Kuvataide

Opetussuunnitelma (Lops 2016)

Kuvataide

Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja tavoitteellinen työskentely luovat perustan moniaistiselle taideoppimiselle. Kuvataideopetuksen tehtävänä on ohjata opiskelijoita ilmaisemaan ja arvottamaan omia ja muiden kuvakulttuureja taiteen keinoin. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Kulttuuriperinnön tuntemusta vahvistetaan oppimalla vastaanottamaan, ymmärtämään ja uudistamaan traditioita. Opiskelijat tarkastelevat taiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä esteettisiä, ekologisia ja eettisiä arvoja. Opetus luo edellytyksiä kriittisen ajattelun kehittämiselle, elinympäristöön vaikuttamiselle ja kestävän elämäntavan edistämiselle.

Kuvataideopetuksessa havainnoidaan, tuotetaan, tulkitaan ja arvotetaan kuvia visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja hyödyntämällä. Opetuksessa syvennetään opiskelijan monilukutaitoa. Opiskelijat tutkivat kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä. Opetuksessa perehdytään erilaisiin taidekäsityksiin. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijoiden omat kuvakulttuurit, ympäristön kuvakulttuurit ja taiteen maailmat, joita tutkitaan rakentamalla yhteyksiä niiden välille. Sisältöjä valitaan opiskelijoille merkityksellisistä ja vieraista kuvakulttuureista. Opiskelijat osallistuvat sisältöjen ja ilmaisun keinojen valintaan. Opetuksessa perehdytään ajankohtaisiin visuaalisen kulttuurin ilmiöihin, toimintatapoihin ja osallistumisen muotoihin.

Opetuksessa luodaan edellytyksiä työtapojen ja opiskeluympäristöjen monipuoliselle käytölle. Opiskelijoita kannustetaan välineiden, materiaalien ja ilmaisun keinojen kokeilemiseen sekä niiden luovaan soveltamiseen. Uudet teknologiat ja mediaympäristöt ovat sekä tutkittavia ilmiöitä että kuvallisen tuottamisen välineitä. Opiskelijoiden kulttuurista osaamista syvennetään yhdessä museoiden ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Kuvataideopetus tarjoaa mahdollisuuksia lukion toimintakulttuurin kehittämiselle sekä luo valmiuksia opiskelijan lukion jälkeisille opinnoille.

Opetuksen tavoitteet

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa
 • rakentaa kulttuuri-identiteettiään erilaisia kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla
 • syventää monilukutaitoaan ja kulttuurista osaamistaan kuvanlukutaitoa, medialukutaitoa ja ympäristönlukutaitoa kehittämällä
 • ilmaisee havaintojaan, mielikuviaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
 • syventää kuvallisen tuottamisen taitojaan materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja tarkoituksenmukaisesti käyttäen
 • harjaantuu tavoitteelliseen, teemalliseen ja prosessinomaiseen työskentelyyn, itsearviointiin ja yhteistyöhön
 • ymmärtää työskentelyyn sisältyvien aistinautintojen, tunteiden, kauneuden elämyksien ja luovan ajattelun merkityksen omalle oppimiselle
 • käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä
 • soveltaa kuvallisen viestinnän keinoja osallistuessaan ja vaikuttaessaan kuvien avulla
 • tulkitsee kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä ja käsitteistöjä käyttäen
 • tarkastelee taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle eri aikoina ja eri kulttuureissa
 • tutkii kuvailmaisussaan nykyisyyttä ja tulevaisuutta kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmista.

Arviointi

Kuvataiteen arviointi on kannustavaa, pitkäkestoista, vuorovaikutteista ja opiskelijan kuvataiteellista osaamista kehittävää. Arviointi tukee opiskelijan omakohtaista suhdetta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Monipuolinen arviointi edistää opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista kaikissa oppimisprosessin vaiheissa. Näin arvioinnilla tuetaan opiskelijan oppimaan oppimisen taitojen syventämistä. Arvioinnin kokonaisuuteen kuuluu myös itsearviointia ja vertaisarviointia. Arviointi kohdistuu visuaaliseen havaitsemiseen ja ajatteluun, kuvalliseen tuottamiseen, visuaalisen kulttuurin tulkintaan sekä esteettiseen, ekologiseen ja eettiseen arvottamiseen. Kurssien arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, erilaiset työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Arvioinnilla ohjataan työtapojen ja opiskeluympäristöjen tarkoituksenmukaiseen käyttöön yksin ja ryhmässä.

Pakolliset kurssit

Kuvat ja kulttuurit (KU1)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin sisältöjä, ilmiöitä, prosesseja ja toimintatapoja
 • käyttää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin keinoja kuvailmaisussaan ja tekee omakohtaisia ratkaisuja
 • tarkastelee omia ja muiden kuvakulttuureja sekä taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä
 • tutkii kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä
 • tarkastelee erilaisia kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista kuvatulkinnan menetelmiä käyttäen
 • ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa.

Keskeiset sisällöt

 • omat kuvat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajina
 • vaikuttaminen omissa ja muiden kuvissa, taiteessa, mediassa ja muissa ympäristöissä
 • erilaiset käsitykset taiteesta ja muusta visuaalisesta kulttuurista
 • kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot
 • kuvalliset, sanalliset ja muut kuvatulkinnan keinot
 • taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaiset ilmiöt
Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (KU2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii ympäristön kuvakulttuurien yhteyksiä omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön kuvailmaisun taitojaan syventäen
 • tarkastelee rakennettuja ja luonnon ympäristöjä kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta
 • käyttää arkkitehtuurin, muotoilun ja tuotteistamisen sisältöjä, prosesseja ja toimintatapoja kuvallisen tuottamisen lähtökohtana
 • osallistuu ja vaikuttaa erilaisiin ympäristöihin visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
 • tarkastelee luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun henkilökohtaisia, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä
 • ymmärtää taiteen merkityksen erilaisissa ympäristöissä ja niiden suunnittelussa sekä ajankohtaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

Keskeiset sisällöt

 • ympäristön kuvakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina
 • luonto, rakennettu ympäristö, muotoilu, tuotteistaminen, palvelut, mediaympäristöt ja virtuaalimaailmat kuvallisen tuottamisen lähtökohtana
 • ympäristön suunnittelun ja muotoilun käsitteistö ja kuvastot
 • ympäristön kuvakulttuurien tulkinnan keinot
 • uonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun ajankohtaiset ilmiöt

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Osallisena mediassa (KU3)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii median yhteyksiä muihin ympäristöihin, omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön kuvallisen viestinnän sekä tieto- ja viestintäteknologian osaamistaan syventäen
  tarkastelee mediakulttuureja kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta
 • käyttää median sisältöjä, ilmiöitä, suunnitteluprosesseja ja toimintatapoja kuvallisen tuottamisen lähtökohtana
 • osallistuu ja vaikuttaa mediaympäristöihin visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
 • tarkastelee mediakulttuurien henkilökohtaisia, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä
 • ymmärtää visuaalisuuden merkityksen mediaviestinnässä, mediaympäristöissä ja mediaesityksissä sekä niiden suunnittelussa ja tuottamisessa.

Keskeiset sisällöt

 • mediakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina
 • median sisällöt, tuotteet, palvelut, ilmiöt ja ympäristöt kuvallisen tuottamisen lähtökohtana
 • median käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot
 • mediaesitysten tulkinnan keinot
 • median ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset
Taiteen monet maailmat (KU4)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii taiteen sisältöjen, ilmiöiden ja toimintatapojen yhteyksiä omiin kuviin, ympäristöön ja kulttuuriperintöön ilmiökeskeistä lähestymistapaa hyödyntäen
 • tarkastelee eri aikoina ja eri ympäristöissä tuotettua kuvataidetta kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta
 • soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä
 • tarkastelee kuvataiteen merkityksiä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle soveltamalla kuvatulkinnan menetelmiä
 • tutkii omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ilmiöitä kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
 • ymmärtää taiteen merkityksen rakennetuissa ja luonnon ympäristöissä, omissa kuvissa sekä vaikuttamisessa ja osallistumisessa.

Keskeiset sisällöt

 • taiteen maailmat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajina
 • eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotettu kuvataide
 • kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot
 • kuvalliset, sanalliset ja muut taiteen tulkinnan keinot
 • taiteen ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset

Koulukohtaiset kurssit

Valokuvaus (ku5) (koulukohtainen soveltava kurssi)

Kurssilla opitaan valokuvauksen historiaa, ilmaisua ja kuvasommittelua. Tutustutaan myös valokuvien tekoon ilman kameraa, kuten fotogrammeihin, camera obscuraan ja syanotypiaan. Kurssin tavoitteena on oppia sujuvaa kameran käyttöä, digitaalisen kuvaprosessin ymmärtämistä ja kuvankäsittelyä sekä lisätä ymmärrystä valokuvauksesta nykyaikaisena viestimenä ja taideilmaisuna. Kurssin tehtävät perustuvat kurssikohtaisesti sovittuihin teemoihin. Opiskelijat tuottavat uusia kuvia sekä käyttävät soveltaen itselleen tärkeitä kuvia eri lähteistä.


Piirustus ja maalaus (ku6) (koulukohtainen soveltava kurssi)

Syvennetään piirtämisen sekä vesi- ja peitevärimaalauksen taitoja. Tutustutaan pastelli-, akryyli- ja öljyvärimaalauksen tekniikoihin. Kurssilla luodaan katsaus muutamien keskeisten maalareiden ja piirtäjien tuotantoon, heidän menetelmiinsä sekä kuvalliseen ilmaisuunsa. Kurssilla tehdään materiaali- ja tekniikkaharjoituksia sekä 1-3 suurempaa teosta.

Kuvanveisto (ku7) (koulukohtainen soveltava kurssi)

Perehdytään kolmiulotteiseen sommitteluun, kuvanveiston mahdollisuuksiin ja materiaaleihin. Kurssilla kerrataan keramiikan perustekniikoita, tutustutaan muihin kolmiulotteisen ilmaisun tekniikoihin ja materiaaleihin ja sovelletaan niitä kuvanveistossa. Tutustutaan keramiikan ja kuvanveiston rooliin taiteen historiassa ja nykytaiteessa.


Media (ku8) (koulukohtainen soveltava kurssi)

Kurssilla tarkastellaan median kuvaaman maailman suhdetta kulttuuriin ja todellisuuteen. Kurssilla harjaannutaan kuvaviestien tutkimiseen, erittelemiseen ja tekemiseen. Tutustutaan kuvaviestinnän teknologiaan. Median merkitystä tarkastellaan paitsi tiedonvälityksen näkökulmasta myös identiteetin muokkaajana. Tarkastellaan visuaalista kulttuuria ympärillämme – mistä se muodostuu ja kenen valintojen tuloksena.

Mediakurssilla syvennetään tietoja mediakuvasta, graafisesta suunnittelusta, valokuvaamisesta sekä elokuvasta.


Oma projektini (ku9) (koulukohtainen soveltava kurssi)

Kurssi yhdistää kaikkien koulukohtaisten syventävien kuvataiteen kurssien teemoja ja tekniikoita. Työskentelyssä pyritään teemallisiin kokonaisuuksiin. Omakohtainen taiteellinen työskentely ja taiteen tuntemus limittyvät kurssilla yhteen. Harjaannutetaan opiskelijan prosessityöskentelytaitoja oman tulkinnan, ymmärryksen ja kuvallisen työskentelyn kautta. Opiskelija oppii tarkastelemaan ajankohtaisia ilmiöitä ja keskustelemaan niistä, ymmärtää taiteen mahdollisuuksia kommentoida ympäröivää maailmaa, laajentaa käsitystään nykytaiteen ilmaisukeinoista, soveltaa oppimiaan tekniikoita tavoitteisiinsa sopivalla tavalla, tuottaa teoksen tai teoksia ajankohtaisista aiheista yksin tai ryhmässä.

Jos opiskelijalla on idea omasta kuvataiteellisesta projektista, hän voi neuvotella kuvataideopettajansa kanssa projektinsa itsenäisen toteutuksen reunaehdoista.

Projektin alkaessa opiskelija jättää opettajalle suunnitelman, jossa hän kertoo ideastaan, sen toteuttamisesta ja toteutusaikataulustaan. Yhdessä opettajan kanssa sovitaan, kuinka käytännössä toimitaan. Kurssin lopussa hän jättää opettajalle projektiportfolion, työpäiväkirjan ja projektin lopputuotoksen ja/tai sen dokumentoinnin. Esimerkkejä mahdollisista kuvataideprojekteista ovat mm. abileffa, lyhytelokuva, kuvitusprojekti tai visuaalisen ilmeen suunnittelu. Abileffan tai vastaavan ryhmäproduktion ohjaaja-, käsikirjoitus-, kuvaus- ja leikkaustiimillä on mahdollisuus saada kuvataidekurssisuoritus yllä mainituilla reunaehdoilla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä