Mikä Osaava?

Keski-Suomen Osaava

Keski-Suomen Osaava on hankkeena päättynyt 31.12. 2016. Tämän jälkeen maakunnallinen verkosto on jatkanut toimintaansa jäsenmaksuperustaisesti Osaava Metso-verkostona pilottivuoden 2017. Keskeisinä tavoitteina pilottivuoden toiminnassa on ollut yhteityörakenteiden ja yhteistyön tiivistäminen ja vahvistaminen. Konkreettinen tuotos verkostolla on ollut järjestyksessään 4. KEOS-foorumin toteuttaminen. Foorumi toteutuikin 3500 osallistujan ja yli 300 tekijän voimin 25.11.2017 Jyväskylän Paviljongissa.

Keski-Suomen Osaava-hankkeen aikana luotu visio maakunnan sivistysjohtajien, rehtoreiden ja koulujen johtoryhmien yhteisessä työskentelyssä Osaavat opetustoimet ja oppilaitokset osalta.

Visiona
 : Oppiva, osallistuva ja aluetta aktiivisesti kehittävä kansalainen.


Hankkeessa ovat mukana kaikki Keski-Suomen kunnat. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on täydennyskoulutuksen suunnitelmallinen ammatillisiin tarpeisiin perustuva kehittäminen oppivan alueen idean mukaisesti. Täydennyskoulutuksen tulisi edistää yksittäisen opettajan/rehtorin, oppilaitosyhteisön sekä kuntien omaa ja eri kuntien yhteistä toimintaa lyhyemmällä ja pidemmällä aikavälillä. Tutkimus kuuluu keskeisesti hankkeen kehittämistoimintaan. Keski-Suomen Osaava-hanke pyrkii rakentamaan ja kehittämään yhteistyötä ja verkostoa osaamisen kehittämisessä sekä alueen kuntien että täydennyskoulutusta tuottavien ja järjestävien tahojen ja hankkeiden välille.

Oppiva alue

Keski-Suomen osaava–hankkeen peruslähtökohta perustuu oppivan alueen käsitteeseen, jolla tarkoitetaan jatkuvasti toimintaansa kehittävän alueen tilaa. Aluetta voidaan kehittää samalla tavalla kuin mitä tahansa oppivaa yhteisöä, yritystä, tai organisaatiota, joka muodostuu erilaisista toimijoista. Alueen kehittäminen on paljolti kuntien, hankkeiden, organisaatioiden ja täydennyskoulutusta järjestävien tahojen sekä yksilöiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Tarkoituksena on, että yhdessä luodaan ja kehitetään oppivaa aluetta.

Oppivan alueen toiminnassa korostuu koulutustarpeiden arviointi ja tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi. Lähtökohtana on, että tietoa, taitoa, osaamista ja kokemuksia voidaan jakaa alueen sisällä yksilöiden ja organisaatioiden välillä. Näin voidaan edistää yksilöiden elinikäistä oppimista.

Keskeinen osa oppivaa aluetta on koulutusresurssien koordinointi, painotus tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä osallistuminen kansainvälisiin hankkeisiin ja ohjelmiin. Jotta oppivan alueen voimavarat saadaan tehokkaasti käyttöön, on jonkin alueen organisaation otettava koordinointivastuuta. Keski-Suomen alueella oppivan alueen rakentamisen ja kehittämisen koordinoijana toimii Keski-Suomen Osaava-hanke.

Perustehtävä - visio 2025

Keski-Suomen opetus- ja sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta edistämällä vahvistaa hyvinvointia sekä osaamista turvallisessa ja kehittyvässä toimintaympäristössä aktiivisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.


Visio 2025


”OSAAVA JA OSALLISTAVA KESKI-SUOMI”

Vuonna 2025 Keski-Suomi on
  • OSAAVA
  • HYVINVOIVA
  • INNOVATIIVINEN JA
  • AVOIMESTI VERKOSTOITUNUT maakunta

Opetus- ja sivistystoimen tavoitteena on olla Suomen laadukkain ja toimivin osaamisverkosto, joka on innokas, avoin ja rohkea oppimaan uutta. Opetus- ja sivistystoimi on kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuva toimija ja opetuksen kehittäjä.

Opetus- ja sivistystoimen tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä