3-6 Uskonto (kokeilu)

Palaa arviointipohjiin

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T1 Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen, uskonnon monilukutaito

ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää mikä on oman uskonnon pyhä kirja.
17 % Oppilas ymmärtää oman uskonnon pyhän kirjan rakenteen.
17 % Oppilas osaa kuvailla oman uskonnon keskeisten kertomusten sisällön.
17 % Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden keskeisiä sisältöjä.
17 % Oppilas osaa analysoida mikä on keskeisten kertomusten opetus.
17 % Oppilas osaa arvioida miksi kertomuksia voidaan tulkita eri tavoin.

T2 Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen, uskonnon monilukutaito

ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin ja pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa oman uskontonsa pyhän rakennuksen ja siihen liittyviä symboleja.
17 % Oppilas tietää millaisia tapoja ja rituaaleja pyhään rakennukseen liittyy.
17 % Oppilas kuvailee uskonnollisen rituaalin merkitystä.
17 % Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla opiskeltavan uskonnon keskeisistä rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä kuvata niiden merkitystä.
17 % Oppilas tunnistaa ja osaa selittää pyhien paikkojen symboliikkaa.
17 % Oppilas osaa selittää rituaalien ja tapojen symboliikkaa.

T3 Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa uskonnollisen kielen.
17 % Oppilas antaa esimerkkejä uskonnollisesta kielestä.
17 % Oppilas ymmärtää käsitteen vertauskuva.
17 % Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.
17 % Oppilas harjoittelee tulkitsemaan uskonnollista vertauskuvaa.
17 % Oppilas onnistuu tulkitsemaan uskonnollista vertauskuvaa.

T4 Oppimaan oppimisen taidot uskonnon opiskelussa

ohjata oppilas etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas osaa hakea tietoa uskonnosta.
17 % Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä.
17 % Oppilas harjoittelee arvioimaan tiedon luotettavuutta.
17 % Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä. Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.
17 % Oppilas arvioi löytämänsä tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.
17 % Oppilas arvioi eri lähteitä tiedonhankinnan näkökulmasta.

T5 Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas muistaa suomalaisen uskonnollisuuden juurten keskeiset tapahtumat.
17 % Oppilas muistaa suomalaisen uskonnollisuuden juurten keskeiset tapahtumat.
17 % Oppilas osaa kuvata suomalaisen ja eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria pääpiirteissään.
17 % Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä.
17 % Oppilas antaa esimerkkejä uskontojen merkityksestä yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja mediassa.
17 % Oppilas osaa kuvata uskontojen merkityksiä Euroopalle ennen ja nyt.

T6 Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas osaa kuvailla oman uskontonsa joitain oman uskontonsa tunnusomaisia piirteitä.
17 % Oppilas osaa kuvailla oman uskontonsa tunnusomaiset piirteet.
17 % Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteet.
17 % Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä niiden keskinäiset suhteet.
17 % Oppilas osaa arvioida juutalaisuuden, kristinuskon ja juutalaisuuden suhteita.
17 % Oppilas osaa arvioida uskontojen keskinäisiin suhteisiin vaikuttavia tekijöitä.

T7 Uskonnon monilukutaito

kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää miten uskonnollisissa tiloissa ja tilanteissa toimitaan.
17 % Oppilas toimii uskonnollisissa tiloissa ja tilanteissa asiallisesti.
17 % Oppilas toimii uskonnollisissa tiloissa ja tilanteissa kunnioittavasti.
17 % Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa.
17 % Oppilas suhtautuu kunnioittavasti asioihin ja tilanteisiin, joita joku pitää pyhänä.
17 % Oppilas luo ilmapiiriä, jossa kunnioitetaan omaa ja toisen pyhää.

T8 Etiikkaa koskeva tieto

ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää mitä etiikka tarkoittaa ja millaisia ovat eettiset kysymykset.
17 % Oppilas osaa nimetä oman uskontonsa eettisiä opetuksia.
17 % Oppilas tietää, että katsomuksilla on yhteisiä eettisiä periaatteita.
17 % Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.
17 % Oppilas osaa soveltaa eettisiä opetuksia erilaisiin arjen tilanteisiin.
17 % Oppilas osaa analysoida eettisten opetusten merkitystä.

T9 Ihmisoikeusetiikka

ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää, että on olemassa YK:n lasten oikeuksien sopimus.
17 % Oppilas tietää YK:n Lasten oikeuksien sopimuksen koskettavan häntä.
17 % Oppilas osaa antaa esimerkkejä YK:n Lasten oikeuksien sopimuksen kohdista.
17 % Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista.
17 % Oppilas arvioi miten ihmisoikeudet toteutuvat omassa lähiympäristössä.
17 % Oppilas arvioi kansainvälisten sopimusten merkitystä.

T10 Eettinen pohdinta

ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas antaa esimerkkejä arvoista sekä siitä, mitä itse pitää arvokkaana.
17 % Oppilas nimeää uskontonsa eettisiä periaatteita.
17 % Oppilas soveltaa jotain eettistä ohjetta arjen ongelmatilanteen ratkaisujen pohdinnassa.
17 % Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Hän osaa soveltaa opiskelemansa uskonnon eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.
17 % Oppilas pohtii miksi yhteinen toiminta kestävän tulevaisuuden rakentamisella on merkittävää.
17 % Oppilas osaa arvioida kestävän tulevaisuuden rakentamisen vaihtoehtoja erilaisten arvojen kannalta.

T11 Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

Osuus Kriteeri
17 % Ilmaisen mielipiteeni.
17 % Ilmaisen mielipiteeni ja kuuntelen toista.
17 % Perustelen mielipiteeni.
17 % Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.
17 % Osaan selittää niitä ajatuksia, joihin toisen mielipide perustuu.
17 % Vien keskustelua eteenpäin kohti yhteistä ymmärrystä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä