Oppilashuolto

Oppilashuolto Iitin yläkoulussa

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Tavoitteena on tukea ja edistää lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä ehkäistä syrjäytymistä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Opiskelijoilla on oikeus myös yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

 

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllisessä oppilashuollossa kouluyhteisöstä ja sen käytänteistä pyritään rakentamaan oppilaan hyvinvointia tukevia.

Oppilashuoltotyö järjestetään Iitissä yhteistyössä oppilaiden, huoltajien, sivistyspalveluiden, sosiaali- ja terveyspalveluiden, liikunta- ja nuorisopalveluiden ja muiden tahojen kanssa. Kouluilla työskentelevään oppilashuoltohenkilöstöön kuuluvat opetushenkilöstön lisäksi lasten ja nuorten psykologi, kouluterveydenhoitajat ja koulukuraattori. Yhteistyötä ja monialaista oppilashuoltotyötä tehdään sosiaali- ja terveystoimen, nuorisopalveluiden kanssa myös Nuorisotyöryhmässä. Työskentelyn tavoitteena on ennaltaehkäistä ongelmia ja etsiä uusia toimintatapoja ja yhteistyökäytänteitä pulmallisiksi koettuihin tilanteisiin.

 

Yhteisöllisen oppilashuollon toimintatapoja Iitin Yläkoulussa

- teemapäivät, liikuntapäivät ja erilaiset juhlat
- vanhempainyhdistystoiminta (Talent -show)
- All stars -ottelut
- 9 -luokkien potkiaiset
- oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta
- luokkakohtaiset oppilashuoltoryhmät
- yhteistyö eri järjestöjen, nuorisotoimen ja
seurakunnan kanssa

 

Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtainen oppilashuoltotyössä oppilaan yksilöllinen oppilashuollollinen tuki suunnitellaan ja se toteutetaan moniammatillisesti. Moniammatillinen asiantuntijaryhmä kootaan aina tapauskohtaisesti. Yksilökohtaisen monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen tarvitaan oppilaan ja/tai huoltajan suostumus. Oppilas saa myös itse päättää ketä aikuisia hän haluaa asiantuntijaryhmään kutsuttavan.

Kouluille on laadittu oppilas- ja opiskelijahuollon lain edellyttämä suunnitelma, joka on luettavissa Iitin kunnan verkkosivuilla osoitteessa:
http://www.iitti.fi/library/files/599fe420c91058a440000840/Iitin_kunnan_oppilashuoltosuunnitelma__perusopetus.pdf

Koulupsykologi

Koulupsykologipalvelut ostopalveluna koulukuraattorin lähetteellä. Koulupykologi tavattavissa keskiviikkoisin. s-posti: helmi.heinonen@iitti.fi  ja puhelin 041 752 1226 keskiviikkoisin

 

 

Koulukuraattori

Koulukuraattori tukee oppilasta hänen koulunkäynnissään ja sosiaalisessa kasvussaan. Häneltä saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu merkittäviä muutoksia. Nuori voi saada koulukuraattorilta tukea myös omaan elämäänsä ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella kuraattorin kanssa esimerkiksi kotitilanteesta tai kasvatusasioista.

kuraattori Maiju Leskinen, p. 040 193 8409. s-posti: maiju.leskinen@iitti.fi

Koulukuraattori on tavattavissa koulussamme maanantaisin ja perjantaisin klo 8.20-14.20.

 

Etsivä nuorisotyöntekijä

Etsivän nuorisotyön kohderyhmä on 15–29-vuotiaat nuoret. Etsivä nuorisotyö auttaa nuoria hoitamaan niitä asioita, jotka edistävät nuoren itsenäistä elämää ja parantavat tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamista. Työskentely on nuorelle vapaaehtoista ja lähtökohtana ovat nuoren omat toiveet ja tavoitteet. Etsivä nuorisotyö on läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin.

etsivä nuorisotyötekijä Maikki Riihimäki p. 040 654 2108

 

Nuoriso-ohjaaja

Nuorisotyö on tukena nuoren kasvussa ja kehityksessä tarjoten aikuiskontaktin lisäksi tietoa, tapahtumia ja tiloja. Nuorisotilat palvelevat nuoria sekä Kausalassa että Vuolenkoskella. Lisäksi nuoriso-ohjaaja on tavattavissa yläkoululla keskiviikkoisin klo 11.05 - 12.35. Nuoriso-ohjaaja on myös sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram).

nuoriso-ohjaaja Tanja Lehtimäki, p. 0400 548 813

 

Erityisopetus

Erityisopetuksen tavoitteena on tukea ja auttaa kaikkia oppilaita saavuttamaan yleisopetuksen perustiedot ja taidot. Erityisopetuksella pyritään siihen, että oppilas pystyy selviytymään mahdollisemman pitkälle omassa opetusryhmässään. Tarvittaessa oppilas voi opiskella myös erityisopetuksen pienryhmässä, mikäli oppiminen yleisopetuksen ryhmässä on liian haasteellista.

Yläkoulun laaja-alainen erityisopettaja Sanna Venäläinen, p. 040 591 3704
Yläkoulun erityisluokanopettaja, pienryhmän luokanvalvoja Jenni Aro, p. 040 672 4631
Yläkoulun erityisluokanopettaja, Yläkoulun ja Kausan koulun yhdistetty pienryhmä, Marko MustonenOppilaanohjaus

Oppilaanohjaaja pyrkii tukemaan 7.-9. luokkalaisten opiskelua ja auttamaan urasuunnittelussa ja työelämään tutustuttamisessa sekä ohjaamaan heitä ainevalinnoissa.

oppilaanohjaaja Erkki Sankari, p. 040 483 3980

 

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa. Tavoitteena on myös koko kouluyhteisön terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen.

Varsinainen sairaanhoito ei kuulu kouluterveydenhuoltoon lukuun ottamatta äkillisiä sairastumisia tai ensi-apua.

terveydenhoitaja Mirja Kivinen. p. 044 440 6701

Terveydenhoitaja on tavattavissa yläkoululla pääsääntöisesti maanantaisin ja perjantaisin.

 

Hammashuolto

Hampaiden perustarkastus on osa kouluterveydenhuoltoa. Se järjestetään kouluaikana. Varsinainen hammashoito on huoltajien vastuulla.

Hammaslääkäri / suuhygienisti tekee kaikkien oppilaiden suun terveystarkastukset 8.- luokkalaisille. Tämän lisäksi oppilaat käyvät tarvittavissa perus- ja erikoishoidoissa, mm. oikomishoidossa.

Suun terveydenhuolto p. 03 819 4047

Alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut

Toimii Lahdessa ja palvelee 0-17-vuotiaita päijäthämäläisiä perheineen, joista Nuoraikuisten tiimi 13-17 vuotiaita. Sisältää perustason mielenterveys- ja perhetyötä eli vanhemmuuden ja perheen tukea. Yhtenä työmuotona on kunnan koulu- ja sosiaalitoimen konsultaatio ja työote verkostoituva. Työryhmä jalkautuu tarvittaessa. Yhteistyötahot ja asiakkaat voivat olla yhteydessä ajanvaraus- ja konsultaatiopuhelimeen 03-818 37 00 arkisin 12-14.

Iitin yläkoulun oppilashuollon lukuvuosikello

Koulun oppilashuoltoryhmä (KOR) kokoontuu kerran kuukaudessa tai tarvittaessa ja suunnittelee yleisiä oppilashuollon toimenpiteitä. Ryhmään kuuluvat terveydenhoitaja, koulukuraattori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja ja rehtori sekä tarvittaessa koulupsykologi.
Kokoukset syksyllä 2020: 19.8., 8.9. 6.10. 3.11. 8.12. ja
keväällä 2021: .28.1., 23.2., 23.3., 26.4., 11.5. (tulevat 7. luokat).
Osallistujat: rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettajat, terveydenhoitaja, koulukuraattori ja tarvittaessa psykologi sekä luokanvalvojat


Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä (MAR)
kokoontuu tarvittaessa. Koolle kutsujana tavallisesti luokanvalvoja tai opettaja, joka on alkanut hoitamaan asiaa. Ryhmässä käsitellään oppilaskohtaisia asioita ja kokoonpano vaihtelee tapauskohtaisesti.

Oppilaiden kuuleminen: Oppilashuoltoryhmä vierailee luokissa. Tukikysymykset luokan hyvinvoinnista, työrauhasta ja kiusaamisesta. 

Iitin yläkoulun oppilashuollon lukuvuosikello lv. 2020 - 2021

  Luokka-aste Toimenpide Vastuuhenkilö  
Elokuu 7. luokat


7. päivät
7. luokkien vanhempainilta: luokanvalvojien tuokio ke 26.8.2019 klo 17.30 - 20.20

Seiskapäivät Heinlahdessa ti-ke 18.-19.8.2020
rehtori

 

Syyskuu 7. luokat
8. luokat
9. luok

8. päivät Heinlahdessa ti-ke 22.-23.9.2020 
9. luokkien TET-jakso 14.-25.9.2020 
luokanvalvojat ja opinto-ohjaaja
luokanvalvojat ja opinto-ohjaaja
opinto-ohjaaja
 
Lokakuu 9. luokat
7.-9. luokat
7.-9. luokat
Jatko-opintoilta keskiviikkona 14.10.2020 klo 17.30 - 20.30
Kiusaamiskyselyt
opinto-ohjaaja
luokanvalvojat
 
Marraskuu 8. luokat Vanhempainilta: Kasvava nuori tiistaina 10.11.2020 klo 17.30 - 20.30 luokanvalvojat  
Joulukuu        
Tammikuu 7. luokat Vanhempainilta: Valinnaisaineilta torstaina 21.1.2021    
Helmikuu 8. luokat  NuoHätä-kilpailu  rehtori  
Maaliskuu  9. luokat  Yhteishaku jatko-opintoihin  opinto-ohjaaja  
Huhtikuu  6. luokat
7.-9. luokat
Tulevien 7. luokkien nivelpalaverit kouluilla 
Arvointikyselyt
opinto-ohjaaja, erityisopettaja
rehtori
 
Toukokuu  7. luokat  Tulevien 7. luokkien vanhempainilta 11.5.2021 ja tutustumispäivä 26.5.2021  luokanvalvojat  
Kesäkuu  9. luokat  Jatko-opintoseuranta  opinto-ohjaaja  
   
   

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä