TIEA362 ja TIES679 Kirjareferaatti - POISTUU!

TIEA362 ja TIES679 Kirjareferaatti

Tälle sivulle on koottu ohjeita ja suuntaviivoja kirjareferaattien kirjoittamiselle.

Yleistä kirjareferaatista

Tietotekniikan valinnaisena opintojaksona voidaan laatia annetusta aineistosta referaatti. Referaatti voidaan tehdä osana sekä aineopintoja (merkitään kurssikoodilla TIEA362) että syventäviä opintoja (merkitään kurssikoodilla TIES679). Opintojaksojen tentaattorina toimii Leena Hiltunen (leena.r.k.hiltunen@jyu.fi). Sovi referaatin kirjoittamisesta aina etukäteen tentaattorin kanssa!

Referaatista annettavien opintopisteiden määrä riippuu referoitavan aineiston laajuudesta seuraavasti:

Aineisto / tehtävä

Opintopistekertymä

Kirjallisuuteen perehtyminen

suomenkielinen teos:
- jokaista 150-200 sivua kohden 1 op
vieraskielinen teos:
- jokaista 100-125 sivua kohden 1 op

Referaatti; 10-15 sivua

2 op

Esimerkiksi siis 350 sivuisen suomenkielisen kirjan referoinnista kertyy yhteensä 4 opintopistettä.

Aineisto voi sisältää yhden (teos) tai useamman teoksen (teema). Pelkästä kirjallisuuteen perehtymisestä ei anneta erikseen kurssimerkintää, vaan kurssin suorittaminen edellyttää aina myös referaatin kirjoittamista. Referaatin teema ja referoitava aineisto (teos tai teokset) sovitaan etukäteen yhdessä tentaattorin kanssa.

Ohjeita kirjoittamiseen

Kirjareferaatti on kommentoitu raportti siitä, mitä luetussa kirjassa on sanottu. Tavoitteena ei ole kirjoitetun tekstin mekaaninen toistaminen, vaan referaatilta edellytetään kriittistä lähestymistapaa ja kuullun tai luetun pohdintaa ja perusteltua arviointia. Kyse on kirjoittajan omin sanoin esittämästä ja arvioimasta kuvauksesta siitä, mitä joku on sanonut, ei referoidun teoksen lyhennelmästä, jossa vain luetteloidaan teoksen sisältö. Kirjareferaatissa ei ole tarpeenkaan käsitellä kaikkea mitä kirjassa on sanottu. Keskeistä on kyky nostaa esiin oleellinen ja rajata teksti joihinkin tärkeimpiin teemoihin.

Kirjareferaatin tavoitteena on kehittää kriittistä ajattelua sekä kykyä erottaa olennainen epäolennaisesta. Kommentoinnissa kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • nosta esiin kirjan keskeiset asiat, näkökulmat ja argumentit. Voit myös pohtia rajausta: miksi joitakin asioita on käsitelty lyhyemmin tai sivuutettu kokonaan
 • esitä kirjan pohjalta omia ajatuksia
 • ilmaise, mikäli olet joistakin esille tulleista asioista eri mieltä. Perustele kantasi.
 • voit myös nostaa esiin seikkoja, jotka kirjassa jäivät epäselviksi

Raporttiluonteestaan huolimatta referaatit tulee kirjoittaa selkeiksi, täydellisistä lauseista ja virkkeistä koostuviksi teksteiksi. Pelkkä asioiden luettelu ranskalaisin viivoin ei siis riitä referaatiksi. Kirjareferaatit ovat kirjoittajan omaa tekstiä, jossa hän kertoo oppimastaan asiasta omin sanoin. Tekstistä onkin käytävä ilmi se, että kirjoittaja on ymmärtänyt kyseessä olevat asiat ja osaa itsenäisesti arvioida niitä.

Kirjareferaatille on annettu edellä ohje pituus, mutta keskeistä ei kuitenkaan ole kirjoituksen pituus vaan laatu. Toisin sanoen tuore, omaperäinen, kriittinen, uusia ajatuksia herättävä näkökulmasi aiheeseen ja sen kirjaaminen ulkopuoliselle ymmärrettävään ja vakuuttavaan muotoon.

Jo referoidut teokset ja teemat

Ohessa on lista jo referoiduista tai referoitavana olevista teoksista ja teemoista, joten valitse jokin muu teos/teema. Teemassa referoitavana on ollut useampi samaa aihepiiriä käsittelevä teos.

 • Kasvatus, arvot ja tunteet (teos)
 • Muuttuva asiantuntijuus (teos)
 • Mediakasvatus ja tietotekniikan rooli osana mediakasvatusta (teema)
 • Online learning and teaching in higher education (teos)
 • Modernin oppimisympäristöt - tietotekniikan käyttö opetuksen ja oppimisen tukena (teos)
 • Tekijänoikeudet opetustyössä (teema)
 • Temperamentti ja koulumenestys (teos)
 • Aikuisoppiminen (teema)
 • ATK-opettajan käsikirja (teos)
 • Grown up digital: how the net generation is changing your world (teos)
 • Sosiaalinen media (teema)
 • Sulautuva opetus: uusi tapa opiskella ja opettaa (teos)
 • Verkko-oppimisen vakiintuessa (teos)
 • Opetusteknologia koulun arjessa (teema)
 • Argumentti ja kritiikki: lukemisen, keskustelun ja vaikuttamisen taidot (teos)
 • Peruskoulun uusi didaktiikka (teos)
 • Tieto- ja viestintätekniikka ammatillisessa erityisopetuksessa (teema)