Verkkolake 2 - Opeta ja opi verkon välityksellä - 2018-2019

Opeta ja opi verkon välityksellä -hanke lyhyesti

Hankkeen tarkoituksena oli verkkovälitteisen opettamisen lisääminen ja opettajien digitaitojen parantaminen. Toimenpiteiden ja tavoitteen asettelun lähtökohtana oli olemassa olevien opetusmuotojen monipuolistaminen verkkovälitteisen opetuksen avulla. Hankkeessa motivoitiin tuntiopettajia ottamaan opetustyössä käyttöön uusia digitaalisia sovelluksia, välineitä ja digipedagogiikkaa. Hankkeen toimenpiteillä opettajien aktiivisuutta, verkostoitumista, vuorovaikutusta kollegojen kanssa lisättiin ja heitä aktivoitiin vapaan sivistystyön opetuksen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä. Mobiililaitteiden käyttöä opetustilanteissa ja vuorovaikutuksessa harjoiteltiin konkreettisten harjoitusten avulla ja syvennettiin Peda.net oppimisalustan käyttötaitoja. Hankkeessa benchmarkataan olemassaolevia hyviä käytäntöjä ja hyödynnetään jo tehtyjä kokeiluja. Jaettiin tietoa verkko-opetuksen hyvistä käytännöistä. Hanke oli jatkoa 2018 päättyneelle hankkeelle Verkko ja monimuoto-opetuksen kehittäminen ja oppimateriaalin jakaminen vapaan sivistystyön toimijoiden kesken.

Hankkeen tuloksena opistojen välinen yhteistyö tuli luontevammaksi ja helpommaksi. Opettajat käyttivät Peda.net alustaa opetusmateriaalien tallennuspaikkana ja rakensivat sinne verkkokursseja. Jokaisen opiston verkkokurssit koottiin yhteen ja tarjottiin koosteena, verkkokurssitarjottimena, opiskelijoille kaikissa opistoissa. Verkkokursseja oli tarjottimella syksyllä 19 yhteensä 13. Niistä 8 verkkokurssia toteutui. Hankkeen tapahtumissa on ollut mukana yhteensä 110 opettajaa.

Verkko-opetuksen eri muodot

Verkko-opetus itseopiskelussa

Verkko-oppimisympäristö, joka on suunniteltu nimenomaan itseopiskelua varten. 

 • pääpaino opiskelijan itsenäisessä ja omatoimisessa opiskelussa
 • opettajan tehtävänä on lähinnä antaa palautetta ja ohjata opiskelijaa etenemään opinnoissa
 • toteutus vaatii huolellista suunnittelua
 • oppimateriaalien tulee soveltua omatoimiseen opiskeluun
 • rakenteen hierarkisuus auttaa tarvittavien materiaalien ja ohjeiden löytämistä ja edistää näin opiskelua
 • erilaiset välineet opintojen etenemisen seuraamiseen ja itsearviointitaitojen kehittämiseen tulisi olla helposti löydettävissä ja saatavilla
 • monipuoliset digitaaliset oppimateriaalit, oppimistehtävät ja oman oppimisen seuraamiseen soveltuvat arviointimuodot

 

Verkko-opetus lähiopetuksen tukena

Verkon avulla lähiopetuksessa käytetyt oppimateriaalit, tehtävät ja opetusta koskevat tiedotteet voidaan jakaa tietoverkkojen välityksellä. Tällainen verkkoympäristö on toisaalta määritettävissä tietovarastona tai kalvopankkina, mutta toisaalta ei pidä unohtaa, että kyse on informaation jakamisen lisäksi myös tiedon lähteille johtamisesta, ohjaamisesta ja oppimismahdollisuuksien antamisesta.

 • opettajan tehtävänä on ohjata opiskelija tiedonlähteille
 • opiskelijan itsensä on paneuduttava tiedon arviointiin, prosessointiin ja tutkimiseen, sekä näin oman käsityksensä muodostamiseen opiskeltavasta asiasta
 • tarjottu materiaali voi olla yksinkertaisimmillaan opettajan tekemiä kalvoja, tekstidokumentteja, mutta myös monipuolisempia multimediaa hyödyntäviä digitaalisia oppimateriaaleja

Verkko-opetus monimuoto-opetuksessa

Monimuoto-opetuksen etäopiskelujaksot voivat sisältää sekä itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä että ryhmätapaamisia ja ryhmän yhteisiä oppimis- ja projektitehtäviä. Verkko-oppimisympäristö sisältää oppimateriaalien lisäksi myös etäopiskeluvaiheeseen liittyvät itsenäisen opiskelun alueet, yhteiset työalueet, keskustelufoorumit ja tiedonrakentamisen työvälineet. Näiden lisäksi mukana toteutuksessa voi olla mm. videoluentoja, virtuaalisia seminaareja tai keskusteluryhmiä.

Mitä enemmän verkko-oppimisympäristö toimii lähiopetuksen tukena, sitä vähemmän siinä painottuu vuorovaikutuksen merkitys ja mitä enemmän verkko on yhteisöllisen tiedonrakentamisen alue, sitä tärkeämpää on miettiä, miten ympäristöön rakennetaan vuorovaikutusta tukevia elementtejä.


Verkko-opetus etäopiskeluna

Etäopetusta varten rakennettu verkko-oppimisympäristö on kurssi tai verkkosivusto, jossa opiskelijat kohtaavat toisensa ja opettajansa tietoverkkojen välityksellä.

 • joko puhtaasti itseopiskeluna opiskeltava kurssi tai monimuotoisesti erilaisina yhteisöllisinä tiedonrakentamisen ja asiantuntijuuden kehittämisen verkostoina opiskeltava kurssi
 • verkko-oppimisympäristöt ja oppimateriaalit tulee suunnitella huolella etukäteen
 • ympäristön tulee olla valmis ennen kuin opiskelijat aloittavat opiskelunsa
 • selkeät ohjeet, miten kurssi suoritetaan sekä mistä saa apua ongelmia kohdattaessa
 • Verkko-opetuksen eri muodot

Lähde: Jyväskylän yliopisto

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä