3-6 A1 Englanti (kokeilu)

Palaa arviointipohjiin

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T1 Kielellisen ympäristön hahmottaminen

ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä.

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tekee ajattelulle annettujen viestien perusteella havaintoja lähiympäristönsä kielistä.
17 % Oppilas tietää, että englanti on lingua franca sekä kuvailee sen esiintymistä lähiympäristössään.
17 % Oppilas pohtii ajattelulle annettujen vihjeiden perusteella maailman eniten puhuttuja kieliä sekä niiden esiintymistä lähiympäristössään.
17 % Oppilas osaa kuvata pääpiirteissään, millaisia kieliä on hänen lähiympäristössään, mitkä ovat maailman eniten puhutut kielet ja miten laajalti levinnyt englannin kieli on.
17 % Oppilas kertoo, millaisia kieliä on hänen lähiympäristössään, mitkä ovat maailman eniten puhutut kielet ja miten laajalti levinnyt englannin kieli on.
17 % Oppilas pohtii englannin ja muiden maailman puhutuimpien kielten asemaan ja arvostukseen liittyviä ilmiöitä.

T3 Kielellinen päättely

ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas huomaa ajattelulle annettujen viestien perusteella sanastollisia eroja ja yhtäläisyyksiä englannin kielen ja äidinkielensä välillä.
17 % Oppilas huomaa rakenteellisia eroja ja yhtäläisyyksiä englannin kielen ja äidinkielensä välillä.
17 % Oppilas tarvitsee ajattelulle annettuja vihjeitä havaitakseen, että eri kielissä on yhteisiä sanastollisia ja rakenteellisia piirteitä.
17 % Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen rakenteellisista, sanastollisista tai muista eroista ja yhtäläisyyksistä.
17 % Oppilas tekee johtopäätöksiä englannin kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen rakenteellisista ja sanastollisista eroista ja yhtäläisyyksistä.
17 % Oppilas soveltaa rakenteellisista ja sanastollisista eroista ja yhtäläisyyksistä tekemiään johtopäätöksiä vertaillessaan englantia ja muita kieliä.

T4 Englanninkielisen aineiston löytäminen

ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tutustuu erilaisiin englanninkielisiin oppimista tukeviin aineistoihin.
17 % Oppilas ymmärtää, että on saatavilla runsaasti englanninkielistä aineistoa, joka edistää hänen oppimistaan.
17 % Oppilas kokeilee erilaisia englanninkielisiä aineistoja edistääkseen oppimistaan.
17 % Oppilas osaa kertoa, millaista englanninkielistä hänen omaa oppimistaan edistävää aineistoa on saatavilla.
17 % Oppilas valitsee annetuista vaihtoehdoista englanninkielistä aineistoa, jonka tuella edistää oppimistaan.
17 % Oppilas hyödyntää erilaisia sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivia englanninkielisiä aineistoja oppimisessaan.

T5 Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

Osuus Kriteeri
8 % Oppilas tunnistaa yksittäisiä, konkreettisia yhdessä asetettuja opiskelun tavoitteita.
8 % Oppilas työskentelee ohjatusti parin kanssa.
8 % Oppilas antaa esimerkkejä yksittäisistä, konkreettisista yhdessä asetetuista tavoitteista.
8 % Oppilas työskentelee ohjatusti pienessä ryhmässä.
8 % Oppilas tunnistaa kielitaitoon, kielenoppimiseen, kielitietoisuuteen ja kulttuureihin liittyviä tavoitteita.
8 % Oppilas osallistuu ohjatusti työskentelyyn parin kanssa, pienessä ryhmässä ja koko ryhmässä.
8 % Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita.
8 % Oppilas osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.
17 % Oppilaan työskentely auttaa ryhmää tavoitteen saavuttamisessa.
17 % Oppilas kannustaa ja ohjaa muita ryhmän jäseniä tehtävän valmistumisessa.

T6 Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja löytäminen

ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

Osuus Kriteeri
8 % Oppilas tunnistaa konkreettisia kielenopiskelutavoitteita annetun mallin mukaan.
8 % Oppilas tunnistaa erilaisia tapoja opiskella kieltä.
6 % Oppilas arvioi työskentelyään annettujen vihjeiden avulla.
6 % Oppilas valitsee opiskelun konkreettisista tavoitteista itselleen sopivimpia.
6 % Oppilas kokeilee erilaisia tapoja opiskella kieltä annetun mallin mukaan.
17 % Oppilas asettaa konkreettisia tavoitteita englannin opiskelulleen.
17 % Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen, harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa, harjaannuttaa ja arvioi taitojaan.
17 % Oppilas arvioi ajattelulle annettujen vihjeiden perusteella kielenopiskelutaitojaan suhteessa asettamiinsa tavoitteisiin ja muuttaa tarvittaessa opiskelutapojaan.
17 % Oppilas arvioi kielenopiskelutaitojaan suhteessa asettamiinsa tavoitteisiin ja muuttaa tarvittaessa opiskelutapojaan.

T7 Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas osallistuu vuorovaikutukseen mallin mukaan tutuissa ja jokapäiväisissä tilanteissa.
17 % Oppilas pystyy vaihtamaan ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä tilanteissa viestintäkumppanin tukemana.
17 % Oppilas pystyy vaihtamaan ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä tilanteissa.
17 % Oppilas pystyy vaihtamaan ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään viestintätilannetta.
17 % Oppilas on jossain määrin aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa. Oppilas osaa kysyä, onko viestintäkumppani ymmärtänyt viestin.
17 % Oppilas on aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa. Oppilas osaa ajoittain tukea viestintäkumppaniaan.

T8 Viestintästrategioiden käyttö

rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tarvitsee viestinnässään usein mallia tai apukeinoja. Oppilas reagoi yksittäisillä sanoilla ja eleillä.
17 % Oppilas tarvitsee edelleen viestinnässään mallia tai apukeinoja.
17 % Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee apukeinoja. Oppilas osaa reagoida turvautuen kompensaatiokeinoihin. Oppilas pyytää usein toistoa tai selvennystä.
17 % Oppilas osallistuu enenevässä määrin viestintään. Oppilas turvautuu harvemmin ei-kielellisiin ilmaisuihin. Oppilas joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä melko usein. Oppilas osaa jonkin verran soveltaa viestintäkumppanin ilmaisuja omassa viestinnässään.
17 % Oppilas osallistuu viestintään. Oppilas ajoittain pyytää toistoa tai selvennystä.
17 % Oppilas osallistuu aktiivisesti viestintään ja hyödyntää viestintäkumppanin ilmaisuja omassa viestinnässään.

T9 Viestinnän kulttuurinen sopivuus

tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas käyttää annetun mallin mukaan kohteliaita tervehdyksiä ja esittää kohteliaasti esimerkiksi pyyntöjä ja anteeksipyyntöjä ja vastaa sellaisiin.
17 % Oppilas harjoittelee yleisimpiä kohteliaita tervehdyksiä ja puhuttelumuotoja sekä esittää kohteliaasti esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja anteeksipyyntöjä ja vastaa sellaisiin. Oppilas tarvitsee toistuvasti viestintäkumppanin tukea.
17 % Oppilas pyrkii käyttämään yleisimpiä kohteliaita tervehdyksiä ja puhuttelumuotoja sekä esittää kohteliaasti esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja anteeksipyyntöjä ja vastaa sellaisiin. Oppilas tarvitsee ajoittain viestintäkumppanin tukea.
17 % Oppilas selviytyy lyhyistä sosiaalisista tilanteista. Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaita tervehdyksiä ja puhuttelumuotoja sekä esittää kohteliaasti esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin.
17 % Oppilas käyttää monia kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.
17 % Oppilas käyttää kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia viestiessään.

T10 Tekstien tulkintataidot

ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas ymmärtää, mitä aihepiiriä yleiskielinen, selkeä puhe tai kirjoitettu teksti käsittelee.
17 % Oppilas löytää selkeästä yleiskielisestä puheesta tai kirjoitetusta tekstistä ennakkoon valmistautumisen avulla pääajatuksia ja avainsanoja. Toistoa tarvitaan.
17 % Oppilas ymmärtää pääajatuksia helposta, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää puhetta sisältävistä ennakoitavista puhutuista ja kirjoitetuista teksteistä. Toistoa tarvitaan.
17 % Oppilas ymmärtää helppoja, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään kiinnostavien ydinsisällön ja tekstin pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä, ennakoitavasta tekstistä. Oppilas pystyy hyvin yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden tukemana.
17 % Oppilas ymmärtää ydinsisällön ja tekstin pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä, ennakoitavasta puheesta ja kirjoitetusta tekstistä.
17 % Oppilas ymmärtää ydinsisällön ja tekstin pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä, ennakoitavasta puheesta ja kirjoitetusta tekstistä. Oppilas päättelee tuntemattomien sanojen ja ilmauksien merkityksiä asiayhteyden tukemana.

T11 Tekstien tuottamistaidot

tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta laajenevasta aihepiiristä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

Osuus Kriteeri
8 % Oppilas käyttää harjoiteltuja sanoja ja perusilmauksia.
8 % Oppilas ääntää harjoiteltuja ilmauksia annetun mallin mukaan.
8 % Oppilas harjoittelee perussanaston ja –ilmauksien sekä keskeisten rakenteiden käyttöä kertoessaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä asioista.
8 % Oppilas harjoittelee sinnikkäästi ymmärrettävää ääntämistä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.
8 % Oppilas kertoo annetun mallin mukaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä asioista.
8 % Oppilas käyttää joitakin ääntämisen perussääntöjä harjoitelluissa ilmauksissa ja korjaa ääntämistään annetun mallin mukaan.
17 % Oppilas pystyy kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.
8 % Oppilas kertoo jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä asioista käyttäen keskeisiä rakenteita ja perussanastoa.
8 % Oppilas soveltaa ääntämisen perussääntöjä erilaisissa ilmauksissa.
8 % Oppilas ääntää sujuvasti.
8 % Oppilas kertoo jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä muistakin kuin itselleen tärkeistä asioista käyttäen keskeisiä rakenteita ja perussanastoa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä