Koulun esittely

Koulun esittely

Laivakankaan koulu on yhtenäisperuskoulu, jossa opiskelevat vuosiluokat 5 - 9 Jäälin ja Välikylän alueelta. Koululla työskentelee päivittäin noin 420 oppilasta sekä 45 opetuksen ja muun henkilöstön edustajaa. Laivakankaan koulu on aloittanut toimintansa 1.8.2007. 

Alueen oppilasmäärän kehitys on ollut hallittua ja pysynee nykyisellä tasolla myös lähivuosina.

Koululla toimii yleisopetuksen lisäksi pienluokka ja joustavan perusopetuksen luokka (JOPO). Samassa kiinteistössä sijaitsee Laivakankaan nuorisotilat. Koulu ja nuorisotoimi toimivat  yhteistyössä tukien lasten ja nuorten eheää koulupäivää.

Koulumme toiminta-ajatus:

Laivakankaan koulussa opitaan jatko-opintojen kannalta tärkeitä tietoja ja taitoja. Yhteistyössä kotien kanssa nuoria opetetaan ottamaan vastuuta omasta työskentelystään, elinympäristöstään ja kanssaihmisistään. Koulumme turvallisessa oppimisympäristössä autetaan nuorta löytämään omat vahvuutensa ja tuetaan terveen itsetunnon kehittämistä.