4-6 Yhteiskuntaoppi (kokeilu)

Palaa arviointipohjiin

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T3 Yhteisten sääntöjen ja tasa-arvon periaatteiden tarkastelu

ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä, ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen sekä hahmottamaan yhteiskunnan oikeudellisia periaatteita

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää, että on olemassa koulun säännöt ja osaa nimetä niistä joitakin.
17 % Oppilas antaa esimerkkejä erilaisista säännöistä, niiden syistä ja synnystä.
17 % Oppilas osaa selittää yhteisten sääntöjen merkityksen.
17 % Oppilas osaa selittää yhteisten sääntöjen merkityksen ja toimia niiden mukaisesti. Oppilas osaa perustella, miksi ihmisoikeudet ovat tärkeitä ja mihin oikeusjärjestelmää tarvitaan.
17 % Oppilas erittelee tasa-arvoa edistäviä ja estäviä tekijöitä erilaisista säännöistä tai yhteisöistä.
17 % Oppilas vertailee ihmisoikeuksien toteutumista eri maissa.

T4 Median roolin tarkastelu

ohjata oppilasta tarkastelemaan median roolia ja merkitystä omassa arjessa ja yhteiskunnassa

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa erilaisia medioita ja osaa kertoa, mitä niistä käyttää.
17 % Oppilas tunnistaa joitakin mediasta saamiaan käsityksiä.
17 % Oppilas antaa esimerkkejä, miten medialla pyritään vaikuttamaan.
17 % Oppilas osaa kuvailla, millainen merkitys medialla on hänen omassa elämässään ja miten erilaisia medioita voidaan käyttää vaikuttamisen välineenä.
17 % Oppilas arvioi kriittisesti median merkitystä elämässään.
17 % Oppilas arvioi eri medioiden ja niistä saatavan tiedon luotettavuutta.

T5 Työnteon ja yrittäjyyden merkityksen tarkastelu

ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden merkityksen lähiyhteisössään

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää erilaisia ammatteja ja mitä yrittäjyys tarkoittaa.
17 % Oppilas osaa nimetä eri ammateissa vaadittavia taitoja ja mistä niitä saa.
17 % Oppilas ymmärtää, miksi töitä tehdään ja miksi veroja maksetaan.
17 % Oppilas osaa antaa esimerkkejä työnteon ja yrittäjyyden merkityksestä perheen toimeentulon lähteenä ja yhteiskunnan toimivuuden perustana.
17 % Oppilas pohtii omia valmiuksiaan, vahvuuksiaan, kiinnostuksenkohteitaan ja toiveitaan työn ja yrittämisen kannalta.
17 % Oppilas ideoi yrityksen, joka vastaa johonkin lähiyhteisössä ilmenevään tarpeeseen.

T6 Erilaisten arvojen, näkökulmien ja tarkoitusperien hahmottaminen

tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää, että samasta asiasta voi olla tarjolla erilaista tietoa.
17 % Oppilas ymmärtää, että samasta asiasta tuottavat tietoa eri toimijat ja antaa tästä esimerkkejä.
17 % Oppilas vertailee annetusta materiaalista eri toimijoiden tuottamaa tietoa samasta aiheesta.
17 % Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä.
17 % Oppilas erottaa tiedosta sen tuottajan.
17 % Oppilas löytää eri materiaaleista yhteiskunnallisen tiedon tuottajan ja taustalla olevat vaikuttimet.

T7 Demokraattisen vaikuttamisen perustaitojen sekä yhteisössä toimimisen tietojen ja taitojen soveltaminen käytännössä

kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä

Osuus Kriteeri
8 % Oppilas tietää, että säännöt ovat ihmisten tekemiä ja että niihin voi vaikuttaa.
8 % Oppilas osoittaa kuuntelevansa toista.
17 % Oppilas ilmaisee mielipiteensä ja ottaa perustellusti kantaa asioihin.
8 % Oppilas ymmärtää, miten jostain asiasta koulussa tai lähiyhteisössä päätetään.
8 % Oppilas pyrkii vaikuttamaan havaitsemaansa epäkohtaan.
17 % Oppilas osaa soveltaa demokraattisessa yhteisössä toimimisen periaatteita ja taitoja, kuten kuuntelemista, kantaa ottamista, sopeutumista enemmistöpäätöksiin sekä vaikuttamista lähiyhteisössä.
17 % Oppilas pystyy keskustelemaan rakentavasti erilaisista mielipiteistä ja viemään ryhmän keskustelua eteenpäin.
17 % Oppilas suunnittelee toisten kanssa yhteisen vaikuttamisprojektin ja toteuttaa sen.

T8 Rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteiden soveltaminen

tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää, mihin ja minkä verran hän käyttää rahaa.
17 % Oppilas osaa nimetä joitakin rahankäytön vaikutuksia.
17 % Oppilas antaa esimerkkejä, miten hänen rahankäyttönsä vaikuttaa toisiin ihmisiin.
17 % Oppilas osaa perustella omaan rahankäyttöönsä sekä kuluttamiseen liittyviä ratkaisuja sekä pystyy kertomaan, millaisia muihin ihmisiin sekä ympäristöön ulottuvia vaikutuksia hänen kuluttamispäätöksillään on.
17 % Oppilas pohtii, kuinka hän voisi suunnata kuluttamistaan eettisemmin.
17 % Oppilas arvioi rahankäytön ja hyvän elämän yhteyksiä.

T9 Mediataidot

kannustaa oppilasta osallistumaan erilaisten yhteisöjen toimintaan ja harjoittelemaan median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla tavalla

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas muistaa, mikä on some-etiketti ja antaa esimerkkejä sen noudattamisesta.
17 % Oppilas kuvailee median käyttöön liittyviä riskejä.
17 % Oppilas harjoittelee jonkin median käyttöä vaikuttamisessa.
17 % Oppilas osaa käyttää mediaa yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan välineenä sekä pohtia sen käyttämiseen liittyviä turvallisuusnäkökulmia.
17 % Oppilas tarkastelee erilaisia medioita vaikuttamisen välineenä.
17 % Oppilas suunnittelee yhteiskunnallisesta asiasta mediatuotoksen tiettyä kohderyhmää varten.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä