Musiikki

MUSIIKKI


MUSIIKKI
Oppiaineen tehtävä
Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.

Vuosiluokkien 7-9 musiikin opetus luo mahdollisuuksia musiikillisen osaamisen ja maailmankuvan laajentamiseen. Samalla opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin merkityksiä ja jäsentämään musiikkiin liittyviä tunteita ja kokemuksia. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää oppilaiden kriittistä musiikkikulttuurien lukutaitoa ohjaamalla heitä analysoimaan ja arvioimaan, miten musiikilla viestitään ja vaikutetaan. Oppilaiden toimijuutta ja ajattelua vahvistetaan kertaamalla ja syventämällä aiemmin opittuja musiikillisia taitoja. Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Käyttäessään tieto- ja viestintätekniikkaa oppilaat tutustuvat musiikin ja digitaalisen median tekijänoikeuksiin ja käyttömahdollisuuksiin sekä niihin liittyviin mahdollisiin eettisiin ongelmiin.

Lähde: Parkanon perusopetuksen opetussuunnitelma (2016)

Valinnainen musiikki

Valinnaisen tehtävä kaikille yhteisten pakollisten musiikin opintojen jälkeen valinnaisen musiikin tavoite on syventää jo opittuja tietoja ja taitoja. Musiikkiopintojen tavoitteena on tarjota monipuoliset mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan, harjaannuttaa tietoja ja taitoja sekä ohjata vastuulliseen toimintaan ryhmässä. Musiikin keskeiset sisällöt jakaantuvat musiikin tuottamiseen (esim. laulu, soitto, musiikillinen keksintä), musiikin vastaanottamiseen (mm. kuuntelu), musiikkiteknologiaan sekä asiateemoihin. Opetus rakennetaan siten, että uusien asioiden oppiminen ja aiemmin opittujen aiheiden soveltaminen käytäntöön tapahtuu vaiheittain ja elämyksellisesti. Musiikissa pyritään siihen, että erilaiset aihealueet ja sisällöt opiskellaan pääasiassa käytännön tekemisen kautta.

Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Uudet aiheet rakennetaan opittujen taitojen pohjalta, vanhaa kerrataan, sekä pyritään työskentelemään luovasti yhdistäen esimerkiksi soittoa, laulua, teknologiaa ja musiikin käsitteistöä.

Musiikin opetuksen tarkoitus on tarjota oppilaalle mahdollisuus opetella uusia taitoja, ilmaista itseään musiikin avulla sekä kokea yhteisöllisyyttä ja vastuuta, ja opetus on suunnattu kaikille lähtötasosta tai aikaisemmista musiikkiharrastuksista riippumatta. Musiikin opiskelu pyritään tuomaan lähelle oppilaan arkea: asiat käsitellään siten, että oppilaan on helppo soveltaa aihetta tai taitoa omassa arjessaan. Aineena musiikki on monipuolinen ja opinnot tukevatkin monien alojen jatko-opintoja.

Musiikkiteknologian - valinnainen lyhyt kurssi

Mitä musiikkiteknologia on ?

Kuvahaun tulos: musiikkiteknologian kuva


Musiikkiteknologia on tutustumista teknologian hyötykäyttöön musiikissa.

Kurssilla tehdään itse sävellyksiä, havainnoidaan ääniympäristöä, tehdään sovituksia, nuotinnoksia ja harjoitellaan tallentamista ja tallenteiden siirtoa erilaisia sovelluksia käyttäen.

Mitä tunneilla tavoitellaan?  

 • omat sovitukset ja teokset
 • nuotintaminen Sibelius-ohjelmalla
 • musiikin äänimaisemat ja äänittäminen
 • akustiikka ja kuulonhuolto
 • äänentoisto 
 • tiedostojen tallennus ja siirtäminen

Lisäksi musiikkiteknologian historiaa, koulutusmahdollisuuksien esittelyä, vierailijoita ja internetin musiikkipalveluihin tutustumista.

Kurssin sisältö:

 • Garage band- ohjelma
 • musiikki internetissä
 • laiteoppia ja äänentoiston perusteita
 • notaatiohjelman perusteet
 • vierailijoita

Kurssin suoritus:

 • pääosin suoritus läsnäololla
 • kurssi sisältää harjoitustehtäviä mm. Garage band-sävellyksiä ja notaatio-ohjelman perusteita
 • sekä oppilas että opettaja arvioivat oppimista
 • opiskelija kerää töitään Peda.netiin portfolioksi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä