1-2 Äidinkieli ja kirjallisuus (kokeilu)

Palaa arviointipohjiin

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T1

ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas muistaa vuorovaikutustilannetta varten sovitut ohjeet.
17 % Oppilas ymmärtää, miten vuorovaikutustilanteessa toimitaan.
17 % Oppilas toimii ohjatusti vuorovaikutustilanteen edellyttämällä tavalla.
17 % Oppilas toimii tavoitteen mukaisesti vuorovaikutustilanteessa ja huomaa oman toimintansa vaikutuksen.
17 % Oppilas tunnistaa vahvuuksiaan toimia vuorovaikutustilanteessa saamansa palautteen pohjalta.
17 % Oppilas käyttää monipuolisesti vahvuuksiaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

T2 Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittäminen ryhmäviestintätilanteissa

opastaa oppilasta kehittämään kieltään ja mielikuvitustaan sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua erilaisiin ryhmäviestintätilanteisiin ja tutustua niiden käytänteisiin

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas muistaa hyvät tavat ja tunnistaa asiallisen kielenkäytön.
17 % Oppilas ymmärtää hyvien tapojen ja asiallisen kielenkäytön merkityksen viestintätilanteessa.
17 % Oppilas esittää tuetusti omia ajatuksiaan ja mielipiteitään sekä keskustelee tavoitteen mukaisesti muiden kanssa ryhmäviestintätilanteessa.
17 % Oppilas toimii tavoitteen mukaisesti sovitussa roolissa ryhmäviestintätilanteessa.
17 % Oppilas arvioi omia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan ryhmäviestintätilanteessa ja asettaa palautteen pohjalta kehittämiskohteita.
17 % Oppilas kykenee mukautumaan ryhmäviestintätilanteeseen ja ohjaamaan sitä tavoitetta kohti.

T3 Ilmaisutaidot, ilmaisurohkeus ja kokonaisilmaisu

tukea oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeuttaan ja ohjata häntä ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman avulla

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas osallistuu erilaisiin ilmaisu-, esiintymis- ja draamaharjoituksiin.
17 % Oppilas ymmärtää harjoitusten tavoitteen ja merkityksen oman ilmaisutaitonsa kehittymiselle.
17 % Oppilas osallistuu ilmaisu-, esiintymis- ja draamaharjoituksiin eläytyen annettuun tehtävään.
17 % Oppilas kuvailee ilmaisutaidon harjoituksissa esiin nousseita tilanteita, ajatuksia, tunteita yms. siihen vaikuttaneita seikkoja.
17 % Oppilas asettaa ilmaisutaidolleen kehittämiskohteita saamansa palautteen ja oman kokemuksensa pohjalta.
17 % Oppilas kokeilee itselleen uusia ilmaisutapoja erilaisissa tilanteissa.

T4 Oman (positiivisen) viestijäkuvan rakentaminen ja muiden viestien ymmärtäminen

ohjata oppilasta rakentamaan viestijäkuvaansa ja ymmärtämään, että ihmiset viestivät eri tavoin

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää erilaisia tapoja viestiä ajatuksia, mielipiteitä, tunteita yms.
17 % Oppilas antaa esimerkkejä erilaisiin viestintätilanteisiin sopivista viestintätavoista.
17 % Oppilas tunnistaa tuetusti omia ja muiden tapoja viestiä harjoiteltavassa tilanteessa.
17 % Oppilas keskustelee vuorovaikutus-tilanteesta ja siihen liittyvistä seikoista (mm. tunteista ja nonverbaaleista viesteistä).
17 % Oppilas pohtii ohjatusti omia viestintätapojaan ja asettaa kehittämistavoitteita.
17 % Oppilas täydentää omaa myönteistä viestijäkuvaansa tavoitteiden mukaisesti.

T5 Lukutaidon oppiminen ja tekstin ymmärtäminen

ohjata ja innostaa oppilasta lukutaidon oppimisessa ja tekstien ymmärtämisen taitojen harjoittelussa sekä auttaa häntä tarkkailemaan omaa lukemistaan

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas lukee ja ymmärtää lyhyitä virkkeitä.
17 % Oppilas lukee lyhyitä tekstejä ja ymmärtää uusien sanojen merkityksen asiayhteydestä.
17 % Oppilas kokeilee erilaisia tekstin ymmärtämisen strategioita tuetusti (toistava → päättelevä → arvioiva lukeminen).
17 % Oppilas lukee lyhyitä tekstejä tekstin ymmärtämisen strategioita käyttäen.
17 % Oppilas arvioi ohjatusti tekstin ymmärtämisen taitoaan ja asettaa kehittämistavoitteita.
17 % Oppilas muodostaa uusia ajatuskokonaisuuksia lukemiensa tekstien avulla.

T6 Tekstilajit, rakenteet sekä sanasto

ohjata oppilasta tarkastelemaan monimuotoisten tekstien merkityksiä ja rakenteita sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan tekstien tarkastelun yhteydessä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa virkkeissä käytettyjä rakenteita ja sanastoa, muistaa opetettuja kerronnan peruskäsitteitä.
17 % Oppilas löytää lisäesimerkkejä opetetuista tekstilajeista ja rakenteista havainnoimalla kieliympäristöään.
17 % Oppilas tutkii ohjatusti sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä sananvalintoja tekstissä ja laajentaa käsitevarantoaan.
17 % Oppilas vertailee eri tekstilajien tekstejä ja kuvailee niissä käytettyä sanastoa ja rakenteita (samankaltaisuutta ja eroja).
17 % Oppilas tunnistaa teksteistä keinoja ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa, erityisesti kertovissa, kuvaavissa ja ohjaavissa teksteissä.
17 % Oppilas löytää tekstin eri opetuksille (esim. kielellisille havainnoille ja sanomalle) käyttöä omassa elämässään.

T7

ohjata oppilasta hakemaan tietoa eri tavoin

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas löytää tietoa kyselemällä, havainnoimalla ympäristöä ja tarkastelemalla kuvia.
17 % Oppilas löytää tietoa kirjoitetuista lähteistä tuetusti ja jakaa tietoa toisille haluamallaan tavalla.
17 % Oppilas löytää tietoja erilaisista lähteistä ohjatusti ja jakaa niitä muille tavoitteen mukaisesti.
17 % Oppilas löytää tietoja eri lähteistä itsenäisesti ja jakaa sitä muille parhaaksi katsomallaan tavalla.
17 % Oppilas pohtii ohjatusti tietojen luotettavuutta ja käytettävyyttä.
17 % Oppilas käyttää löytämiään tietoja eri yhteyksissä koulussa ja sen ulkopuolella.

T8 Kannustaa oppilasta kiinnostumaan lukemisesta

kannustaa oppilasta kiinnostumaanlastenkirjallisuudesta, mediateksteistä ja muista teksteistä luomalla myönteisiä lukukokemuksia ja elämyksiä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas kertoo aiemmista luku-, kuuntelu- ja katselu-kokemuksistaan.
17 % Oppilas osaa valita itselleen sopivia ja itseään kiinnostavia luku- ja mediatekstejä.
17 % Oppilas löytää itseään kiinnostavaa luettavaa/ katsottavaa ja kuunneltavaa.
17 % Oppilas lukee/ kuuntelee/ katsoo oman valinnan mukaan kokonaisteoksen (esim. lasten tietokirjan, runokirjan, saturomaanin).
17 % Oppilas kertoo lukemansa/ katsomansa/ kuulemansa tekstin herättämistä ajatuksista ja kertoo mielipiteensä siitä.
17 % Oppilas lukee lisää ja monipuolisesti (myös itselleen uutta) kirjallisuutta.

T9 Rohkaista oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan kokemuksiaan

rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas kertoo kuvista, kokemuksistaan, arjen tapahtumista ja mielipiteistään puhumalla.
17 % Oppilas kertoo kuvista, kokemuksistaan, arjen tapahtumista ja mielipiteistään (myös kirjoittamalla) yksin tai yhdessä.
17 % Oppilas kertoo lyhyitä tarinoita ja mielipiteitä mallin avulla puhumalla, kirjoittamalla käsin ja näppäimistöllä.
17 % Oppilas suunnittelee ja kirjoittaa lyhyitä tarinoita ja tietotekstejä käsin ja näppäimistöllä yksin sekä yhdessä.
17 % Oppilas arvioi ja muokkaa tekstejään saamansa palautteen avulla (yksin tai yhdessä).
17 % Oppilas tuottaa ilokseen tarinoita ja/ tai mielipidetekstejä, julkaisee niitä yhdessä sovitulla tavalla (esim. lehteen, verkkoon).

T10

ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia kertovia, kuvaavia ja muita tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas muistaa kuvaukseen ja kertomukseen sopivia sanoja ja ilmaisuja (kuvaileva kieli). Oppilas kokeilee niitä virketasolla.
17 % Oppilas ymmärtää, että teksteillä on rakenne (alku, käsittelyosa, lopetus).
17 % Oppilas suunnittelee mallin avulla teksteihinsä rakenteen, tuottaa tekstin sen mukaisesti ja käyttää kuvauksissa kuvailevaa sanastoa.
17 % Oppilas suunnittelee kertovalle ja kuvailevalle tekstilleen rakenteen ja tavoitteen sekä tuottaa tekstin yksin tai ryhmässä.
17 % Oppilas erittelee ohjatusti omasta tekstistään sen osat ja kuvailevaa sanastoa.
17 % Oppilas tuottaa tarinoita, sarjakuvia, animaatioita, näytelmäkohtauksia yms. oman mielenkiintonsa mukaan yksin ja yhdessä.

T11 Käsinkirjoittamisen taito, näppäintaidot, oikeinkirjoitus

opastaa oppilasta harjaannuttamaan käsinkirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja sekä ohjata oppilasta vähitellen tekstien suunnitteluun ja rakentamiseen sekä tuntemaan oikeinkirjoituksen perusasioita ja kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas hallitsee isot ja pienet tekstauskirjaimet ja käyttää niitä kirjoittaessaan.
17 % Oppilas ymmärtää oikeinkirjoituksella syntyviä merkityseroja (esim. satu – Satu) ja oikeinkirjoittamisen taidon tärkeyden.
17 % Oppilas tuottaa ohjatusti tekstejä huomioiden oikeinkirjoituksen perusasioita ja kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia.
17 % Oppilas osoittaa opetettujen oikeinkirjoitussääntöjen tuntemusta sekä käsin että näppäimistöllä kirjoittaessaan.
17 % Oppilas muokkaa tekstiään (yksin ja yhdessä) saamansa palautteen ja kielestä oppimansa tiedon pohjalta.
17 % Oppilas käyttää sujuvasti oppimiaan taitoja erilaisissa tilanteissa käsin ja näppäimistöllä kirjoittaessaan.

T12 Kannustaa oppilasta kehittämään kielitietoisuuttaan, kielen peruskäsitteet

kannustaa oppilasta kehittämään kielitietoisuuttaan ja kielen peruskäsitteiden tuntemusta sekä ohjata tekemään havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta kielestä sekä auttaa huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten käyttäytymiseen

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa ympärillään erilaisia puhetapoja (kielet, murteet, slangit yms.).
17 % Oppilas huomaa ja ymmärtää, että hänen käyttämänsä kieli vaikuttaa muihin.
17 % Oppilas leikkii kielellä, käyttää ohjatusti sanoja, sanontoja ja ilmaisutapoja kehittääkseen kielitietoisuuttaan.
17 % Oppilas vertailee koulussa ja vapaa-ajalla esillä olevia kieliä ja niiden puhetapoja.
17 % Oppilas ymmärtää, miten hänen oma kielenkäyttönsä vaikuttaa muiden käyttäytymiseen.
17 % Oppilas ymmärtää, että kieltä on käytettävä eri tavalla erilaisissa tilanteissa.

T13 Kirjallisuus ja kirjaston käyttö

innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan lapsille suunnattua kirjallisuutta ja valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa, kehittämään lukuharrastustaan sekä ohjata oppilasta kirjaston käyttöön

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas keskittyy kuuntelemaan, lukemaan, katsomaan tekstejä loppuun ja tunnistaa kaunokirjallisuuden päälajeihin kuuluvat tekstit (kertomus, runo, näytelmä).
8 % Oppilas lukee/ kuuntelee/ katselee omavalintaisia tekstejä (sarjakuvia, kuvakirjoja, satuja yms.).
8 % Oppilas tietää ikäisilleen suunnattuja kirjaston palveluja.
8 % Oppilas lukee yhdessä sovitut tekstit (kirjalliset tekstit, mediatekstit, auditiiviset tekstit) ja kertoo niistä tuetusti.
8 % Oppilas käyttää kirjaston palveluja.
17 % Oppilas kertoo pääasioita lukemastaan/ kuulemastaan/ näkemästään tarinasta, runosta, laulusta tai kuunnelmasta yms. sekä selittää niissä kuvattuja tunteita.
17 % Oppilas keskustelee lukemisen ja kirjaston merkityksestä omassa arjessa.
8 % Oppilas käyttää lukemiaan tekstejä virikkeenä omalle ilmaisulleen.
8 % Oppilas on ahkera kirjaston palveluiden käyttäjä.

T14 Ohjata oppilasta arvostamaan omaa kieltään ja kulttuuriaan

ohjata oppilasta arvostamaan omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä kulttuurista moninaisuutta, tutustuttaa joihinkin lastenkulttuurin muotoihin ja innostaa niiden käyttäjäksi sekä kannustaa tuottamaan omaa kulttuuria yhdessä muiden kanssa

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää omaan kulttuurinsa liittyviä perinteitä ja symboleja.
17 % Oppilas suhtautuu asiallisesti eri kieliin sekä omaan ja muiden kulttuuriin. Hän tutustuu ikäisilleen suunnattuun lastenkulttuuriin.
17 % Oppilas esittelee oman lähiympäristönsä kulttuuria ja perinteitä haluamallaan tavalla. Hän käyttää ikäisilleen suunnattuja kulttuuripalveluja ilokseen ja hyödykseen.
17 % Oppilas suunnittelee ja tuottaa omaa kulttuuria yhdessä muiden kanssa.
17 % Oppilas pohtii omaa suhtautumistaan äidinkieleensä sekä kulttuurien erilaisuuteen ja samankaltaisuuteen ja keskustelee ajatuksistaan.
17 % Oppilas kykenee luontevasti sopeutumaan eri kulttuureista tulevien luokkakavereiden seuraan. Oppilas on ahkera lastenkulttuurin kuluttaja ja luoja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä