Kolmiportainen tuki

Kolmiportainen tuki

 

Karstulassa tuki järjestetään perusopetuslain mukaisesti. Lähtökohtana tuen järjestämisessä on huolenpito kaikista oppilaista. Tukea annetaan mahdollisimman varhain tuen tarpeen ilmettyä, ja sen huomaamisesta ja tukitoimien aloittamisesta ovat vastuussa kaikki oppilaan kanssa toimivat opettajat. Perheet voivat ilmaista koululle omat huolensa. Huoltajat osallistuvat tukitoimien suunnitteluun ja arviointiin kodin ja koulun välisissä neuvotteluissa ja muussa yhteydenpidossa. Tukea annetaan kolmiportaisesti (yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki).

Yleinen tuki

Yleisen tuen tärkeimmät tukimuodot ovat

 • kodin ja koulun välinen yhteistyö
 • eriyttäminen
 • tukiopetus
 • yhteisopetus
 • joustavat opetusryhmät
 • osa-aikainen erityisopetus

Tuen tarpeen arviointia tehdään jatkuvasti oppimistilanteissa, ja se tehdään yhteistyössä oppilaan opettajien kanssa. Yleistä tukea saavalle oppilaalle tehdään yleisen tuen oppimissuunnitelma yhdessä huoltajien ja opettajien kesken. Oppimissuunnitelma voi koskea oppimista tai koulunkäyntiä tai molempia.

Tehostettu tuki

Tehostettuun tukeen siirrytään, mikäli yleinen tuki yksittäiselle oppilaalle ei riitä. Tuen tarpeen tulee tuolloin olla säännöllistä (esim. osa-aikaista erityisopetusta) tai tukimuotoja tulee olla useita (esim. kodin ja koulun välinen yhteistyö, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuollon palvelut).

Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä laativat kirjallisen pedagogisen arvion.

Pedagogisessa arviossa kuvataan

 • oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena
 • oppilaan saama yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksista
 • oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
 • arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea.

Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisessa oppilashuoltotyössä.

Tehostetun tuen aikana oppimisen tavoitteet ja arviointi määräytyvät yleisopetuksesta käsin, oppiaineita ei yksilöllistetä. Tehostetun tuen aikana oppilaalle tehdään yhdessä huoltajien kanssa oppimissuunnitelma. Tehostetusta tuesta voidaan siirtyä takaisin yleiseen tukeen tai tarvittaessa erityisen tuen piiriin.

Erityinen tuki

Erityiseen tukeen siirrytään, mikäli tehostettu tuki ei riitä. Ennen erityisen tuen päätöstä tehdään oppilaan oppimisesta ja/tai koulunkäynnistä pedagoginen selvitys moniammatillisesti (opettajat, ja esim. psykologi, kuraattori).

Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan

 • oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena
 • oppilaan saama tehostettu tuki ja arvio sen vaikutuksista
 • oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
 • arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea
 • perusteltu arvio siitä, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän.

Erityisen tuen päätös edellyttää yleensä aina tehostetun tuen vaihetta, ja sen antamisesta tekee hallintopäätöksen rehtori. Tukipäätös on määräaikainen, ja sen tarpeellisuutta tarkistetaan ainakin toisen luokan jälkeen ja ennen seitsemännelle luokalle siirtymistä. Oppimääriä voidaan yksilöllistää vain erityisen tuen päätöksen perusteella, mutta kaikki muutkin tukimuodot ovat edelleen käytössä. Oppilaan koulunkäyntiä ja oppimista suunnitellaan ja seurataan yhteistyössä kodin kanssa laaditun kirjallisen suunnitelman pohjalta (HOJKS).

 

Tukijärjestelyt Karstulassa

Oppilaan ja luokan tarvitsemaa tuen määrää ja laajuutta arvioivat luokkaa opettavat opettajat  jatkuvasti. Samoin yksittäisen oppilaan kohdalla havainnointi, arviointi ja päivittäiset tukitoimet toteutetaan opettajien ja koulunkäynnin ohjaajien välisen yhteistyön keinoilla. Arviointiin pohjautuva tuen määrä ja laatu voivat vaihdella eri luokkien välillä, kuten se voi vaihdella lukuvuoden sisällä huomattavastikin.

Tukea oppimiseen voi koulussamme saada omassa luokassa, pienryhmissä tai yksilöllisesti. Koulussa on ollut myös käytössä yhteisopetuksen tukimuoto, joka tarkoittaa sitä, että luokanopettaja/aineenopettaja  ja erityisopettaja opettavat samassa tilassa kaikkia luokan oppilaita.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä