Yleistä

YLEISTÄ

Valtarin koulussa opiskelun pohjana ovat

  • omatoimisuus
  • luovuus
  • rehellisyys
  • vastuuntunto
Toiminta-ajatukseen on päästy koulun ja vanhempien yhteistyönä. Toiminta-ajatusta toteutetaan uusiin oppimiskäsityksiin ja opiskelumetodeihin tukeutuen. Myös nykytekniikan suomat mahdollisuudet otetaan käyttöön tiedon hankinnassa ja käsittelyssä. Kouluamme pyritään kehittämään monipuoliseksi oppimiskeskukseksi. Opettajat kokevat tärkeäksi kouluttaa itseään. Oppimisympäristön viihtyisyyteen kiinnitetään huomiota. Koulumme kehittämiskohteita ovat ilmapiiri ja oppimismenetelmät. Hyvään ilmapiiriin päästään parantamalla avointa ulkoista ja sisäistä viestintää ja lisäämällä oppilaskeskeisiä oppimismenetelmiä. Uusien oppimismenetelmien käyttöönotto edellyttää samalla myös kirjaston ja tietotekniikan käytön jatkuvaa kehittämistä.

Visiona on aikaansa seuraava oppimiskeskus, oppilaalle tärkeä paikka, joka antaa tilaa henkiselle kasvulle.

Tuloksellisuuden arviointi

Arvioimme toiminta-ajatuksen, tavoitteiden, kehittämiskohteiden ja vision toteutumista. Tarkoituksena on tunnistaa koulumme tila eri näkökulmista, joten itsearviointiin osallistuvat kaikki koulussa työskentelevät sekä koulun sidosryhmät. Koulun jokapäiväisen toiminnan kannalta keskeisintä on opettajan oman toiminnan arviointi kuten vuorovaikutukseen perustuva arviointi, eri opetusmenetelmien käyttö ja vertailu sekä oppilaiden ja vanhempien toimiminen itsearvioinnin apuna. Arviointimenetelmiä ovat keskustelut ja kokoukset, opetuksen seuranta sekä kysely- ja arviointilomakkeiden käyttö. Oppilaiden tiedollista tasoa ja opetuksen onnistumista mitataan mahdollisuuksien mukaan myös valtakunnallisin mittarein. Kouluamme ei saa arvioida pelkästään taloudellisuus- ja tuottavuustulosten perusteella vaan myös laadullisesti. Se, miten nuoret sijottuvat peruskoulun jälkeen, on meille tärkeä palautteen antaja.