2.4 Oppimiskäsitys

Huittisten kaupungin esiopetuksen oppimiskäsitys

Huittisten kaupungin esiopetuksessa pedagogiamme perustuu kokonaisvaltaiseen käsitykseen lapsesta. Lapsen neuropsykologisen kehityksen ja erityisesti itsesäätelyn ja itsetuntemuksen kehityksen tukeminen ovat akateemisten taitojen ja oppimisvalmiuksien kehittymisen perusta. Lapsen oppimisprosessi on yksilöllinen. Hänen keskittymisensä ja toimintansa ilmenevät yksilöllisin tavoin. On tärkeää että lapsi saa toteuttaa omaa, yksilöllistä tapaansa oppia ja työskennellä.

Esikoululainen on aktiivinen oppija: liikkuva, leikkivä, sosiaalinen, tunteva, tutkiva, pohtiva ja keskusteleva. Hän reagoi kokonaisvaltaisesti ja nauttii elämyksellisestä toiminnasta. Hän on luonnostaan utelias ja haluaa oppia uutta. Hänelle on annettava aikaa ja mahdollisuuksia tutkia ja pohtia asioita sekä kokeilla erilaisia ratkaisumalleja. Hyvä arki mahdollistaa oppimisen kaikissa arjen tilanteissa.

Esiopetuksessa lapsi oppii uusia asioita vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Toiminnassa itse oppimisprosessi on tärkein. Oppimista tapahtuu opittavan aineksen, aikaisemmin omaksuttujen tietojen sekä ajattelun vuorovaikutuksessa. Lasta autetaan tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan oppimisessa.

Kasvatushenkilöstön tehtävänä on toimia oppimisen mahdollistajana sekä tukea lapsen oppimista huomioiden lapsen yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Mielekäs oppiminen sisältää vuorovaikutusta, ongelmanratkaisua, leikkiä, iloa, onnistumisen kokemuksia sekä kannustavaa palautetta. Turvallinen, lämmin, kannustava ilmapiiri mahdollistaa positiiviset oppimiskokemukset, jotka vahvistavat myönteistä minäkuvaa ja itsetuntoa. Toiminnan suunnittelussa hyödynnetään lähiluontoa sekä käytetään työtapana liikuntaa ja toiminnallisuutta.

Esiopetuksessa luodaan pohjaa elinikäiselle oppimiselle. Löytämisen riemu ja tuntemus oppimisesta prosessina kannustavat eteenpäin opinpolulla. Tavoitteena on lapsen niin sisäisten kuin ulkoisten oppimisvalmiuksien kehittäminen, oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen sekä oppimisen esteiden poistaminen.