Psykologia

Psykologia: ihmisyys keskiössä

Kuva: pixabay

Tervetuloa psykologian opintojaksojen pariin!

Psykologia tarkoittaa ihmistiedettä eli psykologiassa siis tutkitaan ihmistä ja perehdytään ihmisen olemukseen sekä toimintaan psykologian eri osa-alueiden kautta. Psykologian avulla opit ymmärtämään paremmin itseäsi sekä myös muita ihmisiä, joten psykologian opiselusta on hyötyä niin arjessa kuin työelämässäkin.

Psykologian verkko-opinnot ja ilmoittautuminenIlmoittautuaksesi Psykologian verkko-opintoihin täytä valitsemasi kurssin ilmoittautumislomake joka avautuu alla olevasta linkistä, jokaiselle opintojaksolle on oma ilmoittautumislinkkinsä. Jos olet jonkin muun koulun oppilas kuin aikuislukion, niin ilmoitathan oman koulusi opolle, halustasi tehdä verkkokurssin, jotta pääset täyttämään hänen kanssaan virallisen ilmoittautumislomakkeen. Muista valita myös vasemmalla olevasta valikosta opintojakso jolle haluat liittyä, kikkaa sitä ja lähetä opinto-alustalle ilmoittautumispyyntö, niin sinut voidaan liittää alustalle tehtäviä suorittamaan :)

HUOM: opintojaksoille ilmoittautuminen viimeistään maaliskuussa. Tämän jälkeen ei ilmoittautumisia oteta vastaan.
Aloitettu verkko-opintojakso on opiskeltava valmiiksi lukuvuoden loppuun mennessä, siis ennen kesälomaa. Mikäli suoritus jää kesken, se täytyy aloittaa syyslukukaudella uudelleen.

Ps1 opintojaksolla opitaan psykologian perusteet
PS1 opintojakson ilmoittautumislomake

Ps2 opintojaksolla perehdytään kehityspsykologiaan eli käydään läpi ihmisen kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä
PS2 opintojakson ilmoittautumislomake

Ps3 opintojaksolla tutustutaan ihmisen kognitiivisiin toimintoihin ja aivojen ja hermoston toimintaan psykologian näkökulmasta
PS3 opintojakson ilmoittautumislomake

Ps4 opintojaksolla käsitellään ihmisen hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyviä tekijöitä
PS4 opintojakson ilmoittautumislomake

Ps5 opintojaksolla syvennytään ihmisen persoonallisuuteen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin
PS5 opintojakson ilmoittautumislomake


ELI: Opintoalustalle päästäksesi täytä opintojakson ilmoittautumislomake (tai opon kanssa lomake jos olet toisesta koulusta) ja käy vielä lisäksi lähettämässä kurssialustalle ilmoittautumispyyntö vasemmalla olevasta valikosta

Ilmoittautumislomakeen saatuaan opettajan hyväksyy ilmoittautumispyyntösi, ja pääset suorittamaan opintojaJos sinulla on jotain kysyttävää psykologian opinnoista ota rohkeasti yhteyttä sähköpostin tai wilman kautta :)
Terveisin opettaja: Elina Orjala
elina.orjala@edu.joensuu.fi

Antoisia oppimishetkiä!

Psykologian kurssien yleiset tavoitteet


Tästä näet jokaisen psykologian kurssin yleiset opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet. Voit perehtyä valitsemasi kurssin tavoitteisiin ja miettiä mitkä ovat omat tarkemmat tavoitteesi kurssin suhteen :)

PS1

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• ymmärtää biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen ihmisen toiminnan selittämisessä ja ymmärtämisessä 
• tuntee psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten tunteet, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa ja omaa psyykkistä hyvinvointiaan näitä kuvaavien käsitteiden avulla 
• perehtyy oppimisen prosesseihin liittyvään psykologiseen tietoon ja osaa pohtia omaa opiskeluaan sen pohjalta
• osaa esittää esimerkkejä psykologisen tutkimuksen aihepiireistä ja niihin liittyvistä tutkimuksista sekä analysoida ja arvioida tiedon tutkimusperusteita
• ymmärtää psykologisen tiedon perustuvan tutkimukseen ja tunnistaa tieteellisen ajattelun peruspiirteitä.

PS2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• tietää, miten ihmisen kehitystä tutkitaan, ja osaa arvioida tiedon perusteita
• osaa eritellä ihmisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vuorovaikutusta
• perehtyy kehityksen osa-alueisiin ja osaa eritellä niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä osaa selittää kehityksen jatkuvuutta yksilön elämänkaaren aikana
• perehtyy erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän psykologiaan ja niihin liittyvään teoria- ja tutkimustietoon
• tuntee hermoston toiminnan periaatteita sekä ymmärtää niiden yhteyden yksilön psyykkiseen kehitykseen
• osaa arvioida kehityspsykologista tietoa ja soveltaa sitä itsensä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen.

PS3

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen
• perehtyy kognitiivisiin perustoimintoihin eli havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen ja muistiin sekä yhteen korkeamman kognitiivisen toiminnan ilmiöön, kuten päätöksenteko, ongelmanratkaisu, asiantuntijuus tai kielelliset toiminnot 
• perehtyy kognitiivisten toimintojen tutkimukseen ja pystyy arvioimaan sitä
• ymmärtää kognitiivisen toiminnan hermostollista perustaa ja yhteyksiä psyykkisiin toimintoihin.

PS4

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• tutustuu tunteita ja mielenterveyttä koskevaan tutkimukseen ja ymmärtää, miten näitä aiheita voidaan tutkia, ja osaa arvioida tutkimuksia kriittisesti
• osaa kuvata, miten emootiot syntyvät biologisten ja kognitiivisten tekijöiden vuorovaikutuksessa, ja pohtia niiden kulttuurisidonnaisuutta
• osaa eritellä tunteiden merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille
• tuntee psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja psyykkisen tasapainon ylläpitämisen keinoja
• osaa tarkastella omaa psyykkistä hyvinvointiaan psykologisen tiedon valossa ja saa perusteita tehdä omaa hyvinvointiaan tukevia ratkaisuja
• ymmärtää mielenterveyteen vaikuttavia psykologisia, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä
• tunnistaa yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja ongelmat sekä ymmärtää mielenterveyden ja sen ongelmien määrittelyn haasteellisuuden
• syventyy vähintään yhden mielenterveyden häiriön syihin, oireisiin ja hoitoon.

PS5

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• ymmärtää persoonallisuus-käsitteen laaja-alaisuuden
• tunnistaa ja osaa selittää keskeisiä yksilöiden välisiä eroja, kuten temperamentti, persoonallisuuden piirteet, älykkyys, lahjakkuus ja tulkintatyylit 
• tuntee yksilöllisten erojen biologista perustaa
• tutustuu persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa koskevaan tutkimukseen
• syventää ymmärrystään psykologian tutkimusmenetelmistä yksilöllisten erojen ja persoonallisuuspsykologian tutkimuksen osalta
• osaa tarkastella yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen tuloksena
• osaa soveltaa persoonallisuuspsykologista ja sosiaalipsykologista tietoa erilaisuuden ymmärtämiseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä