Opettajille

Opettajan opas 2019-2020

1. Toiminta-aika

Kuvataidekoulu on aloittanut opetuksensa jo ma 17.8.2020. Pää­osin kansalaisopiston ope­tus alkaa kuitenkin ma 7.9. alkavalla viikolla. Syysloma on koulujen syyslomaviikolla eli 12. - 16.10.2020 (vko 42). Syyslukukau­den opetus päättyy pääosin 4.12.2020. Ke­vätluku­kausi alkaa ma 11.1.2021 ja päättyy pääosin­ 23.4.2021 mennessä. Talvi­lo­ma on 1.-5.3.2021 (vko 9). Syys- ja talvilomalla ei pääsääntöisesti ole opetusta. 

2. Kokoontumisajat ja niiden muutokset

Kurssien alkamis- ja päättymisajankohdat sekä kokoontumispäivät ja kellonajat on ilmoitettu opinto-ohjelmassa. Perustellusta syystä kokoon­tumispäivää tai kellonaikaa on kuitenkin mahdollista muuttaa sekä pysyvästi että tila­päisesti. Tärkeää on kuitenkin, että muutok­sesta on tieto ja hy­väksyntä niiltä, joita muutos välittömimmin kos­kee (opiske­li­jat, kokoontu­mispaikan vuoroista päättävät, ovien avaajat / siivoojat jne.). Kaikki muutokset tulee ilmoittaa opiston toimistoon. Kansalaisopisto ilmoittaa pysyvistä ja tilapäisistä opinto-ohjelman muutoksista paikallislehtien opistopalstoilla ja tekstiviesteillä opiskelijoille. 

3. Päiväkirja

Opiston käyttämä­ ­päiväkirja on yksinkertainen täyttää. Kurssien alkamis- ja päättymisajankohdat on merkitty päiväkirjoihin. Päiväkirjat tulee täyttää huolella, koska niitä käytetään monien asioiden tarkistamiseen. Päiväkirjat toimivat mm. opiskelijoille annettavien todistusten tietoaineistona, joten opiskelijoitten osallistumismerkinnöillä on tärkeä merkitys. Päi­väkirjamerkinnät tehdään aina kokoontumiskerran yhteydessä, jotta tiedot tulevat oikein. Henkilötietolaki -> opettaja tekee läsnäolomerkinnät, ei opiskelija. Päiväkirja ei ole julkinen asiakirja eikä sitä saa pitää opiskelijoiden nähtävillä.

Päiväkirjat palautetaan opiston toimistoon lukukausittain eli syksyn päiväkirja välittömästi kurssien päättyessä joulukuussa ja kevätkauden päiväkirja välittömästi kevätkauden päättyessä huhtikuussa. Lyhytkurssien päiväkirjat palautetaan toimistoon mahdollisimman pian kurssin päättymisen jälkeen.

Päiväkirjaa voidaan pitää myös sähköisesti HelleWi-ohjelman kautta. Ylläpito on mahdollista nyt myös mobiilisovelluksella. Sovellus löytyy Googlen Play -kaupasta ja Applen App Storesta hakusanalla Hellewi. Latausosoitteiden linkit löytyvät myös tuntiopettajien kirjautumissivuilla. Jos haluat tunnukset HelleWIn tuntiopettajaliittymään, ilmoita siitä toimistosihteerille.

HelleWin tuntiopettajaliittymän nettiosoite on: https://hallinto.opistopalvelut.fi/jarvipohjanmaa/tuntiopettajat.asp

4. Tuntipalkka / Oppitunti

Päiväkir­joihin on merkitty kunkin kurssin tuntimäärä. Poikkeamisista on aina sovittava etukäteen rehtorin kanssa. Ilman rehtorin lupaa pidetyi­stä ylimääräisistä tunneista opisto ei ole velvollinen maksamaan palkkaa.

Kansalaisopiston tuntiopettajille maksetaan tuntipalkkaa (60 min.). Kuhunkin tuntipalkkaan sisältyy oppilaille annettavaa opetusta 45 min. (=oppitunti) ja lopun tunnista eli 15 min, opettaja käyttää mm. oppituntien valmisteluun ja järjestelyihin liittyviin tehtäviin haluamallaan tavalla. 

Kansalaisopiston opetus on jaksotettu pääsääntöisesti täysiin oppitunteihin. Yksi oppitunti on 45 min. ja kaksi oppituntia 1 t 30 min. Kahden oppitunnin opintokerta pidetään yleensä ilman taukoa. Kolmen oppitunnin opintokerralle on opinto-ohjelmassa varattu aikaa 2 t 30 min, jolloin varattuun aikaan sisältyy­ yksi 15 minuutin tauko. Vastaavasti neljän oppitunnin opintokerralle on opinto-ohjelmassa varattu aikaa 3 t 15 min, jolloin varattuun aikaan sisältyy­ yksi 15 minuutin tauko.

Jos opet­tajalle tulee henkilökohtainen este oppituntien pitoon (lomamatka ym.), peruutusta parempi vaih­toehto on, että tuntien pitoon löytyisi sijainen. Sijaisen käytöstä sovitaan erikseen rehtorin kanssa. Opisto maksaa sijaiselle tun­tipalkan tehtyään sijaisena toimivan opettajan kanssa työsopimuksen. Sijainen täyttää myös oman palkantilauslomakkeen.­ Opettajan sairastuessa ei sijaista välttämättä hankita, vaan kurssikerta perutaan.

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
Kunnallinen opetusalan henkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Kilpailukykysopimuksen perusteella sovitut säännöllisen työajan pidennykset ovat voimassa sunnuntaihin 30.8.2020 asti. 5. Palkan maksaminen

Kansalaisopiston opettajien työnantajana ja palkanmaksajana toimii Alajärven kaupunki. Pää­sääntöisesti palkat maksetaan kuukausittain, mutta jos opettajalla on vähän tunteja kuukaudessa, hän voi ilmoittaa pidetyt tunnit vasta lukukausien päätty­essä.

­Opettajat ilmoittavat pidetyt tuntinsa palkantilauslomakkeilla päiväkirjamer­kintöjen mukaisina.­ Jos tunnit ilmoitetaan sähköpostilla, on viestistä selvittävä tunnit kokoontumiskerroittain ja ryhmittäin. Palkantilauslomakkeen voi myös skannata.

Kuu­kausit­tain maksettaessa palkantilauslomake tulee olla kansalaisopiston toimistolla edellisen kuukauden viimeisenä päivänä, jotta palkka voidaan maksaa Alajärven kaupungin palkanmaksu­päivänä, joka on kunkin kuukauden 16. päivä. Eli esim. 16.10. maksettavien palkkojen ilmoitukset tulee olla toimistolla jo 30.9.

Huom! Palkantilauslomakkeet palautetaan kansalaisopiston toimistoon, missä tuntiopettajien bruttopalkat lasketaan valmiiksi ja siirretään sähköisesti palkanlaskentaan. Lomaketta ei saa lähettää Järvinettiin.

Koska vuoden 2020 kaikki palkat ja matkat tulee maksaa vuoden 2020 puolella, on päiväkirja ja palkantilauslomake palautettava opiston toimistoon heti, kun piiri päättyy marras-joulukuussa. 

Järvinet Oy toimittaa palkkaerittelyt palkansaajille pääsääntöisesti sähköisesti. Oma palkkaerittely on luettavissa omilla pankkitunnuksilla ja salasanoilla omasta nettipankista kohdasta ”verkkopalkka” tai muu vastaava kohta. Jos haluaa palkkaerittelyn paperiversiona, on siitä itse ilmoitettava Järvinet Oy:n palkanlaskentaan  puh. 06-2412 2929 tai sähköpostitse palkanlaskenta@jarvinet.fi

Vuosilomakorvaus

Tuntiopettajan oikeus vuosilomaan, lomapalkkaan ja lomakorvaukseen määräytyy vuosilomalain säädösten perusteella. Vuosilomakorvaus maksetaan opiston työkauden tai työsuhteen päättyessä. Jos tuntiopettaja saa samanaikaisesti vuosilomaa, lomakorvausta tai lomarahaa Alajärven kaupungin muulla palvelusuhteella, hänellä ei ole oikeutta lomakorvaukseen. Lomakorvaus on 9 prosenttia koko palvelusuhteen kestoajalta maksetusta palkoista.

Lomaraha

Tuntiopettaja ansaitsee lomarahaa sellaiselta kalenterikuukaudelta, jona tuntiopettajalla on vähintään 14 työssäolopäivää tai 35 työtuntia. Lomarahan suuruus on 35 prosenttia lomakorvauksen määrästä.

6. Matkakustannusten korvaukset

Matkakustannuksina pidetään niitä ylimääräisiä todellisia matkakuluja (matkat on todella tehty), joita opetustyö kansalaisopistossa aiheuttaa. Jos matkakulut huomioidaan jo verotuksessa toisen työn vuoksi, niin matkakustannuksia ei voi ”laskuttaa toiseen kertaan”. Kun kansalaisopiston tuntiopettajan ope­tusmatkan pituus yhteen suuntaan on yli 6 km, maksetaan tämän ylittävältä osalta matkakustannusten korvausta. Maksetta­vat kilo­metrit saadaan, kun edesta­kaisesta matkasta vä­hennetään 12 km. Mat­kalasku­ista (lomakkeita saa opiston toimistosta) pitää ilmetä, onko 12 km:n oma­vastuu­osuus huo­mi­oitu las­kussa­. Mat­kakorvaus on 0,43 euroa / km (v. 2020). Matkat maksetaan lyhimmän reitin mukaan. Matkalaskut tulee allekirjoittaa.

Alajärven kaupunki käyttää sähköistä Populus – matkalaskuohjelmaa, mutta tuntiopettajat voivat edelleen tehdä matkalaskut paperille, josta tiedot syötetään kansalaisopiston toimistossa sähköiseen muotoon.


7. Opettajan sairastuminen

Ota sairastuttuasi heti yhteys rehtoriin. Pyrimme mahdollisimman pian ilmoittamaan kurssikerran peruutuksesta opiskelijoille. Sairauslomasta tulee lisäksi tehdä kirjallinen anomus. Lomakkeita on saatavissa toimistosta. Sairauspoissaolon palkallisuus määräytyy työehtosopimuksen perusteella.

Palkallisuuden edellytykset

Keskimäärin alle 14 tuntia viikossa opettavalle tuntiopettajalle maksetaan sairausajan palkka työsopimuslain mukaan sairauden alkamispäivälle ja sitä seuranneen yhdeksän (9) arkipäivän ajalle ajoittuvien työsopimuksen mukaisten opetustuntien osalta. Edellytyksenä on, että työsuhde on jatkunut vähintään yhden kuukauden. Muussa tapauksessa maksetaan 50% em. sairausajan palkasta.

Vähintään keskimäärin 14 viikkotuntia opettavalle tuntiopettajalle KVTES:in V luvun mukaan.

Sairausajan palkan saamiseksi tuntiopettajan tulee toimittaa opiston toimistoon lääkärintodistus tai enintään 5 perättäisen kalenteripäivän sairaustapauksissa sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus. Sairauslomatodistus pitää toimittaa opiston toimistoon viikon kuluessa (muuten ensimmäinen sairauspäivä on palkaton).

Sairauspoissaolon takia pitämättä jääneiden opetustuntien korvaamisesta opiskelijoille sovitaan erikseen rehtorin kanssa. Korvaavaa opetusta ei välttämättä järjestetä, jos kurssin tuntimäärästä jää toteutumatta enintään kahta kokoontumiskertaa vastaava määrä. Jos kurssin tuntimäärästä jää toteutumatta tätä enemmän, pyritään tarjoamaan ylittävää osuutta vastaava määrä opetusta muuna ajankohtana.


8.Turvallisuusohje opettajille

 1. Yleistä
 • Ilmoita välittömästi kansalaisopiston toimistoon, jos huomaat jonkin epäkohdan turvallisuusasioissa.
 • Pidä aina matkapuhelin mukanasi tunneilla.
 • Tallenna kännykkääsi seuraavat puhelinnumerot:

- yleinen hätänumero 112

- Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston rehtori 044-2970 311

 • Pidä opetustilan ovi lukittuna mikäli se ei tuota ongelmia.
 • Tutustu uudessa opetustilassa poistumisreitteihin ja alkusammutusvälineisiin. Opettele niiden käyttö.

2.Tulipalo

 • Ohjaa opiskelijat lyhintä tietä ulos. Tule itse ulos viimeisenä.
 • Soita hätänumeroon 112.
 • Arvioi voitko itseäsi vaarantamatta käyttää alkusammutusvälineitä.

 

 1. Opetustilaan tulee agressiivinen/päihtynyt henkilö
 • Ole rauhallinen.
 • Kerro, että oppitunti on meneillään ja pyydä henkilöä poistumaan. Katso henkilöä päin, mutta älä katso häntä silmiin.
 • Jos henkilö ei poistu, pyydä häntä tulemaan peremmälle tilaan ja pyydä opiskelijoita poistumaan ulos rauhallisesti.
 • Soita harkintasi mukaan hätänumeroon 112. Kerro osoite ja tilanne.
 1. Sairauskohtaus
 • Arvioi tilanteen vakavuus. Jos ihminen ei kykene seisomaan omilla jaloillaan, hengitys ei kulje kunnolla tai hän ei kykene puhumaan, soita hätänumeroon 112 lisäohjeita varten.

 

 1. Muu turvallisuutta vaarantava tilanne
 • Ohjaa opiskelijat pois vaarasta ja hälytä. Estä lisävahingot, jos et sillä vaaranna omaa tai muiden turvallisuutta.

 9.Työtapaturmat, omaisuusvahingot ja opiskelijoiden tapaturmat

Jos Sinulle sattuu työtapaturma, epäilet saaneesi ammattitaudin tai joudut työssäsi tavalla tai toisella uhkaavaan tilanteeseen, ilmoita siitä heti työnantajallesi.

Työtapaturman primääritarkistaminen tapahtuu päivystysvastaanoton kautta. Työtapaturmasta on syytä ilmoittaa rehtorille ja varata aika päivystykseen, vaikka heti tapaturman jälkeen ei olisi oireita, jos on oletettavaa, että oireet voivat ilmaantua myöhemmin (esim. kaatuminen). Vamman todentaminen työtapaturmaksi hankaloituu, jos lääkäri tekee diagnoosin vasta päiviä tapahtuman jälkeen.

Työtapaturman hoitoa varten tarvitset vakuutustodistuksen. Vakuutustodistus oikeuttaa lääkärin tai hoitolaitoksen veloittamaan tapaturman hoidosta aiheutuneet kustannukset suoraan vakuutusyhtiöltä. Vakuutustodistus tehdään opiston toimistossa mahdollisimman pian tapaturman sattumisen jälkeen antamiesi tietojen perusteella. Tapaturmasta tehdään lisäksi 10 päivän sisällä tapaturmailmoitus.

Työtapaturman hoito ja lääkkeet ovat työntekijälle maksuttomia. Jos joudut hoidattamaan työtapaturmaa muualla kuin Alajärven terveyskeskuksessa, niin voit ensin joutua itse maksamaan hoidon. Tämä korvataan työntekijälle myöhemmin kuittia vastaan. Alajärven kaupungin työntekijät on vakuutettu LähiTapiolassa.

Vältä omien tavaroiden kuten tietokoneiden ym. käyttämistä työssäsi. Pääsääntöisesti opettajan omaisuutta ei ole vakuutettu. Ilmoita omaisuusvahingoistakin kuitenkin heti työnantajallesi.

Kansalaisopisto ei ole erikseen vakuuttanut opiskelijoitaan, mutta ylläpitäjän eli Alajärven kaupungin normaalit vakuutukset (vakuutusyhtiö If) ovat voimassa myös kansalaisopiston toiminnassa. Etenkin kädentaitojen ja liikunnan opintoryhmiin osallistuvien on kuitenkin syytä huolehtia myös itse henkilökohtaisesta vakuutusturvastaan.

Kirjaa opiskelijalle sattunut tapaturma heti tuoreeltaan ylös ja ota välittömästi yhteyttä kansalaisopiston rehtoriin.

10. Opettajan lomakkeet

Opettajien tarvitsemia lomakkeita (palkantilaus- , matka-, sairausloma-anomus- ja henkilötietolomakkeita) voi tulostaa Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston kotisivulta kohdasta Opettajalle/Lomakkeet (https://peda.net/alajarvi/ jk/opettajille/lomakkeet)


11. Verokortti

 Järvinet saa kansalaisopiston opettajien ja muiden työntekijöiden verotiedot pääasiallisesti sähköisesti. Järvinet tekee tammikuun lopulla sähköisen siirron niiden kansalaisopiston opettajien veroprosenteista (sivutoimen prosentti), joiden palvelussuhde on ollut voimassa Alajärven kaupunkiin 1.1. Uuden palkansaajan pitää verokortti kuitenkin toimittaa.

Jos kansalaisopistolta saatavan palkan veronpidätyksessä halutaan käyttää päätoimen veroprosenttia tai muuta esim. freelancer kortin tai muutosverokortin prosenttia, on verokortti aina toimitettava suoraan Järvinetin palkanlaskentaan tai opiston toimistoon.

HUOM! Jos sinulle ei tule automaattisesti palkansaajan verokorttia (olet esim. eläkkeellä), ei verotietosi ole siirtynyt Järvinettiin sähköisenä siirtona. Hanki tuolloin verokortti verotoimistosta. Eläkettä tms. varten verohallinnolta lähetetty selvitys ennakonpidätysperusteista ei kelpaa palkanmaksussa.

Opettajan vastuulla on, että verokortti toimitetaan työnantajalle ajoissa. Jos olet epävarma siitä, ovatko verotietosi Järvinetissä, niin tarkista asia p. (06) 2412 2929 tai palkanlaskenta@jarvinet.fi

Uuden opettajan tulee toimittaa verotoimistosta saamansa sivutuloverokortin kopion kansalaisopiston toimistoon (os. Sairaalatie 3, 62900 Alajärvi) välittömästi työsuhteen alettua. Opiston toimistosta verokortit toimitetaan Järvinet Oy:n palkanlaskentaan. Ellei sivutuloverokorttia esitetä, joutuu työnantaja toimittamaan ennakkopidätyksen 60 %:n suuruisena.

12. Rikostaustaote

Uusien tuntiopettajien, jotka opettavat lapsia, tulee esittää työsuhteen alkaessa rikostaustaote nähtäväksi 30 päivän kuluessa työsopimuksen allekirjoittamisesta. Otteen voi tilata vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella tai käyttämällä tarkoitusta varten laadittua lomaketta tai sähköistä hakemusta. Otetta ei voi tilata puhelimitse. Maksullinen ote tilataan oikeusrekisterikeskukselta, os. PL 157, 13101 Hämeenlinna, sähköposti: oikeusrekisterikeskus@om.fi. Lisätietoja oikeusrekisterikeskuksen sivuilla: http://www.oikeusrekisteri-keskus.fi/fi/index/oikeusrekisterikeskus.html


13. Työkykyä edistävä toiminta Järvi-Pohjanmaan kansalaisopistossa

Kansalaisopistossa vähintään 3 viikkotuntia (72 tuntia/lukuvuosi) opettava tuntiopettaja, joka ei saa Alajärven kaupungin hyvinvointiseteleitä, voi osallistua maksutta johonkin kansalaisopiston omaan opintopiiriin, jonka kurssimaksu on enintään 36 euroa ja johon on jäänyt ennakkoilmoittautumisen jälkeen vapaita paikkoja. Jos ko. kurssin kurssimaksu on enemmän, kurssimaksusta saa 36 euron alennuksen. Alennuksen käytöstä on ilmoitettava opiston toimistoon. Tällöin kurssimaksusta osataan vähentää alennus.


14.Avaimet ja ovien avaamiset

Opettajien tulee itse selvittää kokoontumispaikan ovien avaamisen käytännöt, avaimen noudot yms. Opistolla on tietoja yhteyshenkilöistä, ota yhteyttä tarvittaessa.

Päivystysnumeroita keskustan kouluille ja kunnan tiloille:

Alajärvi p. 044-2970454, 044-2970347 (viikonloppu- ja iltapäivystys)

Lehtimäki p. 0400-865538

Soini p. 040-7542335

Vimpeli: p. 044-4659712

15. Ilmoittautuminen, ennakko- ja netti-ilmoittautuminen

Kaikille kursseille on pakollinen ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittautua voi netissä ja puhelimitse. Opettajille ei voi enää ilmoittautua kurssin alkaessa, sillä Järvi-Pohjanmaan kansalaisopistossa ei enää käytetä paperisia ilmoittautumislomakkeita.

Ilmoittautumiset kursseille ovat alkaneet ke 26.8. klo 7.30 (mm. yksinlaulu, viulunsoitto, kitararyhmät, viulunsoitto, kuntosalikurssit, pilates, kahvakuulakurssit ja allasjumpat). Muille kursseille on voinut ilmoittautua ke 26.8. klo 12.30 alkaen. Kuvataidekouluun ja pianonsoittoon sekä joihinkin muihin erillisiin kursseihin ilmoittautuminen on tapahtunut aikaisemmin erillisten lehti-ilmoitusten perusteella.

Ilmoittautumisen nettiosoite: https://www.opistopalvelut.fi/jarvipohjanmaa/index.php

Ilmoittautua voi myös soittamalla kansalaisopiston toimistoon puh. (06) 2412 2310 ja (044) 2970 311 tai käymällä kansalaisopiston toimistossa.

Ilmoittautuessa opiskelija sitoutuu samalla maksamaan kurssimaksun.

16. Ilmoittautumisen ja kurssin peruutus

Jos ilmoittautuja ei pääse kurssille, jolle on ilmoittautunut, tulee peruutuksesta ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon puhelimitse viipymättä, jotta varasijoille oleville ehditään tiedottaa vapautuvista paikoista.

Mikäli kurssilaisia ilmoittautuu liian vähän, kansalaisopisto peruu kurssin. Tällöin peruuntumisesta ilmoitetaan ennakkoilmoittautuneille joko tekstiviestillä tai puhelimitse.

Opiskelija voi ilmoittautumisnumerolla ja kurssinumerolla tarkistaa netin kautta oman netti-ilmoittautumisensa sekä tehdä peruutuksen. Maksuttoman peruutuksen voi tehdä viimeistään kolme päivää ennen kurssin alkua ilmoittamalla siitä opiston toimistoon puhelimitse tai netin kautta. Jos peruutus tehdään tämän jälkeen, mutta ennen kurssin alkua, laskutetaan 10 €:n käsittelymaksu. Jos peruminen tapahtuu kurssin jo alettua tai jos opiskelija jättää tulematta kurssille sitä perumatta tai keskeyttää kurssin, peritään kurssimaksu kokonaan.

Poikkeus: Pitkät koko lukuvuoden kestävät kurssit voi peruuttaa vielä ennen toista kokoontumiskertaa (siis heti ensimmäisen kokoontumiskerran jälkeen). Peruutus on tehtävä suoraan opiston toimistoon tai nettijärjestelmään. Opettajalle ilmoittaminen ei riitä. Jos peruminen tapahtuu tämän ajankohdan jälkeen tai opiskelija keskeyttää kurssin myöhemmin, kurssimaksu peritään kokonaan.

Mikäli kurssilaisia ilmoittautuu kurssille liian vähän, kansalaisopisto peruu kurssin. Tällöin kurssin peruuntumisesta ilmoitetaan ennakkoilmoittautuneille joko tekstiviestillä tai puhelimitse.

17. Kurssimaksut

Tuntiopettajat eivät ota vastaan kurssimaksuja. Käteismaksuja otetaan vastaan ainoastaan opiston toimistossa.

Netti-ilmoittautumisen myötä kansalaisopisto on siirtynyt käyttämään pääsääntöisesti kurssimaksujen laskutusta. Kurssimaksujen laskutusta varten tarvitaan aina opiskelijan henkilötunnus sekä alaikäisen osalta myös huoltajan henkilötunnus ja allekirjoitus. Jos työantaja tai jokin muu organisaatio maksaa osanottajan kurssimaksun, opiskelija täyttää kurssimaksun maksajaa koskevan kohdan ilmoittautuessaan. Kurssimaksun maksavasta yrityksestä tulee ilmoittaa yrityksen / organisaation nimi, yhteystiedot ja Y-tunnus. Maksamattomista kurssimaksuista seuraa maksumuistutus, jonka jälkeen ne siirtyvät perintään.

Kurssimaksua ei palauteta opiskelijan keskeyttäessä kurssin.

Maksamattomat kurssimaksut ovat este kursseille ilmoittautumiselle.


18. Opintosetelialennus

Opetusministeriön myöntämä opintoseteliavustus kohdennetaan vanhustyön laitoksissa olevien kurssien kurssimaksuihin, kehitysvammaisten kurssimaksuihin sekä maahanmuuttajille suunnatun kielenopetuksen kurssimaksuihin. Lisäksi joidenkin opinto-ohjelmassa erikseen mainittujen kurssien kurssimaksut katetaan joko kokonaan tai osittain ko. avustuksella seniorien osalta (vuonna 1955 ja aiemmin syntyneet).

Kurssin maksaminen kulttuuri- ja liikuntaeduilla

Seuraavat työnantajan kustantamat hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntaedut käyvät Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston kurssimaksujen maksamiseen.

 • Vimpelin kunnan hyvinvointisetelit
 • Järvinetin hyvinvointisetelit
 • Smartum liikuntasetelit ja liikunta- ja kulttuurisetelit
 • Smartum mobiilimaksu
 • ePassi (Sportti- ja KulttuuriPassi)
 • Easybrake liikunta- ja kulttuuriseteli

(Smartum liikuntaseteleillä ja SporttiPassilla voi maksaa vain liikuntakursseja)

Hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntaseteleillä voi maksaa vain toimistossa. Opiskelijat toimittavat setelit viimeistään 2 viikkoa kurssin alkamisesta opiston toimistoon (ei opettajalle). Setelien arvo huomioidaan laskutuksessa.

Smartum mobiilimaksussa ilmoitetaan opiston toimistoon 12-numeroinen mobiilimaksukoodi ja ePassilla maksaessa puhelinnumero (johon ePassin saldo on ladattu) viimeistään kaksi viikkoa kurssin alkamisesta. Smartum mobiilimaksulla ja ePassilla voidaan maksaa kurssimaksu myös osittain, jolloin loppuosa kurssimaksusta laskutetaan. Huom! Kurssimaksulaskutuksen jälkeen ei seteleitä tai mobiilimaksuja oteta vastaan.

Henkilöstöedut ovat saajalleen henkilökohtaisia eikä niillä voi maksaa esim. lapsen tai muiden perheenjäsenten kurssimaksuja.

19. Materiaalimaksut

Kirjat ja muut henkilökohtaiset opiskelutarvikkeet, mm. työaineet, kukin opiskelija hankkii ja kustantaa itse. Opintopiirissä jaettavista monisteista ei laskuteta opiskelijoita, jos monisteita jaetaan enintään 25 / opiskelija. Tämän määrän ylittävien monisteiden osalta maksu on 20 senttiä / moniste. Kuvataide- ja käsityökoulussa sekä jossain tapauksissa muissakin ryhmissä opetuksessa tarvittavat materiaalin yhteishankinnat katetaan erillisellä opiskelijoilta perittävällä materiaalimaksulla, joka sisältyy perittävään kurssimaksuun.

20. Kurssien käynnistyminen ja lakkauttaminen

 Kurssin alkamisen edellytyksenä on, että kurssille ilmoittautuu vähintään 7 opiskelijaa. Joissakin ryhmissä minimiopiskelijamäärä voi olla suurempikin (opetusaika 4 oppituntia tai enemmän). Vieraiden kielten jatkoryhmissä, musiikin ryhmäopetuksessa sekä joissakin erikseen sovituissa erityisryhmissä kurssin alkamiseen riittää viisi opiskelijaa. Luvan alle seitsemän oppilaan ryhmille antaa rehtori.

Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto on pikkuhiljaa siirtymässä ”pakolliseeen” ennakkoilmoittautumiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kurssi ei käynnisty lainkaan, jos ennakkoilmoittautumisia ei ole riittävästi. Nyt siirtymävaiheessa voivat sellaiset koko lukuvuoden kurssit, joissa normaalisti on ollut riittävästi opiskelijoita, mutta tänä lukuvuonna opiskelijat eivät ole oletettavasti huomanneet muutosta eikä ilmoittautumisia ole vähimmäismäärää, kokoontua kerran. Jos opiskelijoita kuitenkin tulee paikalle riittävä määrä ja he ilmoittautuvat ennen toista kokoontumista, jatkuu kurssi normaalisti. Jos ensimmäisellä kerralla ei ole riittävästi opiskelijoita, ei kurssi kokoonnu enää toista kertaa.

Kurssi lakkaa ja samalla opettajan työsuhde ko. kurssin osalta päättyy;

 •  mikäli ryhmässä ensimmäisellä kokoontumiskerralla paikalle ei tule lain­kaan tai vain pari-kolme opiskelijaa, niin kurssi ei enää kokoonnu toista kertaa.
 • kun vain syyskaudella tai vain kevätkaudella toimivan ryhmän koko on jäänyt kolme kertaa alle vähimmäismäärän
 • kun koko lukuvuoden eli vähintään 20 työviikoksi tarkoitetun ryhmän koko on työvuoden aikana jäänyt viisi kertaa alle vähimmäismäärän, tai kun opintoryhmä on kolme perättäistä kertaa jäänyt alle vähimmäismääränKurssien käynnistysongelmissa välittömästi yhteys kansalaisopiston toimistoon / rehtoriin.
21. Kevätnäyttelyt

Kevätnäyttelyitä järjestetään pääasiassa huhti-toukokuun aikana. Kädentaitojen- ja taideaineiden opettajia muistutetaan siitä, että kevään näyttelyyn tulee pyytää töitä mahdollisimman kattavasti eri opintoryhmistä.

22. Esiintyvät ryhmät

Opistossa toimii ryhmiä, jotka harjoittelevat esiintymistä varten ja joiden tavoitteena on saada ohjelmansa esityskuntoon (esim. lausunta- ja näytelmäryhmät, orkesterit, kuorot yms.) kuin myös ryhmiä, jotka haluavat muulla tavoin tuoda työnsä tuloksia esille erilaisissa tilaisuuksissa. Opettajan tehtävänä on huolehtia siitä, että yleisölle jaettavassa käsiohjelmassa, lehti-ilmoituksissa ja muussa tiedottamisessa mainitaan myös Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto. Kansalaisopisto on mainittava myös siinä tapauksessa, että kyseessä on yhteistyöprojekti. Toiminnan näkyvyys on tärkeää myös kansalaisopistolle, kun taistellaan niukoista taloudellisista resursseista.

 

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta!