Ruotsi

OPS: RU B1-KIELENÄ

Opetuksen tavoitteet

Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B1.1 ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

Pakolliset kurssit

Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista. Kurssista 3 lähtien kiinnitetään enenevässä määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 4–5 painotetaan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen välineenä.

Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai paikallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella kursseittain.

 1. Minun ruotsini (RUB11)

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa.

 1. Hyvinvointi ja ihmissuhteet (RUB12)

Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen ja niistä suoriutumiseen tarvittavia strategioita. Harjoitellaan taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Kurssilla pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

 1. Kulttuuri ja mediat (RUB13)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

 1. Monenlaiset elinympäristömme (RUB14)

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä ajankohtaiset ilmiöt yhteiskunnassa, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta.

 1. Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (RUB15)

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää ruotsin kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä kirjallinen tai suullinen ruotsinkielinen osuus tai kokonaisuus.

 1. Viesti ja vaikuta puhuen (RUB16)

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

 1. Kestävä elämätapa (RUB17)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.Koulukohtaiset kurssit


 1. Preppauskurssi abeille (rub8) (koulukohtainen soveltava kurssi)

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan kielioppirakenteita sekä laajennetaan sanastoa ja kielen idiomeja. Kurssin aikana tehdään nykyisissä B-ruotsin esiintyviä erityyppisiä viestinnällisiä kirjoitustehtäviä. Kuullun ymmärtämistä harjoitellaan vanhoilla ylioppilaskuunteluilla.. Ajankohtaisia aiheita huomioidaan mahdollisuuksia mukaan. Kurssin materiaali jaetaan osin tunnilla; mahdollinen oppikirja ilmoitetaan myöhemmin.


 1. Nivelkurssi peruskoulun ydinasiat (rub9) (koulukohtainen soveltava kurssi)

Kurssilla kerrataan ruotsin kielen keskeisimpiä rakenteita ja laajennetaan perussanaston hallintaa. Lisäksi harjoitellaan puheen ymmärtämistä. Kurssi on sovelias etenkin niille, joilla on ollut aivan erityisiä ongelmia ruotsin kielen perusrakenteiden kanssa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä, jonka saaminen edellyttää säännöllisistä läsnäoloa sekä aktiivisuutta oppitunneilla ja läksyjen tekemisessä. Kurssin oppimateriaali jaetaan osin tunnilla. 1. Ruotsin kielioppi- ja kirjoitelmakurssi (rub10) (koulukohtainen syventävä kurssi)

Kurssilla kehitetään ja vahvistetaan opittua kieliainesta kertaamalla keskeistä ruotsin kielioppia suurempina yksikköinä (esim. sanajärjestys kokonaisuudessaan). Kirjallista ilmaisua vahvistetaan ja hiotaan laatimalla useita erityyppisiä viestinnällisiä kirjoitustehtäviä. Aikataulun salliessa on mahdollisuus myös puheen ymmärtämisharjoituksiin. Kurssi sopii lähinnä toisen vuoden opiskelijoille, kun pakolliset kurssit ovat valmistumassa tai valmiit.

Eurajoen lukiossa ovat tarjolla seuraavat kurssit ruotsin kielessä

PAKOLLISET VALTAKUNNALLISET KURSSIT:

ru1, ru2, ru3,ru4,ru5

SYVENTÄVÄT VALTAKUNNALLISET KURSSIT:

ru6 puhekurssi
ru7

SOVELTAVAT KOULUKOHTAISET KURSSIT:

ru 8 kertauskurssi abiturienteille, (erityisesti syksyn kirjoittajille )

ru 9
peruskoulussa opittujen rakenteiden ja sanaston kertausta lukiossa opintonsa
aloittaville

ru 10
kielioppi- ja kirjoituskurssi


I vårt gymnasium i Euraåminne har du möjligheter till följande kurser i svenska:

fem obligatoriska kurser: ru1, ru2,ru3,ru4,ru5
två fördjupade kurser: ru 6, ru 7
tre tillämpade kurser: ru 8 ( en preparationskurs för studentprovet)
ru 9 ( en stödkurs i början av gymnasiestudierna)
ru 10 ( en studentförberedande övningskurs i grammatik och
uppsatsskrivning)
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä