Karstulan koulujen TVT-strategia

Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Karstula

Tieto- ja viestintätekniikka on oppimisen kohde ja väline.

1) Oppimisen kohteena:

 • Vuosiluokittain opittavat taidot tukevat TVT:n käyttämistä oppimisen välineenä.

2) Oppimisen välineenä:

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään oppimisen välineenä kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.

Oppilaita ohjataan käyttämään tvt-taitojaan

 • omien tuotosten laadinnassa,
 • tiedonhallinnassa,
 • tutkivassa ja luovassa työskentelyssä,
 • vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa,
 • oman oppimispolun ja oppimishistorian rakentamisessa sekä
 • vertais- ja itsearvioinnissa.

Tieto- ja viestintätekniikan tavoitteet vuosiluokilla 1-9:

Tavoitteena on, että oppilas oppii laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien ja eri oppiaineiden opiskelussa tarvittavat TVT-taidot.
Tavoitteena on, että oppijan ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät TVT:n avulla.

Oppilas

 • ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita sekä keskeisiä käsitteitä.
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.
 • osaa käyttää tvt-taitojaan tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.
 • harjoittelee tieto- ja viestintäteknologian käyttöä vuorovaikutuksen, verkostoitumisen ja vertaisoppimisen välineenä.

Karstulassa painottuvat seuraavat osa-alueet:

vuosiluokilla 1 - 2 oppilas

 • oppii tvt:n käyttö- ja toimintaperiaatteita ja ymmärtää keskeisiä käsitteitä
 • harjoittelee oman oppimisensa dokumentointia
 • käyttää mediasisältöjä turvallisesti.

vuosiluokilla 3 - 6 oppilas

 • oppii asettamaan omia oppimistavoitteitaan, dokumentoimaan omaa oppimistaan ja arvioimaan omaa oppimistaan tvt:n avulla

vuosiluokilla 7 - 9 oppilas

 • oppii käyttämään pilvipalveluja yhteisöllisenä työvälineenä
 • oppii jakamaan tuotettuja sisältöjä turvallisesti omalle oppimisverkostolle.

Sisällöt vuosiluokilla:

Oppilas 1. - 2. lk

Osaa käyttää itsenäisesti tablettia (käynnistäminen, sulkeminen, verkkoon kirjautuminen ja sovellusten/ohjelmien sulkeminen kosketusnäytön perustoiminnot)

 • osaa käyttää selainta
 • osaa ottaa kuvan/videokuvaa
 • tutustuu tekstinkäsittelyn alkeisiin ja harjoittelee näppäimistön käyttöä
 • käyttää oppimispelejä
 • tutustuu netikettiin
 • ymmärtää mediasisältöjen ikärajat ja turvallisen käytön
 • erottaa faktan, fiktion ja mainokset muusta aineistosta
 • tutustuu ohjelmointiin
 • dokumentoi ja tallentaa omaa oppimistaan

Oppilas 3. - 4. luokka

 • harjoittelee näppäimistön käyttöä
 • hallitsee tekstinkäsittelyn alkeet ja harjoittelee esitysgrafiikkaohjelmia
 • osaa liittää kuvan tekstiin
 • tunnistaa tietokoneohjelmien käytön periaatteita (valikot ja toimintopainikkeet)
 • hankkii ja jäsentää tietoa (selain, ohjelmat, videot, sähköiset oppimateriaalit)
 • harjoittelee tiedon säilömistä valittuun pilvipalveluun
 • osaa sähköpostin käytön alkeet (lukeminen, lähettäminen, vastaaminen)
 • ymmärtää turvallisen jakamisen periaatteet (mitä voi julkaista, mitä ei) ja yksityisyyden suojaamisen (Netiketti).
 • käyttää oppimispelejä ja harjoittelee ohjelmointia
 • tiedostaa tekijänoikeudet

Oppilas 5. - 6. luokka

 • osaa laatia esitelmän sähköiseen muotoon
 • osaa tallettaa tuotokset valittuun pilvipalveluun
 • osaa jakaa tallentamansa materiaalin muiden kanssa (opettaja, vertaiset) turvallisesti ja harkiten (Netiketti)
 • osaa sähköpostin käytön
 • osaa käyttää koulukäytössä olevia sähköisiä ympäristöjä myös omalla laitteellaan
 • harjoittelee lähdekritiikkiä, monilukutaitoa ja osaa arvioida tiedon luotettavuutta
 • tutustuu sosiaaliseen mediaan ja tiedostaa vastuunsa - fiksusti verkossa
 • käyttää oppimispelejä ja harjoittelee ohjelmointia

Oppilas 7.-8. luokka

 • hallitsee käytössä olevat oppimisympäristöt, osaa kirjautumisen, ymmärtää tallentamisen (pilvi, kovalevy, verkkolevy).
 • käyttää Helmeä (lukujärjestykset, tiedotteet, viestit, kokeet, suoritukset)
 • hallitsee toimistotyökalujen peruskäytön (tekstiasiakirja, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka)
 • osaa omalla laitteellaan kirjautua koulun verkkoon ja käyttää tarjottuja ohjelmia.
 • ymmärtää verkkorakenteen (koulun sisäinen oppilasverkko, omat mobiililittymät,)
 • osaa sähköpostin käytön (lukeminen, lähettäminen, vastaaminen, liitetiedostojen liittäminen viestiin, liitetiedostojen vastaanottaminen, yhteystietolistojen ylläpito, kansioiden hallinta)
 • ymmärtää sosiaalisessa mediassa esiintyvät riskit ja osaa minimoida ne
  • osaa jakaa tietoa hallitusti halutulle ryhmälle ts. ymmärtää julkisuusasetukset käyttämissään ympäristöissä
  • osaa hyödyntää sosiaalisen median tarjoamia työkaluja koulutyössään
  • osaa kommentoida, antaa palautetta ja vastaanottaa palautetta (Netiketti)
 • toimii vastuullisesti ja noudattaa hyviä tapoja (Netiketti)
 • opettelee ohjelmointikielen alkeita ja logiikkaa

Oppilas 9lk.

 • osaa vertailla erilaisia ohjelmia ja löytää omat suosikkinsa
 • hallitsee toimistotyökalujen peruskäytön (tekstiasiakirja, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka)
  • osaa etsiä työtä helpottavia ratkaisuja ohjelmista (esim. automaattinen sisällysluettelo, sivunnumerointi)
 • osaa valita käyttötarkoitukseen sopivan työkalun
 • osaa käyttää ohjelmien sisään rakennettuja ohjeita tai etsiä ratkaisuja itsenäisesti ongelmatilanteissa
 • tunnistaa eri ohjelmien yhteisiä toimintaperiaatteita ja osaa hyödyntää näitä uusiin ohjelmiin tutustuessaan
 • ymmärtää tekijäinoikeuksien perusteet ja osaa kunnioittaa niitä
 • tiedostaa omaa mediapersoonaansa ja mediamakuaan
 • arvioi omien tvt-oppimistavoitteidensa toteutumista.

Opiskelija lukio

 • perusopetuksessa opittujen taitojen syventäminen niin, että opiskelija selviytyy arkielämän asioiden hoitamisesta verkossa sekä sähköisistä ylioppilaskirjoituksista
 • vastuullisuus tietoverkoissa toimimisessa lisääntyy
 • tietotekniikan hyödyntäminen ongelmanratkaisussa lisääntyy
 • käsitys TVT:stä omassa elämässä, opiskelussa, työssä ja ammatillisesti kasvaa
 • sähköisten oppimisympäristöjen sujuva käyttö päivittäin

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä