Tekninen työ

Opetussuunnitelma (Lops 2016)

Lukion tekninen työ (tn1)

Kurssilla oppiminen perustuu tuottamistoimintaan. Tuotteen valmistamisen perustana on tietokoneavusteinen suunnittelu. Suunnittelussa käytetään apuna CADS-ohjelmaa, joka on yleisesti käytössä myös teollisuuden tuotesuunnitteluprosesseissa. Oppilaan tavoitteena on hallita kokonaisuuksia metalli- ja puutekniikan sekä elektroniikan alueelta. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että oppilas kykenee valmistamaan itsesuunnittelemiaan, tarkoituksenmukaisia ja laadukkaita tuotteita.


Lukion tekninen työ 2 (tn2)
Kurssin tavoitteiden lisäksi kurssin päämääränä on, että oppilas: - omaksuu laaja-alaista käsityöhön perustuvaa yleissivistystä. - tuntee erilaisia mahdollisuuksia esineiden suunnittelussa, - valmistamisessa, käytössä ja kierrätyksessä. 45 - selviytyy uusissa tilanteissa. - osaa työskennellä työyhteisön vastuullisena jäsenenä. - oppii toteuttamaan itsesuunniteltuja tuotteita. - oppii käyttämään koneita ja työvälineitä ergonomisesti ja turvallisesti. - oppii käyttämään hyödyksi tietotekniikan antamia mahdollisuuksia tuotteen suunnittelussa.

Teknisen työn lisäkurssi (tn3)

Syvennetään 1. ja 2. kurssilla käsiteltyjä aihepiirejä