Lapsen tuki

Tuen tarpeen ilmetessä

Kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja se kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille. Lapsen tuen tarpeiden tunnistamisella, riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella autamme lasta parhaiten etenemään omassa oppimisessaan ja edistämme hänen hyvinvointiaan. Samalla ehkäisemme ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista. Lapsen tuen tarpeen voi ottaa puheeksi huoltaja tai varhaiskasvatuksen työntekijä. Lapsen tuen tarve voi olla lyhytaikaista, jolloin yksittäinen tuen muoto tai järjestely riittää. Osa lapsista tarvitsee enemmän ja säännöllistä tukea – mahdollisesti samanaikaisesti useita tuen muotoja toisiaan täydentävinä.

Varhaiskasvatuksessa suunnittelemme, toteutamme ja arvioimme lapsen tarvitsemaa tukea yhteistyössä huoltajan kanssa. Tähän yhteistyöhön voi osallistua mahdollisesti muita lapsen asioissa toimivia asiantuntijoita, joista sovimme yhdessä huoltajan kanssa. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet, kiinnostuksen kohteet sekä yksilölliset kasvun, kehityksen ja oppimisen tarpeet.  Nämä asiat kirjaamme lapsen omaan suunnitelmaan (lapsen varhaiskasvatussuunnitelma/lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma/HOJKS). Selvitämme ja huomioimme lapsen mielipiteen suunnitelmaa laadittaessa ja arvioitaessa.

Toteutamme lapsen tarvitseman tuen lapsen omassa tutussa ryhmässä (perhepäivähoidossa, päiväkodissa, esiopetusryhmässä) osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Muuntelemme varhaiskasvatuksen työtapoja ja oppimisympäristöjä lasten yksilöllisten tarpeiden mukaan.  Lapselle annettavan tukeen voi sisältyä myös esim. tukiviittomien, kuvien sekä lapsikohtaisten apuvälineiden käyttöä; varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultointia tai jaksoittaista tukea sekä lapsikohtaista ohjaamista. Tukimuotona voi olla myös ryhmän lapsimäärän pienentäminen tai henkilöstön mitoitukseen ja rakenteeseen liittyvät ratkaisut. Lapsen hyvinvointia tukevina muina järjestelyinä voi tarvittaessa olla lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden antamat ohjaukset ja konsultaatiot.

Varhaiskasvatuksessa tavoitteemme on, että oikea-aikaisella ja hyvin suunnitellulla tuella lapsi voi kokea itsensä hyväksytyksi omana itsenään ja ryhmän jäsenenä. Pyrimme vahvistamaan lapsen myönteistä minäkäsitystä ja tervettä itsetuntoa. Haluamme, että lapsi voi kokea leikin, osallisuuden ja oppimisen iloa arjen eri tilanteissa.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä