Registerbeskrivning - Tietosuojaseloste

Registerbeskrivning

Detta är Ingå kommuns informationshandling för registrerade enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU/679/2016 12-22, artikel 30 och 34). Utarbetad 7.5.2021. Senast ändrad 7.5.2021.

 1. Personuppgiftsansvarig

Ingå kommun
Småbarnspedagogik
Strandvägen 2
10210 Ingå

FO-nummer 0126293-4

Person som handhar registerärenden: Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto, FO-nummer 0245894-7

 1. Kontaktperson/-personerna som svarar för registret

Chef för småbarnspedagogik: Charlotta Nyholm, charlotta.nyholm@inga.fi, 09 2951 5312
Speciallärare inom småbarnspedagogik och IKT-ansvarig: Ulrika Eur-Nyholm, ulrika.eur-nyholm@inga.fi, 09 2951 5273

Dataskyddsombud: informatör Kristoffer Nöjd, kristoffer.nojd@inga.fi, 050 570 9997

 1. Registrets namn

Ingå kommuns småbarnspedagogiks elektroniska arbetsmiljö (peda.net)

 1. Rättsgrund och syftet med behandlingen av personuppgifter

Peda.net är en elektronisk arbetsmiljö som används för anordnandet av undervisning [enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen (annan rättsgrund)]. Peda.net innehåller elektroniska arbetsredskap för producerandet av innehåll, för växelverkan och kommunikation mellan användarna samt för hanteringen av offentligt innehåll.

Personuppgifter används för:

 1. Identifierandet av användare i peda.net
 2. Hanteringen av användarrättigheter
 3. För möjliggörande av kommunikation och växelverkan mellan användare
 4. För förmedlandet av information (t.ex. utvärderingar) som riktas till användaren

Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

 1. Datainnehåll
 1. Användarens namn (elev, studerande, lärare, annan personal, vårdnadshavare)
 2. Innehåll som producerats eller uppgifter som lagts till av användaren själv

Med innehåll som producerats eller lagts till av användaren själv avses bilder, filmer, texter, länkar och ljudfiler som laddats upp på organisationens peda.net-webbplats. 

Den allmänna informationen på avdelningarnas sidor raderas varje år. Varje barns portfolio sparas så länge som barnet är i småbarnspedagogisk verksamhet i Ingå kommun. Då barnet slutar överförs barnets mapp till vårdnadshavarnas konto. I det fallet att vårdnadshavarna inte önskar detta/har ett konto, raderas barnets portfolio inom sex månader efter att hen slutat inom småbarnspedagogiken.

 1. Regelmässiga uppgiftskällor

De uppgifter som sparas i registret fås av användarna.

 1. Regelmässig överlåtelse av uppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifter överlåts inte regelmässigt till andra instanser.
Uppgifter lämnas inte ut utanför Europeiska unionen eller Europeiska samarbetsområdet av den personuppgiftsansvarige.

 1. Principer för skydd av registret

I behandlingen av registret iakttas noggrannhet och de uppgifter som behandlas med hjälp av datasystemet skyddas adekvat. När registeruppgifter förvaras på internet-servrar, svarar man för apparaternas fysiska och digitala datasäkerhet på ett vederbörligt sätt. Den personuppgiftsansvariga svarar för att sparade uppgifter samt att användarrättigheter för peda.net-tjänsten och att andra personuppgifter som är kritiska med tanke på säkerheten behandlas konfidentiellt och endast av de arbetstagare i vilkas arbetsuppgift det ingår.

 1. Rätt till tillgång till uppgifterna och rätt att begäran korrigering av uppgifterna

Var och en person som finns i registret har rätt att få tillgång till de uppgifter som berör honom eller henne själv som sparats i registret och kräva eventuell korrigering av felaktiga uppgifter eller kompletterandet av bristfälliga uppgifter. Om en person vill ha tillgång till de uppgifter som sparats om honom/henne eller kräva korrigerandet av uppgifterna, ska en skriftlig begäran skickas till den personuppgiftsansvariga (eller på ett annat sätt som fastställts av den personuppgiftsansvarige). Den personuppgiftsansvarige kan vid behov be den som framför begäran att styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige svarar klienten inom den tid som fastställts i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

 1. Övriga rättigheter som hänför sig till behandlingen av personuppgifter

En person som finns i registret har rätt att begära om avlägsnandet av uppgifter som berör honom/henne i registret (”rätt att bli glömd”). Den registrerade har också övriga rättigheter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning så som begränsandet av behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. Begäran ska framställas skriftligt till den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov be den som framför begäran att styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige svarar klienten inom den tid som fastställts i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

 

Tietosuojaseloste

Tämä on Inkoon kunnan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016 12-22, 30 ja 34 artikla) mukainen rekisteröidyn informointiasiakirja. Laadittu 7.5.2021. Viimeisin muutos 7.5.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Inkoon kunta
Varhaiskasvatus
Rantatie 2
10210 Inkoo

Y-tunnus 0126293-4

Henkilötietojen käsittelijä: Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto, Y-tunnus 0245894-7

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö/yhteyshenkilöt

Varhaiskasvatuspäällikkö: Charlotta Nyholm, charlotta.nyholm@inga.fi, 09 2951 5312
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja TVT-vastaava: Ulrika Eur-Nyholm, ulrika.eur-nyholm@inga.fi, 09 2951 5273

Tietosuojavastaava: tiedottaja Kristoffer Nöjd, kristoffer.nojd@inga.fi, 050 570 9997

3. Rekisterin nimi

Inkoon kunnan varhaiskasvatuksen Peda.net sähköinen työskentely-ympäristö (Peda.net)

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Peda.net on sähköinen työskentely-ympäristö, jota käytetään [perusopetuslain ja lukiolain (muu oikeusperuste)] mukaisen opetuksen järjestämiseen. Peda.net sisältää sähköisiä työvälineitä sisältöjen tuottamiseen, käyttäjien väliseen vuorovaikutukseen ja viestintään sekä sisältöjen julkisuuden hallintaan.

Henkilötietoja käytetään:

 1. Käyttäjän tunnistamiseen Peda.net palvelussa
 2. Käyttöoikeuksien hallintaan
 3. Käyttäjien välisen viestinnän ja vuorovaikutuksen mahdollistamiseen
 4. Käyttäjälle kohdistetun tiedon (esim. arviointitieto) välittämiseen

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Tietosisältö

 1. Käyttäjän nimi (oppilas, opiskelija, opettaja, muu henkilökunta, huoltaja)
 2. Käyttäjän itse tuottamat sisällöt tai lisäämät tiedot
Käyttäjän itse tuottamalla tai lisäämällä sisällöillä tarkoitetaan organisaation Peda.net sivuille lisättyjä kuvia, videoita, tekstejä, linkkejä ja äänitiedostoja. 

Den allmänna informationen på avdelningarnas sidor raderas varje år. Varje barns portfolio sparas så länge som barnet är i småbarnspedagogisk verksamhet i Ingå kommun. Då barnet slutar överförs barnets mapp till föräldrarnas konto. I det fall föräldrarna inte önskar detta/har ett konto, raderas barnets portfolio inom sex månader efter att hen slutat inom småbarnspedagogiken.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille.
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä Peda.net-palvelun käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (tai muu reksiterinpitäjän määrittelemä toimintatapa. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä