Toiminta-ajatus, tavoitteet ja toimintasuunnitelma

Haapalan koulun tehtävä ja toiminta-ajatus

Haapalan koulun tehtävä

Perusopetusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistys, suorittaa oppivelvollisuus, antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa.

Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana kansalaisena kehittää demokraattista yhteiskuntaa. Perusopetuksen on myös tuettava jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen.

Yhteiskunnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja tulevaisuuden rakentamiseksi perusopetuksen tehtävänä on siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle, kartuttaa tarvittavaa tietoa ja osaamista sekä lisätä tietoisuutta yhteiskunnan perustana olevista arvoista ja toimintatavoista. Sen tehtävänä on myös kehittää kykyä arvioida asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuria sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja.

Haapalan koulun tehtävänä on antaa laadukasta perusopetusta.

Haapalan koulun toiminta-ajatus

Koulullamme on opetussuunnitelmaan perustuva opetus- ja kasvatustehtävä. Opetus antaa valmiuksia toimia yksilönä ja yhteisön jäsenenä muuttuvassa maailmassa, riittävät perustiedot ja -taidot, hyvän itsetunnon ja sosiaaliset taidot.

Oppilaiden tulee oppia ottamaan vastuuta työstään ja teoistaan, sekä antamaan toisille työrauhan.

Toimimme pienen koulun vahvuuksien ja mahdollisuuksien pohjalta.
Pieni työympäristö mahdollistaa parhaimmillaan joustavuutta ja nopeutta toiminnoissa.

Pyrimme tarjoamaan lapsille turvallisen oppimisympäristön ja pidämme perusopetuksen kunniassa.

TOIMINTASUUNNITELMA

Toimintasuunnitelma 18-19.pdf