Jatko-opinnot

YHTEISHAKU 2024, huoltajatiedote

YHTEISHAKU 2024

Kevään 2024 perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku järjestetään osoitteessa opintopolku.fi.

Hakuaika on 20.2.–19.3.2024

Yhteishakuun kuuluvat seuraavat koulutukset:

 • ammatillinen koulutus
 • lukiokoulutus 
 • TUVA -koulutus
 • vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävä ammatillinen koulutus ja TUVA-koulutus
 • TELMA -koulutus 
 • kansanopistojen oppivelvollisille suunnatut vapaan sivistystyön linjat (Opistovuosi oppivelvollisille)

Yhteishaussa voi hakea enintään seitsemään koulutukseen.

Opiskelijaksi ottamisessa käytetään perusopetuksen päättötodistusta.

Opiskelijaksi ottaminen peruskoulupohjaisiin ammatillisiin perustutkintoihin

Hakijat valitaan saamansa pistemäärän ja hakutoivejärjestyksen perusteella. Pisteet koostuvat seuraavista:

 • perusopetuksen oppimäärän tai valmentavan/ohjaavan/valmistavan koulutuksen suorittami-nen hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna
 • yleinen koulumenestys 
 • painotettavat arvosanat (kolme parasta taito- tai taideainetta)
 • ammatillinen hakutoive on 1. hakutoive = 2 lisäpistettä
 • mahdolliset pääsy- ja soveltuvuuskokeet


Opiskelijaksi ottaminen lukioon

Perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella:

äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto,historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto, maantieto.

Koulutuksen järjestäjä voi lisäksi päättää, että keskiarvoa laskettaessa painotetaan joitakin lukion opetussuunnitelmassa painotettavia arvosanoja/ käytetään keskiarvon lisäksi pääsy- tai soveltuvuuskokeita / huomioidaan keskiarvon lisäksi muuta koulutusta, harrastuksia tai muita näyttöjä.

Erityisen koulutustehtävän perusteella järjestettävät lukiolinjat ovat hakukohteissa erikseen merkitty (erityinen koulutustehtävä).

 

Hakutoivejärjestys

Hakutoivejärjestys on sitova – hakuajan päätyttyä toiveita ei voi muuttaa.

Opiskelijavalinta tehdään aina ylimpään hakutoiveeseen, johon hakijan pisteet riittävät tai johon esitetään hyväksyttäväksi → Alemmat hakutoiveet peruuntuvat eikä hakija voi tulla valituksi niihin.

Hakutoiveita voi muuttaa vain hakuaikana. Muutoksen voi tehdä ainoastaan hakija (ei siis opo eikä hakijan huoltaja).

Hakija voi tehdä hakutoivemuutokset sähköpostivahvistuksen mukana tulevan linkin kautta.
Tehdyistä muutoksista tulee vahvistusviesti sekä hakijan että huoltajan sähköpostiin.

 

Hakijan kannattaa täyttää sähköpostiosoite hakemukseen, koska:

 • hänelle tulee kuittaus sähköpostiin hakemuksen perillemenosta
 • hän voi muokata hakemustaan hakuaikana sähköpostivahvistuksen mukana tulevan linkin kautta
 • hän saa ennakkokirjeen valintojen aikataulusta ja menettelytavoista
 • hän saa tuloskirjeen sähköpostiin
 • hän voi ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti.

Hakijan sähköpostiosoitteen tulee olla sellainen, joka on voimassa ainakin elokuun loppuun asti.

Myös huoltajan yhteystiedot on hyvä tallentaa hakemukseen, jolloin huoltajallekin lähtee kuittaus hakemuksen perillemenosta sekä tuloskirje.

 

Terveydelliset seikat ammatilliseen koulutukseen haettaessa

Ammatinvalintaan vaikuttavat terveydelliset seikat on otettava huomioon hakutoiveita pohdittaessa.Lähtökohtana on se, että hakijan
terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei voida kuitenkaan ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan/toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin/harjoitteluun.

Hakijoilta kysytään hakemuksella, täyttävätkö he opinnoissa edellytettävät terveydelliset vaatimukset – jos hakijan ilmoituksen perusteella
ilmenee aihetta, oppilaitos voi pyytää hakijalta tarkempia terveydentilatietoja arvioidakseen sen, pystyykö hakija suoriutumaan opinnoista.

Tämä koskee hakemista seuraaville aloille: nuoriso-ohjaaja, lastenohjaaja,metsäkoneenkuljettaja, maarakennuskoneenkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja,lähihoitaja, liikunnanohjaaja ja turvallisuusvalvoja.

Tästä linkistä pääsee katsomaan eri alojen terveydellisiä vaatimuksia:

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky

 

Harkintaan perustuva valinta

Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella valita enintään 30 % kuhunkin ammatillisen peruskoulutuksen valintayksikköön otettavista opiskelijoista valintapistemääristä riippumatta.

Hakijan erityisiä henkilökohtaisia syitä voivat olla 

 • oppimisvaikeudet
 • sosiaaliset syyt
 • Koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
 • riittämätön tutkintokielen kielitaito
 • yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä.

Harkintaan perustuvaa valintaa voi käyttää kaikissa ammatillisen koulutuksen hakukohteissa,lukuun ottamatta tutkintoja, joiden
opiskelijavalinnassa käytetään koulutuksen järjestäjän omaa koetta.

Jos hakija opiskelee matematiikkaa ja äidinkieltä yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, hakija on mukana automaattisesti vain harkintaan perustuvassa valinnassa.

Harkintaan perustuvan valinnan perustelut (koulutodistukset, psykologin lausunnot ym.) on toimitettava hakuaikana suoraan oppilaitokseen. 


Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Seuraaviin tutkintoihin on opiskelijavalinta pelkän pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella (jos oppilaitos niin päättää):

Taideteollisuusalan perustutkinto, media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, tanssialan perustutkinto, musiikkialan perustutkinto, sirkusalan perustutkinto, lentokoneasennuksen perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan pt:n perustason ensihoidon osaamisala

Näillä aloilla hakija ei voi tulla valituksi, jos pääsykokeen tulos on 0 pistettä tai hakija ei osallistu kokeeseen.

 

Opiskelijavalintojen tulokset

Koulutuksen järjestäjät saavat julkaista valintojen tulokset hakijoille aikaisintaan 13.6.2024.

Jälkiohjauskirjeet ilman opiskelupaikkaa jääneille postitetaan myös aikaisintaan 13.6.2024.


OPH lähettää sähköisen tuloskirjeen hyväksytyille hakijoille sekä valitsematta jääneille hakijoille 13.6.2024.Tuloskirjeessä on linkki, jota kautta voi ottaa opiskelupaikan vastaan.

Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 27.6.2024. 

Oppilaitokset voivat edelleen edellyttää, että hyväksytty hakija ilmoittaa paikan vastaanottamisestalisäksi oppilaitokseen (oppilaitoksen
ohjeistamalla tavalla).

 

Jos hakija jää yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, hän voi osallistua jatkuvaan hakuun, joka tapahtuu oppilaitosten omien sivujen kautta. Jatkuvassa haussa oppilaitokset päättävät hakuajoista, hakumenettelyistä ja valintaperusteista.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä