Kuokkala svenska skola

Svenskspråkig undervisning åk 1-9

Kuokkala svenska skola är sedan hösten 2018 en självständig kommunal skola som fungerar i samma byggnad som finskspråkiga Kuokkalan yhtenäiskoulu. Skolan erbjuder undervisning på svenska för svenskspråkiga elever. Den första undervisningsgruppen startade sin skolgång i åk 1 år 2003 och 2009 utökades verksamheten till att omfatta även högstadiet. I dagsläget har vi undervisning på svenska i samtliga årskurser 1-9. Elevantalet har de senaste åren varit ca 30 i hela grundskolan.

Årskurserna 1-6 är indelade i två klasser med varsin klasslärare. All undervisning sker på svenska förutom i valbara ämnen (klass 5-6), slöjd (fr.o.m. åk 3) och musik (fr.o.m. åk 1) där eleverna är integrerade i finska grupper.

Den svenska grundutbildningens språkstig är annorlunda jämfört med den finska. Vi läser finska som A1 språk. Eftersom största delen av eleverna är tvåspråkiga läser vi modersmålsinriktad finska, i åk 1-8 i egna grupper.
Under läsåret 2023-2024 läser klass 9 modersmålsinriktad finska tillsammans med sin finska hemklass. Våra 7-9 elever deltar i ämnet modersmål och litteratur i finska-undervisningen, med en veckotimme mindre i alla årsklasser, eftersom de läser modersmålsinriktad finska. Om barnet inte har förutsättningar att läsa modersmålsinriktad finska, kan man beakta dem i undervisningen.

Engelskan är ett frivilligt A2 språk som vi varmt rekommenderar med tanke på barnets skolframtid. Alla A-språk är långa språk som börjar i klasserna 1-6.

Elevupptagningsområdet är rätt stort och några elever kommer också från närliggande kommuner. Innan barnet börjar skolan kan man göra en förfrågning om barnets rätt till skolskjuts och det ordnas på initiativ från föräldrar och skola. Någon eftermiddagsklubb på svenska har vi inte men barnen deltar oftast i endera närliggande klubbar eller i eftermiddagsklubbar nära hemmet.

I klassrummen i klass 1-6, talas det enbart svenska men för övrigt får barnen välja sitt språk helt fritt. Detta leder oftast till att lek- och kompisspråket är finska. Nästan alla elever är tvåspråkiga, dvs. de har svenska/finska som hemspråk. En förutsättning för att barnet antas eller rekommenderas till klassen är minst ett års erfarenhet av svenska. All elevvård går inte att få på svenska men vi har en liten resurs med speciallärarexpertis och stödundervisning. Vid andra behov gör vi allt vi kan för att ordna service på svenska om så behövs. Tvåspråkigheten är både en rikedom och en utmaning för personal och barn.

I årskurserna 7-9 har eleverna alla praktiska ämnen samt tillvalsämnen på finska. De teoretiska ämnena studeras på svenska i egna undervisningsgrupper. Eftersom vi har sammansatta grupper av flera årskurser läser vi innehållet i en del ämnen i annan ordning jämfört med andra skolor. Två ämneslärare har hand om den svenskspråkiga undervisningen. Lärarna undervisar vid behov också över stadiegränserna.

Vår läroplan är utarbetad i syfte att stärka det svenska språket och den svenska identiteten i en starkt finskdominerad miljö.

Vår skola är en del av Språkönätverket, en samarbetsgrupp bestående av språköskolor i Finland vars gemensamma nämnare är att de fungerar i helt finskspråkiga kommuner. Nätverket ordnar bl.a. gemensamma kultur- och idrottsdagar. Skolan understöds ekonomiskt av Svenska kulturfonden samt av SSJ – Svenska sällskapet i Jyväskylä, som var den drivande kraften i startandet av den svenskspråkiga undervisningen i Jyväskylä.

 

Vill du veta mer? Ta gärna kontakt med oss lärare. Kom och bekanta dig med svenska skolan, vi visar och berättar gärna mer.

1-6 klasslärare Gun-Britt Lindberg-Juutilainen (rektor), Ann-Sofie Sivelä

7-9 ämneslärare Eija Myllykoski (biträdande rektor),  Mia Domars-Aho 

E-post: förnamn.efternamn@edu.jyvaskyla.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä