Sanna Vänskä

Oman työni avaamista

Erityisopettaja alakoulussa
Sanna Vänskä
Pedanet: Pedanet Sanna Vänskä
Email: sanna.vanska@hotmail.fi.


Erityisopettajana työskentelen oppilaitteni kanssa erityisopetuksen keinoin yleisen, tehostetun ja erityisen tuen piirissä. Käytännössä oppilaiden ohjaaminen tavoittelee oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen kehittämistä ja toteutuu pienryhmä- ja yksilöopetustuokioilla (mm. joustavat ryhmittelyt, lukiopetus, lisäharjoittelu, toiminnanohjauksen, hahmotuksen ja muistin kehittäminen, apuvälineiden käyttöön ohjaaminen, tvt:n opetuskäyttö, yksilöllinen huomio ja tuki, oppimismotivaation kehittäminen, samanaikaisopetus, puheopetus tms). Erityisopetuksessa kyse on usein myös ihan vain yleisestä luokanopettajan ja koulunkäynninohjaajan kanssa tehtävästä yhteistyöstä oppilaiden oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen ohjaamisessa ja tukemisessa opetussuunnitelman hengessä. Erityisopettajana koordinoin myös monialaista yhteistyötä ja oppilashuoltoa sekä teen yhteistyötä huoltajien kanssa.
Yhteistyömme tavoitteena on usein kehittää lapsen kielellisiä taitoja mm lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksien, työmuistin, nimeämisen ja/tai matemaattisten taitojen vahvistamiseksi, mutta myös esimerkiksi sosiaalisten taitojen, itsesäätelyn, yksilö- ja ryhmätyöskentelyn kehittämiseksi. Tavoitteena on, että vahvan ohjauksen ja kohdennetun harjoittelun, toistojen, hahmotuksen, onnistumisten ja ymmärryksen kautta lapsen taidot kehittyvät sekä käsitys itsestä oppijana vahvistuu. Oppimisen haasteiden taustalta löytyviä syitä pyritään yhdessä arvioimaan ja kehittämään oppimista ja hyvinvointia edistäväksi. Pikkuhiljaa näin myös lapsen oppimaan oppimisen taidot kehittyvät. Myös matemaattiset taidot, luetun ymmärtäminen, lukusujuvuuden kehittäminen ja oppimisstrategiat ovat usein työskentelyn tavoitteena.
Wilma toimii hyvin yhteydenpitovälineenä huoltajien ja erityisopettajan välillä, samoin koulupalaverit tai puhelut.
Oppimisen etenemistä arvioidaan yksilöllisesti vuorovaikutuksessa. Tavoitteena on saavuttaa joustavasti alkuopetuksen aikana lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan, tunne- ja vuorovaikutustaitojen, työskentelytaitojen ja käyttäytymisen perustaidot ja valmiudet. Vähintäänkin kaikille tehostetun ja erityisen tuen oppilaille laaditaan Wilmaan tarkoituksenmukaiset pedagogiset asiakirjat.
Erityisopettajalla on vahva rooli joustavan perusopetuksen suunnittelussa ja koordinoinnissa, että oppimisympäristöt ja pedagogiikka tukevat erilaisia oppilaita. Inklusiivisessa koulussa erityisopettaja toimii myös konsultoijana. Yhdessä arvioimme ja kehitämme koulun toimintakulttuuria ja oppilaiden tukea. Erityisopettajana olen mukana myös monissa tiimeissä, työryhmissä ja verkostoissa.

Työmuotoja erityisopetuksessa:
- Vastaanottaminen joustavasti luokkaani
- Tiimityö, yhteisopettajuuden tukeminen
- Ohjaus, oman osaamisen jakaminen, vertaistuki, yhteistyö, vastuunjako
- Eri tahojen yhteistyön organisointi, monialaiset sekä myös esim. yhdistykset
- Yhteisten linjojen etsiminen, toimintatavoista sopiminen
- Koulun toimintakulttuurin kehittäminen inklusiivisessa koulussa
- Rakenteiden ja organisaation tunteminen, tietoisuus tukiresursseista
- Resurssien tarkoituksenmukainen ja joustava käyttö, tasa-arvoisuuden vaaliminen
- Normit, lait, asetukset, uudistukset, linjaukset, OPS käytäntöön
- Vuorovaikutus. Kukaan ei jää yksin.
- Jakamisen kulttuurin edistäminen, kaikkien vahvuuksien hyödyntäminen ja hyvien käytänteiden jakaminen
- Verkostoissa toimiminen
- Monialainen yhteistyö ja oppilashuolto
- Jaettu asiantuntijuus
- Kuuntelu, kuulluksitulemisen voima!
- Informaation ja koulutustiedon kerääminen ja jakaminen
- Positiivisen asenteen vaaliminen haasteiden keskellä, näkökulmien löytäminen
- Ratkaisukeskeisyys, kokeiluihin ohjaaminen
- Tvt:n käyttöönotto, monipuolisuuden vaaliminen, jokaiselle jotain, eriyttämisen keinot
- Huolen puheeksiotto ja reagointi
- Tuen tarpeen arviointi
- Yleisen tuen kehittäminen ja vahva käyttö
- Asiakirjojen laadinta, käyttö, ja tuen vaikuttavuuden arviointi
- Arviointikulttuurin kehittäminen, palautteenanto, huoltajien tietoisuuden kehittäminen
- Oppilaiden osallisuuden lisääminen toimintakulttuuriin
- Kokonaisnäkemyksen luominen yksittäisestä oppilasasiasta, asioiden eteenpäinlaittaminen, koollekutsuminen/kuuleminen, kirjausten tekeminen, arviointi
- Ammatillinen kehittyminen ja pedagoginen keskustelu
- Työnilon ja oppimisen ilon tukeminen


- Kohtaaminen
- Kuunteleminen
- Havainnointi
- Vuoropuhelu
- Läsnäolo
- Luottamuksellisuus
- Konkretia
- Reflektointi
- Tulkinta
- Empatia

Sivut

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä