6.5. Käyttäytymisen arviointi

6.5. Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä siitä saatu arvosana tai sanallinen arvio vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Oppilaan käyttäytymiseen liittyvät erityistarpeet tulee tarvittaessa kirjata oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jotta ne voidaan ottaa huomioon käyttäytymisen arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.


KÄYTTÄYTYMISEN TAVOITTEET

MUIDEN ARVOSTUS

Oppilas

 • ottaa toiset ihmiset huomioon
 • on hienotunteinen ja välttää riitoja
 • auttaa ja kannustaa toisia oma-aloitteisesti
 • kykenee itsehillintään.

YMPÄRISTÖN ARVOSTUS

Oppilas

 • toimii aktiivisesti ympäristön viihtyvyyden lisäämiseksi
 • käyttää hyvää kieltä
 • toimii rehellisesti ja luotettavasti.

SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN

Oppilas

 • sitoutuu noudattamaan yhteisiä sääntöjä
 • on esimerkkinä muille.Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit


Arvioinnin kriteereillä yhtenäistetään käyttäytymisen arviointia ja ne ovat opettajan apuna arviointityössä. Käyttäytymisen arviointiin osallistuvat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Arvioinnissa huomioidaan oppituntien lisäksi myös välitunnit, ruokailut, retket, juhlat jne.

Käyttäytymisen numeroarvioinnin lähtökohtana on Kangasalan kaupungin opetussuunnitelman kasvatustavoitteiden mukainen oppilaan hyvä osaaminen (arvosana 8). Arvioinnin tulee olla oppilaan ikätason ja edellytykset huomioivaa. Harkintavalta rajatapauksissa on todistuksen antavalla luokanopettajalla tai -valvojalla.

Käyttäytymisen arviointi 1.– 3. luokilla annetaan todistuksen liitteessä.

Arviointiasteikko on: onnistut erittäin hyvin, hyvin, melko hyvin, kohtalaisesti, ei onnistu vielä.

Käyttäytymistä vuosiluokilla 1. - 3. arvioidaan seuraavissa osa-alueissa: työrauhan ylläpitäminen, yhteistyötaidot ja yhteisten sääntöjen mukaan toimiminen.

Käyttäytymisen arviointi 1. – 3. luokilla

Käyttäytyminen: Työrauhan ylläpitäminen

Erittäin hyvin

Hyvin

Melko hyvin

Kohtalaisesti

Ei onnistu vielä

- pitää aktiivisesti ja esimerkillisesti yllä työrauhaa

- osaa hienovaraisesti muistuttaa myös muita työrauhan ylläpitämisestä

- osaa säännöllisesti sopeuttaa oman toimintansa oppimistilanteiden mukaan.

-työskentelee useimmiten keskittyneesti

- huolehtii omalta osaltaan hyvästä työrauhasta

- korjaa tarvittaessa käytöstään ohjeen mukaan.

- keskittyminen työskentelyyn vaihtelee

- tarvitsee usein aikuisen tukea työrauhan saavuttamiseen

- toistuvasti huomautettavaa, huomautus tehoaa vaihtelevasti.

HUOMIOITAVAA: Huoltajia on tiedotettu työrauhan haasteista tilanteen niin vaatiessa.

- häiritsee usein toisten työskentelyä omasta aloitteestaan

- suhtautuu välinpitämättömästi työrauhan ylläpitämiseen

- tarvitsee jatkuvasti aikuisen tukea työrauhan saavuttamiseen.

HUOMIOITAVAA: Huoltajien kanssa yhteistyössä on tehty useita toimenpiteitä työrauhan saavuttamiseksi.

- häiritsee jatkuvasti itseään ja muita

- kieltäytyy yhteistyöstä.

HUOMIOITAVAA: Tukitoimista ja huoltajien kanssa tehdystä yhteistyöstä huolimatta oppilaalla on runsaasti haasteita työrauhan saavuttamisessa.


Käyttäytyminen: Yhteistyötaidot

Erittäin hyvin

Hyvin

Melko hyvin

Kohtalaisesti

Ei onnistu vielä

- omatoiminen, aktiivinen ja esimerkillinen yhteistyössä muiden kanssa

- osaa toimia rakentavalla tavalla erilaisissa tilanteissa

- auttaa toisia

- toimii myötätuntoisesti ja toisia arvostavasti.

- toimii hyvin yhteistyössä muiden kanssa

- ei aiheuta ristiriitatilanteita

- on yleensä avulias

- toimii useimmiten myötätuntoisesti ja toisia arvostavasti.

- toimii valikoiden yhteistyössä muiden kanssa

- saattaa aiheuttaa ristiriitoja tai mennä niihin mukaan

- toisen näkökulman näkeminen ja myötätuntoinen toimiminen on vaihtelevaa.

HUOMIOITAVAA: Huoltajia on tiedotettu haasteista yhteistyötaidoissa tilanteen niin vaatiessa.

- yhteistyö muiden kanssa on haastavaa

- usein aiheuttaa tai on mukana ristiriitatilanteissa

- ei oma-aloitteisuutta yhteistyöhön

- tarvitsee paljon tukea toimimiseen yhteistyössä muiden kanssa.

HUOMIOITAVAA: Huoltajia on tiedotettu haasteista ja mahdollisista tukitoimista yhteistyötaidoissa.

- yhteistyötaidot ovat vielä kehittymättömät

- Jatkuvasti selvitettäviä ristiriitatilanteita

- ei kykene osallistumaan ryhmän toimintaan

- aikuisen tuki välttämätön.

HUOMIOITAVAA: Huoltajia on tiedotettu haasteista ja tukitoimista yhteistyötaidoissa.


Käyttäytyminen: Yhteisten sääntöjen mukaan toimiminen

Erittäin hyvin

Hyvin

Melko hyvin

Kohtalaisesti

Ei onnistu vielä

- noudattaa yhteisiä sääntöjä esimerkillisesti

- ylläpitää aktiivisesti yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä

- käyttäytyy kaikkia kohtaan kohteliaasti.

- noudattaa yhteisiä sääntöjä

- käyttäytyy yleensä hyvin

- suhtautuu myönteisesti yhteisiin sääntöihin.

- suhtautuu koulunkäyntiin ja sääntöihin joskus välinpitämättömästi

- käyttäytyminen vaihtelee

- joitakin rangaistuksia tai puhutteluja

HUOMIOITAVAA: Huoltajia on tiedotettu sääntöjen noudattamisen haasteista tilanteen niin vaatiessa.

- suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön ja sääntöihin enimmäkseen kielteisesti tai välinpitämättömästi

- käyttäytyy usein huomautusta vaativasti

- rangaistuksia

HUOMIOITAVAA: Huoltajia on tiedotettu sääntörikkomuksista.

- yhteisten sääntöjen mukaan toimiminen ei vielä onnistu

- useita rangaistuksia

HUOMIOITAVAA: Käytössä on monenlaisia tukitoimia ja huoltajia on tiedotettu toistuvista sääntörikkomuksista.

 

Käyttäytymisen arviointi (4. – 9. luokat)

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit vuosiluokilla 4. - 9. on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:
1. Yhteistyötaidot ja käytöstavat
2. Työrauhan ylläpitäminen
3. Yhteisten sääntöjen mukaan toimiminen
4. Rangaistukset (kasvatuskeskustelu ja jälki-istunto sekä kurinpitorangaistukset)
5. Kiusaaminen

ARVOSANA 10

 1. Toimii esimerkillisesti ja aktiivisesti yhteistyössä muiden kanssa. Käyttäytyy kohteliaasti ja toisia arvostavasti.
 2. Pitää aktiivisesti yllä työrauhaa ja sopeuttaa toimintansa oppimistilanteiden mukaan.
 3. Ylläpitää aktiivisesti yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä.
 4. Ei rangaistuksia.
 5. Rakentaa oma-aloitteisesti luokan hyvää yhteishenkeä ja toimii kiusaamista vastaan.

ARVOSANA 9

 1. Toimii sujuvasti yhteistyössä muiden kanssa. Käyttäytyy kohteliaasti ja toisia arvostavasti.
 2. Pitää yllä työrauhaa ja sopeuttaa toimintansa oppimistilanteiden mukaan.
 3. Noudattaa yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä.
 4. Ei rangaistuksia.
 5. Tukee hyvää yhteishenkeä eikä osallistu kiusaamiseen.

ARVOSANA 8

 1. Yhteistyö sujuu toisten kanssa. Käyttäytyy useimmiten hyvin.
 2. Huolehtii omalta osaltaan hyvästä työrauhasta. Korjaa tarvittaessa käytöstään ohjeen mukaan.
 3. Noudattaa pääsääntöisesti yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä. On huomautuksin ojennettavissa.
 4. Ei rangaistuksia.
 5. Ei osallistu kiusaamiseen.

ARVOSANA 7

 1. Toimii valikoiden yhteistyössä toisten kanssa. Kielenkäytössä tai muussa käytöksessä on huomautettavaa.
 2. Keskittyminen työskentelyyn vaihtelee. Häiritsee toisinaan toisten työskentelyä.
 3. Suhtautuu koulunkäyntiin, sääntöihin ja yhteiseen omaisuuteen joskus välinpitämättömästi.
 4. On saanut joitakin rangaistuksia tai lisäohjausta käyttäytymiseen.
 5. Käyttäytyy toisinaan epäasiallisesti muita kohtaan.

ARVOSANA 6

 1. Yhteistyö toisten kanssa on haastavaa. Kielenkäytössä tai muussa käytöksessä on usein huomautettavaa.
 2. Häiritsee usein toisten työskentelyä omasta aloitteestaan.
 3. Suhtautuu koulunkäyntiin, opiskeluun ja sääntöihin enimmäkseen kielteisesti. Suhtautuu yhteiseen omaisuuteen välinpitämättömästi.
 4. On saanut useita rangaistuksia ja/tai käytökseen liittyvät tukitoimet ovat käytössä.
 5. Käyttäytyy toistuvasti epäasiallisesti muita kohtaan.

ARVOSANA 5

Osoittaa suurta välinpitämättömyyttä koulunkäyntiä, kouluyhteisöä ja sen jäseniä kohtaan. Rikkoo koulun sääntöjä jatkuvasti ja tietoisesti. Käytökseen liittyvistä tukitoimista ja huoltajien kanssa tehdystä yhteistyöstä huolimatta on runsaasti haasteita.

ARVOSANA 4

Osoittaa suurta välinpitämättömyyttä koulunkäyntiä, kouluyhteisöä ja sen jäseniä kohtaan. Rikkoo koulun sääntöjä jatkuvasti ja tietoisesti. Käytökseen liittyvistä tukitoimista ja huoltajien kanssa tehdystä yhteistyöstä huolimatta koulun kasvatus- ja kurinpitotoimet eivät riitä.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä