Muuta tiedotettavaa 2020

Muuta tiedotettavaa

valokuvaus ja muuta huomioitavaa

Kuvauspäivät ovat 28.-30.9. Aikatauluista ilmoitetaan myöhemmin. Koulukuvauksesta saatava järjestelykorvaus menee koulun stipenditilille.

Jos oppilaalla on koulussa mukanaan rahaa tai arvoesineitä, ne tulee kuljettaa mukana, eikä jättää esim. takin taskuun naulakkoon.

Matkapuhelinten tulee olla oppitunneilla suljettuna. Yläkoulussa matkapuhelimet kerätään lokerikkoon aina ennen oppitunnin alkua.

Kouluilla on tallentava videovalvontajärjestelmä.

kodin ja koulun yhteistyö

Koulu kutsuu vanhempainiltoihin ja tapaamisiin vanhempia. Tapaamisissa voi olla läsnä myös oppilas. Muita yhteistyömuotoja ovat puhelinkeskustelut ja tiedotteet. Koulun vuositiedote on Helmessä. Poissaolomerkinnöissä käytetään Helmi-ohjelmaa kaikilla vuosiluokilla. Oppilashallinto-ohjelma Helmi tulee poistumaan tämän lukuvuoden aikana ja vaihtuu toiseen.

oppilaskunta ja tukioppilaat

Koulussa valitaan luokittain oppilaat, jotka valitsevat oppilaskunnan hallituksen. Oppilaskunnan ohjaajina ovat Leena Hyvönen, Hanna-Maija Laitinen ja Sanna Peltonen. Tukioppilaita ohjaa Heini Tenokoski ja Sanna Peltonen.

päivänavaukset

Alakoulussa päivänavaukset pidetään luokissa. Yläkoulussa päivänavaukset pidetään keskusradion välityksellä keskiviikkoisin ja perjantaisin vuorolistan mukaisesti. Joka toinen perjantai päivänavauksen pitää seurakunnan työntekijä.

koulukyyditykset, koulumatkat ja poikkeamat niistä

Kyyditettäville oppilaille on tiedotettu kyyditysjärjestelyistä ensimmäisenä koulupäivänä. Oppilaille on jaettu kyyditystiedote, johon on merkitty kyyditysjärjestelyt joka päivältä.

Taksikyydeistä on laadittu oma suunnitelma niiden suuren määrän vuoksi. Taksit  tuovat ja hakevat oppilaat jäähallilta ja Himmelistä. Linkit tuovat oppilaat jäähallin edessä olevalle pysäköinti alueelle ja Himmeliin. Linkit lähtevät klo 12 Himmelistä ja jäähallista. Klo 14 lähtevät linja-autot vain jäähallista.

Koulumatkat kuuluvat koulun vakuutusten piiriin, mikäli oppilas menee lukujärjestyksensä mukaisesti suoraan kotoaan kouluun ja koulun päätyttyä taas suoraan takaisin kotiinsa. 

Poikkeamia niistä ovat mm. oppilaan TET-jaksot, oppilaitosvierailut yms. koulun ulkopuolella tapahtuvat opetustilanteet. Näihin oppilas siirtyy opettajien antamien ohjeiden mukaisesti yleensä koululta kohteeseen ja sieltä takaisin koululle.

Oppilaiden polkupyöräparkit ovat Himmelin etupihalla, jäähallissa  ja Laaksolassa.

Karstulan sivistyslautakunnan päätöksen (2.11.2016 §51) mukaan kunta järjestää koulukuljetuksen, mikäli koulumatka on esiopetus-2lk:n oppilaalla pidempi kuin 3km ja 3.-9. lk:n oppilaalla pidempi kuin 5km. Oppilaan edellytetään kävelevän kuljetusreitin varteen, mikäli matkaa sinne on eo-2lk:n oppilaalla 2,0 km ja 3-6lk:n oppilaalle 3,0 km sekä 7-9.lk:n oppilaalla alle 4,0km.

Kivijärjen ja Kyyjärven suunnan linkeissä oppilaat käyttävät älykorttia, joka on käytössä koko lukuvuoden ajan. Jokaisella oppilaalla on henkilökohtainen kortti. Mikäli kortti katoaa, asiasta on ilmoitettava opettajalle tai koulusihteerille. Tällöin oppilas joutuu korvaamaan panttimaksun, 6,50 euroa.

Linkki-reitit ovat viime vuoden kaltaiset ja löytyvät Helmestä etusivulta ajankohtaisista asioista. Vain Kannonkosken suunnan linkkireitti on päättynyt. Taksikyytejä ajaa pääsääntöisesti Ari ja Leena Honkonen sekä puiteautojen ajoista vastaa Sirpa Muhonen. Tarkat kyyditysajat voit varmistaa taksinkuljettajalta. Takseissa on käytettävä turvavyötä.

Taksit:

Mikäli oppilas ei tarvitse lainkaan taksikyytiä, ilmoita siitä heti opettajalle tai rehtorille. Mikäli oppilas ei jonain päivänä käytä taksikyytiä, on asiasta ilmoitettava kuljettajalle. Koulunkäynninohjaajat huolehtivat pienempien oppilaiden kohdalla siitä, että oppilaat osaavat mennä oikeaan kyytiin

 

järjestyssäännöt

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/karstula/ola/j

kake

Koulussa käytetään kasvatuskeskustelua eli Kakea ensisijaisesti tilanteissa, joissa oppilas häiritse, rikkoo sääntöjä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita epäkunnioittavasti. Tarkempi ohjeistus kasvatuskeskusteluihin liittyen löytyy Karstulan perusopetuksen kasvatusohjeistus ja seuraamuspolku – ohjeistuksesta.

https://peda.net/karstula/laaksolan-koulu/koulun-s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t

jälki-istuntoja järjestetään yläkoulussa seuraavasti:

28.8, 25.9, 8.10, 30.11, 13.11, 27.11, 18.12

tiedottaminen

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan koteihin Helmessä. Henkilökunnalle on käytössä ns. viikkotiedote. Lisäksi henkilökunnalle pidetään ns. yt-palavereja, opettajainkokouksia ja välituntipalavereja.

Koulussa on käytössä Helmi-järjestelmä, johon merkitään mm. oppilaan poissaolot, kokeet ja lukujärjestykset. Oppilas ja hänen huoltajansa saavat koululta henkilökohtaiset tunnukset, joilla Helmeen pääsee kirjautumaan. Tunnukset ovat henkilökohtaiset sekä huoltajalle että oppilaalle, eikä niitä saa antaa toisen käyttöön, jotta väärinkäytöksiltä vältyttäisiin.

Luokanvalvoja ja aineenopettajat ovat tarpeen vaatiessa yhteydessä oppilaan huoltajiin. Huoltajat voivat olla yhteydessä oppilaan luokanvalvojaan oppilasta koskevissa asioissa, kuin myös oppilaan muihin opettajiin, opinto-ohjaajiin ja erityisopettajiin.

tukiopetus

Tukiopetuksen antaminen Perusopetuslain 16§:n mukaan oppilaalla on oikeus tukiopetukseen. Tukiopetus aloitetaan heti tuentarpeen ilmetessä. Tehostetun tuen ja erityisen tuen vaiheessa tukiopetus on pääsääntöisesti tilapäistä. Tilapäisesti opinnoissaan jälkeen jääneelle oppilaalle tukiopetusta antaa ensisijaisesti asianomaisen oppiaineen opettaja. Tarpeen vaatiessa tukiopetusta antavat myös erityisopettajat. Oppilaan aineenopettaja on yhteydessä huoltajiin tukiopetuksen järjestämisessä.

luokkaretket,  leirikoulut ja 7.luokkien ryhmäytymispäivä

Leirikoululla tarkoitetaan yhtä koulupäivää pidempää opetuksellista jaksoa, joka toteutetaan ennalta valmistellun suunnitelman mukaan. Luokkaretki taas on yhden työpäivän mittainen retki kotimaakuntaan tai muualle Suomeen. Jos oppilas ei jostain syystä voi osallistua luokkaretkeen tai leirikouluun, tällöin oppilas osallistuu muiden luokkien mukana opetukseen. Luokkaretkiin ja leirikouluihin kerätään varat yhteistyössä vanhempien/vanhempaintoimikuntien kanssa. Syksyllä 2020 ei järjestetä leirikouluja ja luokkaretkiä Koronan vuoksi.

Perjantaina 11.9 on kaikille 7. luokille koulupäivän aikana toimintaa, jonka tavoitteena on tutustuttaa oppilaat toisiinsa ja toimimaan ryhmässä toisensa huomioiden. Järjestäjinä koulun ohella ovat nuorisotoimi, seurakunta ja 4H-yhdistys. 

käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi toteutetaan osana koulun päivittäistä työtä, jossa oppilasta ohjataan myönteisellä tavalla pääsemään perusopetuksen tavoitteisiin. Käyttäytymisen tavoitteet perustuvat perusopetuksen opetussuunnitelman arvopohjaan ja kasvatustavoitteisiin. 

Oppilaan tulee käyttäytyä jokaisen yksilön oikeuksia ja vapauksia kunnioittaen, yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta ja sosiaalista turvallisuutta sekä yksilöiden ja sukupuolten tasa-arvoa edistäen. Oppilaan tulee omalla käyttäytymisellään turvata muiden oppilaiden ja koulun henkilöstön työrauhaa ja kouluviihtyvyyttä, suojella yhteistä omaisuutta. Lisäksi oppilaan tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä, noudattaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Käyttäytymisen arvosana annetaan vuosiluokilla 4-9 todistusten yhteydessä. Luokilla 1-3 käyttäytymisen arviointi on sanallista. Oppilaan käyttäytymisen arviointiin osallistuvat kaikki oppilasta opettavat opettajat. 

sisäilmaan liittyvät käytänteet

Mikäli oppilas reagoi koulun sisäilmaan sairastumisilla, on ehdottoman tärkeää olla yhteydessä kouluterveydenhoitajaan asian selvittämiseksi.

 

 lukujärjestykset

Oppilaiden, luokkien ja opettajien osalta löytyvät Helmi-hallintojärjestelmästä.

suunnitelmat ja teemat

Ohjaussuunnitelma ja oppilashuollon suunnitelmat sekä muuta opetusta ohjaavat ja tukevat suunnitelmat löytyvät pedanetista.

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/karstula

Lukuvuoden teemana alakoulussa on käyttäytymisen taidot ja yläkoulussa - opettaja kohtaa oppilaan

Koulun kerhot

Ma 12-13 läksykerho/Pirkko Tuomikoski Ässä

Ma 14-15 läksykerho/Hanna Jukkala jäähalli

Ma 14.30-15.30 yläkoulun tyttöjen liikuntakerho/Mervi Viiru 044-5252217

Ma 14-15 Tolkku-kuoro 1-5lk/Johanna Valkeinen Himmeli

Ma 14-16 Pajakerho/Pauliina Koivula-Rautjoki Ropotti

KE 14-15 Nuokku-kuoro 6lk-/Johanna Valkeinen Himmeli

KE 15-16 Erasmus/Folclority/Johanna Valkeinen Himmeli

Ke 14-16 Pajakerho/Annemari Takkala Ropotti

TO 12-13 läksykerho/Jari Tuomikoski jäähalli

 

kerhojen alkamisajankohdista ole yhteydessä opettajiin

 

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä