5.4.2.3 Suomi, B3-oppimäärä

5.4.2.3 Suomi, B3-oppimäärä

Opiskelijalle, joka on vapautettu lukiolain 13 §:n perusteella toisen kotimaisen kielen opiskelusta, voidaan järjestää toisen kotimaisen kielen opetusta lukiossa alkavan B-oppimäärän mukaisesti.” (Valtioneuvoston asetus 942/2014, 9 §)

Opetuksen tavoitteet

Suomen kielen B3-oppimäärän erityisenä tavoitteena on, että opiskelija

  • tiedostaa oman kieli- ja kulttuuritaustansa arvon ja jäsentää käsitystään kaikkien osaamisensa kielten keskinäisestä suhteesta

  • kokee kielellisen repertuaarinsa kasvattamisen mielekkääksi

  • tutustuu suomen ja ruotsin asemaan kansalliskielinä

  • tutustuu siihen, miten suomen ja ruotsin kielet vaikuttavat toisiinsa Suomessa

  • suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon A2.2 vuorovaikutuksen ja tulkinnan taidoissa sekä A2.1 tuottamisen taidoissa ja arvioi omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Ensimmäisillä kursseilla painottuvat suulliset ja niihin luontevasti liittyvät pienet kirjalliset vuorovaikutustilanteet. Myös kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen viestinnän osuus kasvaa vähitellen, mutta suullista viestintää harjoitellaan edelleen kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitetaan monipuolisesti kaikkia kielitaidon alueita. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestinnän perusvalmiuksia. Luontevaan suomen kielen ääntämiseen kiinnitetään huomiota alusta pitäen.

Kursseille varataan tarpeen mukaan tilaa yhdessä sovittujen tai ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. Kaikilla kursseilla voidaan edistää monilukutaitoa käsittelemällä kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia, teatteria, taidetta tai mediaa. Kursseilla tutustutaan eri tekstilajeihin. Oppiainerajat ylittävää opetusta voidaan toteuttaa eri kursseilla.

1. Tutustutaan toisiimme ja suomenkieliseen kulttuuriympäristöön (FINB31)

Kurssilla hahmotetaan suomen kielen suhdetta opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Tutustutaan suomenkieliseen kulttuuriympäristöön. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita. Opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmaisuja, joita tarvitaan kun esimerkiksi tavataan uusia ihmisiä.

2. Suomessa suomeksi (FINB32)

Kurssilla harjoitellaan viestimään arkipäiväisissä ja tutuissa tilanteissa, jotka liittyvät kulttuuriin, yleissivistykseen ja matkailuun. Tutustutaan paikkoihin, kulttuuriin ja nähtävyyksiin eri puolella Suomea. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

3. Elämän tärkeitä vaiheita (FINB33)

Kurssilla harjoitellaan viestintää eri viestintäkanavia käyttäen. Käsitellään aihepiirejä ja teemoja, jotka liittyvät nuoren arkeen, ystäviin, ihmissuhteisiin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-aikaan ja vapaa-ajan viettotapoihin.

4. Monenlaista elämää (FINB34)

Kurssilla harjoitellaan viestimään suomen kielellä erilaisissa tilanteissa ja kiinnittämään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Tutustutaan erilaisiin elämäntilanteisiin ja ympäristöihin Suomessa, esimerkiksi maaseutu- ja kaupunkimaisemissa sekä rannikko-, meri- ja tunturialueilla.

5. Hyvinvointi ja huolenpito (FINB35)

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista aktiivisena ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

6. Kulttuuri ja mediat (FINB36)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan suomenkielisiin kulttuuri-ilmiöihin sekä medioihin nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

7. Opiskelu- ja työelämää suomeksi (FINB37)

Kurssilla harjoitellaan opiskelu- ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Selvitetään, minkälaista kielitaitoa mahdollisissa jatko-opinnoissa tarvitaan. Tutustutaan työpaikkoihin ja kesätyömahdollisuuksiin, joissa voi käyttää suomen kielen taitoa. Aihepiirit liittyvät kouluun, jatko-opintoihin ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

8. Yhteinen maapallomme (FINB38)

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua yhteistyöhön paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.