Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Tuen tasot


Jos oppilaalla ilmenee pulmia oppimisessa tai opiskelussa, tulee opettajan tiivistää yhteistyötä kodin kanssa ja tukea oppilasta luokassa eriyttämisen ja esim. tukiopetuksen avulla. Annettu tuki on kirjattava wilmaan. Tätä kutsutaan yleiseksi tueksi. Erityisopetus ei ole ensisijainen yleisen tuen muoto.

Mikäli oppilaan tarvitsema tuki on jatkuvaa tai hän tarvitsee useita eri tuen muotoja, hänelle tehdään luokanvalvojan ja/tai aineenopettajan aloitteesta pedagoginen arvio.

Tehostetussa tuessa oppilaalle tehdään yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa oppimissuunnitelma, johon kirjataan mm. tuen tarpeet ja muodot eri oppiaineissa. Oppilas voi olla vain yhdellä tuen tasolla kerralaan ja on oikeutettu tarvittaessa kaikkiin mahdollisiin tehostetun tuen tukimuotoihin kaikissa niissä oppiaineissa, jotka tuottavat vaikeuksia.

Tehostetun tuen piirissä olevan oppilaan käytössä ovat edelleen kaikki yleisen tuen tukimuodot. Tarvittaessa otetaan käyttöön keskeiset painoalueet. Osa-aikaisen erityisopetuksen rooli vahvistuu. Oppilas voi opiskella kullakin jaksolla joko osan tai jaksoittain kaikki tuettavan oppiaineen tunnit erityisopetuksessa. Tavoitteet ja arviointi ovat samat kuin yleisopetuksessa. Arviointi tehdään yhteistyössä erityisopettajan kanssa.

Jos tehostettu tuki ei ole riittävä toimenpide, tehdään oppilaalle pedagoginen selvitys, jossa on tarvittaessa mukana myös muiden asiantuntijoiden lausuntoja. Sivistystoimenjohtaja tekee päätöksen erityisen tuen aloittamisesta ja mahdollisista yksilöllistettävistä oppiaineista pedagogisen selvityksen pohjalta. Tämän jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Yksilöllistettyjen oppiaineiden opiskelu tapahtuu joko integroituna yleisopetusryhmässä, pienryhmässä tai osa-aikaisessa erityisopetuksessa.

Tukimuodot

Yleinen tuki:
- kodin ja koulun yhteistyö
- eriyttäminen
- tukiopetus
- avustajapalvelut
- samanaikaisopetus
- joustava ryhmittely
- oppilaanohjaus
- oppilashuollon tuki
- osa-aikainen erityisopetus
- apuvälineet
- ohjaus- ja tukipalvelut
- (voidaan tehdä oppimissuunnitelma)

Tehostettu tuki:
- samat kuin edellä
+ oppimissuunnitelma
+ painoalueet

Erityinen tuki:
-samat kuin edellä
+ HOJKS korvaa oppimissuunnitelman
- yksilölliset tavoitteet ja arviointi!
- kokoaikainen erityisopetus