Kirkonkylän koulu 0-9

Lukeva koulu -hanke

Hyvä kotiväki!

Tänä lukuvuonna koulumme on mukana Lukeva koulu -hankkeessa.

Lukeva koulu -hankkeen tavoitteena on motivoida oppilaita lukemaan, saada kodit mukaan lukutaidonedistämiskampanjaan, tarjota mukavia lukuhetkiä, järjestää lukuhaasteita ja -tempauksia pitkin lukuvuotta ja ennen kaikkea vakiinnuttaa lukeminen osaksi jokaisen oppilaan arkea. 

Lukunopeutta harjoitellaan alakoulussa paljon ääneen lukien. Riittävä lukunopeus ja -tarkkuus eivät kuitenkaan vielä riitä, vaan lukutaitoa kannattaa kehittää koko elämän ajan. Tutkimusten mukaan kaunokirjallisuuden lukemisella on merkittävä rooli hyväksi lukijaksi kehittymisessä. Jo puolen tunnin päivittäinen kaunokirjallisuuden lukeminen kehittää merkittävästi monia elintärkeitä taitoja. Lukeminen kasvattaa sanavarastoa, lisää empatiakykyä ja pitkäjänteisyyttä, kehittää keskittymiskykyä, muistia ja ajattelukykyä, parantaa kaverisuhteita, ruokkii mielikuvitusta, vähentää stressiä ja syventää unta. 

Koulumme tekee tiivistä  yhteistyötä kirjaston kanssa, ja Lukeva koulu -hankkeen myötä tämä yhteistyö tiivistyy entisestään. Oppilaat käyvät lukuvuoden aikana kirjastossa useita kertoja lainaamassa kirjoja, tutustumassa kirjaston tarjoamiin palveluihin ja ennen kaikkea oppimassa aktiivisiksi kirjaston käyttäjiksi. Kirjastosta vieraillaan myös koulussa mm. kirjavinkkausten ja mahdollisten kirjailijavierailujen merkeissä.

Kirjastokäyntien sujuvoittamiseksi jokaisen oppilaan kirjastokorttiasiat on hyvä saada ajan tasalle. Uuden lukuvuoden alettua kannattaa tarkistaa, onko lapsenne kirjastokortti kunnossa, vanhat lainat palautettu ja mahdolliset myöhästymismaksut hoidettu, jotta kirjojen ja muiden aineistojen lainaaminen onnistuu. 

Innostakaa ja kannustakaa kotona koululaisianne lukemaan. Rohkaiskaa ja auttakaa, jos lukeminen takkuilee tai tuntuu työläältä. Tehdään yhdessä lukemisesta osa jokaista koulupäivää ja kotona tehtävää koulutyötä. 

Terveisin Kirkonkylän koulun väki

Lukuvuositiedote 2022-2023

KIRKONKYLÄN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE

LUKUVUOSI 2022-2023

 

KOULUN YHTEYSTIEDOT

Kirkonkylän koulu
Petterintie 12
74200 Vieremä
kirkonkylan.koulu@vierema.fi

Rehtori
Eevariitta Mustonen
Puh. 0400370106

Lukion rehtori, Kirkonkylän koulun apulaisrehtori

Risto Tenhunen
Puh. 0400370113

Toimistonhoitaja
Lea Turunen
Puh. 0400370153

Toimistosihteeri
Päivi Tiikkainen
Puh. 0400370152

HENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT

OPETUSHENKILÖSTÖ

NIMI

 

AINE

PUHELIN

Astikainen Pekka

 

matematiikka,atk

0400370142

Heikkinen Jenna

 

opinto-ohjaus

0400370151

Huovinen Terhi

 

luokanopettaja, liikunta, terveystieto

0400370136

Huusko Arja

 

erityisopettaja

0400370116

Hyvönen Noora

 

matematiikka, fysiikka ja kemia

0400370139

Impiö Tuula

 

historia, yhteiskuntaoppi

0400370149

Jauhiainen Outi

 

luokanopettaja

0400370148

Jokelainen Teemu

 

biologia, maantieto,erätaito ja uskonto

0400370134

 

 

luokanvalvoja 8A

 

Kaasinen Suvi

 

erityisopettaja

0400370114

Kainulainen Juho

 

resurssiopettaja

0405465947

Karjula Matti

 

tekninen työ, uskonto

0400370141

Kauhanen Katja

 

erityisopettaja

0503584366

Kettunen Katja

 

erityisopettaja

040673 6766

Kerman Helena

 

luokanopettaja, musiikki

0400370115

Kokinmäki Johannes 

 

ruotsi, luokanvalvoja 7A 

0405797535

Kokora Anu

 

kotitalous, matematiikka,

0400370138

 

 

luokanvalvoja 9A

 

Komulainen Helena 

 

luokanopettaja

0400370119

Korhonen Petri

 

englanti, luokanvalvoja 7B

0400370140

Marjoniemi Mirja 

 

fysiikka ja kemia

0400370145

Martiskin Hanne 

 

S2-opettaja

töissä 9.9.2022 alkaen

Mehtätalo Kati

 

äidinkieli

0400370143

Mustonen Eevariitta

 

rehtori

0400370106

Numminen Katja

 

kuvataide, tekstiilityö

0400370135

Pehkonen Pasi

 

liikunta, terveystieto

0400370146

Piippo Virpi 

 

luokanopettaja

0400370100

*Remes Tiina

 

erityisopettaja

0400370122

Rytkönen Tiina

 

englanti, saksa
luokanvalvoja 9B

0400370147

Tenhunen Ritva

 

biologia, maantieto

0400370144

Toppinen Anna-Maija

 

luokanopettaja

0400370117

Tuononen Merja

 

luokanopettaja

0406772599

Vornanen-Komulainen Tuula

 

äidinkieli

0400370150

*virkavapaalla

 

 

 

OHJAAJAT

Huttunen Titta 0406374379

Hyvönen Tuula 0406724328

Kettunen Taina 0406374251

Lappalainen Janne 0406712912

Partanen Marjo 0406374087

Petäjä Ulla-Maria 0406732801

Savolainen Sanna 0406507706

Tuohinto Tero 0406374231

MUU HENKILÖSTÖ

Nissinen Juha kiinteistöhuolto 0400370853

Siponen Siiri siivouspäällikkö 0405949015

Vidgren Jaana ruokahuoltopäällikkö 0405949016

 

 

 

LUKUVUODEN TYÖAJAT

Syyslukukausi 10.08.2022-22.12.2022

Kevätlukukausi 09.01.2023-03.06.2023

Syysloma 17.10.2022-23.10.2022

Joululoma 23.12.2022-08.01.2023

Talviloma 06.03.2023-12.03.2023

Pääsiäisloma 07.04.2023-10.04.2023

Vapaapäivät 05.12.2022-06.12.2022

 

YLÄKOULUN TET-JAKSOT

 1. lk kaksi päivää marras- joulukuussa (1pv koulun ruokala, 1pv päivähoito)

8A viikko 16

8B viikko 17

9A viikot 39 ja 5

9B viikot 40 ja 4

 

VANHEMPAINILLAT

Ala- ja yläkoulun oppilaiden vanhemmille on oma vanhempainilta.

alakoulu: 21.9.2022 klo 18.00

yläkoulu: 7.lk:t ti 6.9.2022 klo 18.00

8.lk

9.lk

 

VALOKUVAUS

 1. -6. 9.2022

 

OPPITUNTIEN AJAT

KK1-6

08.50-09.35 1. oppitunti

09.45-10.30 2. oppitunti

10.30-11.15 ruokailu ja pitkä välitunti

11.15-12.00 3. oppitunti

12.15-13.00 4. oppitunti

13.15-14.00 5. oppitunti

14.15-15.00 6. oppitunti

Iltapäivän tunteja voi olla myös peräkkäin, ilman välitunteja.

Osalla oppilaista koulu alkaa kahdeksalta jakotuntien vuoksi. Vastaavasti koulu päättyy tuntia aikaisemmin. Koulutuntien määrä on sama.

7-9-luokat

09.00-09.45 1. oppitunti

10.00-10.45 2. oppitunti

11.00-11.45 3. oppitunti

12.15-13.00 4. oppitunti

13.15-14.00 5. oppitunti

14.15-15.00 6. oppitunti

 

 

 

OPPILASHUOLTO

Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia.

Oppilashuollolla edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollolla tuetaan yksilön ja yhteisön toimintakyvyn säilyttämistä fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa.

Oppilashuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä. Oppilashuollon tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain.

Oppilashuoltotyössä noudatetaan salassapitoa koskevia säädöksiä.

 

KOULUKURAATTORI

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on tukea oppilaiden koulunkäyntiä. Koulukuraattori tarjoaa mm. keskusteluapua kaikenlaisissa oppilaan koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä. Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta selviytymään mahdollisimman hyvin elämän eri tilanteissa sekä tukee huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään. Yksilötyön lisäksi koulukuraattori työskentelee myös luokkien ja erilaisten ryhmien kanssa. 

Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaan, hänen vanhempiensa, kouluyhteisön sekä eri viranomaisten (sosiaalipalvelut, terveydenhuolto) kanssa sekä ohjaa oppilasta ja hänen perhettään tarvittaessa koulun ulkopuolisiin palveluihin. Koulukuraattori tekee yhteistyötä myös kunnan päivähoidon ja nuorisotoimen kanssa. Lisäksi koulukuraattori osallistuu oppilashuoltoryhmien toimintaan.

Koulukuraattori on vaitiolo- ja salassapitovelvollinen.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä:

- oppilas itse

- vanhemmat / sukulaiset

- opettaja tai muu koulun henkilökuntaan kuuluva

- nuorten kanssa työskentelevät muut henkilöt

- eri viranomaiset

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä muun muassa seuraavissa asioissa:

KOULUNKÄYNTI (kiusaaminen, ongelmat kavereitten tai opettajien kanssa, levottomuus)

KOTIASIAT (riitely perheessä, väkivalta, päihteidenkäyttö, avioero, läheisen kuolema)

VAPAA-AIKA (yksinäisyys, vaikeudet kavereiden kanssa, harrastukset, seurusteluun liittyvät asiat, päihteet)

Koulukuraattori on tavattavissa Vieremän koulukeskuksessa maanantaisin, torstaisin ja parillisten viikkojen perjantaisin.

Yhteyden koulukuraattoriin saa maanantaista perjantaihin puhelimitse, sähköpostitse tai Wilma-järjestelmän kautta.

 

Marika Pihakumpu

Vieremän ja Sonkajärven kunnan vastaava koulukuraattori

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/ Perhekeskus/Koulutiimi

marika.pihakumpu@ylasavonsote.fi

puh. 0407121157

 

 

 

PSYYKKARI

Koulupsyykkari Sari Bovellan on tavattavissa Vieremän kouluilla tiistaisin, torstaisin ja parittomien viikkojen perjantaisin. Työpiste on Vieremän kirkonkylän koululla.

Jos sinulle tulee huoli lapsen tai nuoren psyykkisestä hyvinvoinnista, voit ottaa yhteyttä kouluspyykkariin puhelimitse, puh. 040 194 3016 tai Wilma-viestillä koulutyöaikojen puitteissa.

Wilman kautta vain ajanvaraukset ja tapaamisista sopiminen, ei henkilökohtaisia tietoja. Yläkoulun ja lukion oppilaat voivat halutessaan käydä varaamassa ajan paikan päällä koulupsyykkarin ollessa paikalla. Pääsääntöisesti alakouluikäisten ajanvaraukset tapahtuvat huoltajan tai opettajan kautta.

Työn tavoite on varhaisen tuen tarjoaminen lasten ja nuorten mielenterveyteen liittyvissä haasteissa ja ongelmissa. Psyykkisiä ongelmia ovat mm. masennus, ahdistus, mielialan ja elämän hallintaan liittyvät asiat, univaikeudet ja traumakokemukset. Koulupsyykkari tapaa myös oppilaiden vanhempia. Yhteistyötä psyykkari tekee oppilashuollon, huoltajien, opettajien ja myös eri tahojen kanssa, joita oppilaan tilanteen hoito vaatii. Koulupsyykkari on vaitiolovelvollinen.

 

 

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia:

 • edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia
  •edistämällä ja seuraamalla opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä
  •järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen sekä suun terveydenhuolto
  •tunnistamalla varhain opiskelijan erityisen tuen tai tutkimuksen tarve, tukemalla opiskelijaa sekä tarvittaessa ohjaamalla jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työskentelevät terveydenhoitaja ja lääkäri. Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain terveystarkastuksen yhteydessä. Koululääkäri tarkastaa kaikki oppilaat 1., 5. ja 8. luokilla. Vanhemmat kutsutaan mukaan lääkärintarkastukseen.

Opiskeluterveydenhuollossa järjestetään terveystarkastukset 1. vuoden opiskelijoille ja lääkärintarkastukset 1. tai 2. vuoden opiskelijoille.

Kouluterveydenhuolto ei sisällä sairaanhoitoa. Opettaja voi ohjata koulupäivän aikana sairastuneen oppilaan kotiin ilman terveydenhoitajan arvioita. Kouluterveydenhoitaja on käytettävissä koulutapaturmien hoidon tarpeen arvioinnissa, mikäli hän on paikalla. Alle 10- vuotiaan (kuntatyönantajalla alle 12-vuotiaan) oppilaan sairastuessa hoitovapaasta suositellaan ensisijaisesti olemaan yhteydessä työnantajaan. Vanhemmalle kirjoitetaan hoitovapaa, vain jos työnantaja niin vaatii.

Kun asiasi koskee uutta oiretta, muutosta terveydentilassa tai kiireetöntä sairaanhoitoa, voit asioida omalla terveyskeskuksellasi. Yhteystiedot löytyvät Ylä-Savon SOTEn verkkosivuilta

Päivystysasioissa puhelinneuvonta puh. (017) 272 2346. Soitathan ensin.

Hätätapauksissa puh. 112.

Yhteistyöterveisin

Terveydenhoitaja (Kirkonkylän koulu ja lukio)
Sari Saastamoinen
puh. 0403520964 (soittoaika klo 9-10)

 

 

SUUNTERVEYDENHOITO VIEREMÄLLÄ

Suun terveydenhuollon neuvonta on avoinna ma-pe 8.00 -16.00, puh. 0172724400. Kiireellisissä tapauksissa iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhien aikana yhteydenotto Ylä-Savon päivystykseen puh. 017-2722346. Suun ja hampaiden tarkastuksen tekee hammaslääkäri tai suuhygienisti hammaslääkärin määrittelemän yksilöllisen tarpeen mukaan. Hammashoitoon kutsutaan alle 16-vuotiaat. Jos hammashoitolasta annettu aika ei sovi, siitä tulee ilmoittaa viimeistään aikaa edeltävänä päivänä puh. 0172724400. Perumatta jätetystä hoitoajasta peritään maksu. (Hammashoidosta aiheutuvista matkakustannuksista vastaa oppilas ja hänen vanhempansa.)

 

 

 

KOULURUOKAILU

Kouluruokailun järjestämistä säätelevät lait: Perusopetuslaki N:o 628/1998/31§, Lukiolaki N:o 629/1998/28§ ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Kouluruokailua määrittelevään perusopetuslakiin on lisäksi kirjattu pykälään 48 d säädös tarjota aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvalle lapselle välipala. Ruokalistojen suunnittelua ohjaavat Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamat Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 ja Syödään ja opitaan yhdessä - kouluruokailusuositus 2017.

Lasten ja nuorten valintoihin koulussa vaikuttavat osaltaan ympäristö, kaverit ja vanhemmat. Kouluruoan arvostus lähtee koko koulun henkilöstön sekä kodin sitoutumisesta. Ruokalistojen suunnittelussa kiinnitetään huomiota terveellisten, monipuolisten ja houkuttelevien raaka-aineiden käyttöön ja ruokailutapahtumassa ruokapalvelun henkilökunta ohjaa oppilasta koostamaan terveellisiä ja monipuolisia aterioita. Opettajat näyttävät omalla esimerkillään, miten ruoka-annos koostetaan lautasmallin mukaisesti ja miten ruokailutapahtumassa käyttäydytään. Kotien antama tuki oikean ruokailumallin ja -ateriarytmin toteuttamiseksi on ensiarvoisen tärkeää.

Kouluruokailun taustalla ovat kansanravitsemuksen tarpeet ja sen tavoitteena on täydentää kodeissa tapahtuvaa ruokailua. Riittävä kotiaamiainen varmistaa, ettei nälkä yllätä ja keskittyminen häiriinny koulupäivän aluksi. Ennen puoltapäivää pidettävä koululounastauko kestää 30 minuuttia ja se on tarkoitettu sekä oppilaiden että opettajien virkistäytymiseksi ja katkoksi päivän työrytmiin. Iltapäivällä tarjotaan maksullista välipalaa klo 13 ja 14 välitunneilla. Pienimmille, 1. – 2. - sekä erityisharjaantumisluokkien oppilaille tarjotaan lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä maksullista aamu- ja välipalaa. Näiden lisäksi oppilailla tulisi olla mahdollisuus nauttia kotona lämmin päivällisateria sekä 1 – 2 terveellistä välipalaa, jotta päivän ateriarytmi ja riittävä energiansaanti toteutuisivat.

Ruokalistasuunnittelua ohjaavat Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamat Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 ja Syödään ja opitaan yhdessä - kouluruokailusuositus 2017. Vieremän kouluissa tarjottava kouluruoka on pääsääntöisesti kotimaisista raaka-aineksista tehtyä suomalaista perusruokaa; ruokalistoja ja ruokalajeja sekä aterioiden osia vaihdellaan ja uudistetaan oppilaiden makutottumuksia vastaaviksi. Raaka-aineita pyritään hankkimaan mahdollisimman paljon lähellä tuotettuina ja Vieremän kunta on sitoutunut myös elinkeino-ohjelmassaan noudattamaan lähiruoka-ajatusta.

Hyvin suunniteltu ja maistuva kouluateria tukee koululaisen hyvinvointia ja vahvistaa terveyttä edistäviä ruokatottumuksia. Se antaa oppilaalle energiaa, jota hän tarvitsee jaksaakseen opiskella ja säilyttää työvireytensä koko koulupäivän. Siksi on tärkeää, että oppilaita kannustetaan nauttimaan maksuton koululounas päivittäin.

Jokaisella raaka-aineen alkutuottajalla, jatkojalostajalla, kuljetusyhtiöllä ja tuotteen loppukäyttäjällä, eli suurkeittiöllä, on omavalvontavelvollisuus, jonka avulla tarkkaillaan raaka-aineiden ja ruokien oikeita säilytys- ja tarjoilulämpötiloja, varastointia ja käsittelyä. Tällä toimintamallilla pyritään takaamaan raaka-aineiden turvallisuus. Alkuperän jäljitettävyys ja ympäristönsuojelulliset näkökohdat tukevat osaltaan myös lähellä tuotettujen elintarvikkeiden lisääntyvää käyttöä. Yritysten Oivaraportteja voi hakea osoitteesta https://www.oivahymy.fi/hae-yrityksia/

Kouluruokailusuositus korostaa kiireetöntä yhdessä syömistä ja ruokailun kasvatuksellista ohjaamista. Keskeistä on oppilaiden osallisuuden vahvistaminen, terveyttä ja kestävää kehitystä edistävien lounaiden ja välipalojen tarjoaminen sekä koko ruokailuympäristön huomioiminen ja tapakulttuurin edistäminen. Tavoitteena on oppilaiden ruokaosaamisen karttuminen ja ruokatajun kehittyminen. Kouluruokailu on monialainen oppimiskokonaisuus, jolla on luonteva yhteys useisiin oppiaineisiin.

Vieremän ruokapalvelussa vuoden normaaliin rytmiin kuuluvat teemat ja juhlapyhät huomioidaan aina kouluruokailussa. Ravitsemus-, terveys- ja tapakasvatus huomioidaan paitsi jokapäiväisessä ruokailutapahtumassa, myös erilaisten teemapäivien ja – viikkojen avulla. Ohjattu kouluruokailu on osa koulun antamaa ravitsemus-, terveys- ja tapakasvatusta, johon osallistuvat kaikki koulun aikuiset kasvattajat.

Vieremän Kirkonkylän koululle myönnettiin Kouluruokadiplomi vuonna 2014 ja se uusittiin keväällä 2017. Kouluruokadiplomi on tunnustus, joka myönnetään koululle ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä. Diplomi on osoitus siitä, että koulussa huolehditaan kouluruokailulle asetettujen ravitsemus-, terveys- ja tapakasvatustavoitteiden toteutumisesta. Diplomi kertoo myös hyvästä yhteistyöstä. http://www.kouluruokadiplomi.fi/kouluruoka-diplomi/

MAKSULLINEN KOULUVÄLIPALA

Maksullista välipalaa tarjotaan Vieremän kunnan oppilaitoksissa opetussuunnitelman mukaisina koulupäivinä maanantaista torstaihin.

Välipalalipun hinta on 0,80 €. Oppilas saa lunastaa välipalaliput koulujen keittiöistä pankin maksutositetta vastaan. Tarkemmat ohjeet löytyvät Vieremän kunnan internetsivuilta:

http://www.vierema.fi/fi/Palvelut/Opetus-ja-koulutus/Ruokapalvelu/Valipalatiedote

Erityisruokavaliot

Kouluterveydenhoitaja täyttää erityisruokavaliokaavakkeen oppilaan kouluuntulotarkastuksen yhteydessä, mikäli oppilaalla on tarvetta poikkeavaan ruokavalioon. Oppilaan huoltajalla on muilla vuosiluokilla ilmoitusvastuu kouluterveydenhuoltoon ruokavalioon tehtävistä muutoksista, myös erityisruokavalion loppumisesta. Koululääkäri harkitsee tapauskohtaisesti, tarvitaanko ruokavalion toteamiseksi lisätutkimuksia. Kouluterveydenhoitaja kokoaa tiedot ja välittää ne ruokapalveluun sekä luokanvalvojille. Kaavake erityisruokavaliomuutoksista löytyy kunnan internet-sivuilta:

http://www.vierema.fi/fi/Palvelut/Opetus-ja-koulutus/Ruokapalvelu/Erityisruokavaliosta-ilmoittaminen

Kasvisruokavalioon siirtymisestä vakaumuksen vuoksi tulee aina neuvotella kodin, kouluterveydenhoitajan ja oppilaan kesken, jotta varmistetaan oppilaan perusteet ruokavalioon siirtymisestä ja riittävä energian- ja ravintoaineiden saanti.

 

 

ERITYISOPETUS

Oppilaalla, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia, on oikeus saada erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Meidän koulussa erityisopetusta antavat Suvi Kaasinen, Katja Kauhanen ja Katja Kettunen. Pienluokan opettajana on Arja Huusko.

TUKIOPETUS

Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta. Tukiopetus on yleistä tukea. Oppilas tai oppilaan huoltaja voi myös pyytää opettajalta tukiopetusta.

OPPILAAN VELVOLLISUUDET

Perusopetuslaki 35 §

Oppilaan tulee osallistua tässä laissa säädettyyn opetukseen johon hänet on otettu, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. (12.12.2014/1040) Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). Vahingoista tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai tämän muulle lailliselle edustajalle. (30.12.2013/1267)

 

KURINPITO

Perusopetuslaki 36 §

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta. Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.

Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan. (30.12.2013/1267)

Jälki-istuntoa ei voida järjestää siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena jäämään pois opetussuunnitelman tai muun koulun toimintaa koskevan suunnitelman mukaisesta opetuksesta. (30.12.2013/1267) 

Jälki-istunto on rangaistus, josta ei ole valitusoikeutta, vaan sen suorittaminen kuuluu oppilaan velvollisuuksiin.. Jälki-istunto ilmoitetaan oppilaalle ja huoltajalle lomakkeella ja se tulee suorittaa seuraavan viikon tiistaina klo 15 -16 (5. -9. lk:t). Pienempien oppilaiden jälki-istunnot sovitaan tapauskohtaisesti luokanopettajan johdolla. Syksyn osalta jälki-istunnot tulee olla suoritettuna viimeistään ti 20.12. mennessä ja kevätlukukauden osalta viimeistään ti 30.5. Jos oppilas ei suorita annettuja jälki-istuntoja määräaikaan mennessä, niin silloin hänelle annetaan kirjallinen varoitus. Ennen kirjallisen varoituksen antamista kuullaan huoltajaa ja oppilasta. Jos oppilaalla on syyslukukauden lopussa annettu kirjallinen varoitus, eikä hän suorita kevätlukukaudella annettuja jälki-istuntoja, niin oppilaasta tehdään lastensuojeluilmoitus sosiaaliviranomaisille. Viime kädessä huoltaja on vastuussa siitä, että oppilas suorittaa hänelle määrätyt tehtävät.

 

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.”

Meillä on käytössä läksyparkki. Jos oppilas on kolme kertaa viikon aikana jättänyt läksyt tekemättä, hän tekee oppitunnin (45min.) ajan koulun jälkeen tehtäviä. Läksyparkki on joka tiistai klo 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASVATUSKESKUSTELU JA KURINPITOKÄYTÄNTÖ

Kirkonkylän koululla on käytössä seuraavat kasvatus- ja kurinpitokäytännöt

 • puhuttelu (tuntimerkintä)
 • Kake (kasvatuskeskustelu, kirjataan))1: oppilas, luokanvalvoja ja opettaja

Kake 2: oppilas, luokanvalvoja/-opettaja, huoltaja ja rehtori

Kake 3: oppilas, luokanvalvoja/-opettaja, huoltaja, rehtori, oppilashuoltohenkilöstöä

 • OHR (oppilashuoltoryhmä): tuki ja todelliset syyt
 • jälki-istunto: kirjallisia/suullisia tehtäviä tai hiljaisuus (60min.) -> jos ei tule Kake 2
 • läksyparkki (45 min).: jos ei tule Kake 2
 • määräaikainen erottaminen/loppupäivä: OHR ja rehtori
 • kirjallinen varoitus: rehtori

 

 • lastensuojeluilmoitus: rehtori tai hlökunta omalla nimellä, OHR
 • tupakka, nuuska ja päihteet: terveydenhoitaja, jälki-istunto, poliisi

 ilmoitus huoltajalle

 • vahingonkorvausvelvollisuus

 

 

ILMOITUS 7-9 VUOSILUOKAN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE VAARALLISEN TYÖN TEKEMISESTÄ JA SEN PERUSTEISTA

Sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä valtioneuvosto on antanut 15.6.2006 asetuksen (475/2006) nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. Asetus tuli voimaan 1.8.2006. Asetuksessa säädetään muun muassa perusopetukseen liittyvästä työstä. Asetuksen mukaan peruskoulun seitsemännestä luokasta lähtien oppilaat voivat iästään riippumatta opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä asetuksessa tarkoitettua vaarallista työtä, jos se on opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti. Erityistä huomiota on lisäksi kiinnitettävä siihen, että työvälineet ja suojaimet ovat oppilaille sopivat ja turvalliset käyttää. Asetus edellyttää, että perusopetuksen 7 – 9 vuosiluokan oppilaan huoltajalle ilmoitetaan etukäteen vaarallisen työn tekemisestä ja sen perusteista.

Vaarallinen työ on vahvistettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (128/2002) esimerkkiluettelossa. Esimerkkiluettelossa vaarallinen työ on luokiteltu mekaanisiin, kemiallisiin, fysikaalisiin, sähköisiin ja biologisiin vaaratekijöihin sekä ruumiilliseen liikarasitukseen. 

Perusopetuksen 7-9 vuosiluokilla Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa teknisen työn opetuksessa sekä fysiikan ja kemian (ja mahdollisesti myös biologian ja kuvaamataidon) käytännön harjoitustöissä käytetään vaarallista työtä koskevan asetuksen esimerkkiluettelossa mainittuja mekaanisia koneita, laitteita ja työvälineitä kuten esimerkiksi vannesahaa, höyläkonetta ja pyörösahaa sekä kemiallisia aineita ja valmisteita kuten esimerkiksi laimeita happoja sekä sähköisiä laitteita. 

Lisätietoja asiasta antavat koulun rehtori ja asianomaisten aineiden opettajat. 

 

POISSAOLOT

Oppilas voi olla poissa opetuksesta vain, jos hän on saanut siihen luvan. Huoltajan tehtävänä on ilmoittaa oppilaan sairastumisesta luokanopettajalle tai – valvojalle esim. Wilmalla tai tekstiviestillä heti oppilaan ollessa pois koulusta sairastumisen takia. Luokanvalvoja/-opettaja voi huoltajan hakemuksesta myöntää oppilaalle enintään viikon pituisen luvan poissaoloon. Pidemmän luvan myöntää rehtori. Lupahakemukset löytyvät kunnan nettisivuilta.

Kaikki poissaolot huoltajan pitää kuitata Wilmassa.

 

POISSAOLOJEN SEURAAMINEN JA PUUTTUMINEN VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUKSESSA

Toistuviin, epäselviin poissaolojen seuraamiseen olemme valmistelemassa uutta ohjeistusta ja ”hälytysrajoja”. Koulu on oppilaan työpaikka ja pyrimme uudella ohjeistuksella karsimaan luvattomia ja epäselviä poissaoloja. Tiedotamme tästä huoltajia Wilman kautta syyskuussa.

 

USKONNONVAPAUSLAKI

Uusi uskonnonvapauslaki astui voimaan 1.8.2003. Siinä erotetaan toisistaan uskonnon opettaminen ja uskonnon harjoittaminen: lainsäätäjän mukaan uskonnon opettamista on uskonnon tunneilla tapahtuva opetussuunnitelman mukainen toiminta. Uskonnonharjoittamista on sitten kaikki muu. Tähän kuuluvat koululaisjumalanpalvelukset, päivänavaukset, ruokarukoukset yms.

Uskonnonharjoittamisen osalta huoltajalla on oikeus valita, osallistuuko hänen lapsensa tilaisuuksiin, joiden voidaan tulkita sisältävän uskonnon harjoittamista. Opetushallituksen ohjeen mukaan esim. koulun joulu- ja kevätjuhla, itsenäisyyspäivänjuhla eivät ole uskonnon harjoitustilaisuuksia, vaikka niissä ohjelmaan sisältyisikin yksittäinen virsi, koska niiden juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria.

 

 

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN

Opinto-ohjaaja vastaa työelämään tutustumisjaksoista (TET) ja ilmoittaa oppilaille TET-jaksojen ajankohdan.

 1. luokkien TET toteutetaan koulupäivien aikana koulun ruokahuollossa ja mahdollisesti varhaiskasvatuksessa.

Työelämään tutustuminen on 8. ja 9.- luokilla seuraavasti:

TET-paikka pitää olla kodin ulkopuolelta. TET -paikkaa haetaan erikseen tehtävällä hakemuksella.

TET-oppilas voi ruokailla koulussa ruokavälitunnin aikaan, mutta työnantajakin voi tarjota ruuan.

TET-harjoittelua on kahdeksannella luokalla 5 päivää ja yhdeksännellä kaksi viiden päivän jaksoa.

Työaika saa kestää päivässä yhtäjaksoisesti enintään 6 tuntia, ja se pitää ajoittaa klo 6 ja 22 väliseen aikaan.

Viikossa voi teettää sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla korkeintaan 30 tuntia töitä.

Oppilaalle pitää taata keskeytyksetön 12 tunnin yöuni, eli jos työ kestää klo 22 asti, ei seuraavana päivänä voi töitä aloittaa ennen kello 10:tä.

Oppilas ei saa tehdä vaarallisia töitä. Esimerkkilista löytyy sivulta http://www.tyosuojelu.fi/fi/s20070302/1545

Työnantaja ei ole työsuhteessa oppilaaseen, mutta työstä kannattaa pyytää todistus myöhempää käyttöä varten. Palkkaa työstä ei makseta.

Oppilas on tapaturmavakuutettu TET-viikolla.

Oppilas saa bussilipun pitkiä työmatkoja varten, mutta tästä on ilmoitettava viikkoa ennen tet-viikon alkua.

Ongelmatapauksissa otetaan yhteyttä rehtoriin tai opinto-ohjaajaan.

YLÄKOULUN TET-JAKSOT

 1. lk kaksi päivää marras- joulukuussa (1pv koulun ruokala, 1pv päivähoito)

8A viikko 16

8B viikko 17

9A viikot 39 ja 5

9B viikot 40 ja 4

 

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään lukuvuonna 2022-2023 esiopetusluokassa, Reetuntien päädyssä. Aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat osallistua esikoululaiset, 1-2 luokkalaiset ja erityisentuen päätöksen saanee oppilaat koko peruskoulutuksen ajan. Toimintaa on koulu päivisin, lauantai työpäiviä lukuun ottamatta. Kerhot toimivat klo 06.00- ensimmäisen tunnin alkuun ja koulun loppumisesta klo 17.00 saakka. Ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat ja toiminta tapahtuu koulujen tiloissa. Oppilaita voidaan ottaa mukaan myös kesken toimintakauden. Tarkemmat tiedot toiminnasta löytyvät Vieremän kunta/palvelut/opetus ja koulutus / aamu-ja iltapäivätoiminta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorina toimii luokanopettaja Outi Jauhiainen, puh. 0400-370148.

TUKIOPPILASTOIMINTA

Vieremän yläkoulussa on myös tukioppilastoimintaa. Tukioppilaat huomioivat koulun ilmapiiriä ja puuttuvat osaltaan kiusaamiseen. Lisäksi he järjestävät yhteishenkeä parantavia tapahtumia ja teemapäiviä mm. Halloweenin ja ystävänpäivän aikaan. Tukioppilaiden yhteysopettajana on Petri Korhonen.

 

OPPILASKUNTA

Koulumme oppilaskunnan muodostavat kaikki 1-9 luokkien oppilaat. Ala- ja yläkoululla on oma oppilaskunnan hallitus, joka kokoontuu säännöllisesti ja toimii lukuvuoden kerrallaan. Uusi hallitus valitaan vaaleilla alkusyksyn aikana. Oppilaskunta haluaa osaltaan parantaa kouluviihtyvyyttä. Tällä pyritään lisäämään opiskeluintoa ja samalla opiskelumenestystä. Tavoitteena on myös harrastustoiminnan kehittyminen niissä olosuhteissa, joita koulu pystyy tarjoamaan.

 

TERÄASEET, ALKOHOLIJUOMAT JA TUPAKKATUOTTEET

Poliisin ohje kouluille on, että jos koulussa havaitaan tai kuullaan, että oppilaalla on teräase mukana, niin se pyydetään luovuttamaan rehtorille. Jos oppilas ei vapaaehtoisesti luovuta teräasetta, niin paikalle soitetaan poliisi, joka suorittaan henkilön tutkinnan.

Jokaisesta teräaseen (koskee myös montoimityökaluja) hallussapidosta ilmoitetaan poliisille ja poliisi noutaa teräaseet ja hävittää ne.

Samoin jos oppilaalla on koulussa alkoholijuomia, niin ne pyydetään luovuttamaan rehtorille. Jos oppilas ei vapaaehtoisesti luovuta juomia, niin poliisi suorittaa tutkinnan. Jokaisesta alkoholin hallussapidosta ilmoitetaan poliisille ja lastensuojeluun, sekä juomat luovutetaan poliisille hävitettäväksi.

Jos oppilas tupakoi tai käyttää nuuskaa koulun alueella, häntä pyydetään luovuttamaan tupakat ja nuuskat rehtorille. Asiasta ilmoitetaan myös huoltajalle ja oppilaalle määrätään kurinpitorangaistus. Tupakat ja nuuskat luovutetaan huoltajalle. Mikäli oppilas toistaa tupakka-/nuuskarikkomuksen asiasta ilmoitetaan myös poliisille.

 

Kirkonkylän koulu

Petterintie 12

74200 VIEREMÄ 

TIEDOTE TUPAKOINTIRIKKOMUKSESTA POLIISILLE

Oppilas __________________________________ sotu ___________ luokka _____

Osoite __________________________________ puhelin _______________________

sähköposti __________________________________

Oppilaan äiti __________________________________

Osoite __________________________________ puhelin _______________________

sähköposti __________________________________

Oppilaan isä __________________________________

Osoite __________________________________ puhelin _______________________

sähköposti _____________________________

 

Oppilas _______________________________on toistuvasti rikkonut koulun järjestyssääntöjä sekä Suomen lakia tupakoimalla kouluaikaan/koulun alueella seuraavina päivinä (selvennykseksi voi laittaa vielä paikan, missä rike sattunut):

 

Oppilasta on puhutettu asiasta _____________________

Oppilaalle on annettu jälki-istunto asiasta _____________________

Muu toimenpide _ _____________________

(esim. merkintä, että oppilaan huoltajalle on ilmoitettu asiasta Wilman välityksellä ja milloin)

 

Yllä kerrottujen toimenpiteiden jälkeen oppilas on syyllistynyt tupakointirikkomukseen _______________

 

__.__.20__ ____________________________________________

arvo, nimenselvennys, allekirjoitus

 

 

 

 

Vieremän Kirkonkylän koulun järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. (PoL 29§)

Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen sekä turvalliseen opiskeluympäristöön. (PL 731/1999, PoL 29§)

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (PoL 35§)

Koulussa on käytössä toimintamalli kiusaamisen ehkäisemiseksi.

Koulun järjestyssääntöjen rikkomisesta koululla on mahdollisuus käyttää perusopetuslaissa ja asetuksissa määrättyjä rangaistuksia. Vakavia ja toistuvia rikkomuksia selvitetään koulun toimintamallin mukaisesti. Vahingon aiheuttaja korvaa tahallaan aiheuttamansa vahingon. Kouluun ei myöskään saa tuoda toisille ja itselle vaaraa aiheuttavia esineitä tai aineita. (PoL 29§) Omien arvoesineiden, puhelimen ja muiden laitteiden, joita opetuksessa ei tarvita, tuominen kouluun on oppilaan omalla ja hänen vanhempiensa vastuulla.

 

Järjestyssääntöjen muistilista:

 • Saavun kouluun ja oppitunnille täsmällisesti koulutyössä tarvittavat välineet mukana.
 • Käyttäydyn asiallisesti ja toista kunnioittavasti kaikkia kohtaan.
 • Annan kaikille opiskelu- ja työrauhan
 • Kunnioitan jokaisen oikeutta koskemattomuuteen sekä henkilökohtaisen omaisuuden koskemattomuuteen
 • Kerron koulun aikuiselle, jos huomaan epäasiallista käytöstä tai joku loukkaantuu.
 • Käytän tieto- ja viestintäteknologiaan liittyviä laitteita asianmukaisesti.
 • Noudatan opettajan ohjeita kännykän ja muiden laitteiden käytöstä koulupäivän aikana. Mobiililaite on koulupäivän aikana repussa / taskussa äänettömällä. Käytän tieto- ja viestintäteknologiaan liittyviä laitteita vastuullisesti.
 • Pidän koulun tiloista, tavaroista ja piha-alueesta huolta, jotta ne säilyvät hyvässä kunnossa, ehjinä ja siisteinä. Ilmoitan, jos huomaan että jokin on esim. rikkoutunut.
 • Sisätiloissa kävelen vain sukkasillani tai sisäkengillä. Ulkokengät riisun käytävässä luokan ulkopuolella, kengät ja muut ulkoiluvarusteet säilytän niille osoitetuissa paikoissa naulakoissa.
 • Noudatan välituntisääntöjä ja välituntivalvojan ohjeita. Välitunnilla en poistu koulun alueelta
 • Koulupäivän aikana pysyn koulualueella, ellei muuta erikseen sovita.
 • Välitunnit vietän välituntialueella. Välitunnit vietän ulkona, joten pukeutumisen tulee olla säänmukainen.
 • Koulun pihan leikkivälineitä käytän sovitusti vuorotellen.
 • Koulupäivän päätyttyä poistun koulun alueelta. Koulupäivän päätyttyä lähden heti kotiin. Koulurakennukseen tai pihalle en jää oleilemaan, ellei asiasta ole sovittu erikseen opettajan kanssa. Piha-alue on varattu aamulla ennen koulun alkua ja iltapäivällä klo seitsemääntoista asti aamu- / iltapäivätoiminnan käyttöön.
 • Muistan, että energiajuomat ja limsat yms. eivät kuulu kouluaikaan, eivätkä makeiset ja purukumit oppitunneille, jollei asiasta ole erityisesti opettajan kanssa sovittu.

 

Koulumatka

 • Vakuutus on voimassa koulumatkoilla. Saavun aamulla suorinta reittiä kouluun ja lähden koulupäivän jälkeen suorinta reittiä kotiin.
 • Koulukuljetusta odotan sille osoitetulla paikalla.
 • Opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

 

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt ovat nähtävissä kunnan ja koulun kotisivulla sekä Wilmassa. Järjestyssäännöt ovat myös koulun ilmoitustaululla.

Järjestyssäännöt käsitellään vuosittain lukuvuoden alkaessa oppilaiden ja henkilökunnan kanssa. Säännöistä tiedotetaan myös huoltajille.

Järjestyssääntöjä tarkistetaan opetushallituksen ohjeiden mukaisesti oppilaiden, henkilökunnan ja huoltajien kanssa yhteistyössä.

Lisäksi koululle on laadittu käytänteet välitunneille. Luokkiin voidaan laatia yhdessä oppilaiden kanssa järjestyssääntöjen pohjalta luokkakohtaisia käytänteitä.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä