Kulttuurien tutkimuksen asiantuntijuuden osaamisalueet

Kulttuurien tutkimuksen asiantuntijuuden osaamisalueet

Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa koulutusohjelmassa saatava koulutus on monitieteistä, ja asiantuntijuutesi rakentumiseen vaikuttavat myös muut valitsemasi opinnot ja kiinnostuksesi kohteet
Akateemisten taitojen lisäksi työelämässä tarvitaan myös ns. geneerisiä taitojajoita on myös hyvä harjoittaa 
opintojen aikana 

Kulttuurien tutkimuksen asiantuntijuus koostuu erilaisista taidoista ja osaamisestajotka voidaan jakaa eri 
osaamisalueisiin: 

 Akateemiseen tiedonmuodostukseen ja tieteelliseen ajatteluun liittyvät taidot  

 • Tieteellinen kirjoittaminen 
 • Tieteellinen argumentointi ja vuorovaikutus 
 • Tutkimustaidot
 • Analysointi ja tiedonkeruu 
 • Teoreettinen osaaminen 
 • Tieteellinen ajattelutapa 
 • Tiedonhankintataidot 
 • Tiedon analysoinnin taidot 
 • Kriittisen ajattelun taidot 
 • Aineiston keruu ja kenttätyö 
 • Tieteellinen ajattelutapa ja tutkimusetiikka 
 • Ruohonjuuritason näkökulman ymmärtäminen 
 • Ihmiselämän kulttuurisen ulottuvuuden ymmärtäminen 

Tiedon integraation taidot  

 • Teoreettisen ja käytännöllisen tiedon yhdistäminen, 
 • Tieteellisen tiedon soveltaminen 
 • Opitun soveltaminen erilaisissa tilanteissa 
 • Soveltava kulttuurintutkimus 
 • Kehittämistoiminta 
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
 • Kekseliäisyys, uusien ideoiden kehittely ja luovuus 
 • Outside the box –tyyppinen ajattelu 
 • Sosiaalisten ja kulttuuristen konventioiden ymmärtäminen, niiden puitteissa toimiminen ja niiden ylittäminen 
 • Viisaus, elämän tarkoituksen ymmärtäminen 😊 

 Sosiaaliset ja viestintätaidot 

 • Ryhmässä toimiminen 
 • Yhteistyötaidot 
 • Asioiden katsominen muiden näkökulmasta 
 • Taito arvioida muiden toimintaa 
 • Vuorovaikutustaidot 
 • Kirjalliset viestintätaidot 
 • Suulliset viestintätaidot 
 • Verkkoviestintä
 • Media-alan osaaminen (esim. video) 
 • Tiedon visualisointi
 • Neuvottelutaidot
 • Monikulttuurisuustaidot ja erilaisuuden kohtaaminen 
 • Tilanneherkkyys ja empatiakyky 

Itsesäätelytaidot  

 • Joustavuus, sopeutuvuus, kestävyys (resilienssi) 
 • Ajankäytön suunnittelu, ajassa pysyminen 
 • Oman toiminnan ohjaus 
 • Oma-aloitteisuus 
 • Oman osaamisen tunnistaminen  
 • Ongelmanratkaisutaidot
 • Päätöksentekotaidot 
 • Oman toiminnan arviointitaidot 
 • Kyky käsitellä ristiriitaista informaatiota
 • Kyky sietää puutteellista informaatiota 
 • Taito toimia uusissa tilanteissa 
 • Oman uran suunnittelutaidot 

 Johtamis-, organisointi- ja verkostotaidot  

 • Johtamistaidot 
 • Ohjaamistaidot
 • Verkostoissa toimiminen 
 • Taito toimia muiden alojen ihmisten kanssa 
 • Kansainvälistymiseen liittyvät taidot
 • Tapahtumien tuottaminen 
 • Suunnittelu- ja organisointitaidot 
 • Projektityöskentelytaidot 
 • Palvelumuotoiluosaaminen
 • Taloushallintoon liittyvät taidot (budjettien rakentaminen ja seuraaminen)
 • Kyky ratkaista ammatillisia ongelmia 

 Alakohtainen osaaminen 

 • Oman alan perustaidot 
 • Substanssiosaaminen 
 • Erilaiset erityistiedot ja –taidot 
 • Digiosaaminen 
 • Taiteellinen toiminta 

 Eettinen vastuullisuus 

 • Vastuullisuus ja aloitteellisuus 
 • Eettisen näkemyksen kehittäminen 
 • Vapaaehtoistyö 
 • Kriittisyys, vastarinta 

 Työelämän reflektointi- ja vaikuttamistaidot 

 • Työelämän kehittäminen 
 • Luottamustoimet 
 • Työelämätietämyksen lisääntyminen 
 • Kokonaiskuvan muodostuminen alasta 
 • Ammattiyhdistystoiminta 
 • Yrittäjyystaidot ja -osaaminen 

Kansainvälisyys osaaminen
 • Monipuolinen kielitaito
 • Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtäminen
 • Kulttuurisen vuorovaikutuksen taidot
 • Globaalin vastuun kysymysten ymmärtäminen
 • Reflektiivisyys (ymmärtää oman taustansa vaikutuksen osana vuorovaikutusta)
 • Relativismi (kulttuurin piirteiden ymmärtäminen niiden omissa konteksteissa)

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä