja eri kulttuureissa
17 % Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja kokemuksistaan.
17 % Oppilas arvioi käytettävän musiikin sopivuutta käyttötarkoitukseensa
17 % Oppilas rakentaa tilanteeseen sopivan musiikillisen kokonaisuuden esim. esityksen ohjelmiston, näytelmän musiikin, kuunnelman äänimaisemat

T7 Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen

ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä, L4

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa musiikin merkintätapoja
17 % Oppilas ymmärtää musiikin merkintätavan ja soittimen välisen yhteyden
17 % Oppilas harjoittelee erilaisten merkintätapojen käyttämistä musisoinnissa
17 % Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten merkintöjen mukaisesti musisoinnin yhteydessä
17 % Oppilas kuvaa annetuilla merkintätavoilla kuulemaansa musiikkia
17 % Oppilas yhdistelee erilaisia merkintätapoja (rakenne, harmonia, melodia, rytmi, esitysmerkinnät) musiikin merkitsemiseen

T8 Soittimien, välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta, L3

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa kovan äänen ja melun
17 % Oppilas ymmärtää kovan äänen ja melun vaikutukset kuuloon
17 % Oppilas käyttää soittimia sillä tavalla kuin niitä on musiikissa tarkoitettu käytettäväksi
17 % Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen huomioon muun muassa ääneen ja musiikin voimakkuuteen liittyvät tekijät
17 % Oppilas havaitsee ja korjaa epätasapainon vallitsevassa musisointi- ja ääniympäristössä
17 % Oppilas vastaa esityksen äänentoistosta

T9 Oppimaan oppiminen ja työskentelytaidot

ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin, L1

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas toistaa harjoiteltuja asioita
17 % Oppilas ymmärtää toiston ja harjoittelun merkityksen taitojen kehittymiselle
17 % Oppilas harjoittelee tavoitteen asettamista oman harjoittelunsa tueksi
17 % Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen osaamisensa kehittämiseksi ja toimii tavoitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa
17 % Oppilas arvioi taitojensa kehittymistä suhteessa asettamiinsa tavoitteisiin
17 % Oppilas asettaa itselleen monipuolisia musiikillisia tavoitteita ja edistyy taidoissaan

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä