2.3 Arvoperusta

Oikeus ainutlaatuisuuteen, osallisuuteen ja oppimiseen

Esiopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä. Lapsilla on oikeus oppia sekä rakentaa käsitystään itsestään ja maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti.

Oikeus iloon, erilaisuuteen ja yhteisöllisyyteen

Lapsilla on oikeus oppia leikkien ja iloita oppimastaan. Lasten aikaisemmat kokemukset ja taidot ovat osa heidän oppimisen polkuaan. Lasten erilaisuutta sekä erilaisia tapoja toimia ja oppia arvostetaan. Lasten käsityksiä ja mielipiteitä pidetään tärkeinä, ja he osallistuvat oppimisympäristöjen rakentamiseen sekä edellytystensä mukaan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Lapsia rohkaistaan yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyteen.

Oikeus hyvään opetukseen, kannustukseen ja ilmaisuun

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään opetukseen. Kannustava palaute ja oikeudenmukainen kohtelu kuuluvat hyvään esiopetukseen. Lapsilla on oikeus ilmaista itseään ja ajatuksiaan, käsitellä tunteita ja ristiriitoja sekä kokeilla ja opetella uusia asioita. Esiopetus tukee lasten kykyä ymmärtää arvoja, noudattaa terveellisiä elämäntapoja sekä kehittää tunnetaitojaan ja kauneudentajuaan.

Huittisten kaupungin esiopetuksen arvoperusta

Esiopetuksen toiminta tukee lasten tasa-arvoisuutta

Toimintakulttuurimme arvoperusta pohjautuu monikulttuurisen,suomalaisen yhteiskunnan perustana oleville arvoille. Niitä ovat suvaitsevaisuus, avoimuus ja keskinäinen kunnioitus.
Esiopetuksen toiminta perustuu arvoille, jotka edesauttavat lasta rakentamaan käsitystään omasta itsestään osana ryhmää hänen omista lähtökohdistaan käsin. Lapsella on oikeus toteuttaa itseään ja erityisyyttään omassa ryhmässään. Esiopetus toteuttaa toiminnassaan niitä arvoja, jotka tukevat lapsen itsesäätelyn kehittymistä ja sen harjoittamista käytännössä hänen omassa ryhmässään.
Yksilöllisyyden lisäksi arvostamme monimuotoista oppimisympäristöä. Yhteisöllisyyden kehittäminen ja tukeminen ovat yksi maaseutukulttuurimme ilmentymä ja tärkeä arvo meille. Luomme yhteisön johon mahtuu mukaan ja joka osaa ottaa huomioon kaikki sen jäsenet.

Lapsen erityisyyttä ja hänen toimintatapojaan tukeva toiminta edellyttää yhteistyötä kodin ja esiopetuksen välillä. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä vaalimme ystävällistä ja kaikkia arvostavaa ilmapiiriä. Ammattikasvattajien hyvä työilmapiiri ja ystävällisyys toisiaan kohtaan antaa lapsille parhaimman esimerkin.

Lapsen arjen aktivoiminen ja osallistumisen mahdollistaminen yhteisiin tapahtumiin ja palveluihin ovat yksi lasten tasa-arvoisuutta tukeva arvo.
Toiminnassa otetaan huomioon elävä toimintaympäristö. Toimimme yhteistyössä kaupungin kulttuuri - ja liikuntatoimen ja eri järjestöjen kanssa. Eri yhteistyötahojen järjestämä toiminta tulee olla tasarvoisesti kaikkien lasten saatavilla.