7-9 Terveystieto (kokeilu)

Palaa arviointipohjiin

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T1 Terveyteen liittyvät käsitykset

ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa keskeisiä terveyteen ja elämänkulkuun liittyviä käsitteitä.
8 % Oppilas yhdistää annetut esimerkit terveyden eri osa-alueisiin.
8 % Oppilas muistaa elämänkulun vaiheita.
8 % Oppilas kertoo esimerkein terveyden osa-alueista ja terveyden edistämisestä.
8 % Oppilas kuvaa esimerkein nuoruuden kehitykseen liittyviä piirteitä osana elämänkulkua.
8 % Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueet ja näiden välistä vuorovaikutusta esimerkkien avulla sekä kuvata esimerkein mitä terveyden edistämisellä tarkoitetaan.
8 % Oppilas pystyy esittelemään elämänkulun eri vaiheita, erityisesti nuoruuden kehitystä ja kuvaamaan esimerkkien avulla terveyden, kasvun ja kehityksen merkitystä elämän voimavarana.
8 % Oppilas arvioi terveyden osa-alueiden välistä vuorovaikutusta ja terveyden edistämistä.
8 % Oppilas arvioi kasvun ja kehityksen merkitystä elämän voimavarana elämänkulun eri vaiheissa.
17 % Oppilas pohtii ja arvioi laaja-alaisesti terveyttä, terveyden edistämistä ja elämänkulkua.

T2 Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen sekä käyttäytymisen säätelyn analysointi

ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa

Osuus Kriteeri
8 % Oppilas tunnistaa perustunteet ja vuorovaikutustaitoja.
8 % Oppilas tunnistaa stressin oireita ja lähtökohtia, kriisien ja/tai ristiriitatilanteiden lähtökohtia ja piirteitä.
8 % Oppilas nimeää perustunteet ja tietää, että tunteet vaikuttavat käyttäytymiseen.
8 % Oppilas nimeää ratkaisuja ristiriitatilanteiden selvittämiseen sekä stressin ja kriisien käsittelyyn.
8 % Oppilas nimeää tunteita sekä antaa esimerkkejä käyttäytymisen vaikutuksista ihmisten väliseen vuoro vaikutukseen.
8 % Oppilas kuvailee ristiriitatilanteiden ratkaisuja ja antaa esimerkkejä stressin ja kriisien käsittelystä.
8 % Oppilas osaa nimetä useita tunteita sekä antaa esimerkkejä tunteiden ja käyttäytymisen välisestä vuorovaikutuksesta ja käyttäytymisen säätelystä.
8 % Oppilas pystyy tuottamaan ratkaisuja ristiriitatilanteiden selvittämiseen sekä esittelemään keinoja stressin ja kriisien käsittelyyn.
8 % Oppilas kuvaa monipuolisesti erilaisia tunteita, niiden taustatekijöitä sekä keinoja käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen säätelyyn.
8 % Oppilas esittää perusteltuja ratkaisuja ristiriitatilanteiden, stressin ja kriisien käsittelyyn.
8 % Oppilas analysoi monipuolisesti erilaisia tunteita ja niiden taustatekijöitä sekä perustelee keinoja käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen säätelyyn.
8 % Oppilas arvioi ristiriitatilanteiden erilaisia ratkaisuja sekä stressin ja kriisien käsittelytapoja.

T4 Terveydellisen kehityksen analysointi ja toiminta vuorovaikutustilanteissa

ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta sekä tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa yksilöllisyyteen liittyviä tekijöitä, kuten identiteetti, minäkuva ja itsetuntemus sekä muistaa vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä.
17 % Oppilas yhdistää yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä terveyteen.
8 % Oppilas kuvaa yksilöllisyyteen vaikuttavia tekijöitä sekä antaa esimerkkejä sosiaalisten suhteiden merkityksestä mielen hyvinvoinnille ja terveydelle.
8 % Oppilas nimeää vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tilanteita ja pohtii niihin ratkaisuja.
8 % Oppilas osaa eritellä esimerkkien avulla yksilölliseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta ja arvioida sosiaalisten suhteiden merkitystä mielen hyvinvoinnille ja terveydelle.
8 % Oppilas osaa nimetä ja kuvata yhdessä toimimiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tilanteita ja tuottaa niihin vastuullisia ratkaisuja.
8 % Oppilas erittelee perustellen yksilölliseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta ja arvioi monipuolisesti sosiaalisten suhteiden merkitystä mielen hyvinvoinnille ja terveydelle.
8 % Oppilas analysoi esimerkkien avulla vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tilanteita ja perustelee niihin liittyviä vastuullisia ratkaisuja.
17 % Oppilas pohtii ja arvioi yksilöllisyyden ja sosiaalisten suhteiden sekä vuorovaikutus-tilanteiden merkitystä terveydelle.

T5 Terveyteen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen ja terveyteen liittyvien käsitteiden käyttäminen

ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan valmiuksia käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa terveyttä tukevia ja vaarantavia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä.
17 % Oppilas nimeää terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä sekä kuvailee terveyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä.
17 % Oppilas antaa esimerkkejä terveyttä tukevien ja vaarantavien tekijöiden vaikutuksesta ja käyttää joitakin keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä.
8 % Oppilas pystyy nimeämään useita terveyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä sekä kuvaamaan pääpiirteissään näiden välisiä yhteyksiä ja syy- ja seuraussuhteita.
8 % Oppilas osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä asianmukaisesti.
8 % Oppilas arvioi terveyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä sekä pohtii näiden välisiä yhteyksiä ja syy- ja seuraussuhteita.
8 % Oppilas käyttää terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä monipuolisesti.
8 % Oppilas pohtii ja arvioi terveyden osa-alueiden välisiä yhteyksiä sekä terveyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä myös ajankohtaisten ilmiöiden kautta.
8 % Oppilas käyttää laaja-alaisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä.

T6 Terveyteen, turvallisuuteen ja sairauteen liittyvien tietojen ja taitojen soveltaminen

tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa

Osuus Kriteeri
8 % Oppilas tietää terveyteen ja sairauksiin liittyviä tiedon lähteitä.
8 % Oppilas tunnistaa tapoja toimia terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa.
8 % Oppilas etsii ohjatusti terveyteen ja sairauteen liittyvää tietoa eri lähteistä.
8 % Oppilas tietää tapoja toimia terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa.
8 % Oppilas valitsee luotettavia terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon lähteitä ja etsii niistä tietoa.
8 % Oppilas antaa esimerkkejä toimintamalleista itsehoidossa, avun hakemisessa ja terveyttä ja turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa.
8 % Oppilas osaa hakea terveyteen liittyvää luotettavaa tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää sitä pääosin asianmukaisesti.
8 % Oppilas osaa kuvata esimerkein tai esittää asianmukaisia toimintamalleja itsehoidossa, avun hakemisessa ja terveyttä ja turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa.
8 % Oppilas hakee ja arvioi terveyteen liittyvää luotettavaa tietoa ja käyttää sitä asianmukaisesti.
8 % Oppilas valitsee perustellen asianmukaisia toimintamalleja itsehoidossa, avun hakemisessa ja osaa toimia asianmukaisesti terveyttä ja turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa.
8 % Oppilas hakee, arvioi ja vertailee terveyteen liittyvää luotettavaa tietoa sekä soveltaa sitä asianmukaisesti.
8 % Oppilas osaa arvioida erilaisia toimintamalleja itsehoidossa, avun hakemisessa ja erilaisissa terveyttä ja turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa.

T8 Terveyteen ja sairauteen liittyvien ilmiöiden tarkastelu ja terveyteen liittyvän tiedon luotettavuuden arvioiminen

ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä

Osuus Kriteeri
8 % Oppilas tunnistaa terveyteen ja sairauteen liittyviä tekijöitä.
8 % Oppilas tunnistaa tiedon luotettavuuden arviointiin vaikuttavia tekijöitä.
8 % Oppilas antaa esimerkkejä terveyteen ja sairauteen liittyvistä tekijöistä.
8 % Oppilas nimeää terveyteen liittyvän tiedon luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä.
6 % Oppilas nimeää terveystottumusten omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä.
6 % Oppilas antaa esimerkkejä elämäntapoihin liittyvien valintojen seurauksista.
6 % Oppilas huomioi tiedon luotettavuuteen liittyviä tekijöitä etsiessään terveyteen liittyvää tietoa.
6 % Oppilas osaa eritellä terveystottumusten omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa selittää terveystottumuksiin liittyvien ilmiöiden muodostumista.
6 % Oppilas osaa kuvata elämäntapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja esimerkkejä käyttäen arvioida elämäntapoihin liittyvien valintojen seurauksia.
6 % Oppilas osaa arvioida terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta usean tiedon luotettavuutta kuvaavan tekijän pohjalta.
8 % Oppilas pohtii terveystottumuksiin liittyvien ilmiöiden muodostumista eri näkökulmista.
8 % Oppilas arvioi esimerkkejä käyttäen elämäntapoihin liittyvien valintojen seurauksia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta.
8 % Oppilas tuottaa perustellun kokonaisvaltaisen hyvinvointiin liittyvän suunnitelman ja arvioi sen terveysvaikutuksia.
8 % Oppilas osaa erottaa luotettavan ja merkityksellisen tiedon epäolennaisesta.

T9 Ympäristön terveysvaikutusten hahmottaminen

ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin, ja tieto- ja viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa keskeisiä elinympäristöön ja terveyteen liittyviä tekijöitä.
17 % Oppilas nimeää elinympäristön vaikutuksia terveyteen.
17 % Oppilas antaa esimerkkejä yhteisöjen, kulttuurin ja median sekä tieto- ja viestintäteknologian yhteyksistä terveyteen.
17 % Oppilas osaa kuvata elinympäristön aiheuttamia keskeisiä suoria ja epäsuoria vaikutuksia terveyteen sekä esitellä yhteisöjen, kulttuurin, median ja tieto- ja viestintäteknologian yhteyksiä terveyteen.
17 % Oppilas kuvaa perustellen elinympäristön aiheuttamia keskeisiä vaikutuksia terveyteen sekä arvioi yhteisöjen, kulttuurin, median ja tieto- ja viestintäteknologian yhteyksiä terveyteen.
17 % Oppilas arvioi oppimansa pohjalta yhteisöjä, yhteiskuntaa, kulttuuria ja mediaa terveysvaikutusten näkökulmasta.

T10 Työkyvyn edistämisen keinojen hahmottaminen

ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle sekä kuvaamaan terveyspalvelujen asianmukaista käyttöä

Osuus Kriteeri
8 % Oppilas tunnistaa toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä.
8 % Oppilas tietää, minkälaisia terveyspalveluja omassa koulussa ja sote-alueella on.
8 % Oppilas antaa esimerkkejä toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä.
8 % Oppilas kuvaa, miten hakeutua oman koulun ja sote-alueen terveyspalveluihin.
8 % Oppilas laatii ohjatusti toimintakykyä edistäviä suunnitelmia.
8 % Oppilas antaa esimerkkejä siitä, miten koulun ja sote-alueen terveyspalveluja voi hyödyntää.
8 % Oppilas osaa laatia opiskelu- ja toiminta- ja työkykyä edistäviä suunnitelmia.
8 % Oppilas osaa kuvata miten hakeutua oman koulun ja kunnan terveyspalveluihin ja antaa useampia esimerkkejä siitä, miten niitä voi hyödyntää tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
8 % Oppilas laatii ja arvioi omia opiskelu-, toiminta- ja työkykyä edistäviä suunnitelmia.
8 % Oppilas antaa perusteltuja esimerkkejä siitä, miten terveyspalveluja voi hyödyntää.
8 % Oppilas tekee johtopäätöksiä opiskelu-, toiminta- ja työkyvyn merkityksistä kansanterveyden näkökulmasta.
8 % Oppilas arvioi nuorten terveyspalvelujen saatavuutta ja merkitystä.

T11 Terveyskäsitysten arviointi sekä oppimista edistävien tekijöiden hahmottaminen

ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja omaan elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen edustamia terveyskäsityksiä, tunnistamaan niiden merkitystä itselle sekä muodostamaan kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista.

Osuus Kriteeri
8 % Oppilas tunnistaa perheen ja lähiyhteisön tekijöitä, jotka vaikuttavat terveyskäsityksiin.
8 % Oppilas tunnistaa itselle sopivia oppimisen keinoja.
8 % Oppilas antaa esimerkkejä perheen ja lähiyhteisön vaikutuksista terveyskäsityksiin.
8 % Oppilas nimeää itselle sopivia oppimisen keinoja.
8 % Oppilas kuvaa monipuolisesti miten perhe, lähiyhteisöt ja muut sosiaaliset yhteisöt vaikuttavat käsityksiin terveydestä.
8 % Oppilas antaa esimerkkejä omaa oppimista tukevista tekijöistä.
8 % Oppilas osaa pohtia esimerkein sitä, miten perhe, lähiyhteisöt, muut sosiaaliset yhteisöt vaikuttavat käsityksiin terveydestä.
8 % Oppilas osaa esimerkein eritellä omaa oppimistaan tukevia tekijöitä.
17 % Oppilas arvioi, miten perhe, lähiyhteisö ja muut sosiaaliset yhteisöt vaikuttavat nuorten käsityksiin terveydestä.
17 % Oppilas analysoi eri näkökulmista miten perhe, lähiyhteisö ja muut sosiaaliset yhteisöt vaikuttavat käsityksiin terveydestä sekä pohtii niiden merkitystä itselle.

T12 Terveyteen liittyvän viestinnän arviointi sekä terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavien keinojen tunteminen

tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyvää viestintää sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä.

Osuus Kriteeri
8 % Oppilas tietää mitä terveysviestintä tarkoittaa ja tunnistaa viestinnän luotettavuuden arviointiin vaikuttavia tekijöitä.
8 % Oppilas tietää, miten elämäntavat vaikuttavat terveyteen.
8 % Oppilas tietää terveysviestinnän luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä.
8 % Oppilas tietää keinoja ja tapoja vaikuttaa terveyteen omassa oppimisympäristössä.
8 % Oppilas kuvaa esimerkein terveyteen liittyvän viestinnän luotettavuutta ja merkitystä.
8 % Oppilas tunnistaa elämäntapojen seurauksia toisille ja ympäristön terveydelle sekä kuvaa esimerkein keinoja ja tapoja, miten terveyteen voidaan vaikuttaa omassa oppimisympäristössä.
8 % Oppilas osaa arvioida terveyteen liittyvän viestinnän luotettavuutta ja merkitystä sekä perustella terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä käsityksiä.
8 % Oppilas osaa eritellä elämäntapojen seurauksia toisille ja ympäristön terveydelle sekä esitellä esimerkein keinoja ja tapoja miten terveyteen voidaan vaikuttaa lähiyhteisöissä.
8 % Oppilas arvioi ja perustelee terveyteen liittyvän viestinnän luotettavuutta ja merkitystä.
8 % Oppilas erittelee ja arvioi elämäntapojen seurauksia terveydelle sekä esittelee esimerkein keinoja ja tapoja, miten terveyteen voidaan vaikuttaa lähiyhteisöissä.
17 % Oppilas arvioi kriittisesti terveysviestintää ja omia vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä