3-6 Äidinkieli ja kirjallisuus

Palaa arviointipohjiin

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen, rakentava mielipiteen ilmaisu, L1, L2, L7

opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas muistaa puheenvuoron pyytämiseen ja mielipiteen esille tuomiseen liittyviä ilmaisutapoja.
17 % Oppilas ymmärtää toisten kuuntelun ja omien ajatusten ilmaisemisen merkityksen viestintätilanteissa.
17 % Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä yksin ja yhdessä.
17 % Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä itselleen tutuissa viestintäympäristöissä.
17 % Oppilas arvioi omia vuorovaikutustaitojaan ja asettaa kehittämiskohteita.
17 % Oppilas kehittää omia vuorovaikutustaitojaan asettamiensa tavoitteiden suuntaisesti ja ilmaisee ajatuksiaan ja mielipiteitään myös uusissa viestintäympäristöissä.

T2 Toiminnalliset valinnat vuorovaikutustilanteissa, L1, L2, L3, L7

ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestintätilanteissa

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas muistaa erilaisia tapoja toimia vuorovaikutustilanteissa (kohteliaisuus, äänenkäyttö, puhuttelu, viestien kohdentaminen).
17 % Oppilas ymmärtää oman viestintänsä vaikuttavan muihin. Oppilas oivaltaa, että toisillakin on tarpeita vuorovaikutustilanteissa.
17 % Oppilas osaa ohjatusti muunnella viestintätapaansa tilanteen mukaan ja pyrkii ottamaan muiden näkökulmat huomioon.
17 % Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestien kohdentamisen ja kontaktinoton taitoja erilaisissa vuorovaikutus-tilanteissa, osaa muunnella viestintätapaansa tilanteen mukaan ja pyrkii ottamaan muiden näkökulmat huomioon.
17 % Oppilas pohtii omaa toimintaansa ja sen herättämiä reaktioita vuorovaikutustilanteissa.
17 % Oppilas ottaa erilaiset näkökulmat huomioon vuorovaikutustilanteissa ja mukautuu tilanteen vaatimuksiin.

T3 Kokonaisilmaisu, L1,L2, L4, L7

ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa kokonaisilmaisun keinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.
17 % Oppilas ymmärtää kokonaisilmaisun (esimerkiksi nonverbaalin viestinnän) vaikutuksen erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.
17 % Oppilas kokeilee ohjatusti erilaisia kokonaisilmaisun keinoja esimerkiksi draamaharjoituksissa sekä pienissä puhe-esityksissä.
17 % Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää lyhyen valmistellun puheenvuoron tai esityksen sekä osallistuu draamatoimintaan.
17 % Oppilas tunnistaa omia vahvuuksiaan ilmaisijana ja esiintyjänä sekä asettaa itselleen kehittämiskohteita.
17 % Oppilas kehittää itseään ilmaisijana ja käyttää monipuolisesti kokonaisilmaisun keinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.

T4 Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää erilaisia tapoja antaa palautetta
17 % Oppilas ymmärtää palautteen merkityksen taidon kehittämiselle
17 % Oppilas antaa ohjatusti rakentavaa palautetta muille
17 % Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta toiminnastaan ja antaa palautetta muille
17 % Oppilas asettaa kehittämistavoitteita saamansa palautteen pohjalta
17 % Oppilas kehittää kykyään toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja vahvistaa näin myönteistä viestijäkuvaansa

T5 Tekstinymmärtämisen perusstrategiat, L1, L4, L5

ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas palauttaa mieleen tekstinymmärtämisen perusstrategioita (toistava - päättelevä - arvioiva).
17 % Oppilas lukee ja ymmärtää lyhyitä tekstejä sekä käyttää itselleen luontevinta tekstinymmärtämisen strategiaa.
17 % Oppilas lukee sujuvasti itselleen tuttuja tekstejä ja harjoittelee ohjatusti tekstinymmärtämisen perusstrategioita (toistava - päättelevä - tulkitseva - arvioiva - luova).
17 % Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja arvioida omaa lukemistaan.
17 % Oppilas asettaa itselleen kehittämistavoitteita lukijana.
17 % Oppilas monipuolistaa lukutaitoaan etsimällä itselleen myös uudenlaisia tekstejä ja näin kehittää myös tekstinymmärtämisen taitojaan.

T6 Tekstien erittely ja tulkinta, L1, L2, L4, L5

opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan

Osuus Kriteeri
4 % A) Oppilas tunnistaa kertovan tekstin.
4 % B) Oppilas tunnistaa kuvaavan tekstin.
4 % C) Oppilas tunnistaa ohjaavan tekstin
4 % D) Oppilas tunnistaa kantaa ottavan tekstin.
4 % A) Oppilas ymmärtää kertomuksen keskeiset tapahtumat.
4 % B) Oppilas ymmärtää ohjatusti kuvauksen tyyliseikkoja.
4 % C) Oppilas ymmärtää ohjaavan tekstin tavoitteen.
4 % D) Oppilas erottaa faktan mielipiteestä.
17 % Oppilas nimeää ohjatusti eri tekstilajien kielellisiä (sanavalintoihin liittyviä) ja tekstuaalisia (rakenteeseen liittyviä) piirteitä.
17 % Oppilas tunnistaa joitakin kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Oppilas osaa käyttää tekstien tulkintataitoja oman ajattelunsa sekä sana- ja käsitevarantonsa kehittämiseen.
17 % Oppilas arvioi tekstintulkinta-taitojaan ja asettaa kehittämiskohteita.
17 % Oppilas tulkitsee monimuotoisia eri tieteenalojen tekstejä (myös mediatekstejä) ja käyttää niitä ajattelunsa syventämiseen.

T7 Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys, L1, L4, L5

ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää, mistä ja miten tietoa voidaan hankkia.
17 % Oppilas vertailee eri tietolähteitä ja huomaa, että kaikki lähteet eivät ole luotettavia tai tarkoitukseen soveltuvia.
17 % Oppilas osaa etsiä ohjatusti tietoa eri tekstiympäristöistä.
17 % Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa ja eri tekstiympäristöjä sekä tilanteeseen sopivia strategioita ja osaa jossain määrin arvioida tietolähteiden luotettavuutta.
17 % Oppilas hankkii tietoja monipuolisesti ja kriittisesti sekä analysoi niiden käyttökelpoisuutta.
17 % Oppilas käyttää hankkimiaan tietoja monipuolisesti uuden luomiseen.

T8 Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden ja tekstien tuntemus ja lukukokemusten jakaminen, L1, L4, L5

kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas kertoo lukemistaan/ näkemistään/ kuulemistaan teksteistä (kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta, mediatekstejä).
17 % Oppilas lukee/ katsoo/ kuuntelee erilaisia (myös omavalintaisia) tekstejä ja jakaa lukukokemuksiaan ohjatusti.
17 % Oppilas avaa kaunokirjallisia tekstejä käyttämällä ohjatusti opetettuja kirjallisuuden peruskäsitteitä.
17 % Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä ja osaa jakaa kokemuksiaan, myös monimediaisessa ympäristössä.
17 % Oppilas arvioi lukemiaan kirjoja ja kertoo niistä perusteltuja mielipiteitä.
17 % Oppilas lukee monipuolista kirjallisuutta ilokseen ja hyödykseen.

T9 Itsensä ilmaiseminen kirjoittamalla

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas osoittaa halua jakaa kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään muille
17 % Oppilas kertoo ohjatusti kokemuksistaan, ajatuksistaan ja mielipiteistään
17 % Oppilas kertoo kokemuksistaan, ajatuksistaan ja mielipiteistään omin sanoin suullisesti ja kirjallisesti yksin ja yhdessä
17 % Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan monimuotoisten tekstien avulla
17 % Oppilas ymmärtää omien kokemustensa, ajatustensa ja mielipiteittensä arvon ja jakamisen tärkeyden
17 % Oppilas arvostaa itseään tekstien tuottajana ja julkaisee mielellään tekstejään haluamallaan tavalla

T10 Tekstien tuottaminen, kertova, kuvaava, ohjaava, kantaa ottava teksti, L1, L4, L5, L7

kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas toistaa näkemänsä/ katsomansa/ kuulemansa kertomuksen omin sanoin. Oppilas kuvailee suullisesti itseään kiinnostavia kohteita. Oppilas toimii ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa muodostaa mielipiteen ja perustella sen.
17 % Oppilas suunnittelee tekstiänsä huomioiden tekstilajille tyypillisiä piirteitä.
17 % Oppilas tuottaa kuvallisesti tai kirjallisesti kertomuksen. Oppilas tuottaa kirjallisesti ja suullisesti kuvauksia. Oppilas tuottaa kirjallisesti ja suullisesti ohjaavan tekstin. Oppilas tuottaa kirjallisesti ja suullisesti kantaa ottavan tekstin.
17 % Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä. Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota sananvalintoihin.
17 % Oppilas muokkaa tekstiään saamansa palautteen pohjalta.
17 % Oppilas yhdistelee luovasti eri tekstilajeja omassa tekstissään käyttäen niille tyypillisiä piirteitä.

T11 Kirjoitustaito käsin ja koneelle, kirjoitetun kielen hallinta, rakenne ja oikeinkirjoitus, L1, L4, L5

ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa

Osuus Kriteeri
17 % Oppilaan tekstistä erottuvat isot ja pienet kirjaimet. Oppilas tuottaa virkkeitä.
17 % Oppilas tavuttaa sanat oikein teksteissään. Oppilas erottelee virkkeen lauseet toisistaan.
17 % Oppilas harjoittelee näppäintaitoja ohjatusti mallien avulla. Oppilas harjoittelee oikeinkirjoitusta ja kirjoitetun tekstin rakenteita (kappalejako, otsikointi) ohjatusti mallien avulla.
17 % Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi käsin ja on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä tuottamisessa.
17 % Oppilas muokkaa itse tekstiensä perusrakenteita ja oikeinkirjoitusta saamansa palautteen pohjalta.
17 % Oppilas kehittää oma-aloitteisesti ja tavoitteellisesti tekstintuottamisen taitojaan.

T12 Tekstien rakentaminen yksin ja yhdessä ja eettinen viestintä, L2, L4, L5, L6

kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas muistaa tekstin tuottamisen vaiheet sekä tekijänoikeudet.
17 % Oppilas antaa esimerkkejä tekstin tuottamisen eri vaiheista ja tekijänoikeuksista.
17 % Oppilas suunnittelee tekstejään vaiheittain ja tekee lähdemerkinnät mallin avulla tekstin loppuun.
17 % Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien tuottamisen perusvaiheita, osaa arvioida omia tekstejään ja tuottaa tekstejä vaiheittain yksin ja muiden kanssa sekä antaa ja vastaanottaa palautetta. Oppilas osaa merkitä lähteet tekstin loppuun, ymmärtää, ettei saa esittää lainaamaansa tekstiä omanaan ja tietää verkossa toimimisen eettiset periaatteet.
17 % Oppilas asettaa itselleen kehittämistavoitteita tekstin tuottajana saamansa palautteen pohjalta.
17 % Oppilas uudistaa taitojaan tuottaa tekstejä suunnitelmallisesti ja toimii tekstin tuottajana eettisesti.

T13 Kielen tarkastelu ja kielikäsitteiden hallinta, L1, L2, L4

ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa tekstien kielellisiä piirteitä (esim. kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan). Oppilas muistaa käsitteitä, joilla kielestä puhutaan.
17 % Oppilas ymmärtää, että kieltä käytetään eri tavoin eri tilanteissa. Oppilas ymmärtää kieltä kuvaavien käsitteiden merkityksen.
17 % Oppilas harjoittelee tekstien kielellisten piirteiden kuvailua ohjatusti. Oppilas toistaa ja käyttää ohjatusti oppimiaan kieltä kuvaavia käsitteitä.
17 % Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja kirjoittaessaan niistä.
17 % Oppilas arvioi kielellisten valintojensa vaikutuksia ja kehittää kielitietoisuuttaan ja laajentaa tavoitteellisesti sana- ja käsitevarantoaan.
17 % Oppilas mukauttaa kieltään tilanteen ja aiheen vaatimalla tavalla.

T14 Lukuharrastus, lukuelämysten jakaminen, kirjallisuuden tuntemus, L2, L4, L5, L7

kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas keskittyy kuuntelemaan ja lukemaan tekstejä loppuun ja tunnistaa kaunokirjallisuuden päälajeihin kuuluvat tekstit (kertomus, runo, näytelmä).
17 % Oppilas lukee ja kuuntelee omavalintaisia kaunokirjallisia tekstejä.
17 % Oppilas valitsee itseään kiinnostavaa luettavaa ja kuunneltavaa (vähintään kaksi kokonaisteosta lukuvuodessa).
17 % Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa kokemuksiaan lukemistaan kirjoista.
17 % Oppilas lukee vähintään neljä kokonaisteosta lukuvuoden aikana ja jakaa lukuelämyksiä yksin ja yhdessä.
17 % Oppilas käyttää ilokseen kirjastoa ja löytää sieltä monipuolista, itseään kiinnostavaa kirjallisuutta ja jakaa lukukokemuksiaan haluamallaan tavalla.

T15 Oma kulttuuri- ja kieli-identiteetti, muiden kulttuurien ja kielien arvostaminen, itseä kiinnostava ja media ja kulttuuri, media- ja kulttuurisisältöjen ja elämysten (esitysten) tekeminen, L4, L6, L7

tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas muistaa suomalaisuuteen kuuluvia symboleja ja tunnistaa eri kieliä elinympäristöstään. Oppilas tunnistaa mediakulttuurin ilmiöitä omassa arjessaan ja osallistuu yhteisten esitysten suunnitteluun.
17 % Oppilas ymmärtää kulttuurin käsitteeseen kuuluvia ilmiöitä. Oppilas ymmärtää, millainen mediatarjonta on hänen ikäiselleen sopivaa.
17 % Oppilas vertailee ohjatusti omaa kieltään ja kulttuuriaan johonkin toiseen kieleen ja kulttuuriin. Oppilas löytää itseään kiinnostavaa media- ja kulttuuritarjontaa ja osallistuu siihen; hän harjoittelee esitysten esittämistä yksin ja yhdessä (tulee toimeen jännityksen kanssa).
17 % Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuurien välillä. Oppilas osaa kertoa itseään kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta. Oppilas osallistuu omien esitysten suunnitteluun ja esittämiseen.
17 % Oppilas osoittaa arvostavaa suhtautumista eri kieliä ja kulttuureita kohtaan. Oppilas arvioi tutustumaansa media- ja kulttuuritarjontaa monipuolisesti; hän antaa ja ottaa vastaan palautetta esityksistä.
17 % Oppilas osaa kuvailla omaa kulttuuriaan vieraan silmin. Oppilas tuottaa omia media- ja kulttuurisisältöjä yksin tai yhdessä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä