Tietosuojaseloste

Eurajoen Keskustan koulun vanhempainyhdistys ry

 

Viite

Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

 

Rekisterin pitäjä

Eurajoen Keskustan koulun vanhempainyhdistys ry

 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Päivi TähtineN
eurajoki.vanhempainyhdistys@gmail.com
puh. 050-3252233

 

Rekisterin nimi

Eurajoen Keskustan koulun vanhempainyhdistyksen Jäsenrekisteri

 

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista ja tiedotusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollisuutta tunnistaa.

 

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötiedot

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11§:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:

- jäsenen yhteystiedot: puhelinnumero ja sähköpostiosoite

 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen toiminnan toteuttaminen julkisena tehtävänä. Lisäksi perusteena on rekisteröidyn suostumus henkilötietojen käsittelyyn yhdistyksen jäsenenä.

 

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään vähintään jäsenyyden keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset (kirjanpitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset).

 

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti. Rekisterinpitäjä oikaisee tai poistaa rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomat, vanhentuneet tai virheelliset henkilötiedot viipymättä.

 

Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään jäsenmaksun maksamisen yhteydessä.

 

 Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU tai ETA - alueiden ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojaus

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Eurajoen Keskustan koulun vanhempainyhdistys huolehtiitietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

 

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastus-, muutos- tai korjauspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen rekisteriasioiden vastuuhenkilölle.

 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

 

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

 

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden vastuuhenkilölle.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

 

Yhteydenotot  

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti tietosuojaselosteessa nimetylle rekisteristä vastaavalle henkilölle.

 

Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä selostetta muutetaan tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhdistyksen sääntöjen tai nimettyjen vastuuhenkilöiden vaihtuessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä