Oppilashuolto

 Oppilashuollon tarkoitus ja tehtävät

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, fyysisen-, psyykkisen- ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa koko kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellaista oppilashuoltoa, jota opetukseen osallistuminen edellyttää.

Oppilashuoltoa toteutetaan yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla. Eri tasojen kautta oppilashuolto edistää oppilaiden hyvinvointia ja tasavertaisuutta kouluyhteisössä. Oppilashuollolla on suuri vastuu arjen ongelmien ratkaisemisessa, oppilaiden sekä vanhempien tuen ja palveluiden järjestämisessä sekä oppilaiden tasavertaisen oppimisen mahdollistamisessa.

Koulun oppilashuollon tehtävänä on tukea oppilaiden vanhempia kasvatustehtävässä ja osallistaa koulun henkilökuntaa sekä yhteistyöverkoston eri toimijoita aktiiviseen ja säännölliseen yhteistyöhön sekä vahvistaa sen toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena.

Aloitteet oppilashuoltoryhmän asialistalle voi tehdä oppilas/oppilaskunta, koulun henkilökunta, vanhempainyhdistys, oppilaiden huoltajat sekä muut yhteistyötoimijatahot.

Oppilashuollon toiminta:

Koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (KOR)

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa yhteisöllisen oppilashuollon toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä koulussamme. Siihen kuuluvat rehtori ja OHR:n koollekutsuva opettaja, erityisopettajat, terveydenhoitaja, kuraattori sekä tarvittaessa koulupsykologi. Myös muita yhteistyötahoja kutsutaan tarvittaessa(vanhempainyhdistyksen edustaja,oppilaskunnan edustaja yms).
Ryhmällä on kokouksia vähintään kolme/lukuvuosi.

 Monialainen asiantuntijaryhmä (MAR)

Yksittäisen oppilaan tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä. Ryhmään voivat kuulua terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, lääkäri, opinto-ohjaaja, luokanohjaaja/opettaja, erityisopettaja ja oppilasta opettavat opettajat tai joku muu asiantuntija. Yksilökohtaiseen oppilashuollollisten asioiden käsittelyyn tarvitaan oppilaan/huoltajan suostumus. Ryhmän kutsuu koolle henkilö, jolle asian selvittäminen työtehtävien perusteella kuuluu.
Hän toimii puheenjohtajana ja hankkii oppilaan ja/tai huoltajan suostumuksen/kirjallisen luvan sekä vastaa, että asian käsittely kirjataan oppilaan yksilölliseen jatkuvamuotoiseen oppilashuoltokertomukseen ja että se säilytetään lain vaatimalla tavalla oppilashuoltorekisterissä.

Opetusjärjestelyihin liittyvä käsittely (pedagogiset asiakirjat), OPPIMISEN TUKI

Oppilashuollolliseen tuen tarpeeseen liittyvät usein myös oppimiseen liittyvät tuen tarpeet. Oppilashuoltolaki määrittää oppilashuollollista tukea, kun taas pedagogisia asioita määrittää perusopetuslaki.
Oppimisen tuen tason vaihtoihin liittyvät asiakirjat käsitellään Keskustan koulun Oppimisen tuki - palavereissa. Asiakirjoja ovat pedagoginen arvio, ja -selvitys. 

Näihin pedagogisiin työryhmiin ei tarvita huoltajan lupaa. Oleellista on kuitenkin yhteistyö huoltajan kanssa. Tapaamisista laaditaan jatkuvamuotoinen kertomus /muistio

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä