Kouluterveydenhoitaja, - kuraattori ja - psykologi sekä perhetyöntekijä

Oppilashuoltohenkilöstö

Kouluterveydenhoitaja
Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltotyötä, jonka painopisteitä ovat oppilaan kasvun, kehityksen ja terveydentilan seuraaminen sekä oppilaan ja hänen perheensä terveyden edistäminen, terveysneuvonta ja terveysongelmien ennaltaehkäisy.

Sitä toteuttavat Salmen koululla terveydenhoitaja Heljä Karsikas sekä koululääkäri.
Käytännön työtä ovat yksilölliset terveystarkastukset vuosittain, neuvonta, rokottaminen, huoltajan kasvatustyön tukeminen, ensiapu ja yhteistyö koulun henkilökunnan kanssa, oppilashuoltotyö sekä koulun terveydellisten olojen valvonta.

kahdeksannella luokalla on laaja terveystarkastus, johon huoltajien osallistuminen on tärkeää.
Oppilas voi tulla terveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 10-11 sekä klo 12-13.

Terveydenhoitaja voi varata ajan koululääkärille tai ohjata oppilaan tarvittaessa erityispalveluihin, esimerkiksi silmälääkärille, hammaslääkäkärille, hammaslääkärille, fysioterapeutille, koulupsykologille taikoulukuraattorille.
Suun terveyspalvelujen tavoitteena on edistää oppilaan suun terveyttä sekä tukea huoltajia nuoren terveyskasvatuksessa. Tärkein osa suun ja hampaiden hoidosta tapahtuu päivittäin kotona.

15 vuotta täyttäneiltä peritään hammashuollossa peruutamattomasta käynnistä asetuksen mukainen maksu.

Yhteyttä terveydenhoitajaan voi ottaa puhelimitse 040 358 72 39 tai Wilmassa.

 

Koulukuraattori

Koulukuraattori Pentti Miettinen (p. 040-3519960) on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden koulunkäynnin tukeminen ja psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen koulussa. Koulukuraattorin tehtävänkuvaan kuuluu oppilastyö ja tukikeskustelut, koulun ja kodin yhteistyön sekä vanhemmuuden tukeminen, koulujen oppilashuoltotyöryhmiin osallistuminen, konsultaatio sekä verkostoyhteistyö. Koulukuraattorin keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat oppilaan ja perheen lisäksi rehtori, opettajat, koulupsykologi, kouluterveydenhoitajat ja lastensuojelun sosiaalityöntekijät. Koulukuraattori toimii tehtävässään vastuullisesti oppilashuoltoryhmää johtavan rehtorin alaisuudessa. Pentin tavoittaa parhaiten puhelimella tai Wilma-viestillä.


Koulupsykologi

Koulupsykologi auttaa ja tukee oppilaita, heidän perheitään ja opettajia kasvatukseen, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Oman asiantuntemuksensa kautta koulupsykologi

· tukee kokonaisvaltaisesti oppilaan kasvua ja kehitystä
· auttaa erityisopetuksen oppilaiden henkilökohtaisten opetusjärjestelyjen suunnittelussa
· auttaa oppilaita, joilla on oppimiseen liittyviä vaikeuksia
· ohjaa oppilaita tarvittaessa jatkotutkimuksiin, -hoitoon ja kuntoutukseen
· tekee oppilaan koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyviä tutkimuksia ja arviointia
· konsultoi opettajia ja muuta oppilashuollon henkilöstöä
· ohjaa ja antaa neuvoja oppilaiden vanhemmille
· osallistuu oppilashuoltotyöryhmien toimintaan sekä
· tukee kouluyhteisön toiminnan kehittämistä yhteistyössä opettajakunnan kanssa.

Koulupsykologinen työ painottuu alakouluille, jotta oppilaiden koulunkäyntivaikeudet tunnistettaisiin ja niihin voitaisiin puuttua mahdollisimman varhain. Aloitteen psykologisiin tutkimuksiin lähettämisestä tekevät opettajat ja huoltajat yhdessä. Psykologi selvittää oppilaan kehitystason ja yksilöllisten edellytysten huomioimisen opetuksessa. Selvittelyt ja tukitoimenpiteiden suunnittelu tehdään yhteistyössä oppilaan huoltajien, opettajien sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Myös erilaisten psyykkistenongelmien vuoksi oppilas voidaan ohjata keskustelemaan koulupsykologille, joka ohjaa tarvittaessa oppilaan asian eteenpäin perheneuvolaan tai erikoissairaanhoitoon. Aloite keskusteluihin ohjaamisesta voi tulla opettajilta ja/tai oppilashuoltoryhmän jäseniltä ja pääsääntöisesti yhteistyössä vanhempien kanssa.

Perhetyöntekijä, vastaava kuraattori

Vastaava kuraattori/ perhetyöntekijä Aila Kaurasen (p. 044-4457751) tehtävänä on ennakoiva ja kuntouttava perhetyö painopisteenä oppimisvaikeudet ja ryhmässä työskentelyn vaikeudet.

1. Ennakoiva perhetyö: yhteistyö ja ennakointi neuvolan ja muiden toimijoiden kanssa, kodin ja koulun välisen perhetyön kehittäminen ja siihen liittyvien toimien vastuuhenkilönä toimiminen sekä oppilaan sosiaalisen tuen tarpeen havainnointi varhaisessa vaiheessa ja siihen välitön puuttuminen

2. Kuntouttava perhetyö: perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tukeminen, suunnitelmallinen perheen ja koulun kanssa tehtävä yhteistyö lapsen/nuoren tukemisessa syrjäytymisen ehkäisemiseksi, lapsen/nuoren tukeminen, kun hänen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus ovat uhattuina, yksilö- ja ryhmäkohtainen asiakastyö

3. Oppilashuoltotyö: moniammatillinen yhteistyö oppilashuoltoryhmän muiden jäsenten sekä opetushenkilöstön kanssa, verkostoyhteistyö katkeamattoman tiedon kulun varmistamiseksi tehtävä organisaation kehittämistyö, lapsen/nuoren kanssa työskentelevien tukeminen ja ohjaaminen

4. Suunnittelu- ja kehittämistehtävä: vastuu perhetyön kehittämisestä osana oppilashuoltotyötä.

Ailan tavoittaa parhaiten puhelimella tai Wilma-viestillä.