Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä

Johdanto

Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Tässä Humppilan koulujen suunnitelmassa kuvataan lyhyesti sitä toimintaa, jota kouluilla tehdään kiusaamisen ehkäisemiseksi. Suunnitelma sisältää selkeän toimintatavan havaittuihin kiusaamistapauksiin puuttumiseksi. On tärkeää, että kiusaamiseen puuttuu jokainen siitä kuuleva tai sitä näkevä. Ethän hyväksy kiusaamista missään muodossa, olit sitten opettaja, vanhempi, koululla muuten työskentelevä aikuinen tai koulumme oppilas. Sinun tulee toiminnallasi osoittaa, että kiusaaminen on aina väärin. Useimmiten kiusaamistapaukset saadaan ratkaistua koulun ja kotien yhteistyöllä. Jos näin ei ole tai tilanne muuten sitä vaatii, tehtävämme koululla on viedä asia eteenpäin oppilashuollon ammattilaisten, poliisin tai lastensuojeluviranomaisten käsiteltäväksi. Suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan ja se käydään vuosittain läpi sekä oppilaiden että henkilökunnan kanssa. Näin varmistamme, että jokainen kouluilla työskentelevä on tietoinen toimintatavoista kiusaamistapauksissa.

Kiusaamisen määritelmä

Kiusaaminen on toistuvaa ja rasittavaa toimintaa, joka voi olla joko aktiivista tai passiivista. Sen muodot voivat olla joko fyysisiä tai henkisiä. Ne voivat ilmentyä joko sanallisena tai sanattomana. Henkinen kiusaaminen voi tapahtua myös Internetissä. Myös seksuaalinen häirintä on kiusaamista ja voi olla sekä henkistä että fyysistä. 

Fyysiseen kiusaamiseen kuuluvat esimerkiksi lyöminen, töniminen, potkiminen, nipistely, pureminen, kaataminen, kamppaaminen, kuristaminen, esineellä heittäminen, hiuksista vetäminen, raapiminen ja kaikki muu käsiksi käyminen.

Henkistä kiusaamista ovat esimerkiksi pilkkaaminen, nimittely, lällätys, häpäiseminen ja ilkkuva matkiminen, ilmeily ja ilveily, pelottelu, uhkailu, eristäminen tai yksin jättäminen, syrjintä, tahallinen väärinneuvominen, perättömien juttujen kertominen, pakottaminen tekemään jotakin, kiristäminen, toisen yllyttäminen toista vastaan, leikin sääntöjen muuttaminen, henkilöön menevä kommentointi, toisen tavaroihin luvatta kajoaminen. 

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan yleensä toisen lähestymistä seksuaalisella tavalla, vastoin hänen tahtoaan. Se voi tarkoittaa fyysistä koskettelua tai puhetta, eleitä tai muunlaista toimintaa, jonka kohde tuntee vastenmieliseksi.

Kiusaamiseen puuttuminen

Koulukiusaamiseen tulee aina puuttua välittömästi. Tilanteen nähnyt tai siitä kuullut koulun henkilökunnan jäsen selvittää tilanteen kulun. Lievissäkin tapauksissa asianomaiset puhutellaan heti. Jokainen kiusaamisesta kuuleva tai sitä näkevä on velvollinen viemään asiaa eteenpäin. Jatkotoimenpiteistä ja seurannasta huolehtii luokanopettaja tai -valvoja.

Käsittelymalli kiusaamiseen puuttumiseen

 1. Keskustellaan asianosaisten kanssa ja selvitetään tapahtumien kulku.
 2. Kirjataan tapahtumat koulun lomakkeilla.
 3. Järjestetään osapuolten kuuleminen ja sovitaan, että häirintä loppuu ja tehdään selväksi, mitä tapahtuu, jos sopimus ei pidä.
 4. Sovitaan seurannasta.
 5. Ilmoitetaan asiasta vakavuusasteen mukaisesti huoltajalle, oppilashuollolle sekä tarvittaessa lastensuojeluun ja poliisille.
 6. Suoritetaan asianmukaiset kasvatukselliset toimenpiteet tai tarvittavat rankaisutoimet.
 7. Oppilashuolto huolehtii, että asianomainen sekä uhri että tekijä saavat tarvitsemansa tuen.
 8. Seurataan, toistuuko tilanne
 9. Jos tilanne toistuu, pyydetään huoltajaa tulemaan koululle ja pohtimaan jatkotoimenpiteitä (kohta 5.)

Puuttuminen kiusaamiseen koulumatkalla

 • Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai huoltajan lailliselle edustajalle. (Perusopetuslaki 29§.)

Puuttuminen kiusaamiseen somessa

 • Oppilasta neuvotaan ottamaan loukkaavista viesteistä tai videoista ruutukaappaus todisteeksi kiusaamisesta.
 • Tiedotetaan kiusatun sekä kiusaajan huoltajia somekiusaamisesta.
 • Vakavat kunnianloukkaussyytteet viedään poliisin harkintaan rehtorin toimesta.

Suunnitelmasta tiedottaminen ja sen seuranta

Suunnitelmasta tiedottaminen
Suunnitelma on luettavissa esi- ja perusopetuksen peda.net -sivuilta turvallisuuskansiosta. Suunnitelma käsitellään lukuvuosisuunnitelman yhteydessä henkilökunnan kokouksissa ja kunnan sivistyslautakunnassa. Oppilaiden kanssa suunnitelma käydään läpi syyslukukauden alussa. Oppilaskunnan hallitus ja tuki- ja kummioppilaat sitoutetaan kiusaamisen vastaiseen toimintaan. Lukuvuoden alussa suunnitelmasta tiedotetaan myös huoltajille ja kaikille yhteistyötahoille. Suunnitelma liitetään esi- ja peruskoulujen opetussuunnitelmiin.

Suunnitelman seuranta
Kiusaamis-, häirintä- ja väkivaltatapaukset kirjataan. Kirjauksen laatii se henkilö, joka asiaa on ollut selvittämässä. Koulujen yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä arvioidaan suunnitelman toteutumista ja päivittämistarvetta lukuvuosittain.