Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaopin opiskelu lukiossa (lops2016)

Tekijä: Mikko Palonen

Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijan käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja antaa hänelle valmiuksia kasvaa yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneeksi aktiiviseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi. Kansalaisyhteiskuntaa, yhteiskunnan rakenteita ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisesta, eurooppalaisesta ja globaalista näkökulmasta. Yhteiskuntaoppi rakentuu eri yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteen sisällöistä.

Yhteiskuntaoppi luo opiskelijalle edellytyksiä kriittiseen ajankohtaisten ilmiöiden tutkimiseen, arviointiin sekä tulevien kehityssuuntien ja vaihtoehtojen pohdintaan. Lisäksi se vahvistaa talousosaamista, oikeudellista ymmärrystä ja kannustaa aktiiviseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Lähtökohtana on elävän kiinnostuksen herättäminen yhteiskunnallisiin asioihin ja maailman tapahtumiin. Erityistä huomiota kiinnitetään yhteiskunnallisen ajattelun taitoihin, kuten monipuoliseen tiedon hankintaan, tiedon ja tilastollisten aineistojen kriittiseen tulkintaan sekä keskustelu- ja argumentointitaitoihin.

Yhteiskuntaopin opetuksen arvopohjassa korostuvat demokratian peruslähtökohdat, kuten tasa-arvo, sosiaalinen vastuu, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, mielipiteen vapaus ja aktiivinen kansalaisuus sekä työn ja yrittäjyyden arvostaminen.


Pakolliset kurssit

1.
Suomalainen yhteiskunta (YH1)

Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Kurssi keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.

2. Taloustieto (YH2)

Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. Kurssilla perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta.


3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YH3)

Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssi aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Se kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä.


Valtakunnallinen syventävä kurssi


4.
Kansalaisen lakitieto (YH4)

Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.


Koulukohtaiset kurssit

5. Yrittäjyyskurssi (YH5)

Kurssin tavoitteena on tutustua suomalaiseen yrityselämään ja yrittäjänä toimimiseen. Pyrkimyksenä on saada oppilas hahmottamaan talouselämän perusyksikön, yrityksen, toimintaa ja kansantaloudellista merkitystä. Kurssilla pyritään vahvistamaan ulkoisen yrittäjyyden ohella myös opiskelijan sisäistä yrittäjyyttä Lisäksi kurssi antaa tarpeellisia tietoja ja valmiuksia yrittämisestä ja yrittäjyydestä ammatinvalinnan ja jatko-opintojen kannalta. Kurssilla käsitellään mm. yritysideoita, yrityksen perustamista, yritysmuotoja, yrityksen rahoitusta, yrityksen verotusta, yrityksen toimintaa ja markkinointia. Kurssiin sisältyy yrityskäyntejä ja yritysanalyyseja. Lisäksi kurssille pyritään saamaan vierailijoiksi ulkopuolisia yrittäjyyden asiantuntijoita sekä tutustutaan paikallisiin yrittäjiin.


6. Kertauskurssi (YH6)

Kurssilla kerrataan yhteiskuntaopin valtakunnalisten pakollisten ja syventävien kurssien keskeiset asiat. Kurssin tavoitteena on valmentaa oppilas vastaamaan kypsästi yhteiskuntaopin ainereaalin kokeeseen. Kurssilla tutustutaan ylioppilastehtävien vaatimuksiin ja arviointikriteereihin, analysoidaan tehtävätyyppejä ja vanhoja ylioppilastehtäviä. Kurssin aihealueiden painotus voi vaihdella oppilaiden toiveiden mukaan.


 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä