Kuhaniemen koulu

Koulukuljetusohje 14.5.-30.5.2020

Koulukuljetus 14.5.2020 lähtien

Koulukuljetus käynnistyy jälleen 14.5. Koulukuljetukseen ovat oikeutettuja kaikki esi- ja perusopetuksen oppilaat joille koulukuljetus on myönnetty lukuvuodeksi 2019 – 2020. Koulukuljetus pyritään toteuttamaan normaalien aikataulujen mukaisesti. Jos aikatauluun tulee muutoksia, muutoksista ilmoitetaan koulukohtaisesti.

 

Koulukuljetukseen saavuttaessa on huomioitava seuraavaa:

 • Esiopetukseen ja kouluun ei saa tulla kipeänä.
 • Kädet on kotoa lähtiessä pestävä huolellisesti tai desinfioitava.
 • Koulukuljetusta odottaessa on vältettävä kontaktia muihin oppilaisiin.
 • Kuljetuksessa pidettävä turvaväliä muihin oppilaisiin, jos mahdollista.
 • Oppilaskuljetuksen ajoneuvot puhdistetaan liikennöitsijän toimesta aina kuljetuksen alkaessa ja päättyessä.
 • Kädet on esiopetuksesta ja koulusta lähtiessä pestävä huolellisesti tai desinfioitava.
 • Koulun pihalla kuljetusta odottaessa on vältettävä kontaktia muihin oppilaisiin.
 • Kotiin saavuttua kädet on pestävä huolellisesti.

Tukea lapsiperheille korona-aikana

Hyvä huoltaja,

 

Turun yliopiston Voimaperheet-tutkimusryhmä on avannut Yhdessä selviydytään –internetsivuston tueksi vanhemmille, jotka kaipaavat työkaluja huolten hallintaan ja lasten psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen koronapandemian aikana. Sivustolle on koottu tietoa ahdistuneisuudesta, neuvoja hankalien tunteiden läpikäymiseen lapsen kanssa, sekä yksinkertaisia keinoja ja harjoituksia, joilla helpottaa lapsen ja myös vanhemman omaa ahdistusta. Menetelmät perustuvat käyttäytymisterapiaan, jonka tiedetään olevan tehokas keino vähentää lasten ahdistus- ja pelko-oireita.

 

Sivusto on maksuton. Sivuston käyttöön liittyvillä kyselyillä selvitetään sivuston tehoa. Pääset rekisteröitymään osoitteessa: https://yhdessaselviydytaan.fi

Tiedote huoltajille poikkeusolojen aikaisesta arvioinnista ja oppilaiden tuen järjestämisestä

Opetushallitus julkaisi perjantaina 3.4. ohjeistuksen oppilaan arviointiin perusopetuksessa poikkeusolojen aikana. Perusopetuksen arviointiperusteisiin ei tehdä muutoksia poikkeusolojen vuoksi. Arvioinnissa tullaan käyttämään normaaliolojen periaatteita ja arviointikriteereitä, mutta paikallisesti määritellään arvioinnin toteuttamisen käytännöt.

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/perusopetuksen-oppilaan-arvioinnin-toteuttaminen-poikkeusolojen-aikana

Arviointi poikkeusolojen aikana

 Poikkeusolojen aikana opetetaan ja opiskellaan kaikkia opetussuunnitelmassa määriteltyjä oppiaineita. Arviointi toteutetaan suhteessa oppiainekohtaisiin tavoitteisiin. Opetuksessa voidaan kuitenkin painottaa keskeisimpiä opiskeltavan kokonaisuuden asioita. Opettaja arvioi oppilaan oppimista, osaamista ja työskentelyä oppilaan antamiin erilaisiin näyttöihin perustuen. Oppilaalta ei kuitenkaan voida vaatia osaamista sellaisten sisältöjen osalta, joissa hän ei poikkeusolojen aikana ole saanut opetusta tai ohjausta. Työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnissa huomioidaan poikkeusolojen asettamat rajoitteet.

Arviointikäytänteissä ja näyttöjen antamisessa huomioidaan oppilaan kokonaistilanne ja ennen poikkeusoloja osoitettu osaaminen sekä opinnoista suoriutuminen. On tärkeää, että oppilas voi monipuolisesti osoittaa osaamistaan, vaikka kirjallisten näyttöjen osuus onkin keskeinen. Oppilaalle pyritään tarjoamaan myös vaihtoehtoisia tapoja osoittaa osaamistaan, mikäli esimerkiksi oppilaan terveydentila, olosuhteet tai muut syyt vaikeuttavat näyttöjen antamista.

Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, opettaja keskustelee asiasta hyvissä ajoin huoltajan ja oppilaan kanssa sekä sopii toimenpiteet oppimisen tukemiseksi. Ennen kuin oppilas jätetään luokalle, oppilaalle varataan mahdollisuus osoittaa erillisessä näytössä opetukseen osallistumatta, että oppilas on saavuttanut hyväksyttävät tiedot ja taidot.

 

Päättöarviointi

Päättöarviointi tehdään samoin periaattein kuin normaalitilanteessa. Opettaja hyödyntää tietoa oppilaan osaamisesta ennen lähiopetuksen keskeytymistä ja keskittyy opetuksessaan tavoitteisiin ja kriteereihin, joiden osalta tarvitaan vielä näyttöjä päättöarvosanan muodostamista varten. Jos ennakoidaan, että 9. luokan oppilas ei tukitoimista tai erillisistä näytöistä huolimatta suoriudu opinnoistaan ja on vaarassa jäädä luokalle, voidaan siirtyä oman opinto-ohjelman mukaiseen etenemiseen ja siten ehkäistä oppilaan kaikkien suoritusten raukeaminen. Oppilas voi tällöin jatkaa opintojaan seuraavana syksynä, kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen.

 

Oppimisen tuki

Opetushallitus on päivittänyt oppimisen tuen järjestämistä koskevaa ohjeistustaan 14.4.2020. Oppilas saa tarvittaessa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta ja muuta tukea siinä laajuudessa ja muodossa kuin se poikkeusoloissa on mahdollista järjestää. Tukea annetaan etäopetuksena. Poikkeustapauksessa voidaan tehdä kokonaisarvio oppilaan tuen tarpeesta ja sen perusteella lähiopetusta voidaan uuden ohjeistuksen mukaan järjestää myös muille kuin erityisen tuen oppilaalle. Ensisijainen tuen antamisen muoto on kuitenkin etäopetus, jotta ihmisten väliset kontaktit minimoidaan tartuntariskin vähentämiseksi.

Tukea oppimiseen voi antaa opettajan lisäksi esimerkiksi koulunkäynninohjaaja. Jos on vaara, että oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa hylätään, tai oppilaan lisätuen tarve on muuten ilmeinen, opettaja ottaa yhteyttä sekä oppilaaseen että huoltajaan ja sopii tukitoimista tai mahdollisten lisänäyttöjen antamisesta. Myös huoltaja voi olla yhteydessä opettajaan.

https://www.oph.fi/fi/perusopetuksen-oppimisen-tuen-jarjestaminen-poikkeusoloissa-1442020-alkaen

 

Vuorovaikutus

Poikkeusolojen aikana korostuu opettajan antama säännöllinen, yksilöllinen ja kannustava palaute sekä ohjaus. Säännöllinen vuorovaikutus on tärkeää, jotta oppilas on tietoinen opetuksen tavoitteista ja omasta edistymisestään suhteessa tavoitteisiin. Opettaja tiedottaa oppilaita ja huoltajia, millä perusteella suoriutumista arvioidaan poikkeusolojen aikana, jos näihin yleisohjeisiin on tarkennettavaa. Jos on vaarana, että oppilas saa yleistä osaamistasoaan heikomman tai hylätyn arvosanan, keskustellaan huoltajan ja oppilaan kanssa asiasta mahdollisimman pian, mikäli tällaista keskustelua ei ole vielä käyty.

Jos teillä herää kysymyksiä lapsenne opetuksen järjestämisestä tai arvioinnista, olkaa yhteydessä koulun opettajaan/opettajiin tai koulun rehtoriin. Järjestetään yhdessä laukaalaisille lapsille ja nuorille parhaat tilanteen sallimat mahdollisuudet oppia ja opiskella.

 

Yhteistyöterveisin,

Jussi Silpola

opetuspäällikkö

perusopetuspalvelut

 

 

Ilmoitus koulujen toiminnan rajoittamisesta

Suomen valtioneuvosto on 16.3.2020 päättänyt siirtymisestä valmiuslain piiriin nopealla aikataululla. Valtioneuvoston linjaus on, että varhaiskasvatus ja sen yhteydessä annettava esiopetus jatkuvat normaalisti. Perusopetusta järjestetään esiopetuksen ja luokkien 1-3 osalta niille lapsille, keiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä tehtävissä. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Muiden osalta siirrytään etäopetukseen 18.3.-13.4.2020 välisellä ajalla.

Selvitämme tarkemmin tiistain 17.3.2020 aikana, keitä opetuksen jatkuminen lähiopetuksena koskee. Linjauksesta johtuen saatamme joutua keskittämään opetusta, ja määräämään oppilaan lähikouluksi oman koulun sijaan väliaikaisesti toisen koulun.

Laukaan kunnan perusopetuksessa on valmistauduttu koulujen sulkemiseen, ja koulut antavat oppilaille ja huoltajille ohjeet etäopetuksen toteuttamisesta 17.3.2020. Ohjeet annetaan Wilman kautta, ja ensisijaisena viestintäkanavana poikkeustilanteessa ovat Wilma ja koulun kotisivut.

Kouluruokailu järjestetään niille oppilaille, joiden koulunkäynti jatkuu 18.3.-13.4.2020. Samoin koulukuljetusten piiriin kuuluville järjestetään kuljetukset. Tässä huomioidaan mahdolliset lähikoulumuutokset.

Koulujen henkilökunta järjestää lähiopetuksen niille oppilaille jotka ovat koulussa, sekä etäopetusta niille lapsille, jotka eivät ole lähiopetuksessa. Lapsenne opetusta koskevissa kysymyksissä olkaa yhteydessä Wilman kautta oppilaanne luokanopettajaan tai luokanohjaajaan.


Jussi Silpola Juha Tolonen

Opetuspäällikkö Sivistysjohtaja

Tiedote koteihin koronavirukseen varautumisesta Laukaan kunnassa

Hyvät huoltajat!

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kehottanut opetuksen järjestäjiä tarkistamaan tartuntatauteihin ja epidemioihin varautumista koskevat suunnitelmat. Suunnitelmien ajantasaisuus on tarpeen varauduttaessa koronaviruksen aiheuttaman epidemian mahdollisuuteen.

Laukaassa seurataan aktiivisesti THL:n ja seututerveyskeskuksen ohjeistuksia ja tiedotteita aiheesta, joihin voitte myös itse tutustua alla olevista linkeistä. Noudatamme terveysviranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Olemme päivittäneet henkilökunnan ohjeistuksen viruksen mahdollisen leviämisen varalta, ja henkilökunta on ohjeistettu toimimaan tilanteessa, jossa epäillään mahdollisuutta koronavirustartunnasta. Käytännössä otamme koronavirusepäilyn tullessa esiin yhteyttä huoltajaan sekä seututerveyskeskukseen. Oppilas odottaa huoltajaa valvottuna erillisessä tilassa ja huoltaja hakee lapsen kotiin ja toimii seututerveyskeskuksen ohjeiden mukaan. Jos epäily tartunnasta osoittautuu seututerveyskeskuksen vahvistamana oikeaksi, teemme päätökset toimenpiteistä yhdessä terveydenhoitohenkilöstön ja kunnan valmiusryhmän kanssa.

Oppilaita on muistutettu oikeanlaisesta hygieniasta sairauksien leviämisen ehkäisemiseksi, sekä kerrottu että koulussa on varauduttu mahdollisen sairauden leviämisen aiheuttamiin poikkeustilanteisiin.

Koulumme yhteyshenkilö asiaa koskevissa kysymyksissä on: Teemu Hytönen 0503153445

Kouluterveydenhoitajan yhteystiedot: Johanna Vilkman 014 269 0180

Paikallisen terveydenhuollon yhteystiedot:

Laukaan ilta- ja viikonloppupäivystys
014 267 8562

Kantolantie 12
41340 Laukaa

Ma–to klo 16–20
Pe klo 15–20
Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo 8–18

 

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Soita aina ensin: 116117 Päivystysapu, Jos Päivystysapu-numero ei toimi, soita päivystyksen puhelinneuvonnan numeroon 014 269 2200. 

Keskussairaalantie 19
40620 Jyväskylä

Arkisin klo 16–8
Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä koko vuorokauden

Lisätietoja aiheesta löydätte seuraavista linkeistä:

Tietoa koronaviruksesta:https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

Ohjeet infektioiden ehkäisyyn: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

 

Keski-Suomen seututerveyskekuksen tiedote 2.3.2020

Ajankohtaista koronaviruksesta

Julkaistu 2.3.2020 klo 10.41

 

Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. Virus aiheuttaa influenssaa muistuttavia hengitystieoireita. Osa tartunnan saaneista voi myös saada keuhkokuumeen. Suurin osa sairastuneista saa kuitenkin vain lieviä oireita.

 

Terveydenhuollon ammattilaiset on ohjeistettu toimimaan tartuntaepäilyjen varalta myös Seututerveyskeskuksen terveysasemilla. Toimintaohjeita päivitetään tarpeen mukaan tautiin liittyvän tiedon karttuessa.

 

Jos epäilet tartuntaa

Jos olet matkustanut epidemia-alueella ja sinulle tulee äkillisen hengitystieinfektion oireita kuten kuumetta, yskää ja hengenahdistusta 14 vuorokauden kuluessa alueelta paluun jälkeen, tai jos olet ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun uuden koronaviruksen aiheuttaman tapauksen kanssa 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua, toimi näin:

 • Pysy kotona taudin leviämisen välttämiseksi ja ota aina ensin puhelimitse yhteyttä paikallisen sairaalan tai terveyskeskuksen päivystykseen, mistä saat tarvittavat toimintaohjeet. Selkeät tartuntaepäilyt ohjataan tutkittavaksi keskussairaalaan.
 • Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.
 • Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. Jos niitä ei ole saatavilla, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta. Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.

 

Lasten kanssa on hyvä käydä kotona läpi käsienpesun sekä infektioiden tarttumista ehkäisevät toimenpiteet. Tiedotamme teitä mahdollisten jatko-ohjeistusten osalta.

Lisätiedote 12.3.2020

TOIMEPITEET TARTUNTATAUDIN LEVIÄMISEN EHKÄISEMISEKSI

 • Kouluun ei tulla sairaana. Flunssaoireiden ilmaantuessa jäädään kotiin matalalla kynnyksellä
 • Käsi- ym hygieniasta huolehditaan tarkasti aiemmin annettujen ohjeiden mukaisesti.
 • Kaikki kouluun suuntautuvat ulkopuoliset ryhmävierailut siirretään myöhemmäksi tai perutaan.
 • Koululaisten retket koulun ulkopuolelle perutaan rehtorin harkinnan mukaan, jos niissä on tiedossa riski tautitartunnan leviämiseen. Esim. luokan metsäretkeä ei tarvitse perua, mutta retki paikkaan jossa altistutaan suurelle määrälle ihmiskontakteja, perutaan.
 • Suuret yleisötilaisuudet, kuten esim. vanhempainillat perutaan toistaiseksi
 • Aiemmin annetut ohjeet toteutetaan tarkasti

VARAUTUMINEN KOULUN SULKEMISEEN

- Koulun toiminta keskeytetään sivistysjohtajan päätöksellä seuraavissa tapauksissa:

 • Toimivaltaisen viranomaisen määräyksestä
 • Jos henkilökuntaa on pois sairauden tai karanteenin takia niin paljon, että opetuksen järjestäminen ei onnistu.
 • Jos oppilaita on karanteenissa tai poissa niin suuri määrä, että opetuksen järjestäminen ei ole tarkoituksenmukaista.
 • Koulun sulkemisaika päätetään tapauskohtaisesti, mutta sulkemistilanteessa pitää varautua vähintään viikon kestävään poikkeustilanteeseen.
 • Koulu varautuu viestimään mahdollisessa koulun sulkemistilanteessa ensisijaisesti Wilman ja koulun kotisivujen kautta, mutta tarvittaessa puhelimitse kaikille huoltajille.
 • Koulu varautuu viestimään koko henkilökunnalle mahdollisimman nopealla viestintätavalla, esim. puhelimen WhatsApp-sovelluksella tai tekstiviestiryhmillä.
 • Oppilaat vievät kaikki koulukirjansa kotiin säilytykseen, siltä varalta, että koulu joudutaan sulkemaan.
 • Oppilaiden poissaolon tai koko koulun sulkemisen varalle suunnitellaan opetuksen järjestämistavat. Oppilaille lähetetään tehtävät ja opiskeluohjeet Wilman tai muun sähköisen viestintäkanavan tai oppimisympäristön kautta, koulukohtaisesti mahdollisimman yhdenmukaisella tavalla.
 • Koulut varautuvat tukiopetuksen määrän kasvuun. Tukiopetuksen tarve harkitaan tilanteen mukaan.
 • Digitutor-koordinaattori valmistelee ohjeistusta etäopetusmahdollisuuksien hyödyntämiseen.
 • Huoltajia kehotetaan päivittämään mahdollisesti muuttuneet yhteystietonsa, ja seuraamaan Wilmaa ja koulun kotisivuja ajantasaisen tiedon saamiseksi. Myös muita kunnan viestintäkanavia tullaan käyttämään poikkeustilaviestinnässä. Huoltajia kehotetaan seuraamaan kunnan kotisivuja ja facebook –sivua.

 

 

Vanhempainyhdistys 2018-2020 (kopio)

Katri ja Johannes Hertteli
Johanna ja Heikki Kuha
Miia Tuominiemi
Anniina Huurinainen
Anniina Huusko
Piia Hämäläinen
Ella ja Juha Salmela
Emilia Laitinen
opettajat

Vanhempainyhdistys 2018-2020 (kopio)

Katri ja Johannes Hertteli
Johanna ja Heikki Kuha
Miia Tuominiemi
Anniina Huurinainen
Anniina Huusko
Piia Hämäläinen
Ella ja Juha Salmela
Emilia Laitinen
opettajat

Tapahtumakalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko23

1 June 2020 Thursday
2 June 2020 Thursday
3 June 2020 Thursday
4 June 2020 Thursday
5 June 2020 Thursday
6 June 2020 Thursday
7 June 2020 Thursday

Viikko24

8 June 2020 Thursday
9 June 2020 Thursday
10 June 2020 Thursday
11 June 2020 Thursday
12 June 2020 Thursday
13 June 2020 Thursday
14 June 2020 Thursday

Viikko25

15 June 2020 Thursday
16 June 2020 Thursday
17 June 2020 Thursday
18 June 2020 Thursday
19 June 2020 Thursday
20 June 2020 Thursday
21 June 2020 Thursday

Viikko26

22 June 2020 Thursday
23 June 2020 Thursday
24 June 2020 Thursday
25 June 2020 Thursday
26 June 2020 Thursday
27 June 2020 Thursday
28 June 2020 Thursday

Viikko27

29 June 2020 Thursday
30 June 2020 Thursday
1 July 2020 Thursday
2 July 2020 Thursday
3 July 2020 Thursday
4 July 2020 Thursday
5 July 2020 Thursday
Ilmoittautuminen